31 marca, 2015

Jacek Żakowski o pani minister i nauczycielach

Poniżej zamieszczamy fragment artykułu red. Jacka Żakowskiego "Belfer z Loch Ness" oraz link do bloga Pana redaktora. Komentować tego artykułu nie będziemy, gdyż on sam jest szerokim komentarzem ostatnich wypowiedzi i działań minister Kluzik - Rostkowskiej.
Zachęcamy wszystkich, którzy dotąd nie mieli okazji zapoznać się z tym artykułem do lektury jego całości na blogu redaktora Żakowskiego. Warto!
Adres bloga: http://zakowski.blog.polityka.pl/2015/03/11/belfer-z-loch-ness/?nocheck=1

"Belfer z loch Ness
Jeśli Państwo chcecie wiedzieć, co rząd planuje na tygodnie bezpośrednio poprzedzające wybory parlamentarne, to chyba już mam odpowiedź. Otóż rząd, a konkretnie minister Kluzik-Rostkowska, na wrzesień i październik planuje wielki i społecznie dotkliwy strajk, a konkretnie strajk nauczycieli.

Przygotowania już się rozpoczęły. Bo nauczyciele to ludzie z natury spokojni, umiarkowani i odpowiedzialni, więc niełatwo ich wkurzyć i skłonić do strajkowania. Marudzą, skarżą się i dąsają, ale nie palą opon, nie rzucają w policjantów płytami chodnikowymi i bardzo niechętnie zostawiają dzieci bez opieki. Trzeba się naprawdę dobrze nawytężać, żeby poruszyć ociężałe ciało pedagogiczne na tyle, by się wściekło i zastrajkowało..."

30 marca, 2015

Życzenia Wielkanocne 2015


Drodzy Czytelnicy!
Niech tegoroczne 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego
przyniosą Wam chwile wytchnienia,
czas na dokonanie ważnych podsumowań i postanowień,
beztroskie momenty spędzone w gronie najbliższych
oraz optymizm na wszystkie dni.

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP 26 marca 2015 r.


26 marca b.r. odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. Głównym tematem były sprawy organizacyjne związane z wyjazdem delegacji wolsztyńskich nauczycieli na marsz protestacyjny do Warszawy zaplanowany przez Zarząd Główny ZNP na 18 kwietnia.
Opierając się na wnioskach uczestników wcześniejszych protestów postanowiono połączyć wyjazd na marsz protestacyjny, z planowanym wcześniej na ten termin, wyjazdowym szkoleniem członków Zarządu i aktywu związkowego. Dlatego zaplanowaliśmy w tym przypadku wyjazd dwudniowy. Autokar z uczestnikami protestu wyruszy z Wolsztyna 18 kwietnia ok. godz. 4.00. Tego samego dnia weźmiemy udział w manifestacji i w godzinach popołudniowych pojedziemy do Ożarowa Mazowieckiego, gdzie będziemy nocować i odbędziemy szkolenie. Po śniadaniu, 19 kwietnia, udamy się na kilkugodzinne zwiedzanie stolicy, po czym, w godzinach popołudniowych, wyruszymy w drogę do domu. Przyjazd do Wolsztyna planujemy na 19 kwietnia ok. godz. 23.00.
Ostateczny termin zgłaszania uczestników zaplanowaliśmy na 10 kwietnia b.r.
Gorąco zachęcamy wszystkich wolsztyńskich nauczycieli do udziału w marszu protestacyjnym. Zgłoszenia przyjmują prezesi ognisk ZNP w poszczególnych placówkach oświatowych.
Pozostała część zebrania poświęcona była głównie sprawom organizacyjnym związanym z planowaną na lipiec b.r. wycieczką do Krakowa i na Słowację.

24 marca, 2015

Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zatrudniania nauczycieli kontraktowych na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony.


W związku z brakiem innych możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy wszyscy nauczyciele kontraktowi, pracujący w gminnych placówkach oświatowych, zatrudnieni są zgodnie z Art. 10 ust. 4  Karty Nauczyciela, zdecydowaliśmy się skierować do leszczyńskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy pismo o treści zamieszczonej poniżej.

 ---------------------------------------------------------------------------------
Wolsztyn; 24 marca 2015 r.Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat
w Poznaniu
Oddział
w Lesznie


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie zasadności zawierania umów o pracę na czas określony z nauczycielami kontraktowymi, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolsztyn.

UZASADNIENIE

W trakcie bieżącego roku szkolnego zgłosiło się do nas kilkoro nauczycieli zatrudnionych
w różnych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn. Nauczyciele ci skarżą się, że mimo posiadania stopnia awansu zawodowego „nauczyciel kontraktowy”, zatrudniani są przez dyrektorów szkół na podstawie umów o pracę na czas określony.
Sposób nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami kontraktowymi reguluje art. 10 ust. 4 Ustawy Karta Nauczyciela, jednoznacznie mówiąc, że stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Ust.7 tego artykułu wymienia dwa przypadki, w których możliwe jest zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Są to: potrzeby wynikające z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela.
Uważamy, że w przypadku wielu nauczycieli kontraktowych, ze strony dyrektorów placówek następuje nadinterpretowanie sformułowania użytego w ust. 7 dotyczącego potrzeb związanych
z organizacją nauczania. Często to określenie jest podawane zatrudnianym nauczycielom kontraktowym jako uzasadnienie dla umowy o pracę na czas określony. Przy czym, jest to uzasadnienie przedstawiane przez dyrektora ustnie i nie ma ono odzwierciedlenia w formie zapisu w umowie o pracę. Próby uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przyczyn zawierania umowy o pracę na czas określony, dyrektorzy zamykają stwierdzeniami, że nie mogą przewidzieć, czy w kolejnych latach szkolnych będzie wystarczająca ilość godzin, by zatrudnić nauczyciela w oparciu o umowę na czas nieokreślony.
Naszym zdaniem, takie przedstawianie powodów zawierania z nauczycielami kontraktowymi umów o pracę „na czas określony” zamiast „na czas nieokreślony”, nie ma nic wspólnego
z potrzebami wynikającymi z organizacji nauczania. Brak wiedzy dyrektora w sprawach przyszłości kierowanej przez niego placówki nie może być powodem asekurowania się przez zawieranie z roku na rok, z tymi samymi nauczycielami umów o pracę na czas określony. Stosowanie tej zasady powoduje powstanie dwóch grup nauczycieli kontraktowych: jednej – pewnej swej zawodowej przyszłości – zatrudnionych na umowach na czas nieokreślonych i drugiej – nie mającej pewności co do kontynuacji zatrudnienia – zatrudnionych na umowach na czas określony. Jakakolwiek zmiana polegająca na np. zmniejszeniu ilości oddziałów, cz też wymiaru godzin przewidzianych
na realizację poszczególnych przedmiotów czy zajęć, powoduje, że pracę straci ten nauczyciel kontraktowy, który jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony. Jest to dla dyrektorów szkół komfortowa sytuacja nie wymagająca podejmowania decyzji związanych z wręczaniem wypowiedzenia, któremuś z np. dwóch, zatrudnionych na równorzędnych umowach, nauczycieli kontraktowych oraz z brakiem konieczności wypłacania odpraw zwalnianym nauczycielom.
Z naszej wiedzy wynika, że aktualnie w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn, na podstawie umów zawartych na czas określony, zatrudnionych jest łącznie 20 nauczycieli. Dla 6 z nich powodem zastosowania umowy na czas określony jest zastępstwo, zaś dla 14 jako powód (przekazany nauczycielom ustnie) podaje się przyczyny związane z organizacją nauczania.
 
    Z góry dziękujemy za zainteresowanie się wyżej opisanym problemem.

Z poważaniem
Sławomir Wieczorek

Prezes Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Wolsztynie

Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015 r. w WarszawieManifestacja ZNP
18 kwietnia 2015 r.
w Warszawie
Żądamy:
v Podwyżek płac
Nauczyciele zarabiają za mało: stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga (3 600 zł) a średnią krajową (4 379 zł). Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat!
Zwiększenie subwencji oświatowej (o 15 mld zł od 2004 r.) nie sprawiło, że nauczyciele mają więcej pieniędzy w portfelach, jak twierdzi minister edukacji. Sumarycznie wartość pieniądza od 2004 r. spadła o około jedną trzecią! Wzrost subwencji jedynie zasypywał dziurę, która powstała w wyniku spadku siły nabywczej pieniądza.
Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!
v Zwiększenia nakładów na edukację
Od kilku lat nakłady na edukację maleją! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania!
Domagamy się finansowania wszystkich zadań edukacyjnych! Edukacja powinna być priorytetem państwa!
v Poszanowania zawodu nauczyciela
Minister edukacji z premedytacją dyskredytuje pracę nauczycieli. Przedstawia nieprawdziwe informacje o prawach określonych w Karcie Nauczyciela, przeciwstawia nauczycieli opinii publicznej, konfrontuje pedagogów z rodzicami. Twierdzi, że pragmatyka nauczycielska jest jak „grzyb na ścianie”. Domagamy się  poszanowania naszych praw i naszego dorobku zawodowego!
v Zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli
Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, najczęściej ze względów oszczędnościowych. Odbywa się to przy biernej postawie resortu edukacji, a nawet przy wsparciu szefowej MEN. Część samorządów wszystkie prowadzone przez siebie placówki oświatowe przekazało do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych, tj. stowarzyszeń, fundacji i związków wyznaniowych. Domagamy się takich mechanizmów prawnych, które uniemożliwią demontaż publicznej oświaty i powstrzymają zatrudnianie pracowników oświaty na gorszych warunkach!
v Zaprzestania łamania prawa przez samorządy
Lista gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem ciągle się wydłuża. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.
Oczekujemy zmian nie tylko w prawie oświatowym, ale także w ustawach samorządowych, które zablokują możliwość przekazania placówki „samemu sobie”, czyli sytuacji, gdy szkoła samorządowa jest przekazywana stowarzyszeniu, którym kieruje wójt, radny czy pracownik samorządu.
Domagamy się wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego i stworzenia skutecznych instrumentów prawnych, które powstrzymają bezprawie!
v Rzeczywistego dialogu!
Minister edukacji lekceważy środowisko oświatowe. Pozoruje dialog i uzależnia jego prowadzenie od likwidacji Karty Nauczyciela. Chce, byśmy sami, we własnych kieszeniach, szukali pieniędzy na podwyżki. Nie akceptujemy sytuacji, w której blokuje się prowadzenie dialogu i szantażuje się nas Kartą!
Od stycznia domagamy się rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń i prywatyzacji edukacji! Minister edukacji jednostronnie zerwała te rozmowy 9 marca.

22 marca, 2015

Manifestacja w Warszawie

Manifestacja 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie


Żądamy podwyżek płac, zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli, zaprzestania łamania prawa przez samorządy i rzeczywistego dialogu!

19 marca, 2015

Rozpoczyna się ogólnopolski protest pracowników oświaty!


17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br.
- Do wyjścia na ulice Warszawy skłoniła nas minister edukacji swoją lekceważącą postawą, jaką zaprezentowała podczas zainicjowanych przez ZNP rozmów na temat 10-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Minister jednostronnie zerwała te rozmowy – mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Nauczyciele nie pozwolą sobie na lekceważenie, ignorowanie i zamykanie drzwi, kiedy chcą rozmawiać. Dlatego dzisiaj Zarząd Główny podjął decyzję o proteście. Zaczynamy od wielkiej manifestacji 18 kwietnia w Warszawie. W planach mamy również prowadzenie akcji informacyjnej, oplakatowanie i oflagowanie placówek oświatowych. Jako pracownicy mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia, jakie daje nam ustawa o sporach zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Dzisiaj była mowa o ewentualnym strajku szkolnym we wrześniu.
Prezes ZNP przypomniał, że na początku tego roku Związek wystąpił do minister edukacji z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2016 r. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 marca br. - Na kolejne rozmowy 9 marca w siedzibie ZNP minister edukacji nie przyszła, informując mnie o tym telefonicznie na zaledwie 20 minut przed spotkaniem. Wg ZNP, tym samym szefowa MEN zerwała rozmowy z nauczycielami i dziś nie ma już legitymacji do prowadzenia dialogu społecznego. Dlatego wystąpiliśmy do premier Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie „w celu omówienia bieżącej sytuacji w oświacie i problemów środowiska nauczycielskiego”. Ale na razie pani premier milczy, więc przyszła kolej na głos nauczycieli – mówił prezes Związku.
Szef ZNP podkreślił, że Związek będzie protestował przeciwko ignorowaniu nauczycieli i zgłaszanego przez nich postulatu wzrostu płac od stycznia 2016 r., lekceważeniu środowiska oświatowego, postępującej prywatyzacji edukacji, bierności ministerstwa wobec łamania prawa oświatowego przez samorządy.
- Joanna Kluzik-Rostkowska celowo i z premedytacją dąży do konfliktu ze środowiskiem, okazując brak szacunku i zainteresowania grupą, którą jako pierwszy nauczyciel w kraju powinna reprezentować  - mówił prezes ZNP. - Dzisiaj nie mamy partnera do rozmów o naszych postulatach.
Uchwała Nr  1 /2015
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz art. 43 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:
§ 1
Wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.– rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP.
§ 2
W ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.
§ 3
Upoważnić Prezydium ZG ZNP do podejmowania decyzji o innych formach akcji protestacyjnej ZNP.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za Zarząd Główny ZNP
PREZES ZNP
/-/ Sławomir Broniarz

17 marca, 2015

Zmarł Kolega Zdzisław Łukowiak


                                       9 marca 2015 r. zmarł  
przeżywszy 74 lata
Kolega 
Zdzisław Łukowiak
wieloletni emerytowany dyrektor
Szkoły Podstawowej w Obrze
Msza św. żałobna odprawiona została 17 marca w kościele w Bojadłach
Po Mszy św. na miejscowym cmentarzu odbył się pogrzeb Kolegi Zdzisława

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie
składa najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym zmarłego Kolegi

12 marca, 2015

Zebranie w Świętnie

11 marca b.r. odbyło się zebranie członków Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świętnie. W zebraniu uczestniczył prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie kol. Sławomir Wieczorek. Tematem zebrania były najważniejsze problemy, jakie komplikują i utrudniają pracę nauczycieli tej placówki.

Kol. Lech Olejnik przeszedł na emeryturę

Z końcem minionego roku, na emeryturę przeszedł wieloletni woźny Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu Kol. Lech Olejnik. Wczoraj, kolegę Leszka, jako nowego członka oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów, powitali Zarząd Oddziału i Zarząd SEiR.
Warto wiedzieć, że kol. Olejnik pracował w szkole w Starym Widzimiu jeszcze wtedy, gdy była ona maleńką, choć "wieloobiektową" szkołą. Brał czynny udział w rozbudowie placówki. Po oddaniu, w 1996 r., do użytku nowego obiektu szkoły, zyskał wielkie pole do wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami związanymi z wszystkim rodzajami prac. Jest wspaniałym fachowcem w wielu dziedzinach od spawania poczynając, przez wszelkie prace budowlane i wykończeniowe, na pracach związanych z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych kończąc. Kolega Leszek to prawdziwa "złota rączka". Dla kolejnych dyrektorów widzimskiej szkoły, zawsze był cennym doradcą we wszystkich przedsięwzięciach technicznych i wzorowym wykonawcą prac. Wzorowo dbał o obejście szkoły. Nigdy nie liczył swojego czasu jaki przeznaczyć musiał na odśnieżanie rozległego terenu, koszenie trawy, wykonanie systemu odwadniającego, kładzenie kostki brukowej, wykonanie ogrodzeń i bram, malowanie izb, kładzenie płytek i tysiąc innych czynności, do których podchodził zawsze z pełnym profesjonalizmem. Kiedy było trzeba wcielał się w rolę dodatkowego wychowawcy podczas różnych imprez i wycieczek szkolnych. Przez wiele lat był członkiem zarządu ogniska ZNP w SP w Widzimiu. Bardzo lubiany przez współpracowników i uczniów.
Takiego WOŻNEGO można życzyć każdej szkole!
Kolego Leszku!
Życzymy Ci by czas na emeryturze upływał zawsze radośnie. Życzymy, by spełniały się wszystkie Twoje plany. Niech każda chwila przynosi z sobą satysfakcję z tego co minęło i twórczą radość z tego, co przed Tobą.

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Dzień Kobiet Sekcji Emerytów i Rencistów11 marca b.r. w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego miało miejsce spotkanie członków oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W spotkaniu, którego głównym powodem było Święto Kobiet, uczestniczyło ok. czterdzieści osób. Gościem naszego spotkania była pani Katarzyna Lulkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie. Życzenia naszym drogim Koleżankom złożył prezes oddziału Sławomir Wieczorek. Bukiet tulipanów, adresowany do wszystkich Pań, prezes przekazał w ręce honorowej przewodniczącej SEiR Pani prof. Anny Hajduk. Kwiaty i specjalne życzenia otrzymała także gospodarz LO w Wolsztynie, pani dyrektor Katarzyna Lulkiewicz.
Prezes Wieczorek omówił w skrócie najważniejsze sprawy jakimi aktualnie zajmuje się Zarząd Oddziału. Kol. Anna Ciesielska - wiceprezes Zarządu Oddziału, przekazała informacje dotyczące planowanej na drugi tydzień lipca wycieczki do Krakowa. Kol. Jolanta Witkowska - przewodnicząca SEiR poinformowała zebranych o turnusach rehabilitacyjnych jakie planowane są na listopad b.r. w Kołobrzegu oraz zachęciła do udziału w X Rajdzie Turystycznym Emerytów organizowanym przez Dolnośląski Okręg ZNP.
Spotkanie uświetnił występ żeńskiego tercetu uczennic LO w Wolsztynie.
Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów i Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie serdecznie dziękują pani dyrektor Katarzynie Lulkiewicz za możliwość zorganizowania tego spotkania w gościnnych progach wolsztyńskiego liceum, wszystkim pracownikom liceum, którzy zadbali o godną oprawę artystyczną i kulinarną spotkania, w tym naszej związkowej koleżance Halince Nowickiej. W szczególny sposób chcemy podziękować pięknie śpiewającym dziewczętom oraz ich kolegom, którzy zadbali o nagłośnienie występu.

08 marca, 2015

8 marca 2015 r.

Z okazji Dnia Kobiet, 
pragniemy złożyć wszystkim Paniom 
najlepsze życzenia 
zdrowia, 
dużo szczęścia, 
by w każdym dniu roku, 
uśmiech na Waszych twarzach
gościł tak samo często jak dzisiaj.

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie 

Łączna liczba wyświetleń