Historia wolsztyńskiego ZNPHistoria Związku Nauczycielstwa Polskiego

w powiecie wolsztyńskim

Część I


Początki ruchu związkowego w latach 

1928 - 1939


Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Wolsztynie obchodził w październiku 2005 roku niecodzienny jubileusz, a mianowicie:
- 100-lecie działalności ZNP w kraju,
- 85-lecie działalności ZNP w Wielkopolsce,
- 77-lecie działalności Oddziału Wolsztyńskiego ZNP.
Jest  zatem godna okazja, aby przybliżyć, przypomnieć tym najstarszym i tym najmłodszym członkom naszego Związku dorobek naszej organizacji i jej członków w ustawicznej i trudnej w każdym okresie walce o poprawę warunków materialnych nauczycieli i pracowników oświaty oraz wprowadzaniu nowoczesnych metod nauczania i wychowania, coraz lepszych programów edukacyjnych i podręczników, a także zmagania ZNP o poprawę bazy materialnej naszego szkolnictwa, szczególnie na wsi.
Celem tego opracowania jest ukazanie w zarysie początków ruchu związkowego na ziemi wolsztyńskiej w okresie międzywojennym. W okresie tym Wolsztyn był oddalony zaledwie 8 km od granicy niemieckiej, za którą leżały rdzennie polskie ziemie (Babimojszczyzna). Wolsztyn był siedzibą powiatu, którego powierzchnia wynosiła około 800 km2, a ludność liczyła około 50 tysięcy osób. Powiat miał charakter typowo rolniczy. Struktura ludności i ekonomiczno-społeczna była dość skomplikowana.
Zaborcza polityka kolonizatorów pruskich doprowadziła do przejęcia przez Niemców wielu majątków ziemskich, dużych gospodarstw wiejskich oraz niektórych zakładów przemysłowych (np. wytwórnia win i likierów, browar) a także sklepów i magazynów rolno-spożywczych i przemysłowych. Na wsi przeważała jednak polska wielka własność ziemska. Jednocześnie widoczna była bardzo trudna sytuacja drobnego chłopstwa a także sporej grupy ludzi bez ziemi i pracy.
Szkolnictwo polskie było zaniedbane przez pruskie władze oświatowe i nastawione na planową germanizację młodego pokolenia Polaków.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku odbudowa oświaty i polskiego szkolnictwa w powiecie wolsztyńskim przebiegała bardzo wolno wskutek braku środków finansowych. Szczególnie odczuwały to dzieci wiejskie.
W okresie międzywojennym na terenie naszego powiatu było 59 szkół powszechnych, ale tylko cztery z nich to pełne szkoły 7-klasowe (SP-1, SP-2 w Wolsztynie, SP w Rakoniewicach i SP w Chobienicach). Reszta to szkoły I i II stopnia. W Wolsztynie było czynne Gimnazjum i Państwowe Seminarium Nauczycielskie (do sierpnia 1934 roku). Działały dwie szkoły rolnicze dwuzimowe (dwuletnie) w Wolsztynie i Tuchorzy oraz dwie szkoły przysposabiające do rzemiosła w Wolsztynie i w Rakoniewicach. Na terenie powiatu nie było ani jednego państwowego przedszkola, jedynie dwie ochronki prowadzone przez siostry zakonne w Wolsztynie i w Rakoniewicach. W szkołach pracowało wówczas 140 nauczycieli.
W takich oto warunkach zaczął się rodzić ruch związkowy w Wielkopolsce i na ziemi wolsztyńskiej. Trzeba wyraźnie podkreślić, że ruch nauczycielski w Wielkopolsce, w tym na ziemi wolsztyńskiej, kształtował się i rozwijał w znacznie trudniejszych warunkach niż w pozostałych dzielnicach Polski. Brutalna polityka germanizacyjna, zwalnianie polskich nauczycieli i zastępowanie ich przez zajadłych hakatystów spowodowały, że w byłym zaborze pruskim działalność związkowa była słaba. Dopiero po odzyskaniu niepodległości nauczyciele Wielkopolski mogli tworzyć organizacje związkowe.
W okresie międzywojennym w Wielkopolsce istniały dwie organizacje nauczycielskie: Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycieli Szkół Powszechnych, które w pierwszych latach niepodległości Polski było jedyną organizacją związkową w powiecie wolsztyńskim oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego, którego pierwsze Ognisko powstało w Rakoniewicach 26 maja 1920 r. z pierwotną nazwą Związek Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Prezesem tego Ogniska został nauczyciel Kazimierz Nowacji – kierownik SP w Ruchocicach, późniejszy wieloletni kierownik Szkoły Powszechnej w Goździnie. Ognisko to działało zaledwie dwa lata. W tym czasie pierwszym prezesem Wielkopolskiego Okręgu ZNP by ł Franciszek Zych.
Założenie pierwszego Ogniska Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Wolsztynie nastąpiło w 1928 roku. Ognisko to powstało z inspiracji wysokiej rangi działacza społeczno-politycznego, cenionego i niekonwencjonalnego w działaniu nauczyciela Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie, Wiktora Wandycza. Pragnąc założyć Ognisko związkowe w Wolsztynie, oparł się na grupie młodych nauczycieli, którzy ukończyli wolsztyńskie seminarium.  

      W marcu 1928 roku na zebraniu z młodymi nauczycielami: Stefanem Zielińskim i Stefanem Zygmańskim z Borui, Leonem Rogozińskim  z Godziszewa i Janem Dobrowolskim z Wolsztyna, którym przewodniczył Wiktor Wandycz, postanowiono zorganizować otwarte spotkanie nauczycieli w salce hotelu „Polonia” w Wolsztynie
W kilka tygodni później odbyło się ponowne zebranie z udziałem około 50-ciu nauczycieli. Część z nich to członkowie Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, pozostali zaś to nauczyciele niezrzeszeni. W zebraniu uczestniczyli prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Poznaniu – Franciszek Zych i prezes Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego w Poznaniu – Sobolewski. Uczestnicy spotkania wysłuchali założeń programowych obu organizacji. Po ożywionej dyskusji 18-tu nauczycieli zawiązało pierwsze Ognisko związkowe w Wolsztynie, którego pierwszym prezesem został Wiktor Wandycz a sekretarzem Ogniska Stefan Zygmański. Warto przypomnieć nazwiska pierwszych członków naszego Związku na ziemi wolsztyńskiej:
1.       Wandycz Wiktor -  prezes Ogniska, n-l Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie,
2.       Zygmański Stefan - sekretarz Ogniska, n-l  SP w Borui,
3.       Bogusz Marian - n-l Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie,
4.       Dobrowolskim Jan - n-l SP w Wolsztynie,
5.       Krysta Jan - n-l SP w Kiełpinach,
6.       Mączyński Józef - n-l SP w Perkowie,
7.       Mierzwicki Nikodem - n-l SP w Wolsztynie,
8.       Napieralski Cyryl - kierownik SP w Osłoninie,
9.       Nowacji Kazimierz - kierownik SP w Ruchocicach,
10.   Pierzchalski Alfons - n-l SP w Chobienicach,
11.   Paluszkiewicz Stanisława - n-lka SP w Chobienicach,
12.   Paluszkiewicz Maria - n-l SP w Chobienicach,
13.   Prządka Jan - n-l SP w Mochach,
14.   Rogozińskim Leon - kierownik SP w Godziszewie,
15.   Sturna Janina - n-lka SP w Rostarzewie,
16.   Sturny Antoni - n-l SP w Rostarzewie,
17.   Szałankiewicz Adolf - n-l Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie,
18.   Zieliński Stefan - kierownik SP w Borui.

W latach 1928-1930 do naszego Związku wstąpiło wielu młodych nauczycieli. Warto wymienić choćby nazwiska tych członków Związku, którzy do końca swego życia związani byli z działalnością związkową i pedagogiczną w powiecie wolsztyńskim. Byli to m.in.: Wojciech Berliński, Franciszek Borowczak, Ewa Cichorzewska-Gortat, Franciszek Gryca, Paweł Karczmarek, Walenty Kuska, Monika Lehman, Piotr Mazur, Józef Piętka, Henryk Roeske, Stefania Słowińska-Klemkowa, Teresa Staniszewska-Trzcielińska, Ewa Sudołówna-Kumochowa.

  
W latach 1930-1933 do Związku wstąpili m.in.: Zygmunt Flieger, Ignacy Kaleta, Jan Kaleta, Stefan Karczmarek, Zygfryd Kutner, Jan Lipiński (członek Związku od 1922 roku w Poznaniu), Jan Lorens, Ludwik Olejniczak, Józef Roczyński, Stanisław Roj, Andrzej Ranny, Franciszek Weiss, Florian Weiss, Kazimierz Wietrzykowski, Franciszek Zieliński.
W 1930 roku Związek przyjął nową nazwę: Związek Nauczycielstwa Polskiego.
W 1932 roku powstało drugie Ognisko ZNP w Rakoniewicach, którego pierwszym prezesem został kol. Jan Lipiński.
            


     W 1933 roku powołano pierwszy Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Wolsztynie, a pierwszym prezesem tego Zarządu został wybrany kol. Antoni Sturny, kierownik Szkoły Powszechnej nr 1 w Wolsztynie.  

         Funkcję prezesa pełnił do 1939 roku, z wyjątkiem lat 1936-1937, kiedy to prezesa zastępowali kolejno Stefan Zygmański i Franciszek Borowczak. W 1939 roku na 140 nauczycieli do ZNP należało 63 nauczycieli, co stanowiło 45% stanu zatrudnienia. Dzięki skutecznym zabiegom młodych związkowców z Wolsztyna, mimo oporów ówczesnego inspektora szkolnego, wprowadzono we wszystkich szkołach „Elementarz” Falskiego.
Członkowie związku zdawali sobie sprawę z ogromu potrzeb w zakresie oświaty i kultury szczególnie na wsi, pracowali z wielkim oddaniem i społecznie w swoim środowisku. Nauczyciele wolsztyńscy byli w miejscu swej pracy opiekunami i prelegentami organizacji młodzieżowych i społecznych. Prowadzili chóry, teatry amatorskie, popularyzowali czytelnictwo, organizowali zajęcia dla młodzieży pozaszkolnej w kołach sportowych ,itp. Dla przykładu warto wspomnieć o nauczycielu Leonie Kruszona z Powodowa, który gromadził materiały z folkloru okolicznych wsi. Opracował inscenizację „Wesela Wąchabskiego”, którego fragmenty demonstrował na zajęciach Uniwersytetu Ludowego w Wolsztynie. Pieśni do tej inscenizacji opracował Józef Piątkowski, kierownik szkoły w Kopanicy.
   
        Józef Piętka z Łąkiem Starym był opiekunem koła młodzieży wiejskiej „Wici”. Kierownik szkoły w Wielkim - Zygfryd Kutner i Jan Tomiński – kierownik szkoły w Kiełpinach prowadzili wykopaliska archeologiczne pod kierunkiem prof. Józefa Kostrzewskiego z Poznania.

Ich eksponaty tzw. kultury łużyckiej, potwierdzające słowiańskość tych ziem, przeniesiono do muzeum archeologicznego w Poznaniu. Jan Tomiński, oprócz wykopalisk, pasjonował się zbieraniem legend i opowieści z naszych okolic. Napisał książkę Pt.: „Legendy Ziemi Zbąskiej”. Wojciech Berliński – kierownik szkoły w Solcu prowadził teatr amatorski na wsi.
           
Członkowie ZNP prowadzili ożywioną działalność polityczną w powiecie leżącym przy granicy zachodnio-niemieckiej, a także działalność integrującą Polonię Pogranicza z Macierzą. Ognisko ZNP w Wolsztynie utrzymywało ścisły kontakt z nauczycielami polskim pracującymi w pasie przygranicznym w Niemczech. Nauczyciele Babimojszczyzna z Nowego Kramska, Dąbrówki, Kargowej i Babimostu często byli zapraszani przez Ognisk0o ZNP w Wolsztynie.
Prezes Zarządu Oddziału ZNP – Antoni Sturny odwiedzał Babimojszczyzna i spotykał się tam z nauczycielami  i młodzieżą polską. Organizował też wymianę dzieci polskich z Niemiec i uczniów Szkoły Powszechnej w Wolsztynie. Te ożywione kontakty wpływały korzystnie na podtrzymanie ducha polskości w społeczności po drugiej stronie granicy.
Twórczą  pracę nauczycieli wolsztyńskich i Związku przerwała brutalnie druga wojna światowa. Tuż przed jej wybuchem ZNP przygotowywał się do działalności konspiracyjnej na wypadek wkroczenia okupanta hitlerowskiego na ziemię wolsztyńską.

Część II
      
Nauczyciele i szkoły wolsztyńskie w czasie 

okupacji 1939 - 1945


Wojska hitlerowskie wkroczyły do Wolsztyna 7 września 1939 roku. Utworzone już 8 września władze okupacyjne wydały szereg zarządzeń porządkowych ograniczających w znacznym stopniu wolności obywatelskie Polaków. Artur Greiser  - szef zarządu cywilnego w poznańskim okręgu wojskowym wydał 20 września 1939 roku zarządzenie o bezterminowym zwolnieniu polskich nauczycieli, jeśli nie ma dla nich pracy. Wprowadzono we wszystkich szkołach publicznych i prywatnych język niemiecki jako główny przedmiot nauczania.
            W powiecie wolsztyńskim wszystkie polskie szkoły zostały zamknięte. Natomiast wszędzie uruchomiono szkoły dla dzieci niemieckich, czasem wykorzystując budynki po polskich szkołach, jak to było w Wolsztynie.           
            W drugiej połowie października 1939 roku wydano zarządzenie o rozwiązaniu wszelkich polskich organizacji i stowarzyszeń oraz o konfiskacie ich majątku. Zakazano wydawania polskich gazet, książek, zlikwidowano biblioteki, muzea, teatry. Usuwano pomniki, zmieniano nazwy ulic i miejscowości. 15 października 1939 roku niemiecki inspektor szkolny wezwał polskich nauczycieli do swego urzędu, gdzie wypytywano ich o przynależność do partii, organizacji społecznych, zwłaszcza do Polskiego Związku Zachodniego, tak bardzo zasłużonego dla obrony polskości na kresach zachodnich. Najliczniejszą i aktywną grupę PZZ stanowili nauczyciele uznani przez okupanta za wroga III Rzeszy. Listy członków PZZ i dokumentację w SP nr 1 spalił woźny tej szkoły Jan Przymuszała, o czym powiadomił kol. Ewę Kumochową. Jednak w gminie Siedlec listy członków PZZ częściowo wpadły w ręce niemieckie.
             
A. Greiser wydał tajne rozporządzenie do landratów i burmistrzów, by jak najszybciej sporządzili listy „polskiej warstwy kierowniczej”. Zaliczono do niej nauczycieli, księży,  inteligencję urzędniczą,  przywódców politycznych, kupców, przemysłowców i właścicieli ziemskich. Na podstawie tych list rozpoczęły się masowe aresztowania i publiczne egzekucje, m.in. w Wolsztynie 12 listopada 1939 roku na Bielniku. W tzw. „Rafii” w Wolsztynie, zamienionej na więzienie hitlerowskie, do dnia 7 października 1939 roku osadzono 450 Polaków jako więźniów i zakładników. Wśród nich byli też nauczyciele, np. Zygfryd Kutner.

Niektórych nauczycieli nękano częstymi przesłuchaniami, np. Ewę Kumochową. Andrzej Rzanny – kierownik szkoły we Wroniawach był przetrzymywany w piwnicach miejscowego pałacu, Józef Piętka – kierownik szkoły w Górsku, jako zakładnik, przebywał w pomieszczeniu obok kwaterujących wojsk niemieckich. Prawie wszyscy nauczyciele na wsi byli brani jako zakładnicy.
            W okresie okupacji hitlerowskiej śmierć poniosło 796 mieszkańców ziemi wolsztyńskiej oraz 139 osób prawdopodobnie uśmierconych. Na tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, odsłoniętej 20 stycznia 1960 roku, widnieje 29 nazwisk nauczycieli. Napis na tablicy głosi: ”W 20 rocznicę najazdu hitlerowskiego na Polskę – nauczycielom pow. wolsztyńskiego, ofiarom wojny w latach 1939-1945, Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie”.
            Okupant dokonał rejestru w urzędzie pracy wszystkich Polaków w wieku 14-60 lat. Rygorystycznie przestrzegał przymusu pracy w niemieckich gospodarstwach rolnych i pracach przyfrontowych. Na roboty przymusowe do Niemiec wywieziono wielu nauczycieli, m.in. Kazimierza Nowackiego – kierownika szkoły w Ruchocicach (wraz z córkami), Czesława Paździora, Jana Lorenza z Kębłowa, Janinę Kramarek z Kaszczoru, Helenę Pierzchalską, Andrzeja Rzannego z Wroniaw, Jana Tomińskiego, Leona i Zdzisławę Wachowiaków, Ewę Cichoszewską, Teresę Trzcielińską, Tadeusza Frűauffa i innych. W fabryce cygar w Wolsztynie pracowały m.in. Władysława Fiebig i Henryka Rzanna.
            Wobec Polaków, szczególnie nauczycieli, stosowano masowe wywłaszczenia. Usunięto wszystkich nauczycieli mieszkających w budynkach szkolnych. Na przełomie listopada i grudnia 1939 roku przez kilkanaście dni zwożono i spędzano polskie rodziny z całego powiatu do baraków po byłym obozie jenieckim w Komorowie k. Wolsztyna. Po osobistej rewizji i zabraniu cennych rzeczy uformowano pochód z 1113 osób, który pieszo z podręcznym bagażem maszerował na stację kolejową, gdzie załadowano ich do wagonów towarowych. Pierwszy transport skierowano do Kosowa Lackiego. W tym transporcie znalazło się wielu nauczycieli, wśród nich dyr. Gimnazjum Józef Dutkowski, Jadwiga Wałecka, Jadwiga Rogozińska, matka rzeźbiarza Marcina Rożka. Pozostali na miejscu nauczyciele organizowali paczki z odzieżą i żywnością dla kolegów, które przerzucali przez druty kolczaste ogradzające obóz.
           
ZNP już w październiku 1939 roku rozpoczął działalność pod nazwą Tajnej Organizacji Nauczycielskiej TON. W wielkiej akcji tajnego nauczania na obszarze G.G. nie zabrakło nauczycieli związanych z powiatem wolsztyńskim. Na Kielecczyźnie uczyli Anna Hajduk, Stanisław Kwiecień, Stanisław Skowroński, Helena Janiszewska, doc. Jan Horowski. Na Podlasiu – Alicja i Leonard Bombiccy. Jeszcze dalej na wschód uczyli Maria i Leon Trzeciakiewiczowie, Wanda Czerweny, Helena Pieczeńczykowa, Józef Samol, Jadwiga Wałecka, Alojza Zwolińska, Irena Wojciechowska i Roman Berliński.
            Ogromne nasycenie mieszkańców pow. wolsztyńskiego elementem niemieckim i znaczne ograniczenie swobód dla Polaków utrudniało szczególnie organizowanie tajnego nauczania. Mimo tak trudnych warunków wielu nauczycieli podjęło się tajnego nauczania ryzykując swym losem i rodziny. Do nich należeli w mieście Wolsztynie Ewa Kumochowa, Maria Rabieżanka, Władysława Fiebig i Zygfryd Kutner. Na terenie powiatu uczyli: Wanda Górska w Tłokach, Maria Słodnik w Przemęcie, Józef Piętka w Górsku. Poza powiatem uczyli Wiktor Hajduk w Poznaniu, Bolesław Zieliński w Dakowe Mokre, Franciszek Jujka w Ostrowie Wlkp.
W obozach koncentracyjnych i jenieckich uczyli Franciszek Kuhsman, Leon Grajewski, Julian Zwoliński, Franciszek Borowczak (był prezesem Ogniska ZNP w obozie jenieckim) i Jan Lipiński na Węgrzech.
            Od początku okupacji uruchomiono niemieckie szkolnictwo wykorzystując przeważnie budynki polskich szkół (Wolsztyn, Obra, Rakoniewice). Natomiast szkoły dla polskich dzieci okupant zaczął organizować od początku kwietnia 1940 roku. Cele tej szkoły dobitnie określił H.Himmler: „Celem 4-letniej szkoły powszechnej ma być proste liczenie do 500, napisanie własnego nazwiska, wpojenie zasady, że boskim nakazem jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość, pilność i grzeczność. Czytanie nie uważam za konieczne”. Z różnych powodów czas nauki zawężano do 6-12 godzin tygodniowo i nauczano tylko j. niemieckiego i rachunków. Okres nauki skrócono do 3 lat zarządzeniem władz o obowiązku pracy już 12-letnich dzieci.
            Niemcy odczuwali brak nauczycieli wykwalifikowanych nawet do szkół niemieckich. Dlatego w polskich szkołach zatrudniano ludzi różnych zawodów, bez wykształcenia. Często były to córki niemieckich rolników, które wolały zamiast zajęć teoretycznych prowadzić zajęcia w polu, lesie i ogrodzie. Nagminnie stosowano kary cielesne.
            W Wolsztynie szkoła dla dzieci polskich mieściła się w starym budynku przy ul. 5 Stycznia 14 (obecnie ZSS). Kilkadziesiąt dzieci polskich uczyło 6 nauczycieli niemieckich. Dominowało bicie i przezwiska.
          W Obrze, po wejściu żołnierzy niemieckich do wsi, w budynku szkolnym mieścił się posterunek żandarmerii. Po jego przeniesieniu do Niałka Wielkiego, w budynku szkolnym w Obrze urządzono szkołę dla dzieci niemieckich. W budynku szkolnym w Gościeszynie umieszczono młodzież hitlerowską Hitlerjugend ewakuowaną z Łodzi. Po ewakuacji w głąb Niemiec, budynek został przez nich strasznie zdewastowany. W typowych wsiach „majątkowych” nie utworzono szkół dla dzieci polskich, w zamian za to kierowano ich do prac polowych w majątkach ziemskich zarządzanych przez Niemców. Czynne były szkoły dla dzieci polskich w Adamowie, Widzimiu Starym, Kębłowie z obsadą nauczycieli niemieckich.

           
Na koniec warto dodać, że po kapitulacji Niemiec w okupacyjnych strefach: brytyjskiej, amerykańskiej i francuskiej znalazło się około 60 tysięcy dzieci polskich w wieku szkolnym. Było też 3148 nauczycieli polskich, którzy uruchamiali przedszkola, szkoły powszechne, licea, kursy dla analfabetów, kursy zawodowe i ośrodki kolonijne.
Tam też uczyli nauczyciele z powiatu wolsztyńskiego, m.in. Leon Grajewski - w Gőttingen, Julian Zwoliński - w Osnabrűck, Ewa Gortat (Cichorzewska) - w Bawarii, Zdzisława i Leon Wachowiakowie i Franciszek Borowczak - koło Koblencji.
                                             

                                             
Kazimierz Wawrzynowicz
SEiR Wolsztyn
Oprac. i foto  Edward Laskowski
 Część III
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w organizowaniu oświaty w powiecie wolsztyńskim w okresie od 1945 do 1975 r.

Po pięcioletnim okresie okupacji i germanizacji naszego powiatu w mroźny i śnieżny dzień 26 stycznia 1945 roku Wolsztyn zostaje wyzwolony przez armię radziecką. Już w pierwszych dniach po wyzwoleniu nieliczna grupa nauczycieli organizuje szkoły w mieście i powiecie. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 był Piotr Prokurat, natomiast kol. Ewa Kumoch organizowała Szkołę Podstawową nr 2. Szczególną aktywnością i ofiarnością wyróżnili się: kol. kol. Ewa Kumoch, Zygfryd Kutner, Pelagia Ciesielska, dzięki którym już w lutym 1945 roku uruchomiono szkoły wolsztyńskie.
Pod koniec marca 1945 roku kol. kol. Zofia Nawrocka, Stanisław Błaszczyk, i Karol Jabłoński organizują wolsztyńskie gimnazjum (później liceum), do którego zgłasza się pierwsza grupa 65 uczniów z okresu przedwojennego i tajnego nauczania. Uroczyste otwarcie liceum nastąpiło 4 kwietnia 1945 roku. Wśród pierwszych organizatorów szkolnictwa wolsztyńskiego byli: Jan Lorenz, Bolesław Zieliński, Irena Wojciechowska, Wiktor Hajduk, Alfons Pierzchalski, Jan Lipiński, Andrzej Ranny, Kazimierz Wietrzykowski, Kazimierz Mańczyński, Rudolf Malec i inni.
Emerytowany inspektor szkolny Tomasz Wojciechowski oraz sekretarka Władysława Fiebig organizują wolsztyński Inspektorat Szkolny. Wracają nauczyciele z różnych zakątków kraju, z obozów, z Kresów Wschodnich zasilając wolsztyńskie szkoły. Niektórzy zaś, jak Irena i Franciszek Borowczakowie organizują szkolnictwo w Zielonej Górze, Irena i Wojciech Berlińscy - w Babimoście, Franciszek Sławiński - w Kargowej, Czesław Paździor – w Świetnie, Stanisław Kwiecień – w Szprotawie.
Reaktywowanie działalności związkowej rozpoczęto zwołaniem wszystkich nauczycieli powiatu w dniu 19 kwietnia 1945 roku, a więc 3 tygodnie przed zakończeniem wojny. Powołano wtedy trzy ogniska ZNP: w Wolsztynie, Rakoniewicach i w Przemęcie. Pierwszym prezesem powojennego Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP został kol. Piotr Prokurat. W skład Zarządu weszli: Zygfryd Kutner, Alfons Pierzchalski, Bolesław Zieliński, Ewa Kumochowa. Prezesami ognisk ZNP zostali: Jan Lipieński w Wolsztynie,Wojciech Berliński  w Rakoniewicach, Ignacy Małecki w Przemęcie. 14 lipca 1945 roku powołano czwarte ognisko dla nauczycieli Babimojszczyzna z siedzibą w Kargowej, którego prezesem został Tomasz Setny.

1 września 1945 roku powołano Liceum Pedagogiczne w Wolsztynie z siedzibą w gmachu Liceum Ogólnokształcącego. Jego pierwszym dyrektorem został Jan Maćkowiak, znany autor podręczników dla klas początkowych. 1 stycznia 1946 roku liceum to wraz z dyrektorem przeniesiono do Sulechowa.
Tuż po wojnie działalność zarządu i Ognisk ZNP skupiała się na organizowaniu pomocy dla członków i ich rodzin. Prowadzono rozdział ziemi, krów, paczek żywnościowych i tekstylnych z UNRRY, przydzielano mieszkania, opał. W późniejszych latach rozdzielano talony na zakup zegarków, rowerów, motocykli, itp. Ogniska związkowe pomagały w uzyskiwaniu i przydzielaniu zapomóg dla wdów i sierot po zamordowanych i zmarłych nauczycielach. W tym celu wszyscy członkowie ZNP opodatkowali się dobrowolnie po 15 zł miesięcznie.
Równolegle do działalności socjalno-bytowej dbano o przyjmowanie nowych członków do ZNP. Związek cechowała zawsze troska o zdobywanie przez nauczycieli pełnych kwalifikacji. W tym czasie występował brak nauczycieli spowodowany wyniszczeniem przez okupanta środowiska nauczycielskiego. Często zatrudniano nauczycieli niewykwalifikowanych zobowiązując ich do zdobywania pełnych kwalifikacji. Reaktywowano konferencje rejonowe – dokształcające, organizowano kursy wakacyjne dla tej grupy nauczycieli.
Z inicjatywy Zarządu Powiatowego ZNP w Wolsztynie, w 1945 roku, powstała Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska licząca 70-ciu członków, w której udział wynosił 100 zł, a wpisowe 5 zł od członka. Pod koniec 1945 roku księgarnia o wartości kilku milionów (starych) złotych została upaństwowiona i przejęta przez „Dom Książki”. W tym samym roku założono Fundusz Pomocy Koleżeńskiej przekształcony w Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową. Pierwszą jej przewodniczącą była Ewa Kumoch a następnie Władysława Fiebig.
W okresie powojennym ważną sprawą dla administracji oświatowej i ogniw związkowych, kierowników szkół i nauczycieli była organizacja całkowicie zniszczonej bazy szkolnej. Wszyscy zabiegali o kredę, papier, zeszyty, pomoce naukowe, sprzęt, podręczniki i książki. Dla opóźnionych roczników organizowano klasy przyśpieszone o cyklu półrocznym. Powołano Szkołę Zawodową i Szkołę Rolniczą. W 1949 roku powstał Dom Dziecka PKP w Wolsztynie, Dom Dziecka w Gościeszynie, a później Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach.
3 kwietnia 1950 roku na zjeździe powiatowym ZNP w Wolsztynie wybrano nowy zarząd w składzie:
Józef Roczyński – prezes
Piotr Jędrasiak – wiceprezes
Józef Hanyż – sekretarz
Rudolf Malec – skarbnik
oraz członkowie zarządu: Czesław Paździor, Jan Lorenz, Prakseda Fliegerowa, Andrzej Ranny, Zygfryd Kutner, Wiktor Hajduk, Leon Grajewski, Tomasz Marcinkiewicz oraz Bronisława Podwalciatna. Był to okres niekorzystnych zmian organizacyjnych dla związku. Powołano w miejsce ognisk 17 zakładowych międzyzakładowych organizacji związkowych (ZOZ i MOZ).
W 1955 roku powstała Kasa Pośmiertna, której przewodniczącą była kol. Felicja Kamieniarz do czasu samorozwiązania się w 1978 roku. W tym też roku obchodzono uroczyście 50-lecie ZNP w kraju.
W 1956 roku przywrócono dawne formy organizacyjne w postaci ognisk ZNP. W powiecie powołano 7 ognisk i dokonano w nich wyborów zarządów:
            1. Wolsztyn – miasto    - prezes Julian Zwoliński ,
            2. Wolsztyn – wieś      - prezes Marian Dymitrowski,
            3. Kębłowo             - prezes Andrzej Ranny,
            4. Rakoniewice          -prezes Franciszek Borowczak,
            5. Przemęt             - prezes Bolesław Zieliński,
            6. Siedlec              - prezes Leon Grajewski,
            7. Powodowo           -prezes Zofia Andrejew-Grabowska.

            Dnia 30 marca 1957 roku na Powiatowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano nowy zarząd w składzie:
    Julian Zwoliński             - prezes,
    Franciszek Borowczak        - wiceprezes,
    Leon Prus                  - sekretarz,
    Pelagia Gedrange            - skarbnik,
    Wiktor Hajduk               - członek,
    Zenon Molski                - członek.Nowy Zarząd Oddziału ZNP
 Zarząd w tym składzie pracował przez trzy kadencje do 1963 roku. 28 maja 1963 roku na Zjeździe Powiatowym ZNP połączonym z obchodami 35 –lecia ZNP wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego w składzie:
Julian Zwoliński                - prezes,
Franciszek Borowczak           - wiceprezes,
Zenon Molski                  - wiceprezes,
Aniela Olszewska-Ratajska      - sekretarz,
Leon Prus                    - sekretarz,
Pelagia Gedrange              - skarbnik,
Roman Pietrzyński             - społeczny inspektor pracy
oraz członkowie zarządu: Wiktor Hajduk, Florian Antkowiak, Kazimierz Nowak, Janusz Bochniak, Feliks Janowicz, Janina Stepaniec, Bolesław Zieliński, Leon Prus, Zbigniew Skowroński.
            Na tym Zjeździe, w uznaniu zasług i wielkiego zaangażowania w pracy związkowej Ewy Kumoch, obecny na zjeździe Prezes Zarządu Okręgu ZNP Marian Walczak wręczył jej mandat na Światowy Kongres Kobiet w Bukareszcie.
            Delegatami z powiatu wolsztyńskiego na Krajowe Zjazdy Delegatów ZNP byli kolejno:
- 1945 rok w Bytomiu                               - Piotr Prokurat i Franciszek Sławiński,
- 1948 rok w Poznaniu                              - Wiesław Sauter i Tomasz Setny,
- 1951 rok w Warszawie                             - Józef Roczyński i Bolesław Zieliński,
- 1953 rok w Warszawie                             - Józef Roczyński i Andrzej Ranny,
- 1955 rok w Warszawie                             - Józef Roczyński,
- 1957 rok w Warszawie                             - Ewa Kumochowa,
- 1960 rok w Warszawie                             - Julian Zwoliński,
- 1964 rok w Warszawie                             - Julian Zwoliński,
- 1967 rok w Warszawie                             - Julian Zwoliński,
-1970 rok w Warszawie                              - Wiktor Hajduk,
- 1974 rok w Warszawie                             - Danuta Sworowska.

20 września 1968 roku na zebraniu plenarnym, po rezygnacji z funkcji prezesa kol. Juliana Zwolińskiego, nowym prezesem wybrano Wiktora Hajduka, wielce oddanego sprawie związkowej nauczyciela i działacza społecznego.
W 1968 roku Oddział Powiatowy ZNP w Wolsztynie liczył 628 członków zrzeszonych w 14 ogniskach liczących od 24 do 72 członków. Oto ich rejestr :
Lp.
Ognisko
L. członków
Prezesi
1
Wolsztyn 1
65
Janina Stepaniec
2
Wolsztyn 2
66
Julian Wirt
3
Wolsztyn 3
72
Danuta Sworowska
4
Kębłowo
67
Andrzej Ranny
5
Tłoki
34
M. Dymitrowski
6
Rakoniewice
42
Fr. Borowczak
7
Rostarzewo
49
Janusz Bochniak
8
Jabłonna
38
Wiktor Janicki
9
Przemęt
29
Bolesław Zieliński
10
Mochy
37
Kazimierz Dobrowolski
11
Siedlec
37
Józef Roczyński
12
Tuchorza
25
Roman Berliński
13
Kopanica
24
Jan Rosński
14
Powodowo
43
Witold Kaszkowiak
Działały aktywnie: Sekcja Emerytów, Bibliotekarska, Wychowania Przedszkolnego, Komisja Historyczna, Komisja Młodych Nauczycieli. Założono kroniki i albumu związkowe.
Oddział ZNP zwracał szczególną uwagę na działalność pedagogiczną zmierzającą do ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Jedną z głównych form tej działalności były konferencje rejonowe prowadzone metodą seminaryjno-dyskusyjną. Nauczyciele wymieniali doświadczenia dydaktyczno-wychowawcze, porównywali swoje metody pracy z innymi. Dyrektorzy szkół traktowali konferencje szkoleniowe jako pomoc w realizacji własnych programów dokształcania rad pedagogicznych. Na konferencje szkoleniowe potrzebne materiały i lekturę dostarczała Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, organizując też wystawę nowości wydawniczych dla nauczycieli.
            Inną formą doskonalenia pracy nauczycieli było powołanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, którego kierownikiem był prezes Julian Zwoliński. Po 1956 roku te samą funkcję spełniał Powiatowy Ośrodek Metodyczny kierowany kolejno przez Kazimierza Piosika i Kazimierza Wawrzynowicza (do jego likwidacji W 1972 r.).
            Z inicjatywy Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP powstał Klub Nauczycieli Nowatorów kierowany przez Edwarda Laskowskiego. Klub miał poważne osiągnięcia w zakresie konstrukcji nowych pomocy naukowych, popularyzacji nowoczesnych metod nauczania. Wiele eksponatów z naszego powiatu prezentowano na Wojewódzkich Wystawach Postępu Pedagogicznego w Poznaniu.
            W latach 1957-1960 Zarząd Oddziału ZNP był współorganizatorem punktu konsultacyjnego w Lesznie, przygotowującego do uproszczonego egzaminu w zakresie SN. W ten sposób 42 nauczycieli naszego powiatu zdobyło dyplomy SN.
            Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie uczestniczył w rozwiązywaniu spraw socjalno-bytowych pracowników oświaty, m.in. w załatwianiu spraw mieszkaniowych, opieki zdrowotnej członków i ich rodzin, organizacji kolonii, wczasów, spraw emerytalnych, zapomóg zdrowotnych, wycieczek, skierowań do sanatoriów i wczasów leczniczych. W związku z brakiem specjalistów w szkołach wiejskich Wydział Oświaty przy wsparciu Zarządu Oddziału modernizował stare mieszkania nauczycielskie i wybudował 19 domów nauczycielskich, w tym 5 przy nowych szkołach. Z inicjatywy nauczyciela Franciszka Wariackiego z Chorzemina powstała w Wolsztynie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczenie”. Dużą pomocą dla członków ZNP były bezprocentowe pożyczki na budownictwo indywidualne, na remonty i wkłady na mieszkania spółdzielcze udzielane przez Kuratorium
I Ośrodek Usług Pedagogicznych ZNP oraz Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w Wolsztynie.
            W 1957 roku zorganizowano Sekcję Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP. Sekcja (bardzo aktywna do dnia dzisiejszego) organizowała spotkania towarzyskie, wycieczki, wyjazdy do teatru, uroczyste spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Edukacji Narodowej, wspomagała członków w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
            Zarząd Oddziału czuwał (i nadal czuwa) nad stanem sanitarnym i technicznym placówek oświatowych poprzez społecznych inspektorów pracy w ogniskach. Udzielał porad prawnych a w konkretnych sprawach interweniował u pracodawcy w celu wyjaśnienia niekorzystnych decyzji wobec członków ZNP.
        Oddział Wolsztyński z dużym rozmachem prowadził działalność kulturalno-oświatową. W latach 1957-1972 działał Klub Nauczycielski. Działały zespoły: taneczny, muzyczny, recytatorski, estradowy, regionalny, szachowy, brydżowy, fotograficzny, plastyczny i kobiecych robót artystycznych. W Klubie odbywały się wieczory dyskusyjne, odczyty i spotkania z pisarzami, z posłami i radnymi. Organizowane zabawy, wieczorki, teatr przy stoliku i gry towarzyskie były okazją do towarzyskich kontaktów. Chór Nauczycielski prowadzony przez Józefa Samola uświetniał uroczystości związkowe, powiatowe, wojewódzkie a nawie centralne. Zespół taneczny pod kierunkiem Anieli Ratajskiej zbierał wiele nagród m.in. za prezentowanie Wesela Wielkopolskiego.
            Wielu naszych członków próbowało swego pióra w opisach wydarzeń historycznych związanych z wydarzeniami regionu wolsztyńskiego, m.in. Czesław Olejnik, Kazimierz Wawrzynowicz, Wiktor Hajduk, który również pisał wiersze.
            Zespół nauczycielskich regionalistów badał okolice Wolsztyna, zbierał materiały – eksponaty, opracowywał kroniki szkół i ognisk, zbierał materiały monograficzne. Józef Józefowski przygotował opracowania: „Powiat wolsztyński” i „”Mochy i okolice” oraz „Z dziejów powstania wielkopolskiego”. Zenon Molski opracował „Na 300 lecie miasta Rakoniewic”, Leon Świtalski wydał foldery „Ziemia Wolsztyńska” i „Szlaki wodne powiatu wolsztyńskiego”, Julian Zwoliński opracował” Z dziejów ZNP w powiecie wolsztyńskim” oraz „Z dziejów ruchu ludowego w powiecie wolsztyńskim”.
            Amatorski zespół plastyczny pod kierunkiem Zenona Molskiego,Feliksa Janowicza i Marka Suterskiego przygotowywał wiele wystaw prac malarskich i artystycznych nauczycieli plastyków, m.in.:Kostrzewskiego z Rakoniewic, Marii Dutkowskiej, Marii Makarskiej, Marii Jabłońskiej z Wolsztyna, Leona Prusa z Powodowa, Alicję Lorenz z Kębłowa, i Sokolnickich z Wroniaw.
            Rudolf Malec prowadził przez wiele lat zespół wokalno-taneczny „Czerwone Maki”, kol. Maria Jankiewicz prowadziła chór szkolny i zespoły wokalno-muzyczne. Podobną działalność prowadzili kol. kol. Ewa Gortatowa z Wronia, Kazimiera Kreczkowa z Łąckiego, Wiesława Drzewińska z Kębłowa, Józef Kłysz z Chobienic, Hilary Ciesielski i Zbigniew Skowroński z Wolsztyna.
            W maju 1966 roku na Wystawie Postępu Pedagogicznego w Poznaniu nauczyciele wolsztyńscy prezentowali własne pomoce naukowe i projekty rozwiązań pracowni i gabinetów przedmiotowych. Wielu nauczycieli publikowało swoje doświadczenia dydaktyczno-wychowawcze w czasopismach pedagogicznych i w Głosie Nauczycielskim, np. Henryk Bok w „Fizyce w Szkole”, Zbigniew Skowroński w „Biologii w Szkole”, Tadeusz Marcinkiewicz w „Chemii w Szkole”, Anna Hajdukowa i Robert Mielewczyk w „Językach Obcych w Szkole”, Edward Laskowski w „Oświacie i Wychowaniu” oraz w „Życiu Szkoły”. Za nowatorstwo pedagogiczne sześciu nauczycieli otrzymało wówczas medal Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego.

            Nasz związek sporo uwagi poświęcał sportowi, turystyce i rekreacji. Tą działką zajmowała Rada Kultury Fizycznej i Turystyki przy Zarządzie Powiatowym ZNP, którą kierowali kol. Kazimierz Nowak, a po nim kol. Andrzej Lisiecki. Działały sekcje siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego i badmintona. Masową imprezą były coroczne festyny sportowe organizowane dla członków ZNP i ich rodzin. Zarząd organizował wiele wycieczek krajoznawczych (bliższych po Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej i dalszych w Bieszczady, Sudety, do Biskupina, Gdańska, Warszawy i Wrocławia).

            Zarząd Oddziału ZNP szczególną troską otaczał nauczycieli rozpoczynających pracę pedagogiczną. Odbywały się z nimi uroczyste spotkania na początku roku szkolnego wspólnie z władzami oświatowymi. Tradycją są także pożegnania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę, jak również jubileusze seniorów. Dziękując za ofiarną pracę w oświacie Zarząd wręcza pamiątkowe dyplomy, kwiaty] i upominki.
            Dzień 1 czerwca 1975 roku to data nowego podziału administracyjnego kraju. Nastąpiła likwidacja powiatu wolsztyńskiego, a gmina Wolsztyn została włączona do województwa zielonogórskiego. Zarządy Oddziałów w Wolsztynie, Siedlcu, Zbąszynie i Zbąszynku zostały serdecznie przyjęte do nowej wojewódzkiej rodziny związkowej w Zielonej Górze.

Kazimierz Wawrzynowicz
SEiR Wolsztyn
Oprac. i foto  Edward Laskowski

Część IVDziałalność Wolsztyńskiego Oddziału

 Związku Nauczycielstwa Polskiego

w latach 1975 – 1981

W dniu 1 czerwca 1975 roku dokonano nowego podziału administracyjnego kraju. Zlikwidowano powiaty a gminy umocniono jako podstawowe ogniwa władzy samorządowej. Wprowadzono zbiorcze szkoły gminne. W strukturze związkowej powstały gminne lub miejsko-gminne rady zakładowe. W Wolsztynie powołano Miejsko-Gminną Radę Zakładową ZNP.
Gminę i miasta byłego powiatu wolsztyńskiego zostały „rozparcelowane” do trzech województw. Miasto i gmina Rakoniewice pozostały w woj. poznańskim, gmina Mochy przeszła do nowopowstałego woj. leszczyńskiego, zaś gmina Siedlec i gmina Wolsztyn weszły w skład województwa zielonogórskiego.
W momencie zmian administracyjnych sytuacja organizacyjna ZNP przedstawiała się następująco: Powiatowej Radzie Zakładowej podlegały 4 ogniska gminne i 4 ogniska szkolne lub międzyszkolne. Gminne ogniska w Rakoniewicach, Mochach i Siedlce stały się Radami Zakładowymi. Pozostałe weszły w skład Miejsko-Gminnej Rady Zakładowej ZNP w Wolsztynie na prawach rad oddziałowych. Na podstawie uchwały Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 14 marca 1976 r. powstało 7 ognisk:
- Wolsztyn nr 1 – grupuje członków ZNP Szkoły Podstawowej nr 1, nr 4 wraz z filiami w Chorzeminie i Adamowie, Dom Dziecka PKP, Poradni Wychowawczo-Zawodowej, Biblioteki Pedagogicznej, Wydziału Oświaty i Wychowania,
- Wolsztyn nr 2 – z członkami SP nr 2 i nr 3 wraz z filiami w Tłokach, Tłokach Nowych i  Karpicku,
- Wolsztyn nr 3 – Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- Wolsztyn nr 4 -  Zespół Szkół Zawodowych i Warsztaty Szkolne ZSZ,
- Wolsztyn nr 5 – SP: Obra, Kębłowo, Wroniawy, Widzim Stary wraz z filiami, Dom  Dziecka Gościeszyn, Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,
- Ognisko w Powodowie – Zespół Szkół Rolniczych i Warsztaty Szkolne ZSR,
- Ognisko Przedszkoli – Przedszkola: nr 1, 2, 3 z Wolsztyna, z Obry, Świętna, Powodowa i Wroniaw.

       Działała też Sekcja Emerytów i Rencistów na prawach ogniska. Sekcja ta opiekowała się wdowami i wdowcami po kol. emerytach. Ogniska powołane w tym kształcie działały do momentu zawieszenia działalności związkowej, to jest do momentu wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
    W byłym powiecie wolsztyńskim zatrudnionych było 838 pracowników we wszystkich placówkach, w tym 765 członków ZNP. Nauczycieli i wychowawców było 589 i wszyscy należeli do ZNP, oraz 249 pracowników administracji i obsługi, z których 167 było członkami ZNP. SEiR liczyła 58 członków.
            Po reorganizacji do Rady Zakładowej w Rakoniewicach przeszło 130 członków, w Mochach – 84, w Siedlce – 93 członków. Do Rady Zakładowej w Wolsztynie na koniec 1977 r. należało 502 członków na 557 zatrudnionych w oświacie, w 337 nauczycieli oraz 82 emerytów. Sytuacja ta zmieniła się nieco po zarejestrowaniu „Solidarności”. Część członków ZNP odeszła do NSZZ „Solidarność”. Jednak do 13 grudnia 1981 roku do ZNP należało 60% pracowników oświaty.

W omawianym okresie funkcję społecznego prezesa Rady Zakładowej pełnili koledzy: Wiktor Hajduk (do 14.12.1980 r.), Edmund Krawczyk (do 13.12.1981 r.). Funkcję etatowego pracownika związkowego do 13.12.1981 r. pełnił kol. Kazimierz Wawrzynowicz, wiceprezes Rady Zakładowej, który również udzielał pomocy instruktażowej Radom Zakładowym w Siedlcu, Zbąszyniu i Zbąszynku.
            W okresie od 1 czerwca 1975 r. do 13.12.1981 r. odbyły się dwie konferencje sprawozdawczo-wyborcze. Skład Prezydium Rady Zakładowej ZNP (wybory w dniu 24.02.1980 r.) przedstawiał się następująco:
1.      Wiktor Hajduk – prezes (na zdjęciu powyżej),
2.      Kazimierz Wawrzynowicz – wiceprezes,
3.      Danuta Sworowska – sekretarz,
4.      Jadwiga Pieprzyk – skarbnik + 2 członków (Edward Laskowski, Witold Polkowski).


    W wyniku wyborów w dniu 4.12.1980 r. skład Prezydium Rady Zakładowej stanowił:

1.      Edmund Krawczyk – prezes,
2.      Stanisław Warguła – wiceprezes,
3.      Kazimierz Wawrzynowicz – wiceprezes (zdjęcie obok),
4.      Wiesława Kamieniarz – sekretarz,
5.      Jadwiga Pieprzyk – skarbnik + 4 członków (Wiktor Hajduk, Anna Pierzchalska, Bogumił Pogonowski, Zbigniew Derwich).

Działalność Związku koncentrowała się na realizacji zadań statutowych. Analizowano sprawy pracownicze, sprawy związane z wypoczynkiem rodziny, sprawy związane ze sportem i turystyką. Nadzorowano prawidłowe działanie kasy zapomogowo-pożyczkowej, do której należeli prawie wszyscy pracownicy oświaty. Związek był współorganizatorem dwukrotnie w roku konferencji szkolenia pedagogicznego. Ważną rolę odgrywały sprawy związane z BHP, wyrazem czego było powoływani każdorazowo społecznego inspektora pracy. Zorganizowano tez konferencję poświęconą 50-tej rocznicy powstania pierwszego ogniska ZNP na ziemi wolsztyńskiej.
Związek nasz szeroko propagował i upowszechniał nowatorstwo pedagogiczne. Był współorganizatorem Rejonowego Ośrodka Postępu Pedagogicznego w Wolsztynie, którym kierował w latach 1976-1985 kol. Edward Laskowski. W okresie tym każdego roku organizowano rejonowe sesje postępu pedagogicznego, na których nasi nauczyciele i członkowie związku prezentowali w odczytach pedagogicznych swoje nowatorskie rozwiązania metodyczne. Na każdej sesji organizowano wystawę własnych i oryginalnych pomocy dydaktycznych, konspektów i rozkładów materiałów. Dzięki takim działaniom zgromadzono w Ośrodku wiele materiałów dydaktycznych, m.in. taśmotekę nagrań szkolnych audycji radiowych ze wszystkich przedmiotów i dla szkół wszystkich typów, z których korzystają nasi nauczyciele. Działalność ta zaowocowała również wieloma artykułami w krajowych czasopismach metodycznych, które pisali nasi pedagodzy po prezentacji ich na sesjach postępu pedagogicznego. 

Uwieńczeniem działalności Ośrodka była organizacja Wojewódzkiej Sesji Postępu Pedagogicznego w Wolsztynie.
(na zdjęciu obok Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie, siedziba pierwszego Powiatowego Zarządu ZNP w Wolsztynie. Poniżej zdjęcie z momentu odsłaniania tablicy upamiętniającej Antoniego Sturnego)

Dzięki pracom Komisji Historycznej ZNP trzy ulice w Wolsztynie noszą nazwę wybitnych pedagogów ziemi wolsztyńskiej. Są to:
- ul. Antoniego Sturnego - pierwszego prezesa  Powiatowego Zarządu ZNP w Wolsztynie
- ul. Karola Adwentowskiego – dyrektora Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie,
  - ul. Franciszka Jujki – kierownika Szkoły Podstawowej w Kębłowie.
Rady Zakładowe pomagały też członkom ZNP, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych ze względu na stan zdrowia, przyznając im często bezzwrotne zapomogi pieniężne. Sprawy związane z trudnościami życia codziennego były głównym tematem posiedzeń przed wprowadzeniem stanu wojennego.
W dniu 13 grudnia 1981 roku działalność ZNP została brutalnie przerwana i zawieszona wprowadzeniem stanu wojennego.

Historię opracowali:
- Część I i II -Edward Laskowski - wieloletni prezes 
wolsztyńskiego Oddziału ZNP
- Część III i IV - Kazimierz Wawrzynowicz - członek 
Sekcji Emerytów i Rencistów
- opracowanie fotografii - Edward Laskowski 
Łączna liczba wyświetleń