04 lutego, 2019

Rozpoczynamy spór zbiorowy - początek drogi do strajku!

Dzisiaj odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Głównymi tematami spotkania były sprawy związane z rozpoczynającą się kampanią sprawozdawczo-wyborczą oraz przystąpieniem do sporu zbiorowego z pracodawcami. W trakcie posiedzenia jednogłośnie
- przyjęto plan pracy i plan finansowy na rok 2019;
- postanowiono kontynuować współpracę z poznańskim Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej oddziału;
- podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporu zbiorowego oraz kilka decyzji związanych z realizacją kolejnych kroków sporu;
- przekazano wzory dokumentów związanych z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ogniskach ZNP oraz rozpoczęto tworzenie terminarza zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Omawiano także inne, bieżące problemy związane z sytuacją pracowników oświaty.

W związku z przystąpieniem do sporu zbiorowego, prezesi ognisk zostali zobowiązani do przekazania do dnia 8 lutego b.r., dyrektorom placówek oświatowych, pism zawierających żądania podwyżek o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Formalnie kolejne kroki w ramach sporu zbiorowego związane są z tym, czy postulat ten zostanie spełniony. Jednak praktycznie nie jest to możliwe. 
Dlatego wolsztyńscy związkowcy przewidują następne decyzje, z których ostatnią będzie decyzja o podjęciu strajku.08 stycznia, 2019

Negocjacje w poniedziałek, 7 styczniaNegocjacje w poniedziałek, 7 stycznia

7 stycznia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki nie skorzystał z zaproszenia i nie pojawił się na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP, by porozmawiać o napiętej sytuacji w oświacie oraz o zarobkach nauczycieli.
Natomiast minister edukacji, na spotkaniu które zorganizowała o tej samej porze, przedstawiła to co proponuje w projekcie rozporządzenia płacowego, czyli podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 121 zł do 166 zł BRUTTO.

Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca proponowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2019.
Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł, a także rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, które doprowadzą do zwiększenia płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym.

8 stycznia
We wtorek kolejna tura rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje płacowe z udziałem minister edukacji i partnerów społecznych w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego
(Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, godz. 11.00)

10 stycznia
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws. protestu

źródło:   https://znp.edu.pl/negocjacje-w-poniedzialek-7-stycznia/

18 października, 2018

Nasi kandydaci do Rady Powiatu Wolsztyńskiego i Rady Miejskiej Wolsztyna

Szanowni Państwo! 
Decydując się na oddanie głosu w zbliżających się wyborach samorządowych warto pamiętać, że troje spośród członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie zdecydowało się kandydować na stanowiska radnych Rady Powiatu Wolsztyńskiego i Rady Miejskiej Wolsztyna. 

Na głosy czytelników naszego bloga liczą:Sławomir Wieczorek

Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie
Kandydat do Rady Powiatu Wolsztyńskiego
KWW NASZA GMINA
Lista nr 12 
Pozycja 7
Wiesława Sobisiak - Zając

Kandydatka do Rady Powiatu Wolsztyńskiego
Członek Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie
SLD LEWICA RAZEM
Lista nr 5 
Pozycja 5 

Olga Hubert

Kandydatka do Rady Miejskiej Wolsztyna
Członek Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie
KWW WOJCIECHA LISA
Okręg nr 3
Lista nr 14
Pozycja 6 
To ludzie sprawdzeni 
w wieloletniej pracy społecznej.
Na pewno nie zawiodą!

14 października, 2018

Dzień Edukacji Narodowej 2018

Drogim Koleżankom i Kolegom
 - Nauczycielkom, Nauczycielom
 i wszystkim Pracownikom oświaty, 
w dniu Ich święta 
najserdeczniejsze życzenia 
spełnienia wszystkich marzeń i planów zawodowych i osobistych. 
Satysfakcji - także finansowej - z efektów trudnej, ale jakże pięknej pracy 
składa
Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie

09 czerwca, 2018

Nauczyciel kontraktowy - zatrudnienie na czas nieokreślony

WAŻNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH!!!

Nauczyciel kontraktowy, co zasady powinien być zatrudniony na czas nieokreślony!
Zatrudnianie nauczycieli kontraktowych uregulowane jest w rozdziale 4 ar. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela, a błędne stosowanie przez dyrektora placówki wyjątku ustanowionego w art. 10 ust. 7 KN może być przez sąd pracy uznawane za obejście prawa.
Przypominamy, że problem ten, na terenie działania wolsztyńskiego Oddziału ZNP był badany przez Państwową Inspekcję Pracy w roku 2015.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt do nauczycieli kontraktowych zatrudnionych na umowy na czas określony. Spróbujemy Wam pomóc w weryfikacji zasadności stosowania takich umów.

Poniżej podajemy linki do naszych wpisów z roku 2015, które są związane z zasadami zatrudniania nauczycieli kontraktowych.

Pismo ZNP Wolsztyn do Państwowej Inspekcji Pracy
http://znpwolsztyn.blogspot.com/2015/03/pismo-do-panstwowej-inspekcji-pracy-w.html

Odpowiedź pokontrolna PIP
http://znpwolsztyn.blogspot.com/2015/05/stanowisko-panstwowej-inspekcji-pracy.html

07 czerwca, 2018

Przeciętne świadczenie kompensacyjne


Przeciętne świadczenie kompensacyjne wyniosło w marcu br. 2101,85 zł

dla porównania, aktualne przeciętne wysokości innych świadczeń:
świadczenie przedemerytalne 1031 zł
emerytura 2172 zł
renta 1761 zł
renta rodzinna 1979 zł
emerytura pomostowa 2683 zł

„Przypomnijmy, że ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przyjęta została przez Sejm w 2009 r. w burzliwych okolicznościach. Nauczycielom wprawdzie nie udało się obronić dotychczasowych warunków odchodzenia z zawodu (wcześniejsze emerytury z art. 88 KN zostały
odebrane de facto już w 1999 r. przez rząd Jerzego Buzka) ani dostać na listę zawodów objętych emeryturami pomostowymi (z wyjątkiem nielicznej grupy wychowawców), ale otrzymali oni - jako jedyna grupa zawodowa – osobną ustawę pozwalającą doczekać na kompensówce do „normalnej” emerytury. Takiej ustawy domagał się ZNP, który niemal do ostatniej chwili negocjował z rządzącą koalicją szczegóły rozwiązań. Dzięki temu wiele postulatów związkowych zostało przyjętych i wpisanych do ustawy.”

Państwowa Inspekcja Pracy rozstrzygnęła. Nauczyciele z Powodowa czekają na zwrot niewypłaconych wynagrodzeń.

Cała ta sprawa ciągnie się już od września 2016 r. Na skutek złej interpretacji prawa przez organ prowadzący i ówczesną dyrekcję Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, grupa nauczycieli została w krzywdzący sposób pozbawiona części wynagrodzenia. Nauczyciele dość szybko zorientowali się w sytuacji i zareagowali powiadamiając o błędzie zarówno dyrekcję szkoły jak i organ prowadzący, ufając przy tym w szybkie i polubowne załatwienie sprawy. Niestety, wiele rozmów i wymiana pism między reprezentującym nauczycieli Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a dyrekcją szkoły i Starostwem Wolsztyńskim, nie doprowadziły do naprawy sytuacji. W związku z tym, w kwietniu bieżącego roku Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie poprosił Państwową Inspekcję Pracy o skontrolowanie prawnych podstaw takiego a nie innego wynagradzania nauczycieli. 
Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź z PIP. Dzisiaj, bez triumfalizmu, ale z satysfakcją, stwierdzamy: TO NAUCZYCIELE MAJĄ RACJĘ!
Teraz, miejmy nadzieję że nie długo, czekać będziemy na rzetelne wyliczenie i zwrot niewypłaconych wynagrodzeń.

Poniżej zamieszczamy treść naszego pisma do Państwowej Inspekcji Pracy oraz skan odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy wczoraj.Wolsztyn; 03.04.2018 r.

Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu
Oddział w Lesznie
64-100 Leszno


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (pełny adres szkoły: Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie, 64-200 Wolsztyn), w niżej opisanym zakresie:
  • Od 1 września 2016 r. dziesięcioosobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych, posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne, zatrudnionych najczęściej przez mianowanie, w pełnym wymiarze godzin wynoszącym 18 godzin dydaktycznych tygodniowo, otrzymuje wynagrodzenie z wymiaru ustalonego indywidualnie dla każdego nauczyciela (np.20 godzin dydaktycznych tygodniowo).
Z informacji uzyskanych w tej sprawie wynika, że zmiana ta weszła w życie na podstawie polecenia wydanego dyrektorowi przez organ prowadzący. Dyrektor oraz zainteresowani nauczyciele nigdy nie otrzymali podstawy prawnej, na mocy której zostało wydane przez organ prowadzący powyższe polecenie.
Nauczycielom tym nigdy i w żadnej formie nie zaproponowano (np. poprzez porozumienie zmieniające) zmiany umów, które w efekcie mogłyby doprowadzić do akceptacji nowej sytuacji zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.
W związku z powyższym nauczyciele ci słusznie uważają, że jedynym dokumentem regulującym ich wymiar czasu pracy dydaktycznej są ich umowy o pracę, w których wyraźnie określone jest pensum tygodniowe 18/18, a nie, tak jak uważa pracodawca np. 20/20.
Wymieniona grupa nauczycieli realizuje głównie przedmioty zawodowe. Część z tych przedmiotów uważana jest za przedmioty teoretyczne, część za przedmioty praktyczne. Dodać jednak należy, że obie grupy przedmiotów realizowane są w tych samych warunkach szkolnych, w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych klasopracowniach. Obie grupy przedmiotów realizuje ten sam nauczyciel. W obu grupach przedmiotów występują elementy zarówno kształcenia teoretycznego jak i praktycznego. Dlatego niezrozumiałym jest fakt, dlaczego jedne z tych przedmiotów uważane są za wyłącznie teoretyczne (które realizuje nauczyciel w wymiarze 18/18), a inne za wyłącznie praktyczne (które realizuje nauczyciel praktycznej nauki zawodu w wymiarze 22/22). Wszystkie zajęcia trwają 45 min, co jest jednoznaczne z tym, że są to zajęcia lekcyjne a nie zajęcia charakterystyczne dla praktycznej nauki zawodu. Zdaniem nauczycieli, nawet jeśli przedmiot zawiera elementy praktyczne, to sam fakt wynikający z zawartych umów o pracę powoduje, że w przypadku wszystkich przedmiotów zawodowych powinni oni być wynagradzani z poziomu 18 godzin dydaktycznych tygodniowo.
Jak wspomniałem, problem trwa od 1 września 2016 r. Na dzisiaj zaległości finansowe szkoły, wobec nauczycieli, sięgają już około 50 tys. zł.
Mimo wielu próśb, kierowanych zarówno ustnie, jak i pisemnie do dyrekcji szkoły oraz organu prowadzącego (Powiat Wolsztyński), sytuacja nauczycieli nie zmienia się. Z miesiąca na miesiąc otrzymują oni zaniżone wynagrodzenie, niezgodne z zawartymi umowami o pracę. Odpowiedzi, które otrzymują zawierają często wiele elementów zupełnie nie związanych ze sprawą. Powoduje to przekonanie, że mimo deklaracji zrozumienia i chęci pomocy płynących ze strony organu prowadzącego, rozwiązanie problemu jest celowo odwlekane.
Dyrektor szkoły twierdzi, że nie może zmienić nieprawidłowych zasad wynagradzania, ponieważ nie ma zgody organu prowadzącego na zmianę. Wiąże się to z tzw. problemem przekroczenia dyscypliny budżetowej i grożącymi z tego tytułu karami dla dyrektora.
W związku z powyższym prosimy jak na wstępie.

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Prezes 
Sławomir Wieczorek 


17 maja, 2018

Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele?


Zgodnie z tzw. rozporządzeniem płacowym MEN od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc. i wynoszą w grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (to zdecydowana większość nauczycieli):


stażysta – 1751 zł netto*
kontraktowy – 1798 zł
mianowany – 2033 zł
dyplomowany – 2377 zł 


To oznacza, że realna („na rękę”) podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, jaką nauczyciele otrzymali w kwietniu 2018 r., wyniosła w przypadku:
stażysty – 86 zł
kontraktowego – 87 zł
mianowanego – 99 zł
dyplomowanego – 117 zł


* Stawki netto podajemy w przybliżeniu, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS


źródło: strona internetowa ZG ZNP

09 maja, 2018

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 2018 roku w Wolsztynie  odbyły się tradycyjnie obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie.
Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali pod pomnik ku czci pamięci Konstytucji 3 Maja. Wśród 44 delegacji składających kwiaty pod pomnikiem nie zabrakło również delegacji wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Szkolenie prezesów i członków Zarządów Ognisk ZNP Oddziału ZNP Wolsztyn

W dniach 6-7 kwietnia bieżącego roku prezesi, a także członkowie Zarządów Ognisk szkolnych z wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyli w szkoleniu związkowym, które odbyło się w ośrodku Arena w Żaganiu.
 Głównymi tematami szkolenia były:
- zmiany w Karcie Nauczyciela;
- kompetencje Rady Pedagogicznej;

- aktualne działania ZNP związane z dynamiczną sytuacją w polskiej oświacie.
Szkolenie prowadziły Koleżanki: Joanna Wąsala - prezes Wielkopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Małgorzata Kowzan - wiceprezes Wlkp. Okręgu ZNP. 

W drodze do Żagania uczestnicy szkolenia zwiedzili Zamek w Kożuchowie, zaś w czasie wolnym od zajęć Pałac Książęcy w Żaganiu, Mauzoleum Książąt Żagańskich i Muzeum Obozów Jenieckich. Warto dodać, że właśnie obóz jeniecki w Żaganiu zasłynął podczas II wojny światowej jako miejsce perfekcyjnie przygotowanej ucieczki. O tej najsłynniejszej ucieczce w Europie czasu wojny opowiada głośny przed laty film amerykański pt. Wielka ucieczka z brawurowymi rolami Steve’ego McQueena i Charlesa Bronsona.
W imieniu uczestników składam gorące podziękowania Koleżankom Joasi Wąsali i Gosi Kowzan - prezeskom Wielkopolskiego Okręgu ZNP, za pełne ważnych treści szkolenie. Gorąco dziękuję także Kol. Ani Ciesielskiej za dość niespodziewane lecz niestety konieczne zastąpienie mnie w roli organizatora.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

31 marca, 2018

WIELKANOC 2018


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. 
Niech wiosenna atmosfera, 
wiara, miłość i nadzieja nie opuszczają 
Was przez cały rok
Zarząd Oddziału ZNP
Wolsztyn 

Łączna liczba wyświetleń