04 grudnia, 2017

BEZPIECZNY SENIOR – relacja ze spotkania 29.11.2017 r.

W ramach działań edukacyjno-prewencyjnych i w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie we współpracy z Powiatową Komendą Policji i Oddziałem ZNP w Wolsztynie zorganizowała spotkanie pod hasłem BEZPIECZNY SENIOR, którego uczestnikami byli nauczyciele i pracownicy oświaty zrzeszeni w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Osoby starsze w znacznie większym stopniu narażone są na działania ze strony przestępców. Często ich bezradność, niepełnosprawność i samotność związana z wiekiem sprawia, że seniorzy stają się łatwym celem dla różnych grup przestępczych. Przez nieuwagę, nieostrożność, czy też zbyt dużą ufność są często ofiarami oszustów.

Gościem spotkania był aspirant sztabowy Wojciech Adamczyk z Powiatowej Komendy Policji w Wolsztynie, który omówił sytuacje, w jakich najczęściej osoby starsze stają się ofiarami przestępstw i jak powinny postępować, by uniknąć sytuacji niebezpiecznych i nie dać się oszukać.

Gość przedstawił także krótki film zrealizowany przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, który dotyczył przeciwdziałania kradzieżom rowerów. Krótki spacer ulicami Wolsztyna pokazał sytuacje, w których właściciele jednośladów nie zabezpieczają ich we właściwy sposób, dzięki czemu stają się one łatwym łupem złodziei.

Mamy nadzieję, że wiedza przekazana seniorom zwiększyła ich świadomość nt. w/w zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania, jednocześnie dając im poczucie większej pewności siebie i umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.
Seniorzy mieli również okazję do wspólnych rozmów przy kawie i ciastkach.

Biblioteka przygotowała także wystawkę literatury dot. ludzi starszych - ich bezpieczeństwa, społecznej aktywności, edukacji i życiowej satysfakcji. Zapraszamy do lektury!


Fot. H. Bloch

Jeszcze raz o podwyżkach dla pracowników administracji i obsługi01 grudnia, 2017

Informacja w sprawie ustawy Karta Nauczyciela


Informacja

w sprawie ustawy Karta Nauczyciela


27 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym - mimo negatywnej opinii Biura Analiz Sejmowych - nowelizację Karty Nauczyciela w zakresie:
 • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • likwidacji dodatku mieszkaniowego i na zagospodarowanie oraz prawa do mieszkania służbowego,
 • ujednolicenia pensum dydaktycznego nauczycieli specjalistów.

Za ustawą głosowało 274 posłów, w tym 231 z Prawa i Sprawiedliwości, 26 z KUKIZ‘15, 10 z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciw głosowało 161 posłów, w tym 130 z Platformy Obywatelskiej i 20 z Nowoczesnej.1

W czasie prac parlamentarnych w Sejmie i Senacie, przedstawiciel ZNP zgłosił szereg poprawek, w tym najdalej idącą o wyłączeniu z procedowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Dzięki determinacji ZNP podczas procedowania ustawy w Sejmie, Minister Edukacji Narodowej wycofała się:
 • ze zmiany terminu wypłaty nauczycielskich pensji (nauczyciel otrzyma wynagrodzenie, tak jak dotychczas ”z góry”, a nie jak proponowano „z dołu”) oraz
 • określenia pensum nauczycieli specjalistów na 22 godziny (pensum tych nauczycieli będzie ustalane w wymiarze – do 22 godzin).

Ponadto ZNP zgłaszał poprawki dotyczące pozostawienia w Karcie Nauczyciela:
 • dotychczasowej formuły awansu zawodowego i niełączenia go z oceną pracy,
 • dodatku mieszkaniowego, mieszkań służbowych i dodatku na zagospodarowanie,
 • dotychczasowych zasad przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia,

a także
 • wycofania regulacji odnoszących się do permanentnej oceny pracy nauczyciela oraz określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych domagał się również:
 • objęcia przepisami Karty Nauczyciela nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez inne niż samorząd podmioty,
 • możliwości zatrudniania asystentów nauczycieli jako nauczycieli wspomagających, po uzupełnieniu przez nich kwalifikacji do 2020 roku.

Niestety poprawki zgłoszone przez ZNP zostały odrzucone.

24 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Nie wziął pod uwagę wniosku ZNP o jej zawetowanie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie Karta Nauczyciela w nowym brzmieniu.
Wkrótce ZNP rozpocznie cykl szkoleń, które przybliżą nauczycielom zakres zmian, a także przedstawią zadania ogniw związkowych w kontekście przyjętej nowelizacji.

ZNP w batalii o Kartę Nauczyciela w Sejmie i Senacie pozostał sam. Inne związki zawodowe były nieobecne – to zły prognostyk na przyszłość, tym bardziej, że wkrótce czeka nas kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania, w tym likwidacji kolejnych dodatków.


Wiceprezes ZG ZNP
Krzysztof Baszczyński
Warszawa, grudzień 2017 r.

1 Przypominamy, że w wyniku działań podjętych przez ZNP na etapie opiniowania ww. projektu rząd wycofał się z ustalania oceny pracy na poziomie niezadowalającym oraz likwidacji funduszu zdrowotnego.

28 listopada, 2017

Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela


24 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.
Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:
 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,
 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
 • likwidacja mieszkań służbowych.

W 2018 będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi

Jeszcze w październiku zakończyliśmy tegoroczne rozmowy związane z podwyżkami dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn. Udało nam się wówczas wynegocjować 5% wzrost płac. Mimo wszystko 5% podwyżki wcale nie były pewne. 
Dzisiaj wiemy już, że wynik uzyskany podczas negocjacji został utrzymany. Na razie mamy co prawda tylko ustne zapewnienie, ale lada moment otrzymamy także odpowiedni dokument. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to szczyt oczekiwań, jednak nasze wysiłki będziemy kontynuować także w kolejnych latach. Warto przypomnieć, że od czasu powstania Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi negocjacje takie prowadzimy co roku. Dzięki
prowadzonym przez Zarząd Oddziału ZNP i Zarząd SPAiO rozmowom z władzami gminy, w kolejnych latach podwyżki wynosiły: 2014 r. - 4,6%, 2015 r. - 10% (oraz 1% fundusz nagród), 2016 r - 6%, 2017 r. - 5%, 2018 r. również 5%.
Pracownikom rekomendujemy także zapoznanie się z postem:
zawierającym informacje dotyczące nowego (z 7 sierpnia 2017 r.) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie to obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r. 

Poniżej zamieszczamy link do Rozporządzenia:

Poparcie dla protestu

25 listopada  w wolsztyńskich placówkach oświatowych zakończyliśmy akcję zbierania podpisów osób popierających protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów. 
Protest poprało łącznie 210 nauczycieli.
W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie dziękuję wszystkim prezesom ognisk, którzy zaangażowali się w tę akcję. Listy zawierające podpisy trafią teraz do ZG ZNP, który podejmie dalsze decyzje związane z protestem.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
Wolsztyn

27 listopada, 2017

Pierwsza Dama spotkała się z Prezesem ZNP

22 listopada Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Rozmowa dotyczyła kluczowych zagadnień związanych z systemem oświaty.
Prezes ZNP przekazał na ręce Pierwszej Damy dokumenty odnoszące się do nowelizacji Karty Nauczyciela oraz proponowanych zmian w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.
W związku z budzącymi kontrowersje zmianami zawartymi w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa ta nowelizuje Kartę Nauczyciela),  Prezes ZNP zwrócił się do pani Agaty Kornhauser-Dudy o wsparcie wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawetowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim reguluje kwestię oceny pracy nauczyciela, w szczególności artykułu zawierającego delegację do ustalania przez dyrektorów szkół regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
23 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie ww. ustawy w powyższym zakresie.

Źródło: strona internetowa ZG ZNP

15 listopada, 2017

Informacja szczególnie ważna dla pracowników administracji i obsługiInformacja

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychI. W dniu 30 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiany dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia i stawek dodatku funkcyjnego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podstawowe zmiany w treści rozporządzenia:1) wprowadzenie ujednoliconej tabeli zawierającej minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracęDotyczy to pracowników urzędów (dotychczas część A tabeli), jak również pozostałych pracowników samorządowych (dotychczas część B tabeli).2) podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracęZgodnie z rozporządzeniem, kwota wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania została ustalona w wysokości 1.700 zł (85% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.).3) zmiana dotychczasowej formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania (z „procentowej” na „kwotową”)Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kat. zaszeregowania; po wprowadzeniu zmiany kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie.4) poszerzenie wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno - komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznegoPrzykładowo, w zakresie stanowisk informatycznych, poprzednie tabele stanowisk przewidywały jedynie stanowiska informatyka i starszego informatyka. Nowe przepisy dodają w tym zakresie stanowiska: programisty, projektanta systemów informatycznych, analityka systemów informatycznych, administratora (systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, baz danych) oraz konsultanta.5) ujednolicenie kategorii zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczkiW poprzednim brzmieniu wykazu stanowisk, minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). W związku z tym, że taki stan rzeczy mógł być uznany za dyskryminację pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych, wprowadzono jednolitą kategorię zaszeregowania i ustalono ją na poziomie III.


II. Powyższe zmiany muszą znaleźć odzwierciedlenie w treści regulaminów wynagradzania obowiązujących w szkołach. Zmiana treści regulaminu wynagradzania odbywa się w tej samej formie, co jego wydanie. Zatem regulamin wynagradzania ustala pracodawca w uzgodnieniu z organizacją związkową, działającą na terenie zakładu pracy. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania (art. 77(2) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Regulamin wynagradzania nie może wejść w życie bez uzgodnienia z organizacją związkową działającą u pracodawcy. Oznacza to, że jeśli organizacje związkowe przedstawią negatywne stanowisko, to regulamin wynagradzania nie może być przez pracodawcę ustalony (podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r. I PK 349/03, OSNP 2005/1/4, M.P.Pr.-wkł. 2005/8/15, PiZS 2005/4/39).

Zatem stosując odpowiednio wykładnię z wyroku Sądu Najwyższego, zmiana treści regulaminu wynagradzania, na którą związek zawodowy nie wyraził zgody, nie będzie mogła wejść w życie. Jeżeli pracodawca zmieni regulamin wynagradzania, mimo negatywnej opinii związku zawodowego, naruszy normy prawa pracy.

Wykładnię pojęcia „uzgodnienie” dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 marca 1998r., U 23/97 (OTK 98/2/11). Stwierdził on, że użyty w nim termin uzgodnienie, zgodnie z jego sensem językowym oznaczać ma czynność polegającą na „doprowadzeniu do braku rozbieżności”, „ujednoliceniu” czy też „harmonizowaniu” (w znaczeniu „wzajemnego dostosowania”- Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, Warszawa1978, s. 642). Ustawodawca przy konstruowaniu formy współuczestnictwa związków zawodowych w procesie tworzenia prawa położył nacisk nie na efekt uzgodnienia w postaci osiągnięcia zgody, lecz raczej na fakt uzgadniania, na sam proces dochodzenia do zgody, ujednolicenia czy też wzajemnego dostosowania (harmonizowania) swych stanowisk. Świadczy o tym zawarcie przed rozważanym pojęciem słowa „podlegają”. Oznacza to, że nałożenie na organ wykonujący delegację ustawową przede wszystkim obowiązku poddania treści aktów wykonawczych do ustaw procedurze uzgodnieniowej, celem wypracowania wspólnego stanowiska.

Tak więc proces uzgadniania powinien zawierać się w następujących kryteriach:
 • obowiązku zapewnienia informacji o projektowanym akcie,
 • rozpoczęcia dyskusji o merytorycznej treści tego projektu,
 • możliwości zaprezentowania stanowisk,
 • próby ich zbliżenia i ujednolicenia,
 • możliwości wypracowania ostatecznej, w miarę wspólnej wersji projektowanego aktu.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który w wyroku z dnia 27 września 2005r. (sygn. IV SA/Po 663/05) stwierdził, że w związku z nałożeniem na organy prowadzące obowiązku uzgadniania treści regulaminów wynagradzania, nie można uznać, iż brak uzgodnienia co do jednego lub dwóch punktów spornych regulaminu, stanowiącego o znacznej części wynagrodzenia nauczyciela, uniemożliwia stosowanie tych postanowień, co do których osiągnięto zgodę. Taka interpretacja pozbawiałaby bowiem nauczycieli podstawy prawnej do wypłaty należnych świadczeń a organ prowadzący narażałaby na zarzut niewykonywania ciążących na niej obowiązków.

Termin „uzgodnienie” nie zawsze musi oznaczać całkowitą i powszechną zgodę między organem prawotwórczym i wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie stanowienia aktu normatywnego na wszystkie rozwiązania tego aktu, lecz oznaczać musi poddanie treści stanowionych aktów sformalizowanej procedurze uzgodnieniowej z podmiotami upoważnionymi do tej formy uczestnictwa w procesie stanowienia aktu normatywnego w celu jej osiągnięcia. W sytuacji nieosiągnięcia zgody na określoną treść aktu prawnego ważnym instrumentem w procedurze uzgadniania stają się protokoły uzgodnień oraz protokoły rozbieżności.

Podpisanie protokołu rozbieżności oznacza, że formalnie procedura uzgodnień została wyczerpana, tym samym nie oznacza jednak, że zakładowa organizacja związkowa traci możliwość zaskarżania uchwały pod kątem legalizmu do organu nadzoru – w tym przypadku wojewody lub sądu administracyjnego.

Należy jednak pamiętać, że istotne jest, aby organizacje związkowe przedstawiły jedno ustalone stanowisko związkowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 30 ust. 5 z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) – dalej u.z.z., jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, sposób współdziałania z nimi pracodawcy określony jest w ustawie o związkach zawodowych. Gdy wszystkie zakładowe organizacje związkowe przedstawią pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko, dalsze postępowanie zależy od jego treści. Jeżeli zaakceptowano w nim propozycje pracodawcy, wydaje on regulamin, zaznaczając, że jest to uzgodnione z organizacjami związkowymi. Brak zgody organizacji związkowych powoduje, że pracodawca sam ustala regulamin. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie, pracodawca ustala regulamin pracy samodzielnie, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych (art. 30 ust. 4 i 5 u.z.z).

St. specjalista ds. prawnych
Krzysztof Lisowski

Warszawa, listopad 2017 r.

14 listopada, 2017

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Wobec nieuwzględnienia przez Senat RP poprawki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej skreślenia w nowelizacji Karty Nauczyciela zapisu dotyczącego określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Pani Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie, na którym moglibyśmy przedstawić szczegółowe uwagi w powyższej sprawie.

Załączniki:

 źródło: strona internetowa ZG ZNP

31 października, 2017

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela


27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela (274 posłów głosowało za zmianami, przeciw było 161, 7 posłów wstrzymało się od głosu).
Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:
· nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
· obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
· ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
· urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,
·likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
· likwidacja mieszkań służbowych.
Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.


Katalog zmian prezentujemy na naszej stronie Zmiany w Karcie Nauczyciela od roku 2018

22 października, 2017

Protest w obronie autonomii zawodu nauczycielaProtest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!
Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!
Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:
- łączą awans zawodowy z oceną moralności,
- sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa
Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!
Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczycielai zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:
•           wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniuze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
•          obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
•         dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycielaw szkolnym regulaminie,
•           postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
•           wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
•          wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
•           likwiduje się dodatki socjalne,
•           ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
•           zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń - nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,
•             planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
•             zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.
 
Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:
1)            zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
2)            niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;
3)            likwidacji dodatków socjalnych.
Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

19 października, 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Oddziale ZNP Wolsztyn

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 18 października b. r. w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Honorowym gościem naszego spotkania była pani Danuta Szpakowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłej, Honorowej Przewodniczącej SEiR, Anny Hajduk. Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przedstawił życiorys Pani profesor. W ciepłych słowach wspominał ją także Honorowy Prezes naszego Oddziału Kol. Edward Laskowski.
Prezes Oddziału złożył zebranym serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas spotkania Kol. Kol. Czesławie Horowskiej i Tadeuszowi Adamczakowi wręczono odznaki za 50 lat członkostwa w ZNP (na zdjęciu powyżej, wraz z Edwardem Laskowskim Honorowym Prezesem Oddziału, Anną Ciesielską wiceprezes Zarządu Oddziału i Jolantą Witkowską przewodniczącą SEiR).
Kol. prezes przekazał także gratulacje i życzenia Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym roku obchodzą swoje życiowe jubileusze. Wśród nich byli: Joanna i Tadeusz Adamczakowie, Stanisław Warguła, Czesława Horowska, Dobrochna Nadolna, Stanisława Brodalka, Bronisława Poźniak oraz Cecylia Grzyl. Prezes Wieczorek i przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowska przekazali serdeczne podziękowania Koleżankom: Małgorzacie Jobke i Bronisławie Poźniak, które szczególnie aktywnie organizują pracę Sekcji.
Serdeczne podziękowania i gratulacje za pracę dydaktyczną i wychowawczą odebrały przechodzące na emeryturę Koleżanki Halina Nowicka (dotychczasowa prezes Ogniska ZNP przy LO w Wolsztynie i członek Zarządu Oddziału) oraz Małgorzata Sierszuła, które zostały także gorąco powitane w Sekcji Emerytów i Rencistów.
Prezes Wieczorek przedstawił aktualną sytuację w wolsztyńskiej oświacie i w Oddziale Związku oraz omówił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd Główny ZNP w związku z wprowadzaną w życie reformą oraz projektowanymi zmianami w Karcie Nauczyciela.
Spotkanie uświetnił wspaniały koncert nastrojowych piosenek w wykonaniu utalentowanych uczennic wolsztyńskiego Liceum Patrycji Krawczyk i Martyny Lulkiewicz. 


Łączna liczba wyświetleń