28 listopada, 2017

Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela


24 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.
Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:
 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,
 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
 • likwidacja mieszkań służbowych.

W 2018 będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi

Jeszcze w październiku zakończyliśmy tegoroczne rozmowy związane z podwyżkami dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn. Udało nam się wówczas wynegocjować 5% wzrost płac. Mimo wszystko 5% podwyżki wcale nie były pewne. 
Dzisiaj wiemy już, że wynik uzyskany podczas negocjacji został utrzymany. Na razie mamy co prawda tylko ustne zapewnienie, ale lada moment otrzymamy także odpowiedni dokument. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to szczyt oczekiwań, jednak nasze wysiłki będziemy kontynuować także w kolejnych latach. Warto przypomnieć, że od czasu powstania Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi negocjacje takie prowadzimy co roku. Dzięki
prowadzonym przez Zarząd Oddziału ZNP i Zarząd SPAiO rozmowom z władzami gminy, w kolejnych latach podwyżki wynosiły: 2014 r. - 4,6%, 2015 r. - 10% (oraz 1% fundusz nagród), 2016 r - 6%, 2017 r. - 5%, 2018 r. również 5%.
Pracownikom rekomendujemy także zapoznanie się z postem:
zawierającym informacje dotyczące nowego (z 7 sierpnia 2017 r.) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie to obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r. 

Poniżej zamieszczamy link do Rozporządzenia:

Poparcie dla protestu

25 listopada  w wolsztyńskich placówkach oświatowych zakończyliśmy akcję zbierania podpisów osób popierających protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów. 
Protest poprało łącznie 210 nauczycieli.
W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie dziękuję wszystkim prezesom ognisk, którzy zaangażowali się w tę akcję. Listy zawierające podpisy trafią teraz do ZG ZNP, który podejmie dalsze decyzje związane z protestem.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
Wolsztyn

27 listopada, 2017

Pierwsza Dama spotkała się z Prezesem ZNP

22 listopada Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Rozmowa dotyczyła kluczowych zagadnień związanych z systemem oświaty.
Prezes ZNP przekazał na ręce Pierwszej Damy dokumenty odnoszące się do nowelizacji Karty Nauczyciela oraz proponowanych zmian w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.
W związku z budzącymi kontrowersje zmianami zawartymi w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa ta nowelizuje Kartę Nauczyciela),  Prezes ZNP zwrócił się do pani Agaty Kornhauser-Dudy o wsparcie wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawetowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim reguluje kwestię oceny pracy nauczyciela, w szczególności artykułu zawierającego delegację do ustalania przez dyrektorów szkół regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
23 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie ww. ustawy w powyższym zakresie.

Źródło: strona internetowa ZG ZNP

15 listopada, 2017

Informacja szczególnie ważna dla pracowników administracji i obsługiInformacja

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychI. W dniu 30 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiany dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia i stawek dodatku funkcyjnego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podstawowe zmiany w treści rozporządzenia:1) wprowadzenie ujednoliconej tabeli zawierającej minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracęDotyczy to pracowników urzędów (dotychczas część A tabeli), jak również pozostałych pracowników samorządowych (dotychczas część B tabeli).2) podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracęZgodnie z rozporządzeniem, kwota wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania została ustalona w wysokości 1.700 zł (85% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.).3) zmiana dotychczasowej formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania (z „procentowej” na „kwotową”)Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kat. zaszeregowania; po wprowadzeniu zmiany kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie.4) poszerzenie wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno - komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznegoPrzykładowo, w zakresie stanowisk informatycznych, poprzednie tabele stanowisk przewidywały jedynie stanowiska informatyka i starszego informatyka. Nowe przepisy dodają w tym zakresie stanowiska: programisty, projektanta systemów informatycznych, analityka systemów informatycznych, administratora (systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, baz danych) oraz konsultanta.5) ujednolicenie kategorii zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczkiW poprzednim brzmieniu wykazu stanowisk, minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). W związku z tym, że taki stan rzeczy mógł być uznany za dyskryminację pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych, wprowadzono jednolitą kategorię zaszeregowania i ustalono ją na poziomie III.


II. Powyższe zmiany muszą znaleźć odzwierciedlenie w treści regulaminów wynagradzania obowiązujących w szkołach. Zmiana treści regulaminu wynagradzania odbywa się w tej samej formie, co jego wydanie. Zatem regulamin wynagradzania ustala pracodawca w uzgodnieniu z organizacją związkową, działającą na terenie zakładu pracy. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania (art. 77(2) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Regulamin wynagradzania nie może wejść w życie bez uzgodnienia z organizacją związkową działającą u pracodawcy. Oznacza to, że jeśli organizacje związkowe przedstawią negatywne stanowisko, to regulamin wynagradzania nie może być przez pracodawcę ustalony (podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r. I PK 349/03, OSNP 2005/1/4, M.P.Pr.-wkł. 2005/8/15, PiZS 2005/4/39).

Zatem stosując odpowiednio wykładnię z wyroku Sądu Najwyższego, zmiana treści regulaminu wynagradzania, na którą związek zawodowy nie wyraził zgody, nie będzie mogła wejść w życie. Jeżeli pracodawca zmieni regulamin wynagradzania, mimo negatywnej opinii związku zawodowego, naruszy normy prawa pracy.

Wykładnię pojęcia „uzgodnienie” dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 marca 1998r., U 23/97 (OTK 98/2/11). Stwierdził on, że użyty w nim termin uzgodnienie, zgodnie z jego sensem językowym oznaczać ma czynność polegającą na „doprowadzeniu do braku rozbieżności”, „ujednoliceniu” czy też „harmonizowaniu” (w znaczeniu „wzajemnego dostosowania”- Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, Warszawa1978, s. 642). Ustawodawca przy konstruowaniu formy współuczestnictwa związków zawodowych w procesie tworzenia prawa położył nacisk nie na efekt uzgodnienia w postaci osiągnięcia zgody, lecz raczej na fakt uzgadniania, na sam proces dochodzenia do zgody, ujednolicenia czy też wzajemnego dostosowania (harmonizowania) swych stanowisk. Świadczy o tym zawarcie przed rozważanym pojęciem słowa „podlegają”. Oznacza to, że nałożenie na organ wykonujący delegację ustawową przede wszystkim obowiązku poddania treści aktów wykonawczych do ustaw procedurze uzgodnieniowej, celem wypracowania wspólnego stanowiska.

Tak więc proces uzgadniania powinien zawierać się w następujących kryteriach:
 • obowiązku zapewnienia informacji o projektowanym akcie,
 • rozpoczęcia dyskusji o merytorycznej treści tego projektu,
 • możliwości zaprezentowania stanowisk,
 • próby ich zbliżenia i ujednolicenia,
 • możliwości wypracowania ostatecznej, w miarę wspólnej wersji projektowanego aktu.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 27 września 2005r. (sygn. IV SA/Po 663/05) stwierdził, że w związku z nałożeniem na organy prowadzące obowiązku uzgadniania treści regulaminów wynagradzania, nie można uznać, iż brak uzgodnienia co do jednego lub dwóch punktów spornych regulaminu, stanowiącego o znacznej części wynagrodzenia nauczyciela, uniemożliwia stosowanie tych postanowień, co do których osiągnięto zgodę. Taka interpretacja pozbawiałaby bowiem nauczycieli podstawy prawnej do wypłaty należnych świadczeń a organ prowadzący narażałaby na zarzut niewykonywania ciążących na niej obowiązków.

Termin „uzgodnienie” nie zawsze musi oznaczać całkowitą i powszechną zgodę między organem prawotwórczym i wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie stanowienia aktu normatywnego na wszystkie rozwiązania tego aktu, lecz oznaczać musi poddanie treści stanowionych aktów sformalizowanej procedurze uzgodnieniowej z podmiotami upoważnionymi do tej formy uczestnictwa w procesie stanowienia aktu normatywnego w celu jej osiągnięcia. W sytuacji nieosiągnięcia zgody na określoną treść aktu prawnego ważnym instrumentem w procedurze uzgadniania stają się protokoły uzgodnień oraz protokoły rozbieżności.

Podpisanie protokołu rozbieżności oznacza, że formalnie procedura uzgodnień została wyczerpana, tym samym nie oznacza jednak, że zakładowa organizacja związkowa traci możliwość zaskarżania uchwały pod kątem legalizmu do organu nadzoru – w tym przypadku wojewody lub sądu administracyjnego.

Należy jednak pamiętać, że istotne jest, aby organizacje związkowe przedstawiły jedno ustalone stanowisko związkowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 30 ust. 5 z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) – dalej u.z.z., jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, sposób współdziałania z nimi pracodawcy określony jest w ustawie o związkach zawodowych. Gdy wszystkie zakładowe organizacje związkowe przedstawią pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko, dalsze postępowanie zależy od jego treści. Jeżeli zaakceptowano w nim propozycje pracodawcy, wydaje on regulamin, zaznaczając, że jest to uzgodnione z organizacjami związkowymi. Brak zgody organizacji związkowych powoduje, że pracodawca sam ustala regulamin. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie, pracodawca ustala regulamin pracy samodzielnie, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych (art. 30 ust. 4 i 5 u.z.z).

St. specjalista ds. prawnych
Krzysztof Lisowski

Warszawa, listopad 2017 r.

14 listopada, 2017

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Wobec nieuwzględnienia przez Senat RP poprawki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej skreślenia w nowelizacji Karty Nauczyciela zapisu dotyczącego określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Pani Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie, na którym moglibyśmy przedstawić szczegółowe uwagi w powyższej sprawie.

Załączniki:

 źródło: strona internetowa ZG ZNP

Łączna liczba wyświetleń