18 października, 2016

Ogólnopolska akcja protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego

Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.
Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:
- demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
- zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
- zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
- brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,
W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:
- pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;
- akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,
- nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.
Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.
Postulaty ZNP to:
- wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,
- zwiększenie nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:
§ 1
Z dniem 18 października 2016 roku rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”.
Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest:
 1. demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
 2. zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
 3. zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
 4. brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.
§ 2
W ramach akcji protestacyjnej, o której mowa w § 1, zorganizować:
 1. pikietę przed Sejmem RP w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 2. nadzwyczajne spotkanie prezesów 400 największych oddziałów ZNP;
 3. w dniu 19 listopada 2016 r. Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych;
 4. wzmożoną akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie.
§ 3
Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego do sformułowania żądań w sporze zbiorowym w przypadku niespełnienia postulatów ZNP w zakresie:
 1. wycofania projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;
 2. zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.
§ 4
 1. Zobowiązać prezesów wszystkich ogniw związkowych do czynnego włączenia się w przeprowadzenie akcji informacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 4, wśród pracowników oświaty i rodziców.
 2. Zorganizować, w ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez ogniwa ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i samorządowcami.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

źródło: strona  ZG ZNP: http://www.znp.edu.pl/element/2852/Ogolnopolska_akcja_protestacyjna_ZNP

15 października, 2016

Nie wykluczamy nawet strajku

Poniżej publikujemy skan wywiadu prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Sławomira Wieczorka, zamieszczonego w tygodniku "Na Temat" w dniu 14 października b.r.

08 października, 2016

Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!
Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. Święto uśmiechniętych i szczególnie w tym dniu radosnych Nauczycieli i Pracowników administracji i obsługi. Dzień szczerych życzeń płynących od naszych Uczniów, ich Rodziców i wielu innych osób, dla których ważna jest jakość i sprawność polskiej oświaty.
Jednak przed nami nowa rzeczywistość. Niestety dzisiaj jeszcze spowita w mroku niedostatecznej informacji i braku rozsądnych decyzji. Rzeczywistość pełna obaw o stan polskiej edukacji w przyszłości, o koszty jakie trzeba będzie ponieść, w tym także obaw związanych z możliwością zachowania zatrudnienia.

Wszystkim Wam życzę, by obawy te okazały się płonne, by przyszłość przyniosła tylko zmiany na lepsze, by w decyzjach władz przeważył rozsądek i szczera troska o polską oświatę i jej Pracowników. Życzę Wam zdrowia, pogody ducha i, mimo wszystkich przeciwności, nieustannej satysfakcji z wykonywanej pracy.

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie
Prezes
Sławomir Wieczorek 

04 października, 2016

10 października wywieszamy flagi związkowe!

Wszystkich Prezesów ognisk ZNP proszę o wywieszenie flag związkowych na budynkach placówek oświatowych w dniu naszego protestu 10 października bieżącego roku.
Przypominam, że tego właśnie dnia przed wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w Polsce odbędą się pikiety protestacyjne organizowane przez nasz Związek w obronie polskiej oświaty.
W Poznaniu protestować będzie także delegacja wolsztyńskich nauczycieli. Pikieta rozpocznie się o godz. 14.30. Mogą w niej wziąć udział nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty oraz wszystkie osoby, którym zależy na jakości i sprawności systemu edukacji w Polsce.

PETYCJA

Poniżej publikujemy treść petycji przygotowanej na pikietę, która odbędzie się przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu 10 października bieżącego roku.

22 września, 2016

Zaproszenie na zebranie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

Zapraszam członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz członków oddziałowej Komisji Rewizyjnej na pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie. Odbędzie się ono jak zawsze w gościnnych
progach Biblioteki Pedagogicznej w Wolsztynie 28 września o godz. 15.15.
Do omówienia jest wiele naprawdę ważnych spraw. Liczę na obecność wszystkich.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Niedobra zmiana w edukacji

NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJI

16 września po południu Minister Edukacji przedstawiła założenia ustaw zmieniających ustrój szkolny i tym samym ujawniła rzeczywistą skalę zapowiedzianej reformy edukacji.
Tajfun, który nadciąga wymaga od nas solidarności zawodowej, współpracy z samorządami, mediami lokalnymi, a przede wszystkim rodzicami naszych uczniów.
Wspólnie zatrzymamy niedobrą zmianę w edukacji!
Zdaniem ZNP, planowana reforma edukacji wywoła olbrzymi chaos i spowoduje masowe zwolnienia pracowników oświaty.
Według wstępnych szacunków ZNP, zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli gimnazjów, a wypowiedzenia otrzymają dyrektorzy 7,5 tysiąca szkół. Masowe zwolnienia grożą też około 30 tys. pracowników administracji i obsługi.
Reforma systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela.
Polska szkoła jest dziś w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak mówią międzynarodowe badania PISA. Tymczasem planowana reforma edukacji oznacza powrót do starego systemu kształcenia.
Organy prowadzące szkoły postawiono przed faktem dokonanym, nie licząc się ze skutkami finansowymi i społecznymi: gimnazja będą zlikwidowane. Wbrew faktom, które mówią, że gimnazja są najnowocześniejszymi, najlepiej wyposażonymi szkołami w Polsce z profesjonalną kadrą.

Źródło: http://www.znp.edu.pl/element/2808/NIEDOBRA_ZMIANA_W_EDUKACJI

26 lipca, 2016

Petycja w obronie polskiej szkoły

Petycja w obronie polskiej szkoły


Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską "nowe" rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.
Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.
Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły. Do dialogu i podejmowania wspólnych działań zapraszamy między innymi organizacje pozarządowe, samorządowców, przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych (pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów).

źródło strona ZG ZNP : http://www.znp.edu.pl/element/2751/Petycja_w_obronie_polskiej_szkoly