19 listopada, 2019

Karta Nauczyciela – tekst jednolity

Marszałek Sejmu opublikował ujednolicony tekst Karty Nauczyciela zawierający najnowsze zmiany w prawie – w tym m.in. dodatek za wychowawstwo oraz nową ocenę pracy nauczycieli.
W opublikowanym przez marszałka Sejmu ujednoliconym tekście Karty Nauczyciela (TUTAJ) znalazły się ostatnie modyfikacje tej ustawy.

14 listopada, 2019

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

Czy muszę brać udział w organizacji i realizacji uroczystości, imprez lub wycieczek szkolnych?
Katalog typów zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, organizowanych w danej szkole określa statut szkoły. Konkretny zestaw uroczystości, imprez i wycieczek realizowanych w danym roku szkolnym uchwala rada pedagogiczna  w planie pracy szkoły. Dlatego tak ważne są zapisy przyjęte w statucie i planie pracy szkoły – od nich bowiem zależy część obowiązków nauczyciela. Jeżeli zatem statut Twojej szkoły i przyjęty plan pracy szkoły przewiduje realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych w formie np. wycieczek, organizacji uroczystości czy imprez szkolnych, to w ramach 40-godzinnego czasu pracy powinieneś je realizować.
Ważne!
Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć co do zasady obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela).
W przypadku:
  • udziału w kilkudniowej wycieczce nauczyciel powinien mieć zagwarantowany 11-godzinny nieprzerwany dobowy odpoczynek (art. 132 §1 Kodeksu pracy),
  • wycieczki wielodniowej – jeżeli łączny czas pracy w tygodniu przekroczy normę 40 godzin – nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych (art. 151 §1 w zw. z art. 151 ¹ §2 Kodeksu pracy),
  • wycieczki (lub np. sprawowania opieki nad uczniami podczas konkursu, festynu szkolnego) realizowanej  w dniu wolnym od pracy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy (art. 42c ust. 3 KN), albo odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową (§10 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli …) .
  • Nauczyciel, któremu zlecono pracę w czasie wycieczek szkolnych i tzw. zielonych szkół powinien domagać się wydania delegacji służbowej.

07 listopada, 2019

Za mała subwencja oświatowa w 2020 roku

Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii do projektu rozporządzenia MEN ws. podziału części oświatowej subwencji w roku 2020 pisze, że:
brak środków na zapowiedzianą przez MEN podwyżkę nauczycielskich wynagrodzeń w 2020 r. o 6%. Koszt ewentualnej podwyżki wynagrodzeń o 6%, nie został w ogóle uwzględniony w planowanej wysokości subwencji oświatowej na rok 2020. Kosztów tych nie uwzględnia ani ustawa budżetowa, ani projektowane rozporządzenie o podziale subwencji. Tak więc koszt sfinansowania tego zadania zostanie przeniesiony do budżetów samorządowych i finansowany z ich dochodów własnych, tak jak to miało miejsce w tym roku;
– wzrost kwoty subwencji oświatowej w 2020 r. nie zabezpiecza nawet w pełni wydatków związanych ze skutkami przechodzącymi na rok 2020, związanymi z podwyżką wynagrodzeń od 1 września 2019 r.
Różnica między kwotą uwzględniającą w całości koszty przechodzące podwyżki wynagrodzenia o 9,6% od 1 września 2019 r., a kwotą planowanej subwencji oświatowej w 2020 r. wynosi 35.261.314 zł.
minister edukacji po raz kolejny naruszył procedury konsultacji społecznych, wskazując nieznany ustawie 14 dniowy termin do przedstawienia opinii. W ustawie o związkach zawodowych przewidziano jedynie dwa terminy opiniowania projektów aktów prawnych: 30-dniowy i 21-dniowy – skrócony ze względu na ważny interes publiczny. Dokonywanie konsultacji tak bardzo ważnego aktu normatywnego w terminie 14 dni, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, rażąco narusza zasady opiniowania aktów prawnych przez partnerów społecznych.

04 listopada, 2019

8 kwietnia 2019 r., pamiętamy!

Manifestacja w Krakowie 8 listopada (najbliższy piątek).
8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się największy strajk w polskiej oświacie – strajk na rzecz dobrej edukacji. Dobra edukacja to wciąż jest nasz cel! Dlatego w ósmym dniu każdego miesiąca spotykamy się, by wspólnie przypomnieć, że edukacja jest największą dziedziną życia społecznego.
8 listopada br. o godzinie 16:00 na Rynku Głównym w Krakowie  akcję „8 KWIETNIA – PAMIĘTAMY!” rozpocznie Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego. W następnych miesiącach akcja będzie kontynuowana przez kolejne województwa (8 grudnia – Gdańsk i 8 stycznia – Katowice)!
W Krakowie spotkajmy się w najbliższy piątek na Rynku Głównym pod Ratuszem. Zabierzmy ze sobą lampiony, świeczki. Spotkajmy się i stańmy razem w łańcuchu światła dla edukacji! Przypomnijmy, że nasze postulaty nie zostały zrealizowane!
Zakończenie krakowskiej pikiety nastąpi ok. godziny 17:30 pod Urzędem Wojewódzkim przy ul. Basztowej.

Minister edukacji o podwyżkach

Jak to jest panie ministrze? Premier mówi, że gospodarka ma się dobrze i zapowiada podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł, a pan, żeby nauczyciele nie oczekiwali podwyżek (pensje od 2450 zł) i brali pod uwagę możliwości finansowe państwa?
31 października  minister edukacji był gościem radiowej Jedynki (TUTAJ). W wywiadzie powiedział m.in.:
– Trzeba brać pod uwagę możliwości finansowe państwa i gdzieś po drodze znaleźć porozumienie, wspólnie wypracować system i poziom wynagrodzeń, który przyniesie satysfakcję.
Przypominamy, że według premiera Mateusza Morawieckiego , gospodarka ma się bardzo dobrze. We wrześniu premier zapowiedział wzrost wynagrodzenia minimalnego. – Minimalne wynagrodzenie od 2020 r. będzie wynosiło 2600 zł, a od 2021 r. zadeklarowaliśmy 3000 zł – ogłosił premier 10 września podczas wizyty w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Agros Nova w Łowiczu, w woj. łódzkim.

Minister edukacji odniósł się dzisiaj także do protestu włoskiego.
– Na razie nie widzę specjalnych powodów do protestów. Przypomnę, że nauczyciele w tym roku, m.in. poprzez spełnienie postulatów związków zawodowych otrzymali ogromne podwyżki, łącznie 15 procent – zaznaczył szef MEN.
Przypominamy ministrowi, że po tych rzekomo „ogromnych podwyżkach” pensje zasadnicze nauczycieli zaczynają się od 2450 zł brutto.

29 października, 2019

W szkołach trwa protest włoski. Pojawiają się naciski.

“Mimo że decyzja o przystąpieniu do protestu nauczycieli jest indywidualna i dobrowolna, to niektórzy dyrektorzy żądają pisemnych oświadczeń. To niezgodne z prawem – mówi ZNP” – czytamy dziś (29.10.2019) w „Gazecie Wyborczej”, która przypomina, że w szkołach trwa protest włoski.
“Nauczyciele wstrzymują się od działań, za które nie otrzymują wynagrodzenia: prowadzenia kół zainteresowań, wyjazdów na wycieczki, pisania sprawozdań. Każdy sam decyduje, kiedy i w jakim zakresie będzie protestował. Rady pedagogiczne nie muszą poddawać tego pod głosowanie. Jednak w województwach pomorskim, małopolskim i lubuskim dyrektorzy zażądali od nauczycieli pisemnych oświadczeń o udziale w akcji.
Formę protestu wybrał Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis: – Być może dyrektorzy mylą protest ze strajkiem. To protest godnościowy. Polega na pokazaniu, ile pracy wykonujemy bez zapłaty. Zwróceniu uwagi, że na kilkudniową wycieczkę często jedzie jeden nauczyciel i nie śpi przez trzy doby, a przecież przysługuje mu 11-godzinny odpoczynek.
Sławomir Broniarz, szef ZNP: – Będziemy sprawdzać, czy te oświadczenia to nadgorliwość dyrektorów, czy próba zastraszania nauczycieli. Nie wiemy, czy to akcja kuratorów.
Związek twierdzi, że zainteresowanie protestem jest duże. Akcja ma charakter kroczący.
– Trzeba dać czas nauczycielom, żeby przypomnieli sobie swoje prawdziwe obowiązki i prawa. Zdarzają się już przypadki, że cała rada pedagogiczna solidarnie decyduje się na protest – mówi Kaszulanis.
– Nie uchylamy się od obowiązków. Jesteśmy w szkołach, ale nie chcemy być żebrakami – dodaje Broniarz.
Protest włoski to niejedyna forma sprzeciwu nauczycieli. W ubiegłym tygodniu prezes małopolskiego ZNP Arkadiusz Boroń zapowiedział akcję „8 kwietnia, pamiętamy”. Każdego ósmego dnia miesiąca nauczyciele będą manifestować w innym mieście. W listopadzie na ulice wyjdą nauczyciele z Krakowa. W kolejnych miesiącach przyłączyć mają się Gdańsk i Katowice. Organizatorzy chcą, by w rocznicę strajku odbyła się duża manifestacja w Warszawie”.
Źródło: Gazeta Wyborcza
Przypominamy, że dyrektor nie może zobowiązać pracowników szkoły do złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w akcji polegającej na:
  • odmowie wykonywania poleceń przełożonych niespełniających warunków, o których mowa w art. 100 § 1 Kodeksu pracy,
  • występowaniu o wypłatę wynagrodzenia należnego im za pracę ponadwymiarową.
Brak jest podstaw prawnych  upoważniających dyrektorów do zobligowania pracowników do złożenia oświadczenia o tym, czy mają zamiar wziąć udział w takiej akcji. O wszelkich przypadkach nakładania na pracowników tego rodzaju obowiązku prosimy niezwłocznie informować miejscowe oddziały ZNP oraz Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego.

28 października, 2019

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

15 października br. Prezydium ZG ZNP przyjęło uchwałę ws. przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty.
Celem akcji jest rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, bo wiele rzeczy nauczyciele wykonują od lat zwyczajowo i za darmo, choć nie należą one do ich obowiązków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli.
Chcemy pokazać, jak wiele robimy jako nauczyciele za niewielkie pieniądze, odczarować mit pracy postrzeganej tylko i wyłącznie przez pryzmat pensum, uświadomić społeczeństwu wszystkie zadania, jakie wykonujemy, pracując w szkole czy przedszkolu. I wspierać się wzajemnie w egzekwowaniu naszych praw pracowniczych!
Ważne jest więc, by:
– znać prawo i wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków (jak np. dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, spisywanie wyposażenia sali lekcyjnej),
– albo za które możemy domagać się wynagrodzenia (np. za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie kilkudniowej wycieczki szkolnej).
Warto znać swoje prawa i je egzekwować (np. prawo do 11-godzinnego odpoczynku w czasie szkolnych wycieczek).

24 października, 2019

Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę ws. kontynuowania protestu

– Zarząd Główny ZNP postanowił kontynuować Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty – poinformował wczoraj prezes ZNP Sławomir Broniarz. – W ankiecie, którą Związek przeprowadził we wrześniu, 55 proc. respondentów opowiedziało się „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. Umownie nazwaliśmy tę formę akcji protestacyjnej protestem włoskim. Jest to protest w obronie godności i prestiżu zawodu nauczyciela. Protest w obronie podstawowych praw pracowniczych.
Nauczycielskie wynagrodzenia są bardzo niskie, a w 2020 roku będą niższe od płacy minimalnej w sytuacji, kiedy nauczyciele wykonują bardzo dużo zadań za darmo, bo nie należą one do ich obowiązków.
– Chodzi nam o pokazanie, jak wiele rzeczy nauczyciele zwyczajowo wykonują, choć nie należą one do ich obowiązków. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli – mówił szef ZNP. – Dlatego tak ważne jest by wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków (jak np. dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, spisywanie wyposażenia sali lekcyjnej), albo za które możemy domagać się wynagrodzenia (np. za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie kilkudniowej wycieczki szkolnej).
Udział w tzw. proteście włoskim jest indywidualną decyzją nauczyciela nauczycielki. Przystępowanie do niego będzie procesem rozłożonym w czasie.
– W ramach tego protestu chcemy walczyć o prestiż zawodu, bo nauczyciel ma być odpowiednio wynagradzany, w miejscu pracy powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki, a nie tworzyć sobie to miejsce pracy, wykorzystując własny sprzęt i środki finansowe  – mówił szef ZNP.

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/10/Plakat_nauczycielu-czy-wiesz_v3.pdf
 

15 października, 2019

Ankieta Głosu Nauczycielskiego

W ankiecie Głosu Nauczycielskiego ponad 60 proc. głosujących nauczycieli zadeklarowało udział w proteście włoskim.

 Nauczycielu, czy weźmiesz udział w proteście włoskim w oświacie, rozpoczynającym się 15 października br.?

Głos w anonimowej ankiecie można oddać na stronie internetowej Głosu Nauczycielskiego. Poniżej podajemy link - wystarczy kliknąć

Protest włoski nauczycieli. 15 października br. rusza kampania informacyjna

Ruszyła akcja informacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca tzw. protestu włoskiego w szkołach i placówkach. Akcja skierowana jest do rodziców uczniów i nauczycieli. Związek przedstawia powody organizacji protestu. “Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze” – wyjaśnia ZNP.


W ramach akcji nauczyciele nie odejdą od tablicy, lecz powstrzymają się od wykonywania dodatkowych zadań i obowiązków, które nie wynikają z przepisów prawa oświatowego i nie są dodatkowo wynagradzane. Udział w proteście jest indywidualną decyzją każdego nauczyciela.
– Nie będziemy realizować zadań, które były przez nas wykonywane, a za które nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy. Nie wyrażamy zgody na ponoszenie kosztów przygotowania materiałów, potrzebnych do prowadzenia zajęć – zapowiadał niedawno prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Taką formę protestu wybrali nauczyciele głosujący w ankiecie przeprowadzonej przez Związek. ZNP zapytał w ankiecie o to w jaki sposób – po kwietniowym strajku –  nauczyciele chcą walczyć o podniesienie nakładów na oświatę i o podwyżki wynagrodzeń. W głosowaniu wzięło udział ponad 220 tys. pracowników oświaty i 55,3 proc. z nich opowiedziało się „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. Za wznowieniem strajku ogólnopolskiego było natomiast 18,6 proc. respondentów.
Związek już teraz prowadzi akcję informacyjną, w której przedstawia powody protestu. Szczególnie ważne jest, aby o sytuacji nauczycieli dowiedzieli się rodzice uczniów. Dlatego ZNP informuje rodziców, że dotychczas nauczyciele wykonywali w ramach swojej pracy wiele dodatkowych czynności, choć nie należą one do ich obowiązków. Wiele pomocy naukowych finansowali z własnych pieniędzy. Tymczasem nauczycielskie zarobki pozostają na niskim poziomie: w styczniu 2020 r. pensja minimalna nauczyciela (2 450 zł brutto) będzie niższa od płacy minimalnej (2 600 zł). Dlatego nauczyciele – rezygnując w ramach protestu z wykonywania dodatkowych zadań – chcą pokazać, jak wiele robią za niewielkie pieniądze.
“Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą” – informuje Związek.
Więcej na ten temat – TUTAJ.
22 października br. zbiera się Zarząd Główny ZNP, który podejmie formalną decyzję w sprawie udziału Związku w proteście włoskim. Uchwała ta jest ważna, ponieważ stanowi formalną podstawę, umożliwiającą nauczycielom przyłączenie się do protestu.
– Praktycznie jednak w wielu szkołach ten protest się rozpocznie już we wtorek, bo są do tego gotowe. Tu czas nie odgrywa specjalnej roli, ponieważ ten protest nie ma charakteru zamkniętego. Jest ciągły, nieprzerwany. Chcielibyśmy, żeby trwał przez wiele miesięcy, po to, żeby uzmysłowić władzom, samorządom, rodzicom, że czasy wolontariatu się skończyły – powiedział Sławomir Broniarz.

źródło: strona internetowa Głosu Nauczycielskiego https://glos.pl/protest-wloski-nauczycieli-15-pazdziernika-br-rusza-kampania-informacyjna

14 października, 2019

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji naszego Święta życzę wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty, aby Wasza praca cieszyła się jak najwyższym społecznym uznaniem. To ważne, bo w końcu bez nauczycieli i bez szkoły świat nie stanie się lepszy. Życzę także uznania w wymiarze finansowym, jest to konieczne, by prestiż naszego zawodu wzrastał, a praca w szkole mogła nam przynosić satysfakcję.


 Znalezione obrazy dla zapytania bukiet kwiatów\

07 października, 2019

Protest włoski - wysokie wymagania, niskie płace. Co dalej?


 
PROTEST WŁOSKI!
Dlaczego? Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze.
Płaca minimalna nauczyciela: 2450 zł brutto
Pensja minimalna w 2020 r.: 2600zł
Chcemy pracować i godnie zarabiać. Zależy nam na dobrej edukacji!

Za tzw. protestem włoskim opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli i pracowników oświaty z ponad 220 tys., którzy wypełnili ankietę ZNP dotyczącą dalszych form protestu.
- Od 15 października br. rozpoczynamy akcję protestacyjną polegającą na wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz 2 października. – Decyzja o udziale w strajku będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela – podkreślił.

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE (dla nauczycieli)
Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in. (jest to katalog otwarty):
·         bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań
·         sobotni wyjazd na konkurs z uczniami
·         sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
·         dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły
·         pisanie i koordynowanie „projektów unijnych”
·         sporządzanie inwentaryzacyjnego spisu z natury
Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają  rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

ZADANIA OBOWIĄZKOWE
Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela określa art. 6 oraz 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a także art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Jest to katalog zamknięty.
Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
7) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w tzw. pensum;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Łączna liczba wyświetleń