27 kwietnia, 2016

Czy można zmienić warunki pracy nauczyciela mianowanego?


Nauczycielom zainteresowanym tematem rekomendujemy lekturę artykułu "Jak zmienić warunki pracy nauczyciela" znajdującego się na stronie portalu INFOR.PL, do którego prowadzi niżej podany link.

http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/413328,Jak-zmienic-warunki-pracy-nauczyciela.html Warto także zapoznać się z odpowiednimi artykułami (art. 18–20, 22, 23)  naszej - nauczycielskiej "konstytucji", czyli Karty Nauczyciela. Link do Karty Nauczyciela znajdą Państwo z prawej strony naszego bloga w dziale "AKTY PRAWNE".

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP


Dzisiaj odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz w Karcie Nauczyciela, jakie już obowiązują oraz te, które w najbliższym czasie wejdą w życie.

Omówiono także zasady zbierania podpisów w celu poparcia projektu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącego zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. 
Ponieważ ta sprawa związana jest z koniecznością ścisłego przestrzegania procedur - przypominamy:

- podpisy zbiera się na specjalnie przygotowanych w tym celu wykazach, które na każdej stronie muszą zawierać jednobrzmiącą prawidłową nazwę Komitetu, tj. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;
-  obywatele udzielają poparcia projektowi składając swój podpis, jak również podając dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) i numer ewidencyjny PESEL;
- obywatel składający podpis ma prawo wglądu do projektu ustawy;
- na wykazach należy unikać skreśleń;
- nie dopisujemy nazwisk poza wykazem;
- nie pieczętujemy wykazów;
- wykazy przekazujemy w oryginale.

Prezesi ognisk otrzymali formularze przeglądu warunków pracy w placówkach oświatowych.

Akcja zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą oraz przeglądy warunków pracy w placówkach oświatowych powinny zakończyć się do 31 maja b.r.

Kol. Anna Ciesielska i Kol. Jolanta Witkowska omówiły stan przygotowań do wycieczek:
- do Wrocławia - której organizatorem jest oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów - 14 maja 2016 r.
- do Trójmiasta - której organizatorem jest Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie

Ustalono skład delegacji, która wezmie udział w uroczystościach z okazji Swięta 3 Maja.

Prezes oddziału Kol. Sławomir Wieczorek zrelacjonował ostatnie posiedzenia Zarządu Okręgu Wlkp. ZNP (w tym spotkanie Prezydium ZO z europosłanką Krystyną Łybacką).

Kol. Edward Laskowski - honorowy Prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP - przekazał obecnym członkom Zarzdu Oddziału egzemplarze ostatnio wydanej książki "Jabłonna na przestrzeni dziejów".

20 kwietnia, 2016

Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Wrocławia - uzupełnienie

Podajemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące wycieczki do Wrocławia organizowanej przez naszą Sekcję Emerytów i Rencistów, na którą zapraszamy także osoby niebędące członkami SEiR:
- wyjazd: 14 maja 2016 r. godz. 07.00 sprzed Dworca PKP w Wolsztynie.

W programie m. in.:
- Panorama Racławicka;
- Oceanarium - Afrykarium we wrocławski ZOO;
- zwiedzanie Rynku Starego Miasta i wrocławskiej Starówki;
- fontanny na Rynku oraz wiele innych ciekawych atrakcji Wrocławia;
- obiad.

Koszt wycieczki:
- dla członków Sekcji Emerytów i Rencistów - 120,00 zł;
- dla pozostałych członków Związku Nauczycielstwa Polskiego - 135,00 zł;
- dla osób niezrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego - 145,00 zł.

Powrót nastąpi w godzinach wieczornych, po zakończeniu wieczornego pokazu fontann.

Osoby chętne do wyjazdu prosimy o kontakt z przewodniczącą SEiR Kol. Jolantą Witkowską w biurze Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie (środa godz. 10.00 - 12.00), Kol. Anną Ciesielską w Bibliotece Pedagogicznej w godzinach pracy Biblioteki lub z prezesem Oddziału Kol. Sławomirem Wieczorkiem tel 505 288 647.

19 kwietnia, 2016

Zaproszenie na zebranie.

Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapraszam na zebranie, które odbędzie się 27 kwietnia b.r. o godz. 15.15 w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie.

Z uwagi na istotę spraw przewidzianych do omówienia na zebraniu proszę o niezawodne przybycie.

Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek

Pensje nauczycieli z budżetu!


PENSJE NAUCZYCIELI 
Z BUDŻETU!

PROPONUJEMY:

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA
- PENSJE NAUCZYCIELI 

Dziś pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli pochodzą z subwencji oświatowej, a także ze środków własnych samorządów. Zbyt niska subwencja powoduje, że wiele gmin oszczędza na edukacji: zamyka szkoły lub je prywatyzuje.
Dlatego w obywatelskim projekcie ustawy proponujemy aby państwo gwarantowało środki na wynagrodzenia nauczycieli w formie dotacji celowej.

PODPISZ SIĘ POD INICJATYWĄ!

Więcej informacji na www.znp.edu.pl

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
popierający projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw 

W Wolsztynie podpisy pod wyżej opisaną inicjatywą zbierane będą przez cały maj m.in. w biurze Zarządu Oddziału ZNP (siedziba Starostwa Powiatowego, ul. 5 stycznia 5, pok, nr 16), w godzinach pracy biura.
 

Są jeszcze miejsca na wycieczkę do Wrocławia


Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wycieczkę do Wrocławia, którą organizuje Sekcja Emerytów i Rencistów oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Organizatorzy zapraszają do udziału w wycieczce także osoby niebędące członkami Sekcji. 
Termin wycieczki to 14 maja b.r. (sobota).
Więcej szczegółów zamieścimy niebawem. 
Chętnych prosimy o kontakt z przewodniczącą SEiR Kol. Jolantą Witkowską, w biurze Zarządu Oddziału (Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ul. 5 stycznia 5, pok. nr 16 na parterze) w środy w godz. 10.00 - 12.00

11 kwietnia, 2016

Kto decyduje o urlopie dla poratowania zdrowia?

W ostatnim okresie często trafiają do nas pytania związane z urlopami dla poratowania zdrowia, a w szczególności z kompetencjami dyrektora placówki oświatowej oraz organu prowadzącego w zakresie decyzji dotyczących przyznawania urlopu lub odwołania się od orzeczenia lekarskiego. 
Poniżej publikujemy kilka linków prowadzących do szczegółowych wyjaśnień tej właśnie kwestii.


"...Dyrektor szkoły lub placówki zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania (przesłanego przez lekarza do szkoły lub placówki) egzemplarza orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Organ prowadzący nie ma kompetencji w zakresie zobowiązywania dyrektora do konieczności odwołania się od orzeczenia..."
Całość artykułu dostępna na stronie: http://www.iwspo.pl/porady-prawne/prawo-oswiatowe/581


"...Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor szkoły nie tyle wyraża zgodę na udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, lecz udziela takiego urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego..."


"...Przepisy nie uprawniają organu prowadzącego do ingerencji w procedurę udzielania urlopu dla poratowania zdrowia..."

Podkreślamy, że prezentowane powyżej cytaty są jedynie małymi fragmentami szerszych artykułów. Zamieszczamy je głównie po to by zachęcić do lektury całości opracowań. Tylko wówczas mogą Państwo szczegółowo poznać odpowiedź na pytanie zawarte w tytule tego posta


Łączna liczba wyświetleń