15 listopada, 2017

Informacja szczególnie ważna dla pracowników administracji i obsługiInformacja

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychI. W dniu 30 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiany dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia i stawek dodatku funkcyjnego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podstawowe zmiany w treści rozporządzenia:1) wprowadzenie ujednoliconej tabeli zawierającej minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracęDotyczy to pracowników urzędów (dotychczas część A tabeli), jak również pozostałych pracowników samorządowych (dotychczas część B tabeli).2) podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracęZgodnie z rozporządzeniem, kwota wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania została ustalona w wysokości 1.700 zł (85% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.).3) zmiana dotychczasowej formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania (z „procentowej” na „kwotową”)Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kat. zaszeregowania; po wprowadzeniu zmiany kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie.4) poszerzenie wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno - komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznegoPrzykładowo, w zakresie stanowisk informatycznych, poprzednie tabele stanowisk przewidywały jedynie stanowiska informatyka i starszego informatyka. Nowe przepisy dodają w tym zakresie stanowiska: programisty, projektanta systemów informatycznych, analityka systemów informatycznych, administratora (systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, baz danych) oraz konsultanta.5) ujednolicenie kategorii zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczkiW poprzednim brzmieniu wykazu stanowisk, minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). W związku z tym, że taki stan rzeczy mógł być uznany za dyskryminację pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych, wprowadzono jednolitą kategorię zaszeregowania i ustalono ją na poziomie III.


II. Powyższe zmiany muszą znaleźć odzwierciedlenie w treści regulaminów wynagradzania obowiązujących w szkołach. Zmiana treści regulaminu wynagradzania odbywa się w tej samej formie, co jego wydanie. Zatem regulamin wynagradzania ustala pracodawca w uzgodnieniu z organizacją związkową, działającą na terenie zakładu pracy. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania (art. 77(2) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Regulamin wynagradzania nie może wejść w życie bez uzgodnienia z organizacją związkową działającą u pracodawcy. Oznacza to, że jeśli organizacje związkowe przedstawią negatywne stanowisko, to regulamin wynagradzania nie może być przez pracodawcę ustalony (podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r. I PK 349/03, OSNP 2005/1/4, M.P.Pr.-wkł. 2005/8/15, PiZS 2005/4/39).

Zatem stosując odpowiednio wykładnię z wyroku Sądu Najwyższego, zmiana treści regulaminu wynagradzania, na którą związek zawodowy nie wyraził zgody, nie będzie mogła wejść w życie. Jeżeli pracodawca zmieni regulamin wynagradzania, mimo negatywnej opinii związku zawodowego, naruszy normy prawa pracy.

Wykładnię pojęcia „uzgodnienie” dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 marca 1998r., U 23/97 (OTK 98/2/11). Stwierdził on, że użyty w nim termin uzgodnienie, zgodnie z jego sensem językowym oznaczać ma czynność polegającą na „doprowadzeniu do braku rozbieżności”, „ujednoliceniu” czy też „harmonizowaniu” (w znaczeniu „wzajemnego dostosowania”- Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, Warszawa1978, s. 642). Ustawodawca przy konstruowaniu formy współuczestnictwa związków zawodowych w procesie tworzenia prawa położył nacisk nie na efekt uzgodnienia w postaci osiągnięcia zgody, lecz raczej na fakt uzgadniania, na sam proces dochodzenia do zgody, ujednolicenia czy też wzajemnego dostosowania (harmonizowania) swych stanowisk. Świadczy o tym zawarcie przed rozważanym pojęciem słowa „podlegają”. Oznacza to, że nałożenie na organ wykonujący delegację ustawową przede wszystkim obowiązku poddania treści aktów wykonawczych do ustaw procedurze uzgodnieniowej, celem wypracowania wspólnego stanowiska.

Tak więc proces uzgadniania powinien zawierać się w następujących kryteriach:
  • obowiązku zapewnienia informacji o projektowanym akcie,
  • rozpoczęcia dyskusji o merytorycznej treści tego projektu,
  • możliwości zaprezentowania stanowisk,
  • próby ich zbliżenia i ujednolicenia,
  • możliwości wypracowania ostatecznej, w miarę wspólnej wersji projektowanego aktu.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 27 września 2005r. (sygn. IV SA/Po 663/05) stwierdził, że w związku z nałożeniem na organy prowadzące obowiązku uzgadniania treści regulaminów wynagradzania, nie można uznać, iż brak uzgodnienia co do jednego lub dwóch punktów spornych regulaminu, stanowiącego o znacznej części wynagrodzenia nauczyciela, uniemożliwia stosowanie tych postanowień, co do których osiągnięto zgodę. Taka interpretacja pozbawiałaby bowiem nauczycieli podstawy prawnej do wypłaty należnych świadczeń a organ prowadzący narażałaby na zarzut niewykonywania ciążących na niej obowiązków.

Termin „uzgodnienie” nie zawsze musi oznaczać całkowitą i powszechną zgodę między organem prawotwórczym i wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie stanowienia aktu normatywnego na wszystkie rozwiązania tego aktu, lecz oznaczać musi poddanie treści stanowionych aktów sformalizowanej procedurze uzgodnieniowej z podmiotami upoważnionymi do tej formy uczestnictwa w procesie stanowienia aktu normatywnego w celu jej osiągnięcia. W sytuacji nieosiągnięcia zgody na określoną treść aktu prawnego ważnym instrumentem w procedurze uzgadniania stają się protokoły uzgodnień oraz protokoły rozbieżności.

Podpisanie protokołu rozbieżności oznacza, że formalnie procedura uzgodnień została wyczerpana, tym samym nie oznacza jednak, że zakładowa organizacja związkowa traci możliwość zaskarżania uchwały pod kątem legalizmu do organu nadzoru – w tym przypadku wojewody lub sądu administracyjnego.

Należy jednak pamiętać, że istotne jest, aby organizacje związkowe przedstawiły jedno ustalone stanowisko związkowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 30 ust. 5 z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) – dalej u.z.z., jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, sposób współdziałania z nimi pracodawcy określony jest w ustawie o związkach zawodowych. Gdy wszystkie zakładowe organizacje związkowe przedstawią pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko, dalsze postępowanie zależy od jego treści. Jeżeli zaakceptowano w nim propozycje pracodawcy, wydaje on regulamin, zaznaczając, że jest to uzgodnione z organizacjami związkowymi. Brak zgody organizacji związkowych powoduje, że pracodawca sam ustala regulamin. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie, pracodawca ustala regulamin pracy samodzielnie, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych (art. 30 ust. 4 i 5 u.z.z).

St. specjalista ds. prawnych
Krzysztof Lisowski

Warszawa, listopad 2017 r.

14 listopada, 2017

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Wobec nieuwzględnienia przez Senat RP poprawki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej skreślenia w nowelizacji Karty Nauczyciela zapisu dotyczącego określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Pani Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie, na którym moglibyśmy przedstawić szczegółowe uwagi w powyższej sprawie.

Załączniki:

 źródło: strona internetowa ZG ZNP

31 października, 2017

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela


27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela (274 posłów głosowało za zmianami, przeciw było 161, 7 posłów wstrzymało się od głosu).
Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:
· nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
· obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
· ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
· urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,
·likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
· likwidacja mieszkań służbowych.
Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.


Katalog zmian prezentujemy na naszej stronie Zmiany w Karcie Nauczyciela od roku 2018

22 października, 2017

Protest w obronie autonomii zawodu nauczycielaProtest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!
Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!
Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:
- łączą awans zawodowy z oceną moralności,
- sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa
Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!
Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczycielai zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:
•           wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniuze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
•          obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
•         dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycielaw szkolnym regulaminie,
•           postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
•           wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
•          wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
•           likwiduje się dodatki socjalne,
•           ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
•           zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń - nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,
•             planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
•             zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.
 
Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:
1)            zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
2)            niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;
3)            likwidacji dodatków socjalnych.
Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

19 października, 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Oddziale ZNP Wolsztyn

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 18 października b. r. w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Honorowym gościem naszego spotkania była pani Danuta Szpakowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłej, Honorowej Przewodniczącej SEiR, Anny Hajduk. Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przedstawił życiorys Pani profesor. W ciepłych słowach wspominał ją także Honorowy Prezes naszego Oddziału Kol. Edward Laskowski.
Prezes Oddziału złożył zebranym serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas spotkania Kol. Kol. Czesławie Horowskiej i Tadeuszowi Adamczakowi wręczono odznaki za 50 lat członkostwa w ZNP (na zdjęciu powyżej, wraz z Edwardem Laskowskim Honorowym Prezesem Oddziału, Anną Ciesielską wiceprezes Zarządu Oddziału i Jolantą Witkowską przewodniczącą SEiR).
Kol. prezes przekazał także gratulacje i życzenia Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym roku obchodzą swoje życiowe jubileusze. Wśród nich byli: Joanna i Tadeusz Adamczakowie, Stanisław Warguła, Czesława Horowska, Dobrochna Nadolna, Stanisława Brodalka, Bronisława Poźniak oraz Cecylia Grzyl. Prezes Wieczorek i przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowska przekazali serdeczne podziękowania Koleżankom: Małgorzacie Jobke i Bronisławie Poźniak, które szczególnie aktywnie organizują pracę Sekcji.
Serdeczne podziękowania i gratulacje za pracę dydaktyczną i wychowawczą odebrały przechodzące na emeryturę Koleżanki Halina Nowicka (dotychczasowa prezes Ogniska ZNP przy LO w Wolsztynie i członek Zarządu Oddziału) oraz Małgorzata Sierszuła, które zostały także gorąco powitane w Sekcji Emerytów i Rencistów.
Prezes Wieczorek przedstawił aktualną sytuację w wolsztyńskiej oświacie i w Oddziale Związku oraz omówił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd Główny ZNP w związku z wprowadzaną w życie reformą oraz projektowanymi zmianami w Karcie Nauczyciela.
Spotkanie uświetnił wspaniały koncert nastrojowych piosenek w wykonaniu utalentowanych uczennic wolsztyńskiego Liceum Patrycji Krawczyk i Martyny Lulkiewicz. 


17 października, 2017

Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG ZNP 16 października 2017 r.

Prezydium ZG ZNP

Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG ZNP 16 października 2017 r.
Tematem Prezydium ZG ZNP była - przyjęta przez połączone sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - nowelizacja Karty Nauczyciela.
Członkowie Prezydium ZG ZNP uznali, że rozwiązania dotyczące nowej formuły oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, trybu przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia, a także likwidacja niektórych dodatków socjalnych, są niekorzystne dla nauczycieli i niosą poważne zagrożenia dla autonomii zawodu nauczyciela.
Biorąc to pod uwagę, Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu wśród pracowników oświaty akcji zbierania podpisów przeciwko tym rozwiązaniom.
Ponadto Prezydium ZG ZNP krytycznie odniosło się do proponowanego przez rząd wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15% rozłożonego na lata 2018 -2020.
Prezydium ZG ZNP ponownie zaapelowało do rządu o wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w pełnej wysokości od 1 stycznia 2018 r., a także o zabezpieczenie w budżecie państwa środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek niesubwencjonowanych, w tym dla nauczycieli przedszkoli.
Prezydium ZG ZNP krytycznie odniosło się do zapisu ustawy – Karta Nauczyciela, który dotyczy wprowadzenia w pełnej wysokości od 1 września 2022 r. dodatku za wyróżniającą pracę wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych. Zgodnie z postulatem zgłoszonym podczas prac w Sejmie, Prezydium ZG ZNP domaga się wprowadzenia tego dodatku dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 2018 r.

13 października, 2017

Minister kłamie. Nie po raz pierwszy zresztą

Minister kłamie. Nie po raz pierwszy zresztą

Pani minister, kłamstwo może pomaga politykom w karierze, ale dobrej edukacji nie zbuduje się na manipulacji!
Mister edukacji Anna Zalewska, uciekając od odpowiedzi na niewygodne dla niej pytanie o podwyżki dla nauczycieli, powiedziała dziś w RMF FM, że prezes ZNP zarabia ok. 18 tys. zł.
Posłużyła się kłamstwem, by odwrócić uwagę od ważnego problemu zarobków polskich nauczycieli. Nie po raz pierwszy zresztą. Twierdzi przecież, że reforma edukacji przebiega bez problemów, zwolnień nie ma, podręczniki są, a chaos wywołują nieprzychylni samorządowcy.
Żądamy od minister edukacji sprostowania nieprawdziwej informacji. Prezes ZNP nie zarabia 18 tys. zł! Wynagrodzenie prezesa związku pokrywane jest - nie z budżetu państwa, jak wynagrodzenie minister edukacji - tylko ze składek członkowskich i ustalane przez ciała statutowe związku.

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, ale tym roku będzie to inne święto niż dotychczas: mniej radosne z powodu negatywnych konsekwencji reformy edukacji. Zwłaszcza dla tych, którzy utracili pracę; dla pracujących w niepełnym wymiarze; dla tych, którzy muszą uczyć w kilku szkołach. Pamiętajmy o problemach wywołanych nieprzemyślaną reformą tym bardziej, że to dopiero początek zmian.
14 października życzę wszystkim Kolegom i Koleżankom przede wszystkim wytrwałości, niezależności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela oraz pozbawienia nauczycieli autonomii i poczucia bezpieczeństwa w naszym zawodzie.
Dziękuję wszystkim Nauczycielkom i Nauczycielom za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, które najczęściej jest czymś więcej niż pracą – jest życiową pasją i powołaniem.
Dziękuję Pracownikom Szkolnej Administracji i Obsługi za pracę na rzecz młodych ludzi i całej szkolnej społeczności.
Dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji, współpracujących ze szkołami i przedszkolami za kształtowanie postaw obywatelskich i wpajanie młodym ludziom ponadczasowych wartości.
Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej!
Z poważaniem,
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


04 października, 2017

Nowelizacja Karty Nauczyciela

Nowelizacja Karty Nauczyciela w sejmowej podkomisji


3 października sejmowa Podkomisja nadzwyczajna przyjęła nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizację Karty Nauczyciela w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak szybkie tempo procedowania oznacza, że ustawa zostanie przyjęta przed 14 października br.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie prac Podkomisji zgłaszał liczne poprawki. Najdalej idącym był wniosek o wyłączeniu z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mimo krytycznych uwag Rządowego Centrum Legislacji, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Biura Analiz Sejmowych, a także argumentów stawianych przez przedstawicieli ZNP dotyczących braku związku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresem nowelizacji Karty Nauczyciela, zagłosowali za zmianami w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Dotyczą one przede wszystkim nowej formuły awansu zawodowego, powiązanej z permanentną oceną pracy nauczyciela, likwidacji niektórych dodatków, zmiany zasad wypłacania wynagrodzenia, nowych zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia.
Jedyną zmianą, którą wprowadzono do nowelizacji Karty Nauczyciela jest zmiana dotycząca wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się ustalenia pensum nauczycieli specjalistów w wymiarze 20 godzin, a tzw. nauczycieli wspomagających w wymiarze 18 godzin. Posłowie przyjęli, że pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ma wynosić do 22 godzin, a nie jak proponowano w projekcie ustawy - 22 godziny. Natomiast w przypadku tzw. nauczycieli wspomagających – do 20 godzin, a nie jak proponowano - 20 godzin.
Wkrótce Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi propozycje kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczących systemu wynagradzania i dodatków.
Transmisja z obrad Podkomisji - link

źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/3171/Nowelizacja_Karty_Nauczyciela_w_sejmowej_podkomisji

25 września, 2017

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Okręgu ZNP

W dniach 21 – 23 września w Łodzi odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w oświacie – stan prac legislacyjnych. Uczestnicy zebrania spotkali się z wiceprezesem ZG ZNP Grzegorzem Gruchlikiem oraz odwiedzili siedzibę Zarządu Łódzkiego Okręgu ZNP.
Ważnym elementem były też odwiedziny kolebki naszego Związku w podłowickim Pilaszkowie. W maleńkiej szkółce znajdującej się w tej miejscowości, w roku 1905 odbył się konspiracyjny zjazd nauczycieli, zapoczątkowujący nauczycielski ruch związkowy na ziemiach polskich. Dzisiaj znajduje się tam Muzeum ZNP. Więcej o tym miejscu i o wydarzeniach sprzed 112 lat napiszemy niebawem. 

Zebranie Zarządu Oddziału

19 września odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie. Podczas zebrania między innymi omawiano:
  • sprawy związane z organizacją Oddziału, w tym podjęto uchwały o: likwidacji Ogniska ZNP przy Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie, połączeniu Ognisk dotychczas działających przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie i Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, włączeniu pracowników administracji i obsługi do ognisk działających w poszczególnych placówkach oraz zmianie formuły działania Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, konieczności dokonania wyborów prezesów ognisk przy Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Specjalnych oraz przewodniczącego SPAiO;
  • zasady wypełniania sprawozdania statystycznego. Ustalono termin zwrotu wypełnionego formularza do 10 października b.r.;
  • zasady dostosowania statutów placówek do nowej rzeczywistości oświatowej;
  • dotychczasowe i planowane na najbliższy czas działania Zarządu Oddziału i Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w sprawie podwyżek dla tej grupy pracowników;
  • przygotowania do uroczystego spotkania Zarządu Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Termin spotkania ustalono na 18 października.

Pożegnanie Pani Profesor Anny Hajduk

Pożegnanie Pani prof. Anny Hajduk
wygłoszone 16 września podczas uroczystości pogrzebowej przez dyrektor  
Liceum Ogólnokształcącego p. Katarzynę Lulkiewicz

Pewnego dnia
wyjdę z domu o świcie,
tak cicho,
że nawet się nie zbudzicie.

Spokojna. Rzeczowa. Wymagająca. Kochana przez czworo wychowanych przez siebie dzieci i trzynaścioro wnuków. Na spotkaniach absolwentów zawsze otoczona gronem wdzięcznych wychowanków. Tak zapamiętamy Panią prof. Annę Hajduk, którą dziś z ogromnym smutkiem odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku. Pani profesor na dobre wpisała się w krajobraz Wolsztyńskiego Liceum, choć przed laty zastrzegała się słowami, ja tu długo nie pobędę. Może w stosunku do wieczności to wcale nie długo, ale prof. Anna Hajduk spędziła w Wolsztynie przeszło 65 lat. Wolsztyn okazał się jej miejscem na Ziemi.
Pochodziła z ziemiańskiej rodziny o tradycjach społecznikowskich i katolickich. Urodziła się 10 kwietnia 1923 r. w majątku Planta koło Iwanisk na Kielecczyźnie, jako jedno z trzynaściorga dzieci Stanisława Morawskiego i Olgi z Duninów. Jak zawsze podkreślała była wdzięczna swoim rodzicom za twardą szkołę życia, za wymagania, które przed nią stawiano. Najpierw pobierała naukę w domu, potem w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą i w Nowym Sączu. Już jako 11 – latka biegle posługiwała się dwoma językami. Dzięki zasadom wychowawczym ojca, które dziś pewnie wydałyby się nie do zaakceptowania, bardzo szybko nauczyła się języka niemieckiego i francuskiego. To one towarzyszył jej przez całe życie zawodowe.
Dom rodzinny Morawskich był w czasie wojny oazą dla wysiedlonej inteligencji. Był czas, że przy wspólnym stole zasiadano z rodziną Parandowskich, rektorem Uniwersytetu Poznańskiego prof. Rochowskim z rodziną.
W 1939 r. prof. Anna Hajduk zdała małą maturę w Nowym Sączu. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował jej dalszą naukę w liceum klasycznym. Mimo braku kwalifikacji pedagogicznych, przy wsparciu zaprzyjaźnionych nauczycieli, pani Anna zorganizowała dla młodszego rodzeństwa rodzinną szkółkę, do której uczęszczały też polskie dzieci z pobliskich domostw. W szkole, która powstała tymczasowo na wniosek Ojca Pani profesor, dzieci służby folwarcznej uczyły się pisania, czytania i liczenia z podręcznika „Ster”. Dodatkowo Anna w trybie tajnego nauczania uczyła języka polskiego, historii i geografii w zakresie szkoły średniej. Prowadziła także zajęcia z języka niemieckiego i francuskiego.
W 1941 r. zdała maturę w Szymonowie i zapisała się na tajny komplet w Iwaniskach w zakresie liceum handlowego. Zdobyła umiejętność maszynopisania i stenografii w języku polskim i niemieckim. Uczyła dodatkowo na tajnych kompletach w Gimnazjum handlowym w Iwaniskach. Jako niewykwalifikowana pielęgniarka, pomagała partyzantom z okolicznych lasów. W czasie wojny, po wkroczeniu wojsk radzieckich, jej rodzina została wydziedziczona i zmuszona do tułaczki po różnych miejscach; mieszkali m.in. w Grębowie koło Tarnobrzega. Tam Pani Profesor po wojnie (1945 – 1947) kontynuowała swoją pracę nauczycielską, która okazała się jej pasją. Wspominała wielokrotnie, że czasami od rana do nocy, w karczmie, przy dwóch lampach naftowych i tam przeżyła najwspanialsze chwile pracy nauczycielskiej. „Nie było dla niej rzeczy trudnych, a wyrzeczenie się czegokolwiek – było rzeczą normalną i akceptowaną”. Ucząc w Kielcach (1947 – 1951), za namową koleżanki podjęła eksternistyczne studia romanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 1945 r. aktywnie działała w Związku Nauczycieli Polskich. 1 kwietnia 1951 roku podjęła pracę w Wolsztyńskim Liceum i chociaż na początku deklarowała, (jak już wspomniałam) że długo tu nie zostanie, pracowała tu przez 26 lat. W 1945 roku wyszła za mąż za Wiktora Hajduka. Ta decyzja po raz kolejny potwierdzała, że nie bała się wyzwań. Zdecydowała się podjąć obowiązek opieki i wychowania czwórki dzieci swojego męża. Zadanie wykonała wzorowo.
Początki pracy w liceum nie wywoływały, niestety, u Pani Profesor pozytywnych wspomnień. Trafiła bowiem na czasy, kiedy ze względów politycznych nie było mody na nauczanie języków zachodnioeuropejskich.
Pracowała wówczas Pani profesor w bibliotece i recenzowała książki do Głosu Nauczycielskiego. Nie trwało to długo, dyrektor Leon Wachowiak, zabiegając o dobry poziom placówki, wywalczył obecność języków obcych w nauczaniu.
Za pracę zawodową i związkową pani Profesor została uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, wpisem do Księgi Pamiątkowej kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze „Zasłużeni dla Oświaty i Wychowania”, Medalem „Zasłużona dla Powiatu Wolsztyńskiego”, a także Medalem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej nadanym przez Zarząd Główny ZNP.
Przez wiele lat była aktywnym członkiem ZNP, pracowała w Zarządzie Oddziału np. w Wolsztynie, a po przejściu na emeryturę w 1977 r. jeszcze bardzie włączyła się w działalność związkową. Przez kilka kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Wolsztynie, a w ostatnich latach została Honorową Przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów Wolsztyńskiego Oddziału związku Nauczycielstwa Polskiego.
Droga Pani Profesor! Zapamiętamy Cię jako wybitnego filologa: romanistę i germanistę, wymagającego nauczyciela, który nie raz bywał surowy, ale i skuteczny. Zdarzało się, że nie przebierałaś w słowach, by zmotywować uczniów do nauki, a przy tym umiałaś też pochylić się nad każdym z dobrą radą w przezwyciężaniu meandrów językowych.
Nie miałam okazji być Pani uczennicą, szanowna Pani Profesor, ale nasze kontakty na spotkaniach pracowników czy zjazdach absolwentów potwierdziły, że potrafiła Pani oczarować swoim lotnym umysłem, erudycją, niezwykłym oczytaniem, a przede wszystkim skromnością. Te cechy urzekły także prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomira Broniarza, który odwiedził Panią w 2013 roku z okazji 90-tych urodzin, w Pani mieszkaniu pełnym książek.
W imieniu społeczności Wolsztyńskiego Liceum dziękuję za piękny przykład życia. Powtarzać będziemy nieustannie słowa zaszczepione Tobie przez Twojego Ojca Stanisława: „Obojętne co będziesz robić, ale to, co będziesz robić, musisz robić najlepiej, jak umiesz”.
Pokazałaś, że można tak działać, bo Ty, droga Pani Profesor, tak właśnie pracowałaś. Vouloire, c'est pouvoire.
Śmierć nie jest kresem Twojego istnienia. Żyć będziesz w pamięci swoich bliskich i w nas – następnych pokoleniach.
Spoczywaj w pokoju.
 

03 września, 2017

Witamy nowy rok szkolny

Witamy Nowy Rok Szkolny
2017/2018

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie wszystkim Nauczycielom i Pracownikom wolsztyńskiej oświaty składam najserdeczniejsze życzenia spokojnej i pełnej satysfakcji pracy w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Drogim Uczniom życzę, by nadchodzący czas był dla Was nie tylko czasem wytężonej pracy, ale także by niósł wiele radości i zadowolenia z rozwoju Waszych zainteresowań i uzdolnień

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
Wolsztyn 

List prezesa ZNP na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


2017-08-29 16:51:30

List prezesa ZNP na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Nowy rok szkolny to coś wyjątkowego dla społeczności szkolnej. Ten rok będzie jednak szczególny. Czeka nas trudny okres związany z wdrażaniem reformy w oświacie. Nowe rozwiązania obejmują nie tylko zmianę struktury szkolnictwa, ale również sferę programową. Czy tak głębokie zmiany w oświacie były konieczne? Wielotysięczne rzesze protestujących, liczba złożonych podpisów (ponad 900 tysięcy) pod inicjatywą przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy w oświacie, a także wyniki sondaży, świadczą, że społeczne oczekiwania były sprzeczne z wolą rządzących. System oświaty wymaga doskonalenia, a nie rewolucji. Radykalne zmiany szkodzą szkole, zwłaszcza, gdy dokonywane są w sposób chaotyczny, bez właściwego przygotowania (niedostateczne środki finansowe na realizację zadań oświatowych, brak podręczników szkolnych, niedostosowana do nowej struktury szkolnictwa baza dydaktyczna i lokalowa). Dlatego na wszystkich pracownikach oświaty w zbliżającym się nowym roku szkolnym, a także w latach następnych, spoczywa szczególna odpowiedzialność za poziom przygotowania uczniów, ich edukowanie w duchu demokracji i tolerancji.
Nowy rok szkolny rozpoczynamy pełni obaw o przyszłość. Wdrażana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma systemu oświaty niesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Już obecnie pracę utraciło blisko 10 tysięcy nauczycieli, a przeszło 20 tysięcy pracować będzie w ograniczonym czasie pracy. Niestety, w nadchodzących latach, ta liczba znacznie się powiększy. Brak zapowiadanych osłon i nowych miejsc pracy stawia w trudnej sytuacji liczną rzeszę nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
Nauczyciele, którzy pozostają w zawodzie, mimo zapowiedzi minister Anny Zalewskiej, nie mogą liczyć od 1 września 2017 r. na zwiększone wynagrodzenia i poprawę warunków pracy.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zróbmy wszystko, by reforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.  Współpracując z rodzicami monitorujmy wdrażane zmiany i ich skutki.
Bądźmy solidarni w tej trudnej dla oświaty sytuacji.
Życzę wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości i zadowolenia z realizacji Waszych zadań.
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

30 czerwca, 2017

Wycieczka do Budapesztu - ważna informacja.

Ważna informacja dla uczestników wycieczki do Budapesztu!
Zbiórka uczestników 3 lipca b.r. o godz. 4.45 pod wiaduktem w Wolsztynie. Wyjazd autokaru punktualnie o godz. 5.00.
Podajemy także link do programu wycieczki http://znpwolsztyn.blogspot.com/2017/01/program-wycieczki-do-budapesztu.html

Wspaniałych wrażeń!

Historia wolsztyńskiego ZNP

Od dzisiaj, na naszej stronie internetowej, można się zapoznać z historią wolsztyńskiej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Zainteresowanych prosimy o kliknięcie w zakładkę Historia wolsztyńskiego ZNP, która znajduje się u góry strony głównej.
Historia została opracowana od momentu powstania pierwszych struktur ZNP na Ziemi Wolsztyńskiej, do roku 1981. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem opisu historycznego kolejnych lat.
 
Autorami opracowania zamieszczonego na naszej stronie są: 
- Część I i II - Edward Laskowski - wieloletni prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP;
- Część III i IV - Kazimierz Wawrzynowicz - członek Sekcji Emerytów i Rencistów (zmarł 5 marca 2017 r.);
- opracowanie fotografii - Edward Laskowski. 

22 czerwca, 2017

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

2017-06-22 17:07:47

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2016/2017


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Do tej pory koniec roku szkolnego był dniem radosnym, pełnym podsumowań i podziękowań. Teraz jednak politycy zrobili wszystko, aby ten radosny nastrój nam popsuć.
23 czerwca br. spotykamy się, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017, ale powodów do świętowania nie mamy.
Rządzący postanowili, że mijający rok szkolny będzie ostatnim rokiem kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach dotychczasowego systemu. Był to system wypracowany i doskonalony przez kilkanaście lat, który nie tylko sprawdził się, ale przyniósł wymierne efekty edukacyjne. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty i samorządów terytorialnych, ma zostać teraz zaprzepaszczone.
Ostatnie miesiące to czas upominania się o spokój w polskiej szkole, to przeciwstawianie się pomysłom na dewastację systemu edukacji, to bezustanna walka o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Razem z rodzicami uczniów od 10 miesięcy robimy wszystko, by zatrzymać chaos w oświacie, który pojawi się w związku z nieprzygotowaną reformą edukacji. W tym miejscu, pragnę Wam gorąco podziękować za determinację i wytrwałość w tej sprawie.
Zaczynają się wakacje i to jest dobra wiadomość, choć zdaję sobie sprawę, że dla ponad 31 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, tracących zatrudnienie lub pracę w dotychczasowym wymiarze z powodu reformy, zaczął się też osobisty i zawodowy dramat.
Wakacje to okres wypoczynku, nabierania sił. Będą one nam niezbędne w nowym roku szkolnym. „Naładujmy akumulatory”, ponieważ od września musimy zrobić wszystko, by deforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.
Jestem przekonany, że zakończenie roku szkolnego 2016/2017 głęboko zapadnie w naszej pamięci.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/3107/List_prezesa_ZNP_na_zakonczenie_roku_szkolnego_20162017

20 czerwca, 2017

Życzenia wakacyjne


Przed nami wakacje. 
Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi. Wszystkim, którzy przez minione dziesięć miesięcy, wytrwale pracowali ucząc się, nauczając, a także dbając o jak najlepszy stan naszych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, 

życzymy wspaniałego 
i bezpiecznego wypoczynku. 

Choćby na te dwa wakacyjne miesiące zapomnijmy o różnego rodzaju problemach i stresach, jakimi nas obdarzał mijający rok szkolny. Kolejny rok przyniesie nam kolejne zmiany i pewnie nie mniej problemów... 

Teraz jednak „wszystko co kocham” niech opuści szkolne mury i zamieszka w górach, bukach, nad morzem i jeziorami, w lasach i wszędzie tam, gdzie można prawdziwie odpocząć i nabrać 
nowych sił do pracy.
Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka 


Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem
I szumią brzóz kropidła
Dalekie miasta są niczem...
 
(Jerzy Harasymowicz)

15 czerwca, 2017

Zmiany w Karcie nauczyciela od roku 2018


Przed nami zmiany. Nie tylko te bezpośrednio związane z reformą oświaty. Szykują się także ważne zmiany w nauczycielskiej "Konstytucji" - Karcie Nauczyciela.
W roku 2018 najprawdopodobniej czeka nas zasadnicza przeróbka Karty. Oczywiście wszystkie zmiany są jeszcze w fazie projektowania, ale może warto się z nimi zapoznać. Projekt odpowiedniej ustawy jest już gotowy.
Obszerną analizę przewidywanych zmian zamieszczamy w zakładce 
"Zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 roku."

Zachęcamy do lektury.

05 czerwca, 2017

Marszałek blokuje referendum szkolne


Minęło 45 dni pod złożenia podpisów i wniosku o przeprowadzenie referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji - powiedział dziś (5.06) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
- W ciągu dwóch miesięcy ponad 910 tysięcy osób poparło referendum ws. deformy Anny Zalewskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili w kampanii wyborczej, że wsłuchując się w głosy rodziców, zorganizują referendum ws. edukacji. Teraz Marszałek Sejmu – z tylko sobie wiadomych powodów, bo nie ma żadnych ku temu przesłanek - blokuje obywatelski wniosek w tej sprawie, przetrzymuje niemal milion podpisów, by w wakacje powiedzieć, że jest już za późno. Nie jest za późno. Mówi o tym nawet prof. Handke.
Prezes ZNP poinformował, że Związek wystąpił z inicjatywą przesunięcia o rok terminu wdrożenia reformy w oświacie.
- Mamy gotowy projekt nowelizujący ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jego celem jest przesunięcie o rok  terminu wdrożenia reformy. W tym okresie powinno być przeprowadzone ogólnokrajowe referendum w sprawie reformy w oświacie. To przesunięcie wejścia w życie poważnych zmian jest po to, by dać Marszałkowi Sejmu czas na zorganizowanie debaty i  przeprowadzenie referendum w optymalnym czasie – mówił szef ZNP. – Apelujemy do Marszałka, by nie przetrzymywał wniosku o referendum w szufladzie, tylko niezwłocznie poddał go pod obrady Sejmu.

źródło strona ZG ZNP

12 maja, 2017

Pani premier, obiecała Pani!

 

WIDEO: Pani premier, obiecała Pani!

 Clip zrealizowany dzięki partii Razem: „Pani premier, obiecała Pani!”.
04 maja, 2017

Pani Klara Rybarczyk nie żyje

Nie tak dawno, bo w styczniu b.r, reprezentanci Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie uczestniczyli w uroczystości setnej rocznicy urodzin Pani Klary Rybarczyk - najstarszej członkini Sekcji Emerytów i Rencistów naszego oddziału.
Pani Klara wówczas poruszała się tylko na wózku inwalidzkim. Miała też problemy ze słuchem. Jednak na jej twarzy gościł szczery uśmiech. Mimo problemów zdrowotnych, promieniowała optymizmem i pogodą ducha. Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że tak krótko będzie dane Pani Klarze żyć, po przekroczeniu stu lat. Teraz Pan Bóg powołał ją do siebie...
Swoje ostatnie lata spędziła pod troskliwą opieką Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Domu Opieki Społecznej w Wolsztynie.

Pani Klaro! Wierzymy, że w podzięce za Pani piękne życie tu - na Ziemi - Bóg da Pani wieczne szczęście w Niebie.
Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Zmarła Pani Klara Rybarczyk


19 kwietnia, 2017

Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich

Właśnie ukazała się kolejna książka, której autorem jest Honorowy Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Kol. Edward Laskowski. Książka nosi tytuł "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich."
W tej publikacji Autor opisuje losy rodziny Laskowskich, wywodzącej się z miejscowości Trójca położonej w granicach dzisiejszej Ukrainy. Losy niełatwe, czasem wręcz tragiczne.
Poniżej, za zgodą Autora, publikujemy fragment wstępu do tej niezwykle wartościowej książki, która opisując losy jednej rodziny, wiele mówi o historii Polski i Polaków wywodzących się z Kresów Wschodnich.
Wszystkich szanownych Czytelników naszego bloga zachęcamy do lektury tej pasjonującej opowieści.
Kto chciałby się skontaktować z Kol. Edwardem w sprawie nabycia książki lub też podzielić się z Autorem  swoimi życiowymi doświadczeniami, może to uczynić wykorzystując adres mailowy:

"edward-las" <edward-las@o2.pl>
lub telefonicznie:
606 710 036

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Fragment wstępu do książki Edwarda Laskowskiego "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich":

W życiu każdego człowieka przychodzi czas refleksji nad swoją przeszłością, swoimi osiągnięciami i dokonaniami, porażkami i klęskami; czas zadumy nad kilkudziesięcioletnim podróżowaniem do ostatniej przystani.
Ta podróż wiąże się z losami naszych najbliższych: Dziadków, Rodziców, Dzieci i Wnuków. Ściśle jest związana z historią pokolenia, z którego wyrośliśmy, z historią ziemi, na której żyliśmy i żyjemy obecnie. Jest to podróż fascynująca i wręcz tajemnicza. A kiedy dobiegnie końca, jej zmęczony podróżnik cały bagaż doświadczeń i przeżyć zabiera ze sobą, na zawsze, chyba że ….....
Chyba, że zdąży u kresu podróży zatrzymać się na chwilę i spojrzeć za siebie na przebytą drogę. Zapytać się, skąd nasze korzenie, skąd nasze ramiona? Kto dał mi to prawo i szczęście do wielkiej podróży? Jaka była podróż moich Dziadków, Rodziców? Czy w pogoni za urządzaniem coraz bardziej dostatniego, życia materialnego mamy jeszcze czas do okazania wdzięczności tym, którzy dali nam życie i wychowanie? Jak często idziemy na cmentarz do miejsc świętych z prochami naszych najbliższych, by wspomnieć Ich pielgrzymowanie?
Ta skromna praca jest próbą odtworzenia jednej z wielu podróży. Jej celem jest przybliżenie moim Dzieciom, Wnukom, mojej najbliższej Rodzinie, moim współmieszkańcom Trójcy i okolicy – moich losów, historii mojego życia, a na jego kanwie historię nasze Rodziny, Rodziny Laskowskich w Polsce i Gajewskich w USA.
Pracę tę dedykuję mojej Drogiej Żonie Danucie, która wiernie towarzyszy mi w doli i niedoli i pomagała mi w gromadzeniu materiałów do niniejszego opracowania. Dedykuję ją też moim Dzieciom i Wnukom.
W pracy tej wyrażam wdzięczność moim śp. Rodzicom Antoninie i Józefowi za dar życia i wychowania szczególnie własnym przykładem postępowania Matki i Ojca; za to, że wszczepili we mnie najcenniejszą cechę, jaką jest wiara i pracowitość, często ponad siły dziecięcych wówczas rąk. Jestem Im wdzięczny za dane mi i moim Braciom wykształcenie opłacone ogromnym wyrzeczeniem, za serce i miłość. Ta szkoła przydała mi się w życiu własnym, w wychowaniu i postępowaniu z moimi dziećmi.
Wyrażam też wyrazy uznania dla mojej kuzynki Jennifer Hodges zamieszkałej w USA, która z ogromnym uporem i zaangażowaniem przez ponad dwadzieścia lat szukała do skutku swoich korzeni na Kresach Wschodnich i naszej rodziny po repatriacji na tzw. Ziemie Odzyskane, do nowej Polski.
Praca ta jest pokłonem przed naszymi drogimi Przodkami. Jestem dumny, że wywodzę się z tak licznego rodu. Ich życie, czyny, pracowitość, mądrość, honor i patriotyzm mogą być wzorem dla nas i następnych pokoleń. Zdaję sobie sprawę, że nasi Przodkowie żyli w innych historycznie czasach stwarzających określone warunki. My żyjemy już inaczej: nasze Dzieci i Wnuki w coraz lepszych warunkach cywilizacyjnych.
Ale gdzieś głęboko w duszy coś gra z przeszłości, coś wielkiego, co nas łączy - więź rodzinna, rzecz najświętsza, najważniejsza i najbliższa! Tęsknotę za utraconym domem rodzinnym wyraziła moja mama w wierszu zapisanym w swoim pamiętniku:

 
Ziemia Kresowa
………
Człowieka wygnali z ziemi.
Ziemię człowiekowi wydarli.
Zostali w ziemi ci tylko,
Którzy kiedyś wolnymi tu zmarli.

Wykarczować by chcieli korzenie,
Przeorali by ziemię do spodu,
Żeby nic tu nie mogło przypomnieć
Jej przeszłości i tego narodu.

Przesiedlili, wygnali, wywieźli,
Oddzielili duszę od ciała.
Zapomnieli tylko o jednym;
Przeoczyli, że ziemia została.

Ziemia, której ni wywieźć, ni wygnać,
Z której z nadejściem wiosny
Zielonością w górę strzelają
Klony, buki, topole i sosny.

I już gaj się rozszumiał, rozgadał
Po dawnemu, kresową brzozą.
Łatwo było wywieźć człowieka,
Ale brzóz wszystkich nie wywiozą!

Miasto da się przemienić, przestawić,
Można z każdą uporać się troską,
Ale ziemia wciąż ziemią zostanie.
Ziemia wołyńska, pokucka i lwowska!

I zostały w tej ziemi mogiły,
I te prochy zostały i kości
Jako symbol dawnego dziedzictwa,
Jako prawo odwiecznej własności.

………….
(fragmenty wiersza Feliksa Konarskiego)
Łączna liczba wyświetleń