25 lutego, 2020

PILNE: Marszałek Sejmu przyjęła zawiadomienie o utworzeniu obywatelskiego komitetu

25 lutego br. otrzymaliśmy „Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.02.2020 r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela”.
#Inicjatywa2020 #GodnePłaceWOświacie

fot. Kancelaria Sejmu/Marta Marchlewska

13 lutego, 2020

Złożyliśmy dokumenty dot. zarejestrowania komitetu inicjatywy obywatelskiej

12 lutego 2020 r. złożyliśmy w Sejmie wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania komitetu inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem i podpisami obywateli.
– Od miesiąca czekamy na spotkanie z panią Marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Niestety, nie doczekaliśmy się, dlatego dziś składamy dokumenty w wydziale podawczym Sejmu – poinformował prezes ZNP, Sławomir Broniarz.
Marszałek Sejmu będzie miała 14 dni na przyjęcie zawiadomienia o powołaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej, co pozwoli uruchomić procedurę zbiórki minimum 100 tys. podpisów pod projektem.
Celem naszego obywatelskiego projektu jest podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń.
Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Chcemy wprowadzić ten mechanizm poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą.
Dzisiaj dysproporcja pomiędzy zarobkami nauczycieli a sytuacją na rynku pracy jest coraz większa. Taka sytuacja obniża prestiż zawodu nauczyciela. Sprawia też, że nauczyciele rezygnują z pracy w szkole, bo rynek pracy oferuje wyższe wynagrodzenia. Dlatego proponujemy, aby wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowiły określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.
Gdyby proponowane przez nas rozwiązania obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile przeciętne wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale 2019 r., a wynagrodzenie zasadnicze stażysty – co najmniej 3599 zł. To – odpowiednio – ok. 1000 i 800 zł więcej niż obecnie.

Nasze inicjatywy dotyczące wzrostu wynagrodzeń

Dzisiaj na konferencji mówiliśmy o naszej obywatelskiej inicjatywie zrównującej płace nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem oraz o naszych poprawkach, które przyjął Senat, aby tegoroczne podwyżki płac w wysokości 6% były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br.
– Apelujemy do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek Senatu do tzw. ustawy okołobudżetowej. Senat przyjął naszą propozycję, aby tegoroczne podwyżki płac w wysokości 6% były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. W ubiegłym tygodniu te nasze poprawki przyjął Senat, teraz zajmie się nimi Sejm. Wczoraj złożyliśmy we wszystkich Klubach Parlamentarnych odpowiednie pismo w tej sprawie, w którym zwracamy się o nieodrzucanie przyjętych przez Senat poprawek – poinformował dziś na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Poprawki ZNP są korzystne dla nauczycieli, bo dotyczą:
· podwyższenia nauczycielskich płac od września 2020 r. z wyrównaniem wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia,
· pełnego „odmrożenia” zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
· zachowania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty, naliczanego w oparciu o kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia br.
– Mamy nadzieję, że posłowie i posłanki wszystkich opcji realnie poprawią sytuację materialną nauczycieli. Jest to konieczne, ponieważ dzisiaj – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji – wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zaczynają się od kwoty 2600 zł brutto – powiedział szef ZNP.
Podobny apel o poparcie naszych poprawek skierowaliśmy do kierownictwa oświatowej „Solidarności”.
– Chcemy także poinformować, że dzisiaj, 12 lutego 2020 r. złożymy w Sejmie wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania komitetu inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem i podpisami obywateli, których zebraliśmy 5 tysięcy (składamy wymaganą ustawowo liczbę) – powiedział prezes ZNP. – Od miesiąca czekamy na spotkanie z panią Marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Niestety, nie doczekaliśmy się, dlatego nasze kroki kierujemy do biura podawczego.
Marszałek Sejmu będzie miała 14 dni na przyjęcie zawiadomienia o powołaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej, co pozwoli uruchomić procedurę zbiórki minimum 100 tys. podpisów pod projektem.
Celem naszego obywatelskiego projektu jest podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń.
Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Chcemy wprowadzić ten mechanizm poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą.
Dzisiaj dysproporcja pomiędzy zarobkami nauczycieli a sytuacją na rynku pracy jest coraz większa. Taka sytuacja obniża prestiż zawodu nauczyciela. Sprawia też, że nauczyciele rezygnują z pracy w szkole, bo rynek pracy oferuje wyższe wynagrodzenia. Dlatego proponujemy, aby wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowiły określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.
Gdyby proponowane przez nas rozwiązania obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile przeciętne wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale 2019 r., a wynagrodzenie zasadnicze stażysty – co najmniej 3599 zł. To – odpowiednio – ok. 1000 i 800 zł więcej niż obecnie.
Konferencję można obejrzeć na profilu ZNP na Facebooku, polecamy!

Statut ZNP

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.
Stosownie do treści art. 6945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wpis dotyczący rejestracji zmian w Statucie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.
W związku z tym informujemy, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 23 listopada 2019 roku.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim ogniwom organizacyjnym ZNP.

Załączniki:

23 stycznia, 2020

Pensje nauczycieli z budżetu. Przypominamy o naszej inicjatywie

Pensje nauczycieli z budżetu. Przypominamy o naszej obywatelskiej inicjatywie, która jest w Sejmie – komunikat ZNP (23.01.2020)
• Nasza obywatelska inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 340 tysięcy osób, dotycząca wypłacania nauczycielskich pensji z budżetu państwa, od czterech lat czeka na dalsze procedowanie w Sejmie.
• Z zadowoleniem przyjmujemy coraz liczniejsze głosy przedstawicieli samorządów i polityków opowiadających się za wprowadzeniem takiego mechanizmu finansowania nauczycielskich wynagrodzeń.
• Jednocześnie domagamy się od Marszałka Sejmu natychmiastowego wznowienia prac nad obywatelskim projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”.
Pod inicjatywą podpisało się ponad 340 tysięcy osób. Podpisy zostały złożone w Sejmie 20 czerwca 2016 roku. Pierwsze czytanie naszego obywatelskiego projektu odbyło się we wrześniu 2016 roku. Wówczas prezes ZNP Sławomir Broniarz, jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, wygłosił uzasadnienie do projektu. Po dyskusji wszystkie kluby opowiedziały się za skierowaniem obywatelskiego projektu do dalszych prac. Od tego czasu projekt leży w tzw. sejmowej zamrażarce.
W obywatelskim projekcie proponujemy, aby środki na wynagrodzenia nauczycieli samorządowych szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych były gwarantowane przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej.
Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty oraz ustawę Karta Nauczyciela. Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Proponowane zmiany oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie – gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych, a ich kompetencje w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli nie ulegną zmianie.
Wypłacanie nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa odciąży finansowo gminy, a dostęp do publicznej szkoły nie będzie już zależał od zamożności organu prowadzącego, czyli samorządu.

O dyscyplinarkach na posiedzeniu Zespołu ds. statusu

29 stycznia br. odbędzie się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Tematem spotkania będą przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele MEN, nauczycielskich związków zawodowych i samorządów.
ZNP proponuje zmianę nieprecyzyjnych i restrykcyjnych przepisów dotyczących postepowań dyscyplinarnych, które obowiązują od 1 września 2019 roku. Zgodnie z nimi nauczyciela, który np. spóźni się do pracy, mogą spotkać poważne konsekwencje i kary, z wyrzuceniem z zawodu włącznie (wcześniej za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczyciel mógł otrzymać karę porządkową).
Jednak od 1 września 2019 r., kar porządkowych nie można wymierzyć „za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Dyrektor w takim przypadku musi w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić o wszystkim rzecznika dyscyplinarnego. Ze wszystkimi tego konsekwencjami – postępowaniem dyscyplinarnym i grożącymi nauczycielami karami. Nauczyciel może zostać ukarany naganą z ostrzeżeniem, zwolnieniem z pracy, zwolnieniem z pracy z zakazem uprawiania zawodu przez okres do 3 lat, wydaleniem z zawodu.
Przeciwko tym rozwiązaniom od początku protestował ZNP. Związek ostrzegał, że komisje dyscyplinarne zostaną zarzucone wnioskami o ściganie nauczycieli z powodu drobnych uchybień, które w normalnych okolicznościach powinny być rozstrzygane na poziomie dyrektora. W polskim prawie nie jest też zdefiniowane pojęcie “dobro dziecka”, co oznacza, że przepisy dotyczące dyscyplinarek dla nauczycieli można dowolnie interpretować.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Klubu Parlamentarnego Lewica, aby w jak najszybszym czasie złożyć projekt ustawy poprawiający obecną sytuację.
Teraz minister edukacji zwołał posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
– Bieżącym tematem, który będziemy chcieli rozstrzygnąć na posiedzeniu trójstronnego zespołu, jest postępowanie dyscyplinarne. Niektóre z tych zapisów budzą duże kontrowersje – przyznał Dariusz Piontkowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 15 stycznia.
Źródło: ZNP, www.glos.pl

Jak oświatowa „S” chce podciągnąć nauczycieli pod art. 52 Kp

Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, które obowiązują od 1 września 2019 r., należy zmienić, bo są nieprecyzyjne. Chcemy je ucywilizować: przygotowaliśmy już odpowiedni projekt i złożyliśmy go w Sejmie.
Natomiast oświatowa „Solidarność” popiera bardzo drastyczne rozwiązanie dla nauczycieli.
Solidarność jest za „likwidacją rozdziału 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna” Karty Nauczyciela (ich komunikat z 16.01.2020). Brzmi może dobrze, ale niesie ze sobą fatalne skutki.
Brak postępowania dyscyplinarnego oznacza, że:
  • o zwolnieniu nauczyciela zdecyduje jednoosobowo dyrektor, a w przypadku dyrektora szkoły – organ prowadzący,
  • nauczyciel lub dyrektor od razu straci pracę z art. 52 Kodeksu pracy (to tzw. „dyscyplinarka”)!
Zmieńmy obecne przepisy, ale nie na gorsze!

14 stycznia, 2020

ZNP: Wkrótce złożymy wniosek o powołaniu komitetu inicjatywy!

Zebraliśmy podpisy konieczne do złożenia u marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej w sprawie zapewnienia nauczycielom godnych zarobków. W najbliższych dniach złożymy u marszałek Sejmu zawiadomienie o powołaniu komitetu inicjatywy ustawodawczej! Wtedy ZNP ruszy ze zbiórką minimum 100 tys. podpisów pod projektem.
– Zebraliśmy ponad pięć tysięcy podpisów, czyli pięć razy więcej niż wymaga ustawa. Jeszcze w tym tygodniu u marszałek Sejmu złożymy wszystkie niezbędne dokumenty – poinformował „Głos Nauczycielski” prezes ZNP Sławomir Broniarz po poniedziałkowym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego.
To konsekwencja uchwały ZG z 16 grudnia 2019 r., w której powołano „Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ws. ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela”. Chodzi o obywatelski projekt ustawy zmierzającej do podwyższenia nauczycielskich wynagrodzeń.
Zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, czynności związane z przygotowaniem projektu ustawy, jego rozpowszechnieniem, promocją oraz organizacją zbierania podpisów spoczywają w rękach właśnie komitetu inicjatywy ustawodawczej. Komitet taki może utworzyć grupa co najmniej 15 obywateli, którzy wskazują swojego pełnomocnika i jego zastępcę. Jednym z zadań komitetu było zebranie pod projektem pierwszego 1000 podpisów, co pozwoli pełnomocnikowi komitetu złożyć u marszałka Sejmu zawiadomienie o utworzeniu komitetu. ZNP udało się zebrać ok. 5 tys. podpisów, a Prezydium ZG w najbliższych dniach przekaże je – wraz z innymi dokumentami – do marszałek Elżbiety Witek.
Marszałek Sejmu będzie miała maksymalnie 14 dni na przyjęcie zawiadomienia o powołaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej, co pozwoli uruchomić procedurę zbiórki minimum 100 tys. podpisów pod projektem.
Zgodnie z pomysłem ZNP, wysokość średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinna stanowić określony procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w III kwartale roku wcześniejszego. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowiłoby co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze na pozostałych poziomach awansu i wykształcenia byłoby proporcjonalnie niższe, z tym, że wynagrodzenie stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowiłoby co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
Gdyby rozwiązania te obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile przeciętne wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale 2019 r., a wynagrodzenie zasadnicze stażysty – co najmniej 3599 zł. To – odpowiednio – ok. 1000 i 800 zł więcej niż obecnie.
Źródło: www.glos.pl, ZNP

13 stycznia, 2020

Nasza legislacyjna kampania: inicjatywy ZNP

Ruszamy z legislacyjną kampanią! Wniesiemy do Sejmu dwa projekty ustaw: o wzroście wynagrodzeń nauczycieli (o ok. tysiąc zł poprzez powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem) i dyscyplinarkach (znoszący obecne restrykcyjne zapisy). To nasza nowa inicjatywa!
Nasza pierwsza inicjatywa to obywatelski projekt.
Związek powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który wniesie do Sejmu projekt ustawy płacowej.
Cel: powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem. Gdyby projekt ZNP był dziś prawem, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli o ponad 1 tys. zł więcej niż obecnie!!!
Inicjatywa obywatelska jest efektem decyzji 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP (21-23 listopada 2019 r.), który opowiedział się za przedstawieniem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. W efekcie proponowanej zmiany stawki nauczycielskich zarobków byłyby powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
Druga to zmiana obecnych restrykcyjnych przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
8 stycznia Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał do Klubu Parlamentarnego Lewica projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, w przypadku popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Obecne przepisy są nieprecyzyjne i restrykcyjne.
Jak pisze „Rzeczpospolita”, nasza propozycja ma zlikwidować restrykcyjne przepisy o karach dyscyplinarnych dla nauczycieli, które weszły w życie we wrześniu 2019 r. “Obecnie dyrektor musi powiadomić rzecznika dyscyplinarnego o każdym przewinieniu pedagoga, jeżeli naruszone zostały prawa i dobro dziecka. Brak precyzyjnych zapisów spowodował, że na wszelki wypadek dyrektorzy do rzecznika zgłaszają wszystkie, nawet najdrobniejsze przewinienia, takie jak np. spóźnianie się na lekcje czy przypadki, gdy nauczyciel nie zauważy bójki między uczniami”.
Projekt ZNP doprecyzowuje obowiązujące obecnie przepisy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Klubu Parlamentarnego Lewica, aby w jak najszybszym czasie uruchomiony został proces legislacyjny.

Głos: 2020. Rok walki o godne pensje

Temat z okładki: 2020. Rok walki o godne pensje – polecamy najnowszy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 1-2 z 1-8 stycznia 2020 r.).
Powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który wniesienie do Sejmu projekt ustawy płacowej – to decyzja ZG ZNP. Cel: powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem. Gdyby projekt ZNP był dziś prawem, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli o ponad 1 tys. zł więcej niż obecnie! Więcej – w GN nr 1-2.
Oprócz tego w numerze:
■ NOWY ROK. Co nas czeka w oświacie w 2020 r.? Nic dobrego?
■ NAUCZYCIELE. Marta Florkiewicz-Borkowska: Odwagi!
■ ROZMOWA. Prof. Krystyna Skarżyńska o mowie niebezpiecznej.
■ HISTORIA. Wspomnienia Marii Smulikowskiej: walka o Niepodległą.
■ WYWIAD. Marek Andruch, starosta bieszczadzki: ekologia i edukacja.
■ AWANS. Poradnika dla opiekunów stażu ciąg dalszy.
■ PORADNIK. Sprawdzam! Edukacja i dowody naukowe. Nowa seria!
■ BLIŻEJ PRAWA:
  • Urlop bezpłatny i staż do nagrody jubileuszowej;
  • Sąd pracy – przywrócenie czy odszkodowanie;
  • Administracja – w 2020 r. pracujemy 2024 godziny.
Polecamy!

07 stycznia, 2020

Szef MEN zapowiada nową pragmatykę. Czy to zapowiedź likwidacji Karty?

Minister edukacji Dariusz Piontkowski w pierwszym wywiadzie udzielonym w 2020 roku mówi o stworzeniu nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli. Sławomir Broniarz, prezes ZNP: Rok 2020 będzie rokiem walki o Kartę!
7 stycznia szef MEN w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” („Kartę Nauczyciela może zastąpić Kodeks Oświatowy”, 7.01.2020) mówi m.in., że:
Jestem za tym, aby był odrębny dokument, który będzie regulował pragmatykę zawodową nauczyciela. A to, czy taka ustawa będzie się nazywała „Karta nauczyciela” czy inaczej – to już kwestia drugorzędna” (…).
„Mówiłem jeszcze przed wyborami, że pragmatyka zawodowa nauczycieli to jedna z tych kwestii, które nie zostały naprawione ostatnimi reformami. Trzeba porozmawiać o zmianie awansu zawodowego, ocenie pracy nauczycieli, systemie wynagradzania. A także o modyfikacji systemu finansowania oświaty”. (…)
Najważniejsza i najbliższa zmiana dotyczy pragmatyki zawodowej nauczycieli. W drugiej połowie 2020 r. lub na początku 2021 r. przedstawimy projekty zmian ustawowych. Powinny one nawiązywać do rozwiązań charakterystycznych dla naszej tradycji, specyfiki i być może korzystać z niektórych rozwiązań stosowanych w innych państwach. Wracając do Karty nauczyciela – związki bardziej niż nazwą są zainteresowane dobrymi zapisami związanymi z pragmatyką zawodową. Traktują jednak Kartę jako swego rodzaju układ zbiorowy, który daje poczucie stabilizacji i muszę brać to pod uwagę” (…). Więcej w Głosie (tutaj). 
O Karcie Nauczyciela i pomysłach na jej likwidację mówił szef ZNP Sławomir Broniarz w Głosie Nauczycielskim (tutaj): Atak na Kartę jest atakiem na edukację. Karta zawiera mechanizmy pozwalające nauczycielowi nie tylko na osiąganie takiego, a nie innego wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowanego przez MEN, ale także zapewnia mu średnie wynikające z awansu zawodowego. Mówienie dziś, że „gdy zlikwidujemy Kartę, to będziemy lepiej zarabiać”, nie znajduje żadnego pokrycia w rzeczywistości.
KARTA NAUCZYCIELA TO NASZE PRAWA!

Karta jest ustawą regulującą kwestie związane z warunkami pracy, wynagrodzeniem oraz określa kwalifikacje nauczycieli.
Karta stanowi jedyny już dzisiaj właściwie w Polsce – zbiorowy układ pracy.
Ustawa ta szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa oraz precyzuje stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia nauczycieli.
Karta wyrównuje szanse edukacyjne (wszędzie – niezależnie od położenia i zamożności samorządu – nauczyciele muszą spełniać te same wymagania).
Dzięki Karcie wszyscy otrzymują podwyżki, mają zagwarantowane wynagrodzenie zasadnicze, określony czas pracy i mogą realizować awans zawodowy.
Karta Nauczyciela zapewnia nauczycielom stabilizację.
Karta chroni edukację przed pełną komercjalizacją, czyli przed urynkowieniem zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.
Dzisiejszą Kartę, od tej uchwalonej w 1982 r., dzielą lata świetlne – w ciągu 30 lat dokument był zmieniany ponad 60 razy. Najważniejsze przepisy oraz – co istotne – duch tej ustawy pozostały jednak niezmienione – to przekonanie o konieczności zapewnienia dzieciom bezpłatnej, świadczonej na wysokim poziomie oświaty przez stabilnych zawodowo nauczycieli.
Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania, dlatego że ustawa zapewnia szkole i jej pracownikom pewną stabilizację pozwalającą im wykonywać swoje zadania niezależnie od koniunktury ekonomicznej i politycznej!

Pikieta w Katowicach 8 stycznia

Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP informuje, że w środę, 8 stycznia 2020 roku organizuje pikietę pracowników oświaty „W obronie godności – łańcuch światła dla edukacji”.
Miejsce: Katowice, ul. Jagiellońska przed Urzędem Wojewódzkim, godz. 16.00!
– 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się największy strajk w oświacie – strajk na rzecz dobrej edukacji. Dobra edukacja to wciąż jest nasz cel! Chcemy przypomnieć, że nasze postulaty nie zostały zrealizowane a edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego – mówi Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego ZNP.
Wcześniej pikiety odbyły się w Krakowie (8 listopada 2019 r.) i w Gdańsku (8 grudnia 2019 r.).

Łączna liczba wyświetleń