19 maja, 2019

W A Ż N E ! ! ! Zasady składania wniosków o pomoc finansową

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Za nami pierwsza, niezwykle trudna, część strajku.
Zarząd Główny ZNP zdecydował o jego zawieszeniu, widząc brak jakiejkolwiek dozy dobrej woli w rozwiązaniu naszych problemów ze strony władz centralnych. Z każdym dniem strajku coraz wyraźniej okazywało się, że wysiłek strajkujących osób stawał się biciem głową w mur stworzony po stronie tych, którzy mają władzę. Z dnia na dzień coraz bardziej pewni byliśmy tego, że tracimy znaczącą część naszego wynagrodzenia, nie uzyskując nic.
Wielu z nas strajkowało od pierwszego dnia do momentu zawieszenia strajku. Te osoby straciły najwięcej.
W wielu przypadkach, strata znaczącej części wynagrodzenia stała się powodem poważnych kryzysów finansowych rodzin nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego stworzony został Społeczny Fundusz Strajkowy adresowany do osób niebędących członkami jakiegokolwiek związku zawodowego. Członkowie naszego związku mogą się ubiegać o pomoc finansową z Funduszu Specjalnego ZNP.
W przypadkach obu funduszy zasoby finansowe nie pozwalają na znaczące wspomożenie wszystkich strajkujących. W żadnym indywidualnym przypadku, na znaczącą poprawę kondycji finansowej naszych rodzin, nie wpłynie przecież zapomoga w wysokości kilku złotych!
Dlatego decydując się na złożenie wniosku o pomoc finansową, z któregoś z funduszy, sami bądźmy tą pierwszą instancją weryfikującą zasadność tego wniosku.
Naprawdę jest wiele osób, dla których to wsparcie jest konieczne, bowiem będzie ono decydować o „być, albo niebyć”dla całej rodziny. Niech nasza zawodowa spójność spowoduje, że wspólnie pomożemy tym, którzy najbardziej ucierpieli finansowo w wyniku strajku.

Do naszego – wolsztyńskiego – oddziału ZNP docierają w ostatnich dniach wnioski od osób strajkujących, przygotowane w ten sposób, że zawierają: imię i nazwisko oraz nr konta na które należy przesłać zapomogę. Nie jesteśmy w stanie sprawnie zweryfikować zasadność tych wniosków. Bardzo często nie jest w nich wskazana nawet placówka, w której konkretna osoba strajkowała. Wnioski te adresowane bywają do: Oddziału ZNP w Wolsztynie, Okręgu Wielkopolskiego ZNP, a nawet Zarządu Głównego ZNP. Ze względu na braki formalne, nie będą one rozpatrywane na żadnym z wymienionych szczebli władz Związku.

Dlatego przypominamy - rozpatrywane będą tylko te wnioski, które spełnią wymogi formalne zawarte w:
 • Regulaminie przyznawania pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego
  lub
 • Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP.

Szeroką informację na ten temat oraz dostęp do obu regulaminów, mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie:


oraz na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego:Pierwsze zebranie nowego Zarządu Oddziału ZNP Wolsztyn

16 maja w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. 
Na zebraniu gościli Panowie: Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński oraz Wojciech Lis – Burmistrz Wolsztyna. 
Poprzedni prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przedstawił gościom nowego prezesa Kol. Magdalenę Piotrowską.
Podczas zebrania wybrani zostali członkowie prezydium Zarządu Oddziału. Wiceprezesem został Sławomir Wieczorek, sekretarzem Stefania Zawieja, a skarbnikiem Anna Ciesielska.
Omawiano także zasady składania wniosków o pomoc finansową dla strajkujących członków związku i osób niezrzeszonych.
Podczas dyskusji członkowie Zarządu Oddziału pytali Gości przede wszystkim o zamiary obu samorządów dotyczące przeznaczenia środków finansowych zaoszczędzonych przez samorządy w wyniku strajku. Obaj panowie zapewnili, że środki te w dalszym ciągu znajdują się w budżetach szkoły.

16 maja, 2019

Pensum dla nauczycieli przedszkoli (grupy mieszane)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
wobec licznych pytań i wątpliwości dotyczących pensum dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze - przypominam, że po nowelizacji Karty Nauczyciela od 1 września 2019 r. obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dla tych nauczycieli wynosi - do 25 godzin. Oznacza to (o czym informowaliśmy już wcześniej w comiesięcznych komunikatach), że kwestia ta powinna być przedmiotem uzgodnień między zakładową organizacją związkową a organem prowadzącym, w celu przyjęcia jak najkorzystniejszych rozwiązań dla nauczycieli.
Uprzejmie proszę o przekazanie (w pilnym trybie) powyższej informacji do oddziałów ZNP.
Pozdrawiam
Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

Społeczny fundusz strajkowy (WNIOSEK i terminy)

WSPARCIE DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH – SPOŁECZNY FUNDUSZ STRAJKOWY
Osoby nienależące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego “Wspieram Nauczycieli”.
11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. W chwili obecnej na koncie funduszu znajduje się ponad 8 mln zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.
Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:
 • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych
 • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
 • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Tutaj znajduje się „Regulamin_Społeczny Fundusz Strajkowy”.
Wynika z niego, że osoba ubiegająca się o wsparcie musi wydrukować, wypełnić i złożyć wniosek w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której brała udział w strajku.
Oddział ZNP w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona Społeczny Komitet!
UWAGA: wnioski w ramach społecznego funduszu należy składać w oddziale ZNP do 31 maja br.!
„Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego” (KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać dokument).
Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” tworzą: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.
Społeczny fundusz strajkowy można cały czas wspierać dokonując tradycyjnej wpłaty na konto:
13 1240 5934 1111 0010 8960 6877 lub na Facebooku, gdzie trwa zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub za jego pośrednictwem do Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:
 1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
 2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.
Zasady przyznawania zapomóg określone są w Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP dostępnym tutaj.
Wzór wniosku o przyznanie zapomogi, składanego:
 1. do oddziału ZNP – dostępny jest w biurze oddziału;
 2. do Zarządu Głównego ZNP (składanego za pośrednictwem oddziału ZNP) – dostępny jest pod adresem wskazanym powyżej.
Jednocześnie informujemy, że uruchomione zostało specjalne konto, na które można wpłacać darowizny z przeznaczeniem na zapomogi dla członków ZNP, którzy w związku z udziałem w strajku utracili wynagrodzenie i znajdują się w trudnej sytuacji.
Dane do wpłat:
Odbiorca: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Tytuł: Fundusz strajkowy
Numer rachunku (bank Pekao SA): 82 1240 6247 1111 0000 4976 6017
Istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz członków ZNP zrzeszonych w konkretnym oddziale ZNP, wówczas w tytule przelewu należy wpisać: Fundusz Strajkowy – Oddział ZNP …… (i podać nazwę oddziału).
Oddziały ZNP nie mają możliwości tworzyć odrębnych funduszy strajkowych.

źródło strona ZG ZNP:  https://znp.edu.pl/informacja-o-funduszu-strajkowym-dla-czlonkow-znp/

12 maja, 2019

Magdalena Piotrowska nowym prezesem wolsztyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

11 maja w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Prócz 45 delegatów reprezentujących szkolne ogniska związku, w obradach uczestniczyli: Jacek Skrobisz - starosta Wolsztyński, Wojciech Lis - Burmistrz Wolsztyna oraz Małgorzata Kowzan - wiceprezes Wielkopolskiego Okręgu ZNP.

Sprawozdanie z działalności oddziału podczas minionej - pięcioletniej kadencji, złożył prezes Sławomir Wieczorek, informując jednocześnie, że ze względu na stan zdrowia, nie będzie kandydował na stanowisko prezesa w kolejnej kadencji.

Zebrani jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, po czym przystąpiono do części wyborczej.

Nowym prezesem Oddziału ZNP w Wolsztynie została Kol. Magdalena Piotrowska - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie. Watro dodać, że jest ona pierwszą w 80 letniej historii wolsztyńskiego ZNP kobietą - prezesem oddziału.
Wybrano także nowy zarząd oddziału, komisję rewizyją oraz delegatów na Konferencję Okręgową, która odbędzie się we wrześniu b.r. w Poznaniu.


Łączna liczba wyświetleń