10 lipca, 2020

Przerwa urlopowa

W dniach od 13.07.2020r. do 14.08.2020r. biuro Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego będzie nieczynne.

02 czerwca, 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację w tej sprawie.


                                                                                  Realizacja awansu zawodowego
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574, z późn. zm.). 
Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania odbywany przez nauczyciela staż nie ulegnie przedłużeniu. 
Przepisy tego rozporządzenia dopuszczają dokonywanie odpowiednich modyfikacji realizowanego przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego. Zatem jeżeli z uwagi na zmienione warunki kształcenia nie będzie możliwe zrealizowanie jakiegoś działania zaplanowanego przez nauczyciela, nauczyciel może dokonać odpowiedniej modyfikacji planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.
Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stanowi przeszkody do złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
 • w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
 • w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela[1]. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.
W świetle obowiązujących przepisów nie ma przeszkód do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych oraz postępowań egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 
Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
W przypadku zatem wniosków o podjęcie postępowania złożonych do dnia 30 czerwca 2020 r., właściwy organ będzie obowiązany do przeprowadzenia odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz wydania decyzji do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz:
 1. w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
 2. w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
 3. w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
 
[1] W myśl § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Przepis ten stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów

27 maja, 2020

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe!

Prowadzimy wiele spraw związanych z wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe w czasie kształcenia na odległość. Przygotowaliśmy „Wytyczne dla zarządów oddziałów ZNP dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół/placówek”, a także wzory:
– pozwu do sądu o zapłatę wynagrodzenia,
– wniosku do Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP o kontrolę w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych.
Jeżeli ten problem Was dotyczy zgłoście się do swojego oddziału lub ogniska ZNP, abyśmy mogli zadziałać!

20 maja, 2020

UWAGA! Pracownicy obsługi oświaty na pensjach minimalnych. Dyrektorzy zdecydują, kto jest niezbędny, a kto zostanie w domu

W poniedziałek (18.05) w Ratuszu odbyło się spotkanie dyrektorów gminnych placówek oświatowcy z dyrektorem Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, Moniką Bober podczas którego przedstawione zostały wytyczne Ministerstwa Edukacji w sprawie wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli. 
Już od połowy maja pracownicy niepedagogiczni mogą nie mieć wypłaconych dodatków stażowych, które naliczane są od piątego roku pracy i wynoszą od 5 do 20 procent wynagrodzenia. Przy minimalnym wynagrodzeniu 2 tys. 650 zł brutto to od 132 do 530 zł brutto. – Dotychczas pracownicy obsługi bez względu na to czy pracowali, czy pozostawali w gotowości do podjęcia pracy w domach wypłacane mieli pełne wynagrodzenia ze wszystkimi dodatkami – mówi Monika Bober. 
Po wprowadzeniu nowych wytycznych MEN dyrektorzy wolsztyńskich szkół i przedszkoli muszą wskazać osoby, które są w ich placówkach niezbędne, a które pozostaną na tzw. postojowym, na którym zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji nie będą im przysługiwały dodatki do wynagrodzenia. Taryfa postojowa nie może być jednak niższa od ustawowej płacy minimalnej.

Źródło:  https://myregion.pl/pracownicy-obslugi-oswiaty-na-pensjach-minimalnych-dyrektorzy-zdecyduja-kto-jest-niezbedny-a-kto-zostanie-w-domu/

18 maja, 2020

Komunikat MEN ws. stopniowego powrotu do szkół

“Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.
Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych
Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.
Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.
Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia
Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy; samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.
Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.
Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum
Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne
W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.
Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.
Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne
Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.
Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.
Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.
Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.
Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.
W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej”

08 maja, 2020

Wynagrodzenia w czasie zdalnej pracy – wyniki badania ZNP

Ponad 62% nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia.
Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził badanie ankietowe wśród nauczycieli na temat wynagrodzenia za czas pracy w formie zdalnej. Badanie zostało zrealizowane w dniach 30.04 – 4.05.2020. Wzięło w nim udział 4 422 nauczycieli.
Ponad 62% respondentów twierdzi, że prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie ich wynagrodzenia.
„Czy prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie Twojego wynagrodzenia? 
TAK – 2 744 osób (62,1 %)
NIE – 1 678 (37,9 %).”
Na pytanie „Jakich składników wynagrodzenia zostałaś/zostałeś pozbawiony?”, nauczyciele odpowiedzieli (istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi):
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – 88,5%
 • dodatku motywacyjnego – 8%
 • dodatku za wychowawstwo – 2,5%
 • dodatku za warunki pracy – 17,0%
 • dodatku wiejskiego – 3%
 • innych – 9,6%
Związek Nauczycielstwa Polskiego interweniuje w sprawie obniżania pensji w czasie kształcenia na odległość w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w kuratoriach i samorządach. Są to bardzo liczne interwencje, bo część samorządów obcina nauczycielom wynagrodzenia najczęściej za godziny ponadwymiarowe.
Nie ma naszej zgody na obniżanie wynagrodzeń nauczycielom pracującym zdalnie w czasie epidemii koronawirusa. Nauczyciele pracują zdalnie o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu z uczniami, bo takie są uwarunkowania techniczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na odległość. Nauczyciele prowadzą kształcenie zdalne od marca, chociaż nie ma nadal żadnych systemowych rozwiązań oraz wsparcia rządu w tym zakresie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim odpowiedzialnością.
Nie ma żadnych powodów do obniżania pensji pracownikom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków.
Przypominamy, że zgodnie z prawem, wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych powinno zostać wypłacone, jeżeli z tygodniowego rozliczenia wykonanych prac, ustalonego przez dyrektora jednostki systemu oświaty, wynikać będzie, że nauczyciel wykonywał pracę w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

30 kwietnia, 2020

Urlopy i awans. Nowe, szerokie uprawnienia ministra edukacji!

29 kwietnia 2020 r. Sejm skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344).
Na podstawie art. 50 tego projektu minister edukacji może wyłączyć, w drodze rozporządzenia, stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela, w tym dotyczących awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzenia egzaminów.
ZNP wystąpił z inicjatywą całkowitego wykreślenia art. 50.

Pytamy premiera o bezpieczeństwo w przedszkolach

Dzisiaj premier ogłosił, że od 6 maja będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu podejmą organy założycielskie.
Mamy wiele ważnych pytań do premiera związanych z bezpieczeństwem:
 • 1 500 000 przedszkolaków,
 • 100 000 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • 22 000 placówek wychowania przedszkolnego i ich pracowników.
Co rząd zamierza zrobić, aby w żłobkach i przedszkolach nie doszło do masowej liczby zakażeń, jak ma to obecnie miejsce w Domach Pomocy Społecznej?
Jak rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 22 tysięcy placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobków?
W jakie środki ochrony zostaną wyposażone żłobki i przedszkola?
Jakie środki ochrony osobistej otrzymają pracownicy tych placówek?
Jakie zasady bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, by zachować w tych placówkach obowiązujące standardy np. dotyczące zachowania 2-metrowej odległości od innych?
Jak w żłobkach i przedszkolach zorganizować przestrzeganie zasad sanitarnych, które obowiązują w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)?
Jak w żłobkach i przedszkolach stosować obowiązkowe zasłanianie nosa i ust?
Jakie zasady będą dotyczyły zbiorowego żywienia?
Czy pracownicy żłobków i przedszkoli będą mieli zapewniony dostęp do szybkich testów?

Głos: Obcinają wynagrodzenia nauczycielom. Nie ma na to zgody!

Uwaga, część samorządów próbuje obcinać nauczycielom wynagrodzenia m.in. za godziny ponadwymiarowe. ZNP interweniuje w kuratoriach i w gminach. Efekty: kilku kuratorów wydało stanowiska, w których sprzeciwiają się cięciom. Natomiast minister edukacji Dariusz Piontkowski mówi Głosowi: Nie widzę w tej chwili żadnych powodów, aby samorząd obcinał wynagrodzenie nauczycieli. Więcej – w Głosie Nauczycielskim nr 18-19 z 29 kwietnia br. – 6 maja br.

Badanie ZNP: Płace w czasie epidemii

Część samorządów próbuje obcinać wynagrodzenia w czasie epidemii koronawirusa.
ZNP przeprowadza badanie ankietowe  dotyczące wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ankieta jest realizowana w formie elektronicznej. Jedna jest skierowana do nauczycieli. Druga do pracowników administracji i obsługi.
Zachęcamy do udziału w badaniu!
Ankieta dla pracowników administracji i obsługi szkół/placówek – wynagrodzenie za czas ograniczenia pracy placówek
 Ankieta dla nauczycieli – wynagrodzenie za czas pracy w formie zdalnej

17 kwietnia, 2020

Koronawirus - zdalne nauczanie a wynagrodzenie

"Dostałam dzisiaj pytanie, które podniosło mi ciśnienie …
 
Czy nauczyciel ma obowiązek prowadzić zajęcia z uczniami w formie telekonferencji – online i czy od takiej formy prowadzenia zajęć można uzależniać wypłacenie mu wynagrodzenia? Czy nie ma dbać o swój wizerunek przed kamerą i chronić swojego miru domowego (widać elementy mieszkania). Co z bezpieczeństwem uczniów, w czasie np. prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego?"
Całość artykułu dostępna jest: http://kartanauczycielablog.pl/koronawirus-zdalne-nauczanie-a-wynagrodzenie/

Zachęcamy Nauczycieli do zapoznania się z artykułem (i wieloma innymi artykułami) pani mecenas Karoliny Sikorskiej - Bednarczyk "Koronawirus - zdalne nauczanie a wynagrodzenie".

Artykuł ten znajduje się na prowadzonym przez panią mecenas blogu KARTA NAUCZYCIELA blog o pracy pracownika oświaty.

Link do tego bloga znajdą państwo w kolumnie po prawej stronie pod nazwą PORADY PRAWNE.

ZNP występuje do Głównego Inspektora Pracy

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są uprawnieni do wprowadzania regulaminów pracy zdalnej bez uprzedniego przedłożenia tych regulaminów zakładowym organizacjom związkowym w celu uzgodnienia ich treści.
– Na mocy art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawcom przyznano możliwość zlecenia pracownikom pracy zdalnej. W ustawie tej nie przyznano natomiast pracodawcom prawa wydawania regulaminów określających zasady takiej pracy. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego oznacza to, iż w zakresie tym zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu pracy- czytamy w piśmie ZNP do GIP.
W opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego, niewątpliwym jest, iż dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie mogą pomijać zakładowych organizacji związkowych w procesie ustalania regulaminów określających zasady pracy zdalnej.

Łączna liczba wyświetleń