14 czerwca, 2014

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

W wydanej niedawno broszurze "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej", której autorem jest Krzysztof Stradomski, wszyscy zainteresowani znajdą szczegółowe informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania funduszu. Poniżej publikujemy spis treści broszury, która dla członków ZNP Oddział Wolsztyn dostępna jest w biurze Zarządu Oddziału.

Spis treści:
- Podstawa prawna
- Tworzenia funduszu
- Odpis na fundusz i przychody funduszu
- Fundusz w przypadku likwidacji i przekazania szkoły
- Gromadzenie środków funduszu
- Przyznawanie świadczeń
- Rola związków zawodowych
- Komisje socjalne
- Regulamin funduszu
- Wspólna działalność socjalna pracodawców
- Uregulowania podatkowe związane z funduszem
- Zamówienia publiczne
- Ochrona danych osobowych


Ocena pracy nauczyciela


Drogie Koleżanki i Koledzy!
W serii „Biblioteczka prawna nauczyciela i pracownika oświaty” została wydana broszurka autorstwa Doroty Michalak - „Ocena pracy nauczyciela” (stan prawny na 15.01.2014 r.). Poniżej, w bardzo syntetycznej formie, przedstawiamy szereg najważniejszych informacji związanych z oceną pracy nauczyciela. Wszystkim zainteresowanym sprawami związanymi z oceną polecamy tę publikację. Członkowie ZNP oddziału Wolsztyn mogą się z nią zapoznać w biurze Zarządu, w godzinach pracy biura.

 • Oceny pracy nauczyciela dokonuje się wyłącznie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące.
  Instrukcje wewnętrzne nie stanowią prawa w tym zakresie.
 • Ocenie podlegają nauczyciele z wyjątkiem stażystów.
 • Oceniane są wyłącznie ustawowe obowiązki nauczyciela.
 • Rozszerzeniu podlegać może tylko katalog szczegółowych wskaźników stopnia ich realizacji.
 • Z ustawowych ogólnych kryteriów oceny pracy nauczyciela wynikają wybrane szczegółowe wskaźniki określone w rozporządzeniach.
  Szczegółowe wskaźniki oceny stanowią otwarty katalog i oscylują wokół czterech kategorii: kompetencje zawodowe nauczyciela, zaangażowanie w pracę, poprawność merytoryczna, efektywność.
  Komplet stosowanych kryteriów i wskaźników jest różny dla różnych kategorii nauczycieli podlegających ocenie.
 • Kryteria oceny pracy dyrektora obejmują wymagania określone dla nauczyciela oraz, dodatkowo, zadania zarządcze.
  Nie ma prawnie określonych wskaźników oceny kryteriów ogólnych specyficznych dla oceny dyrektora.
 • Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym.
  Ocenę wystawia się na karcie oceny określonej odpowiednimi przepisami.
 • Ocena dorobku zawodowego nie daje pełnego obrazu jakości pracy nauczyciela i nie może stanowić ekwiwalentu oceny pracy.
 • Negatywna ocena pracy skutkuje obligatoryjnym rozwiązaniem stosunku pracy.
  Ocena wyróżniająca uprawnia do nagród.
  Co najmniej dobra pozwala nauczycielowi kandydować na dyrektora.
 • Ocena pracy – w zależności od kategorii zawodowej osób ocenianych – jest dokonywana w porozumieniu lub samodzielnie przez podmioty wskazane w odpowiednich przepisach.
  Ocena końcowa może, a w niektórych przypadkach – musi być poprzedzona opinią uprawnionych do tego podmiotów.
 • Na procedurę oceniania składa się szereg obowiązkowych czynności, za których wykonanie odpowiada oceniający.
  Procedura oceny pracy dla swojej ważności wymaga respektowania określonych prawem terminów.
 • Odwołanie od oceny rozpatruje zespół oceniający.
  Ocena nie może być przedmiotem roszczenia dochodzonego przed sądem.

09 czerwca, 2014

Pisma w sprawie zarobków pracowników administracji i obsługi

Poniżej publikujemy pismo, jakie Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie skierował do dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka oraz pismo skierowane do Burmistrza Miasta. Informujemy także, że pisma o prawie identycznej treści jak do Burmistrza Miasta, skierowaliśmy także do Przewodniczącej Rady Miejskiej i Przewodniczącej Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji Rady Miejskiej.  
3 czerwca b.r. prezes Oddziału Sławomir Wieczorek i przewodniczący SPAiO Konrad Duszyński spotkali się z Panią Bogusławą Tuchocką - Przewodniczącą Rady Miejskiej w celu zasygnalizowania problemu płac pracowników administracji i obsługi. Dzisiaj miało się odbyć podobne spotkanie z Burmistrzem Wolsztyna Panem Andrzejem Rogozinskim. Niestety - z przyczyn od nas niezależnych - spotkanie to nie mogło dojść do skutku.
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

W grudniu 2012 r. podjęliśmy wspólne działania mające na celu poprawę sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych. Naszą opinię o konieczności podniesienia zarobków tej grupy pracowników oświaty podzieliły także władze gminy. Dzięki temu udało się doprowadzić do rozpoczęcia w roku 2013 procesu regulacji zarobków. Jednym z celów tej regulacji miało być zmniejszenie dysproporcji pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na porównywalnych stanowiskach, przy czym wyrównywanie różnic miało się odbywać „w górę”. Celem tego, rozłożonego na kilka lat procesu, miała być sytuacja, że na porównywalnych stanowiskach obowiązywałaby zbliżona płaca zasadnicza, zaś głównym czynnikiem różnicującym dochody pracowników miał być dodatek za staż.
Niestety proces ten okazał się jednorazową akcją i w dalszym ciągu różnice w dochodach pracowników o niewielkim stażu i pracowników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym bywają iluzoryczne, gdyż tak czy inaczej zamykają się w granicach płacy minimalnej.
Budzi to zrozumiałe niezadowolenie pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych we wszystkich placówkach. Jest ono tym większe, że w wielu, teoretycznie uboższych, gminach zarobki tej grupy pracowników są znacząco wyższe niż w zamożnej gminie Wolsztyn.
Z inicjatywy kilku osób – pracowników administracji i obsługi - 15 maja b.r. odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 zebranie, w którym uczestniczyło 90 pracowników. Zdecydowali oni o potrzebie powołania do życia w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Podczas zebrania Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie w dniu 19 maja b.r., odpowiednią uchwałą usankcjonowano jej powstanie. Do dnia dzisiejszego do SPAiO Oddziału ZNP w Wolsztynie zapisało się ponad czterdzieści osób zatrudnionych na stanowiskach: woźnych, sekretarek, sprzątaczek, pracowników kuchni i innych.
W najbliższym czasie Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie zamierza skierować do Rady Miasta, Komisji Oświaty i Burmistrza Wolsztyna pisma sygnalizujące problem tej grupy pracowników oraz ich oczekiwania dotyczące poprawy zarobków. W razie potrzeby podejmiemy również w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami władz gminy.
Podobnie jak w roku 2012 chcielibyśmy, by nasze – związkowe – działania w tym zakresie spotkały się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony Pań i Panów Dyrektorów placówek oświatowych. Dlatego o każdym podejmowanym przez nas kroku będziemy Państwa informować, a jeśli dojdzie do konieczności odbycia w tej sprawie rozmów z władzami gminy, chcielibyśmy by uczestniczyli w nich także przedstawiciele Dyrektorów placówek oświatowych.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie i zrozumienie dla potrzeby poprawy dochodów tej grupy pracowników wolsztyńskiej oświaty

Z poważaniem

Sławomir Wieczorek -  prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie   
                                                                               
Konrad Duszyński - członek Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie, przewodniczący SPAiO ZNP

                                                                           


Wolsztyn; 29 maja 2014 r.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wolsztyn; 30 maja 2014 r.


Pan Andrzej Rogozinski
Burmistrz Wolsztyna
Szanowny Panie Burmistrzu!

15 maja b.r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie odbyło się zebranie, w którym uczestniczyło 90 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych gminy Wolsztyn. Podczas spotkania wyrazili oni głębokie niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń otrzymywanych za swoją sumienną, a nie rzadko obarczoną dużą dozą odpowiedzialności, pracę. Powszechne wśród tej grupy zatrudnionych jest przekonanie o tym, że ich zarobki są zdecydowanie niższe niż osób pracujących na podobnych stanowiskach w gminach ościennych.
Uczestnicy zebrania postanowili powołać do życia - w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sekcję Pracowników Administracji i Obsługi. Odpowiedni wniosek został przedstawiony i w formie uchwały zatwierdzony na zebraniu Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie w dniu 19 maja b.r. Do dnia dzisiejszego do SPAiO ZNP wstąpiło ponad czterdziestu nowych członków rekrutujących się z tej grupy pracowników placówek oświatowych.
Zarząd Oddziału ZNP podziela niezadowolenie pracowników administracji i obsługi i uważa, że tym, najniżej uposażonym pracownikom wolsztyńskiej oświaty, dzieje się autentyczna krzywda.
Gmina Wolsztyn nie jest ubogą gminą. Świadczy o tym m.in. bogactwo placówek handlowych, instytucji kultury, z reguły piękny wygląd wolsztyńskich ulic, placów i skwerów, wyższy niż w innych podobnych gminach poziom infrastruktury, także wielość imprez o charakterze masowych festynów. W tym, może nie wielkomiejskim, ale na pewno będącym na średnim europejskim poziomie środowisku naszej gminy, coraz trudniej funkcjonować osobom, których całkowite dochody brutto kształtują się na poziomie wynagrodzenia minimalnego. Coraz trudniej utrzymać rodzinę (a czasami i takie sytuacje mają miejsce) za 1237 zł miesięcznie. Tym bardziej, że ceny w wolsztyńskich sklepach nie należą do najniższych. Nie może być radości z piękna własnego miasta tam, gdzie brakuje na chleb, czynsz, podatki, opłaty czy też podręczniki dla dziecka.
W 2012 roku zainicjowany został proces regulacji zarobków tej grupy zatrudnionych.
W założeniu jego celem było doprowadzenie do sytuacji, w której na podobnych stanowiskach miała obowiązywać podobna płaca zasadnicza, a głównym czynnikiem różnicującym dochody miał być dodatek za staż pracy. Przy czym regulacja miała powodować systematyczny wzrost najniższych wynagrodzeń i dążyć do najwyższych płac zasadniczych w odpowiednich grupach zawodowych. Niestety, wszystko wskazuje na to, że była to zaledwie jednorazowa akcja, która wzbudziła nie tylko nieuzasadnione nadzieje na trwałą poprawę sytuacji materialnej pracowników, ale stała się też przyczynkiem do utraty zaufania do władz gminnych. To przekonanie niejako potwierdzone zostało w roku 2013 przez pozbawienie tej grupy pracowników prawa do nagród corocznie przydzielanych przy okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Żal i rozgoryczenie to główne uczucia jakie dzisiaj szkolne sprzątaczki, woźni, sekretarki, kucharki i inni pracownicy odczuwają w stosunku do władz gminy.
Mimo wszystko, w imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie i Zarządu oddziałowej Sekcji Obsługi i Administracji, zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań, zmierzających do wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników administracji i obsługi w wolsztyńskich placówkach oświatowych.
Uważamy, że sprawiedliwe byłoby ustalenie wysokości dochodów tych pracowników na poziomie zbliżonym do gmin ościennych jak np.: Siedlec, Przemęt, Rakoniewice czy Kolsko. Zaś celem władz powinno być możliwie najszybsze znaczne wyprzedzenie, w odniesieniu do pracowników administracji i obsługi (nawet tych rozpoczynających pracę), płacy minimalnej i utrzymanie tego stanu na trwałe.
W tej sprawie chcielibyśmy w najbliższym czasie spotkać się z Panem Burmistrzem oraz Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej i Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji.

Informujemy, że podobne w treści pisma wystosowaliśmy również do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wolsztynie oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.


Z poważaniem

Sławomir Wieczorek - prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie
Konrad Duszyński - przewodniczący SPAiO

05 czerwca, 2014

Pani Ola kocha dzieci

Dzisiaj ukazał się kolejny numer Głosu Wolsztyńskiego.
Zachęcamy wszystkich czytelników  naszego bloga, także tych mieszkających daleko od Wolsztyna, a nawet poza granicami Polski, do lektury tego dwutygodnika. Szczególnie jednak polecamy artykuł Pani Redaktor Anny Domagalskiej, a w zasadzie wywiad, który Pani Redaktor przeprowadziła z naszą z związkową koleżanką, członkiem Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie, jednocześnie prezesem ogniska ZNP w Szkole Podstawowej we Wroniawach, Kol. Olgą Hubert.
Ola na co dzień uczy w klasach I - III, jest też  pedagogiem szkolnym. Kocha swoją pracę, bo kocha dzieci. Wystarczy spojrzeć na zawsze pogodną - uśmiechniętą twarz Oli, by mieć pewność, że innej możliwości nie ma:
PANI OLA KOCHA DZIECI
a DZIECI KOCHAJĄ PANIĄ OLĘ
Jest wiele źródeł satysfakcji z pracy nauczyciela, ale te najważniejsze związane są z tym, jak pracę nauczyciela oceniają dzieci. Oby każdy nauczyciel mógł podczas swojej zawodowej drogi przeczytać o sobie takie słowa:

 Ola! 
Gratulujemy i życzymy wielu, wielu chwil takich jak ta, kiedy pierwszy raz czytałaś ten, o sobie, wiersz. 
Nie ma takiej możliwości, by satysfakcję, płynącą z tych słów, przeliczyć na wartości materialne, tak jak nie można przełożyć pojęcia "powołanie" na "praca". 

źródło: Głos Wolsztyński nr 11, 5 VI - 26 VI 2014

Łączna liczba wyświetleń