12 maja, 2017

Pani premier, obiecała Pani!

 

WIDEO: Pani premier, obiecała Pani!

 Clip zrealizowany dzięki partii Razem: „Pani premier, obiecała Pani!”.
04 maja, 2017

Pani Klara Rybarczyk nie żyje

Nie tak dawno, bo w styczniu b.r, reprezentanci Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie uczestniczyli w uroczystości setnej rocznicy urodzin Pani Klary Rybarczyk - najstarszej członkini Sekcji Emerytów i Rencistów naszego oddziału.
Pani Klara wówczas poruszała się tylko na wózku inwalidzkim. Miała też problemy ze słuchem. Jednak na jej twarzy gościł szczery uśmiech. Mimo problemów zdrowotnych, promieniowała optymizmem i pogodą ducha. Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że tak krótko będzie dane Pani Klarze żyć, po przekroczeniu stu lat. Teraz Pan Bóg powołał ją do siebie...
Swoje ostatnie lata spędziła pod troskliwą opieką Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Domu Opieki Społecznej w Wolsztynie.

Pani Klaro! Wierzymy, że w podzięce za Pani piękne życie tu - na Ziemi - Bóg da Pani wieczne szczęście w Niebie.
Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Zmarła Pani Klara Rybarczyk


19 kwietnia, 2017

Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich

Właśnie ukazała się kolejna książka, której autorem jest Honorowy Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Kol. Edward Laskowski. Książka nosi tytuł "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich."
W tej publikacji Autor opisuje losy rodziny Laskowskich, wywodzącej się z miejscowości Trójca położonej w granicach dzisiejszej Ukrainy. Losy niełatwe, czasem wręcz tragiczne.
Poniżej, za zgodą Autora, publikujemy fragment wstępu do tej niezwykle wartościowej książki, która opisując losy jednej rodziny, wiele mówi o historii Polski i Polaków wywodzących się z Kresów Wschodnich.
Wszystkich szanownych Czytelników naszego bloga zachęcamy do lektury tej pasjonującej opowieści.
Kto chciałby się skontaktować z Kol. Edwardem w sprawie nabycia książki lub też podzielić się z Autorem  swoimi życiowymi doświadczeniami, może to uczynić wykorzystując adres mailowy:

"edward-las" <edward-las@o2.pl>
lub telefonicznie:
606 710 036

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Fragment wstępu do książki Edwarda Laskowskiego "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich":

W życiu każdego człowieka przychodzi czas refleksji nad swoją przeszłością, swoimi osiągnięciami i dokonaniami, porażkami i klęskami; czas zadumy nad kilkudziesięcioletnim podróżowaniem do ostatniej przystani.
Ta podróż wiąże się z losami naszych najbliższych: Dziadków, Rodziców, Dzieci i Wnuków. Ściśle jest związana z historią pokolenia, z którego wyrośliśmy, z historią ziemi, na której żyliśmy i żyjemy obecnie. Jest to podróż fascynująca i wręcz tajemnicza. A kiedy dobiegnie końca, jej zmęczony podróżnik cały bagaż doświadczeń i przeżyć zabiera ze sobą, na zawsze, chyba że ….....
Chyba, że zdąży u kresu podróży zatrzymać się na chwilę i spojrzeć za siebie na przebytą drogę. Zapytać się, skąd nasze korzenie, skąd nasze ramiona? Kto dał mi to prawo i szczęście do wielkiej podróży? Jaka była podróż moich Dziadków, Rodziców? Czy w pogoni za urządzaniem coraz bardziej dostatniego, życia materialnego mamy jeszcze czas do okazania wdzięczności tym, którzy dali nam życie i wychowanie? Jak często idziemy na cmentarz do miejsc świętych z prochami naszych najbliższych, by wspomnieć Ich pielgrzymowanie?
Ta skromna praca jest próbą odtworzenia jednej z wielu podróży. Jej celem jest przybliżenie moim Dzieciom, Wnukom, mojej najbliższej Rodzinie, moim współmieszkańcom Trójcy i okolicy – moich losów, historii mojego życia, a na jego kanwie historię nasze Rodziny, Rodziny Laskowskich w Polsce i Gajewskich w USA.
Pracę tę dedykuję mojej Drogiej Żonie Danucie, która wiernie towarzyszy mi w doli i niedoli i pomagała mi w gromadzeniu materiałów do niniejszego opracowania. Dedykuję ją też moim Dzieciom i Wnukom.
W pracy tej wyrażam wdzięczność moim śp. Rodzicom Antoninie i Józefowi za dar życia i wychowania szczególnie własnym przykładem postępowania Matki i Ojca; za to, że wszczepili we mnie najcenniejszą cechę, jaką jest wiara i pracowitość, często ponad siły dziecięcych wówczas rąk. Jestem Im wdzięczny za dane mi i moim Braciom wykształcenie opłacone ogromnym wyrzeczeniem, za serce i miłość. Ta szkoła przydała mi się w życiu własnym, w wychowaniu i postępowaniu z moimi dziećmi.
Wyrażam też wyrazy uznania dla mojej kuzynki Jennifer Hodges zamieszkałej w USA, która z ogromnym uporem i zaangażowaniem przez ponad dwadzieścia lat szukała do skutku swoich korzeni na Kresach Wschodnich i naszej rodziny po repatriacji na tzw. Ziemie Odzyskane, do nowej Polski.
Praca ta jest pokłonem przed naszymi drogimi Przodkami. Jestem dumny, że wywodzę się z tak licznego rodu. Ich życie, czyny, pracowitość, mądrość, honor i patriotyzm mogą być wzorem dla nas i następnych pokoleń. Zdaję sobie sprawę, że nasi Przodkowie żyli w innych historycznie czasach stwarzających określone warunki. My żyjemy już inaczej: nasze Dzieci i Wnuki w coraz lepszych warunkach cywilizacyjnych.
Ale gdzieś głęboko w duszy coś gra z przeszłości, coś wielkiego, co nas łączy - więź rodzinna, rzecz najświętsza, najważniejsza i najbliższa! Tęsknotę za utraconym domem rodzinnym wyraziła moja mama w wierszu zapisanym w swoim pamiętniku:

 
Ziemia Kresowa
………
Człowieka wygnali z ziemi.
Ziemię człowiekowi wydarli.
Zostali w ziemi ci tylko,
Którzy kiedyś wolnymi tu zmarli.

Wykarczować by chcieli korzenie,
Przeorali by ziemię do spodu,
Żeby nic tu nie mogło przypomnieć
Jej przeszłości i tego narodu.

Przesiedlili, wygnali, wywieźli,
Oddzielili duszę od ciała.
Zapomnieli tylko o jednym;
Przeoczyli, że ziemia została.

Ziemia, której ni wywieźć, ni wygnać,
Z której z nadejściem wiosny
Zielonością w górę strzelają
Klony, buki, topole i sosny.

I już gaj się rozszumiał, rozgadał
Po dawnemu, kresową brzozą.
Łatwo było wywieźć człowieka,
Ale brzóz wszystkich nie wywiozą!

Miasto da się przemienić, przestawić,
Można z każdą uporać się troską,
Ale ziemia wciąż ziemią zostanie.
Ziemia wołyńska, pokucka i lwowska!

I zostały w tej ziemi mogiły,
I te prochy zostały i kości
Jako symbol dawnego dziedzictwa,
Jako prawo odwiecznej własności.

………….
(fragmenty wiersza Feliksa Konarskiego)
12 kwietnia, 2017

Rekolekcje a godziny ponadwymiarowe. Odpowiedź MEN na interpelację w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych

W związku z licznymi pytaniami, jakie dopływają do nas od nauczycieli, poniżej publikujemy odpowiedź na interpelację pana posła Piotra Stanke w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych. Odpowiedź tę zaczerpnęliśmy ze strony:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/61F03DC6
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 9686

w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Piotra Stanke z dnia 26 maja 2009 r., nr SPS-023-9686/09, w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.
   W myśl art. 35 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
   Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, m.in. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W myśl art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela powyższy regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
   Zgodnie z ww. przepisami organ prowadzący szkołę określa w regulaminie wynagradzania nauczycieli między innymi szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Definicja godzin ponadwymiarowych została ustalona ustawą. Są to godziny przydzielone nauczycielowi i ujęte w planie organizacyjnym szkoły. Ustalanie przez dyrektora szkoły, za jakie godziny ponadwymiarowe nauczycielowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jest przekroczeniem uprawnień ustawowych. Nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych przepisami ustawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
   1. W przypadku nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat przy obliczeniu wynagrodzenia za ten dzień należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe.
   W myśl art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.
   Na podstawie § 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.) przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.
   Zgodnie z § 5 ust. 1-2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w szkole feryjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 (a więc z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych) przez liczbę 30. Natomiast wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w placówce nieferyjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie, obliczone także według zasad określonych w § 1-4, przez liczbę 21.
   2. Wynagrodzenie nauczycieli za Dzień Edukacji Narodowej oraz rekolekcje winno być naliczane z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych.
   W myśl art. 74 ustawy Karta Nauczyciela w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest on wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dla nauczyciela dniem wolnym od pracy.
   Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli, tym bardziej iż zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 69) nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w drodze z i na rekolekcje.
   W obu podanych sytuacjach nauczyciel może być pozbawiony możliwości przepracowania godzin ponadwymiarowych, ale korzysta z przepisów dotyczących pracowników pozostających w gotowości do pracy. Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) oraz wynagrodzenia za czas dyżuru (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
   Analogicznie należy obliczać wynagrodzenie nauczyciela za dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
   Zgodnie z art. 42 ust. 2b w związku z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.
   Nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nieprzepracowane z powodu uczestniczenia w przeprowadzeniu sprawdzianu. Jeżeli bowiem w arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziano godziny ponadwymiarowe w dniach, w których przeprowadzany jest sprawdzian, to z całą pewnością należy nauczycielowi wypłacić wynagrodzenie za te godziny.
   3. Wycieczki szkolne są realizacją zadań statutowych szkoły, a dla nauczyciela wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Wycieczki rzadko trwają krócej niż przypadająca w danym dniu liczba godzin pracy nauczyciela, często natomiast trwają o wiele dłużej. Nie ma więc żadnych przesłanek, by nauczyciela opiekującego się dziećmi na wycieczce, a tym samym realizującego zadania opiekuńczo-wychowawcze, pozbawiać wynagrodzenia za przydzielone mu godziny ponadwymiarowe. Powinno być ono naliczone w ten sam sposób, jakby nauczyciel pracował na terenie szkoły.
   Z poważaniem
   Sekretarz stanu
   Krystyna Szumilas
   Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 r.


06 kwietnia, 2017

Nauczyciele sami sfinansują „podwyżki”

Nauczyciele sami sfinansują „podwyżki”

Komunikat dot. prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.
4 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.
W spotkaniu wzięła udział minister edukacji Anna Zalewska, przedstawiciele innych resortów, korporacji samorządowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielskiej „Solidarności” i Forum Związku Zawodowych.
Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje...

Z artykułem w całości można się zapoznać TUTAJ

Całość artykułu dostępna jest na stronie ZG ZNP
http://www.znp.edu.pl/element/3042/Nauczyciele_sami_sfinansuja_podwyzki 

31 marca, 2017

Podziękowanie za strajk!

Dziękujemy wszystkim, którzy dziś strajkują i tym, którzy nas wspierają. Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.
- Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji - mówił dziś o godz. 11.00 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Jako pierwsi przystąpili do strajku o godz. 5.00 pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie na Śląsku. W wielu placówkach strajk rozpoczął się o godz. 7.30.
Strajkujących popierają także pracownicy szkół, w których dziś nie odbywa się strajk – solidaryzują się ze strajkującymi, wywieszają czarne flagi i plakaty wspierające strajk.
- Strajkujący nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się niebywała odwagą obywatelską i solidarnością zawodową. Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Przypomniał, że kuratorzy rozsyłali do dyrektorów szkół materiał „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, twierdząc -  niezgodnie z prawdą, że żądania ZNP nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.
- Nasze żądania są zgodne z obowiązującym prawem! – powiedział szef ZNP.
Na nauczycieli wywierane były naciski ze strony przedstawicieli związku Solidarność, np. list koła oświatowej Solidarności w Radomsku, w którym czytamy, że „uczestnicy strajku opowiadają się przeciwko temu rządowi, a jego organizatorom chodzi o prowokowanie zamętu”. Mamy przykłady zastraszania i wywierania nacisku w szkołach, których celem było zniechęcenie pracowników do udziału w strajku, np. dyrektor Gimnazjum w Trąbkach w woj. pomorskim żądał od nauczycieli i pracowników, by na piśmie zadeklarowali, że nie wezmą udziału w akcji strajkowej! Takie sygnały płynęły z wielu miejsc. Zdecydowanie podkreślamy, że takie działania, podjęte w szkołach, w których prowadzono procedury związane z wejściem w spór zbiorowy i referendum, są naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To rażące naruszenie prawa do strajku i zakłócanie legalnego protestu. Dokumentujemy takie przypadki i będziemy je nagłaśniać!
Nasz protest wspierają organizacje nauczycieli z całego świata. Listy i deklaracje wsparcia otrzymaliśmy do tej pory od - reprezentujących miliony pracowników oświaty - organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowenii, a także od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych! Dziękujemy!
Strajk popiera duża grupa rodziców, szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, Nie dla chaosu w szkole.
Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.
To jest strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!

Przypominamy żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego

Trwa strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Strajkuje także 6 wolsztyńskich szkół, łącznie 129 nauczycieli i pracowników.

Przypominamy nasze żądania:
1)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
2)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
3)      podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
4)      wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.

30 marca, 2017

STRAJK!!!


S T R A J K !

31 marca 2017 r. odbędzie się strajk pracowników oświaty. W piątek pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

Informacje o skali i zasięgu protestu w całym kraju podamy w piątek ok. godz. 11.00.
Jak będzie wyglądał strajk?
W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od przynależności związkowej. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych). Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.
Czas trwania strajku ustalają oddziały ZNP i zależy on od typu placówki, inaczej wygląda w przedszkolach, inaczej w szkołach. Wiemy, że w wielu placówkach strajk odbędzie się w godzinach: 7.30 - 15.30. Jednak wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych, w tym także dotyczące czasu trwania strajku, podejmują zarządy oddziałów ZNP lub działający z ich upoważnienia prezesi oddziałów ZNP.
Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych.
Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze.
Prosimy rodziców o wyrozumiałość
Cały czas prosimy rodziców o wyrozumiałość i apelujemy, by w miarę możliwości pozostawili dzieci w domu. Wiemy, że strajk może skomplikować życie rodzinne i zawodowe. Jednak to tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos.
W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty prosimy o zrozumienie naszej decyzji. Dla nauczycieli decyzja o strajku jest dramatycznym i trudnym wydarzeniem. Już dzisiaj spotykamy się z dużym wsparciem ze strony rodziców, którzy również sami strajkują i protestują przeciwko reformie.
Strajk jest legalny, nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Walczymy o:
- o podwyższenie statusu zawodowego (domagamy się 10% podwyżki),
- o miejsca pracy i utrzymanie warunków pracy i płacy do 2022 r.! (ponieważ w wyniku reformy będą zwolnienia i tzw. „obniżki” etatu).

Łączna liczba wyświetleń