19 stycznia, 2017

List do członków i członkiń ZNP

List do członków i członkiń ZNP

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP,
informuję, że w ślad za uchwałą Zarządu Głównego ZNP wszystkie oddziały Związku do 16 stycznia br. były zobowiązane do rozpoczęcia procedur sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem ZNP. Struktury związkowe w ramach tych procedur zwróciły się do szkół i placówek z następującymi żądaniami:
1)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
2)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
3)      podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
4)      wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.
Pragnę Was zapewnić, że wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkie działania Związku zostały przemyślane, a podjęte w ramach sporu zbiorowego czynności są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Z całą mocą stwierdzam, że żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.
Uzasadnienie
1.
Dopuszczalne jest żądanie w sporze zbiorowym niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. Na takim stanowisku stanął J. Żołyński stwierdzając, że „przedmiotem sporu zbiorowego mogą być warunki pracy, a za warunki pracy należy uznać także ochronę miejsc pracy.” (J. Żołyński, Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism, Warszawa 2011, s. 33-34, 83-84).
Spór zbiorowy w obronie miejsc pracy jest również dopuszczalny w stosunku do osób, do których nie stosuje się procedury zwolnień grupowych (por. art. 11 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).
2.
Oddziały ZNP domagają się również niedokonywania przez pracodawców w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywania zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „sens sporów zbiorowych wyraża się w zgłaszaniu przez pracowników żądań, które zmierzają do zaspokojenia ich interesów, polegających na korzystniejszym ukształtowaniu ich uprawnień bez ryzyka rozwiązania indywidualnych stosunków pracy. […]Pojęcie "warunki pracy" wymienione w art. 1 komentowanej ustawy (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – przyp. ZNP), które mogą stanowić przyczyny wystąpienia przez pracowników na drogę sporu zbiorowego, powinno być rozumiane jako wszelkie okoliczności, które mają wpływ na kształtowanie sytuacji prawnej pracownika ” (por. J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa 2009).
Niewątpliwie korzystnym byłoby dla pracowników wymienionych w żądaniach Związku ustalenie, że we wskazanym okresie ich warunki pracy pozostałyby niepogorszone.
3.
Trzecie żądanie struktur związkowych odnosi się do podwyższenia wynagrodzeń pracowników. „Z żądaniami podwyżek płacowych występują w Polsce przede wszystkim pracownicy sfery budżetowej. Żądania adresują wobec pracodawców bezpośrednich (jednostek budżetowych) oraz centralnych organów administracji rządowej, dysponujących środkami finansowymi, z których pokrywane są wynagrodzenia za pracę. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zawiera żadnych unormowań, które mogłyby stanowić podstawę do uzależnienia wytaczania sporów zbiorowych przez pracowników od metod finansowania płac oraz od technik podejmowania decyzji w sprawach odnoszących się do uwzględnienia żądań pracowników zaangażowanych w spór zbiorowy. Z prawnego punktu widzenia nie do przyjęcia są najczęściej praktykowane sposoby obrony reprezentantów bezpośrednich pracodawców przed żądaniami podwyżek wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zaliczanych do strefy budżetowej. Brak uprawnień dyrektorów zakładów pracy finansowanych z budżetu do podejmowania decyzji w sprawie dysponowania dodatkowymi środkami finansowymi, które powinny być przeznaczone na zaspokojenie żądań dotyczących podwyżek płacowych pracownikom strefy budżetowej, nie może być traktowany jako argument merytoryczny, którym mogą posługiwać się prawnicy zajmujący się zbiorowym prawem pracy. Spory zbiorowe i podejmowane w trakcie tych sporów akcje protestacyjne skierowane przeciwko pracodawcom oraz centralnym dysponentom centralnych funduszy państwowych mają ułatwić pracodawcy zaangażowanemu w spór zbiorowy zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zwiększonych świadczeń płacowych, jakich domagają się protestujący pracownicy” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.) op. cit.)
4.
Kolejne żądanie Związku dotyczące wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami również mieści się w zakresie sporu zbiorowego. Zdaniem J. Żołyńskiego „warunki płacy również nie zostały zdefiniowane w ustawie o sporach zbiorowych. Nie budzi jednak wątpliwości, że do tej kategorii należy zaliczyć:
-        tworzenie i podział środków przeznaczonych na fundusz płac,
-        tworzenie regulaminów płacowych (regulaminu wynagrodzeń, premiowania, nagród),
-        ustalanie struktur wynagrodzeń,
-        tworzenie układów zbiorowych pracy,
-        dokonywanie podwyżek płac,
-        zasady wartościowania pracy.”
(J. Żołyński, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, WKP 2012).
5.
Żądania oddziałów ZNP kierowane są do pracodawców, ponieważ zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych spór zbiorowy jest prowadzony z pracodawcą lub pracodawcami. „W rozumieniu art. 3 KP pracodawcą jest podmiot – jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników (bliżej zob. A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, op. cit., s. 11–12). Podmioty zewnętrzne wobec pracodawcy (np. organy prowadzące szkoły, czy Minister Edukacji Narodowej – przyp. ZNP)nie mogą być więc formalnie stronami sporów zbiorowych, nawet jeżeli są – ze względu na finansowanie pracodawców – bezpośrednio zainteresowane sprawami, które stanowią przedmiot tych sporów. [...] W świetle obowiązujących przepisów zbiorowego prawa pracy adresatami sporów zbiorowych nie mogą być formalnie jednostki organizacyjne władzy lub administracji państwowej niewystępujące w roli pracodawców” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), op. cit.).
Mając powyższe na uwadze informuję, że pracodawca (szkoła, placówka oświatowa oraz ich zespoły, reprezentowana przez dyrektora) ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do rokowań, ponieważ zgłoszenie sporu zbiorowego spełnia wymagania wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - swoim zakresem obejmuje sprawy określone w art. 1 tej ustawy.
6.
Podkreślam, że ZNP nie prowadzi sporu zbiorowego z rządem. Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem części ekspertów zbiorowego prawa pracy i taki spór byłby legalny. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z 24 lutego 1997 r., sygn. K 19/96 „możliwe jest też wykorzystanie strajku, który - choć formalnie skierowany przeciwko "bezpośrednim pracodawcom" - nie będzie bez wpływu na rokowania związków zawodowych z ministrem prowadzone w trybie kodeksu pracy. Tego typu sytuacje nie są obce praktyce życia społecznego.Natomiast dr M. Kurzynoga wskazuje, że „pomimo iż prawo polskie wyklucza jednostki samorządu terytorialnego oraz państwo jako adresatów żądań strajkowych, taka akcja strajkowa w świetle unormowań międzynarodowych jest legalna. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w pewnych sytuacjach domaganie się spełnienia postulatów od władzy publicznej jest jedyną skuteczną metodą osiągnięcia żądań.” (por. M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, Warszawa 2011, s. 126 i nast.).
7.
Przypominam, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych każdy, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, lub nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. „Komentowany przepis art. 26 ust. 1 pkt 1 SpZbU (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – przyp. ZNP)penalizuje wszystkie przypadki utrudniania lub uniemożliwiania wszczęcia lub prowadzenia rokowań, mediacji, ewentualnie arbitrażu i strajku [...] przez każdą osobę, która z racji oficjalnie wykonywanych obowiązków ma możliwość wywierania wpływu na uregulowane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych metody rozstrzygania, zarówno w drodze pokojowej, jak i poprzez stosowanie presji na pracodawcę, sporu zbiorowego. [...] Dokonując systematycznego przeglądu przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, można stwierdzić, iż o naruszeniu powyższego obowiązku można pisać w razie: [...] niepodjęcia przez pracodawcę niezwłocznie rokowań w celu rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia i/lub niepowiadomienia o sporze zbiorowym właściwego okręgowego inspektora pracy (art. 8); odmowie podpisania przez pracodawcę protokołu rozbieżności po zakończeniu rokowań (art. 9).” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.) op. cit.).
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, z całą mocą stwierdzam, że spór zbiorowy jest prowadzony przez oddziały ZNP zgodnie z przepisami prawa.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

13 stycznia, 2017

Program wycieczki do Budapesztu

Koleżanki i Koledzy
Prezesi Ognisk ZNP
Oddziału ZNP 
w Wolsztynie

Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie organizuje w dniach od 03 lipca do 07 lipca 2017 roku (poniedziałek – piątek) wycieczkę na trasie Wolsztyn – Żywiec – Budapeszt – Zakopane – Wolsztyn dla członków ZNP w Wolsztynie Oddziału Wolsztyn i niezrzeszonych pracowników oświaty naszej gminy.

Ramowy program wycieczki przedstawia się następująco:
Uwaga! Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organizatora, program i kolejność zwiedzania mogą ulec zmianie.

Dzień 1:
 • 4.00 – 5.00 – wyjazd z Wolsztyna;
 • ok. 13.00 – Bielsko Biała / Zamek Książąt Sułkowskich / Rynek – Mały Wiedeń lub Zwiedzanie Żywca / zamek, pałac Habsburgów, Park w stylu angielskim, Nowy Rynek /
 • zwiedzane Browaru w Żywcu z degustacją piwa
 • ok. 19.00 – obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2:
 • 5,30 – śniadanie;
 • 7.00 – wyjazd do Budapesztu;
 • ok. 14.00 – przyjazd do Budapesztu;
 • Zwiedzanie części Pesztu;
 • zakwaterowanie w hotelu, przebranie się w stroje kąpielowe, wyjazd na termy;
 • ok. 22.00 – kolacja w hotelu;

Dzień 3:
 • 8.00 – 9.00 – śniadanie;
 • ok. 9.00 – 9.30 – spotkanie z przewodnikiem, 4 5 godzin zwiedzanie Budy (wzgórze zamkowe, Góra Gellerta, Wyspa Małgorzaty – tu przejazd kolejką panoramiczną przez 30 minut (1200 Ft/osoba lub 4 EUR/osoba);
 • rejs statkiem po Dunaju, czas wolny na ulicy Vaci i hala targowa;
 • powrót do hotelu na przebranie się;
 • od godz. ok. 20.30 do 23.30 – wieczór węgierski w czardzie: muzyka cygańska na żywo przez cały czas, jedzenie typu szwedzki stół (bardzo dobry gatunek jedzenia + na bieżąco kucharze grillują różne mięsa)
 • open bar: piwo, wino białe i czerwone, szampan, soki, napoje gazowane, wody mineralne, kawa, herbata itp.

Dzień 4:
 • 08.00 – śniadanie;
 • 09.00 – spotkanie w hotelu z przewodnikiem, wyjazd z hotelu;
 • zwiedzanie – zakole Dunaju;
 • zwiedzanie – Szentendre – Visehrad – Esztergom – ok. 6 godzin;
 • po zwiedzaniu obiad w Visehradzie;
 • po obiedzie ruszamy w drogę powrotną do kraju;
 • ok. 22.00 – przyjazd do Białego Dunajca lub Zakopanego, obiadokolacja;

Dzień 5:
 • 9.00 – 10.00 – śniadanie
 • Zwiedzanie Białego Dunajca lub Zakopanego;
 • ok. 14.00 – 15.00 – wyjazd i powrót do domu.

Koszt wycieczki – 1000 zł. + 45 euro (na wstępy, w tym 13 euro termy). Koszt obejmuje:
 1. Wstęp do Kościoła św. Marcina na wzgórzu zamkowym, Bazylika św. Stefana;
 2. kolejka panoramiczna na wyspie Małgorzaty, muzeum Marcepana w Szentendre, rejs statkiem;
 3. Transport, parkingi, ubezpieczenie;
 4. Opieka pilota, przewodnik;
 5. cztery noclegi, jeden w Żywcu, dwa w Budapeszcie (hotel Canada), jeden w Zakopanem lub Białym Dunajcu), wyżywienie (cztery śniadania, trzy obiadokolacje, dwa dodatkowe obiady, wieczór węgierski w czardzie).

Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie dofinansuje koszty transportu uczestnikom, członkom ZNP, (opłacającym regularnie składki członkowskie) kwotą 150,00 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału ZNP z dnia 10 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym odpłatność za wycieczkę wynosi odpowiednio:
 • dla członka ZNP oddziału Wolsztyn – 850,00 zł + 45 EUR;
 • dla pozostałych osób – 1000,00 zł + 45 EUR.

Imienne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. u Kol. Anny Ciesielskiej( Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie, ul Rzeczna 17/1), która jest odpowiedzialna z a logistykę wycieczki.

Zapisy uczestników przyjmujemy w kolejności zgłoszeń (jednak w pierwszej kolejności członkowie ZNP, w miarę wolnych miejsc pozostałe osoby).

Należność należy wpłacać w 3 ratach:
 • Pierwsza wpłata – 300,00 zł – razem ze zgłoszeniem – do 31 stycznia 2017 r.|;
 • Druga – do 31 marca 2017 r. - 300,00 zł (członkowie ZNP) i 350,00 zł (pozostałe osoby);
 • Trzecia do 15 czerwca 2017 r. - 250,00 zł (członkowie ZNP) i 350,00 (pozostałe osoby)

ZAPRASZAMY

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Wiceprezes
Anna Ciesielska

10 stycznia, 2017

100 000 odwiedzin na naszej stronie internetowej

We wrześniu 2011 roku ruszyła nasza strona internetowa http://znpwolsztyn.blogspot.com/. Od tego momentu minęło już ponad pięć lat. Wierzymy, że strona ta dobrze służy nie tylko wolsztyńskim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale także wielu osobom z całej Polski. Być może jest ona także jednym z elementów łączności z Polską dla naszych rodaków mieszkających za granicą oraz źródłem wiedzy o Polsce, Wolsztynie i problemach polskich nauczycieli dla wielu osób z całego świata. Świadczyć o tym mogą statystyki. Nie wiemy czy jest jeszcze na świecie jakiś kraj, w którym nasza strona nie byłaby otwierana choćby raz tylko.
Staramy się, by wiadomości zamieszczone na stronie były jak najbardziej aktualne i dotyczyły ważnych wydarzeń zarówno w wolsztyńskim Oddziale ZNP jak i ZNP w Polsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za wirtualne odwiedziny w naszym Oddziale. Obiecujemy, że w dalszym ciągu będziemy dokładać starań, by nasza strona była ciekawa i aktualna. Dlatego zachęcamy wszystkich do systematycznego zaglądania 
na stronę:

 http://znpwolsztyn.blogspot.com/Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie


10 stycznia 2017 r - zebranie Zarządu Oddziału ZNP

Dzisiaj w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu wolsztyńskiego Oddziału ZNP. Głównym tematem było przystąpienie naszego oddziału do sporu zbiorowego z pracodawcami.

Podjęto m.in. następujące uchwały:
- nr 1/2017 - w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi;
- nr 2/2017 - w sprawie przekazania kompetencji prezesom ognisk do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami.
Zaakceptowano treść pism zawierających nasze żądania. Pisma te zostaną przekazane dyrektorom placówek do dnia 16 stycznia b.r.
Przeanalizowano treść proponowanych porozumień oraz protokołów rozbieżności.
Omówiono ewentualne dalsze działania Związku w ramach sporu zbiorowego w przypadku jeśli nie zostaną zawarte porozumienia.

Prócz spraw związanych z różnymi formami protestu omawiano także:
- planowaną na lipiec 2017 roku wycieczkę do Budapesztu;
- prezes S. Wieczorek zrelacjonował przebieg uroczystości  z okazji setnej rocznicy urodzin Pani Klary Rybarczyk

Druki związane ze sporem zbiorowym ZNP

Drodzy prezesi Ognisk ZNP z terenu Wolsztyna!

Zgodnie z ustaleniami z dzisiejszego zebrania Zarządu Oddziału podaję linki do najważniejszych druków związanych z pierwszym etapem sporu zbiorowego

Pismo z żądaniami:
http://www.filedropper.com/za2-pismozdaniami

Porozumienie
http://www.filedropper.com/za3-porozumienie

Protokół rozbieżności
http://www.filedropper.com/za4-protokrozbienoci

Aby pobrać druk należy przy pomocy podanego linku wejść na stronę FILE DROPPER, następnie kliknąć na szary guzik DOWNLOAD THIS FILE, następnie w biały prostokąt wpisać sekwencję znaków (dowód że "nie jestem robotem"), po czym kliknąć na szary prostokąt z napisem DOWNLOAD NOW, wówczas otworzy się żądany druk.
Pozdrawiam
Sławomir Wieczorek
Prezes |Oddziału

09 stycznia, 2017

Setne urodziny Pani Klary Rybarczyk

Dzisiaj swoje setne urodziny obchodziła najstarsza członkini naszej oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów 

Pani Klara Rybarczyk. 

Z okazji tak pięknego jubileuszu życzenia Pani Klarze złożyli między innymi: Pan Janusz Frąckowiak Starosta Wolsztyński, Pan Wojciech Lis Burmistrz Wolsztyna oraz w imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie prezes Sławomir Wieczorek.


Prezydent podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

Prezydent podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

Nie takiej zmiany potrzebuje polska szkoła!
Dzisiaj, 9 stycznia 2017 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające prawo oświatowe - wbrew krytycznym głosom płynącym pod adresem reformy edukacji ze strony nauczycieli, rodziców, uczniów, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich, samorządowców...

Całość artykułu dostępna TUTAJ

03 stycznia, 2017

Referendum w sprawie reformy edukacji

Referendum w sprawie reformy edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego poprosił w grudniu 2016 r. prezydenta Andrzeja Dudę o zawetowanie ustaw wprowadzających reformę edukacji lub o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie reformy systemu edukacji...

Całość artykułu dostępna TUTAJ

źródło strona ZG ZNP

02 stycznia, 2017

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Oddziału ZNP

We wtorek 10 stycznia 2017 r. o godzinie 15.15, w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Rzecznej, odbędzie się nadzwyczajne zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie i oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Głównym tematem zebrania będzie kontynuacja protestu w tym wejście w spór zbiorowy z pracodawcami jako rozpoczęcie drogi do strajku.
Ze względu na wagę spraw, wszystkich członków Zarządu i KR proszę o niezawodne przybycie. W wypadku ważnych spraw uniemożliwiających uczestnictwo w zebraniu proszę Prezesów ognisk o wydelegowanie zastępcy.

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

21 grudnia, 2016

SPÓR ZBIOROWY – STRAJK. Krok po kroku

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP zdecydował, że rozpoczyna procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego. Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego!
Przyczyną decyzji ZG ZNP jest niespełnienie postulatów ZNP dotyczących:
- wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,
- zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.
Dlatego Zarząd Główny ZNP postanowił od 20 grudnia br. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP.
Procedura wejścia w spór zbiorowy - szczegółowo opisana w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – jest wieloetapowa. Trzeba ją przeprowadzić zgodnie z prawem, bo tylko wówczas ewentualny strajk będzie legalny.
Dlaczego spór zbiorowy a nie od razu strajk?
Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego. Legalny strajk może być zorganizowany tylko w ramach sporu zbiorowego. Dlatego najpierw należy wejść w spór zbiorowy z pracodawcą. Dla pracowników oświaty pracodawcą jest dyrektor szkoły / placówki oświatowej.
Czego dotyczy spór zbiorowy?
Spór zbiorowy może dotyczyć: warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych pracowników. Żądania ZNP mieszczą się w ustawowych wymogach.
Etapy sporu zbiorowego
1.      Zgłoszenie żądań
Spór zbiorowy rozpoczyna się w dniu przekazania pracodawcy żądań przez organizację związkową (pisemnie).
2.      Rokowania
Niespełnienie przez pracodawcę żądań (w terminie nie krótszym niż 3 dni) skutkuje podjęciem rokowań. Ich celem jest dojście przez strony do porozumienia.
3.      Mediacje
      W przypadku braku porozumienia na etapie rokowań spór przechodzi na etap mediacji, polegających na negocjacjach z udziałem niezależnego mediatora.
4.      Strajk ostrzegawczy
      W trakcie mediacji (nie wcześniej niż 14 dni od wszczęcia sporu zbiorowego) może być zorganizowany strajk ostrzegawczy. Nie jest on obowiązkowy.
5.      Arbitraż
Po zakończeniu etapu mediacji można ewentualnie poddać spór zbiorowy pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego (przy sądzie okręgowym lub Sądzie Najwyższym).
6.      Strajk
Dopiero nieosiągnięcie porozumienia, rozwiązującego spór zbiorowy w trakcie mediacji, otwiera drogę
do zorganizowania strajku.
Kalendarium
Zgodnie z uchwałą ZG ZNP:
- do 16 stycznia 2017 r. oddziały ZNP występują do pracodawców, czyli dyrektorów szkół z żądaniami, które znajdują się w załączniku do uchwały ZG ZNP;
- Związek domaga się ich spełnienia w terminie 5 dni.
Ze względu na wieloetapowość sporu zbiorowego oraz ferie zimowe przypadające w okresie styczeń-luty, ewentualne powstrzymanie się od pracy nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi - jednocześnie w całym kraju - jest możliwe dopiero po 28 lutego 2017 r. (to jednak nie oznacza, że poszczególne szkoły nie mogą strajkować wcześniej).

20 grudnia, 2016

Zmarł Kol. Janusz Zając


Prezydencie, nie podpisuj!


Pikietę 19.12.2016 pod hasłem „Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji” zorganizował ZNP razem z Koalicją „NIE dla chaosu w szkole” i ruchem „Rodzice przeciwko reformie edukacji”, by pokazać swój sprzeciw wobec reformy edukacji i zaapelować do Prezydenta RP o weto.

Całość  artykułu dostępna TUTAJ


źródło: Strona ZG ZNP

Boże Narodzenie 2016


Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie

14 grudnia b.r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Podczas zebrania analizowano stan organizacyjny naszego oddziału.
Podsumowano nasz udział w manifestacji w obronie polskiej oświaty, która odbyła się 19 listopada 2016 r. w Warszawie, oraz efekty dotychczasowych działań protestacyjnych podejmowanych przez ZNP.
Wyjaśniono nieprawdziwe, podawane przez media, informacje dotyczące np. ilości osób biorących udział w manifestacji i domniemanej flagi narodowej na kopcu kredy, która w efekcie okazała się transparentem nie mających nic wspólnego z flagą.
Omawiano potrzebę dalszych działań protestacyjnych, w tym ewentualność strajku, możliwość wysyłania kartek z życzeniami do posłów i inne. Prezes oddziału przedstawił kilka realnych zagrożeń dla nauczycieli i pracowników szkół, jakie niesie ze sobą reforma.
Na początek marca 2017 r.ustalono termin szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Przeanalizowano zawartość strony internetowej oddziału.
Na zakończenie zebrania prezes Sławomir Wieczorek i honorowy prezes Edward Laskowski  złożyli uczestnikom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zaś wiceprezes Anna Ciesielska przekazała wszystkim drobne upominki.

16 grudnia, 2016

PIKIETA: Prezydencie! Nie podpisuj!


W poniedziałek, 19 grudnia br. ZNP organizuje razem z Koalicją „NIE dla chaosu w szkole” i ruchem „Rodzice przeciwko reformie edukacji” pikietę przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, by pokazać swój sprzeciw wobec reformy edukacji i zaapelować do Prezydenta RP o weto.
Pikieta odbędzie się pod hasłem „Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji”.
Uczestnicy pikiety pragną wręczyć Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie:
- paczkę na święta, czyli ponad 250 tysięcy podpisów zebranych w obronie obecnego ustroju szkolnego i gimnazjów,
- kartki z życzeniami: „Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji”.
Organizatorzy wystąpili do Kancelarii Prezydenta RP z wnioskiem o spotkanie z Panem Prezydentem w poniedziałek, 19 grudnia w celu przedstawienia swoich argumentów oraz złożenia kolejnego wniosku o zawetowanie przyjętych przez Sejm ustaw wprowadzających reformę edukację (pierwszy wniosek o weto został złożony 19 listopada br.).
Wg ZNP, reforma edukacji:
- jest nieuzasadniona i nieprzemyślana,
- wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy,
- naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli na utratę pracy,
- koszt jej wprowadzenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie on 985 mln zł).
Następnie Zarząd Główny ZNP podejmie decyzję o kształcie dalszych działań w ramach prowadzonej przez ZNP akcji protestacyjnej.
APEL KOALICJI NIE DLA CHAOSU W SZKOLE: organizujcie pikiety 19 grudnia (TUTAJ)

źródło: strona internetowa ZG ZNP