31 października, 2017

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela

Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela


27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela (274 posłów głosowało za zmianami, przeciw było 161, 7 posłów wstrzymało się od głosu).
Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:
· nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
· obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
· ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
· urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy,
·likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
· likwidacja mieszkań służbowych.
Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.


Katalog zmian prezentujemy na naszej stronie Zmiany w Karcie Nauczyciela od roku 2018

22 października, 2017

Protest w obronie autonomii zawodu nauczycielaProtest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!
Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!
Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:
- łączą awans zawodowy z oceną moralności,
- sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa
Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!
Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczycielai zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:
•           wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniuze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
•          obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
•         dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycielaw szkolnym regulaminie,
•           postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
•           wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
•          wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
•           likwiduje się dodatki socjalne,
•           ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
•           zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń - nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,
•             planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
•             zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.
 
Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:
1)            zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
2)            niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;
3)            likwidacji dodatków socjalnych.
Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

19 października, 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Oddziale ZNP Wolsztyn

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 18 października b. r. w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Honorowym gościem naszego spotkania była pani Danuta Szpakowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłej, Honorowej Przewodniczącej SEiR, Anny Hajduk. Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przedstawił życiorys Pani profesor. W ciepłych słowach wspominał ją także Honorowy Prezes naszego Oddziału Kol. Edward Laskowski.
Prezes Oddziału złożył zebranym serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas spotkania Kol. Kol. Czesławie Horowskiej i Tadeuszowi Adamczakowi wręczono odznaki za 50 lat członkostwa w ZNP (na zdjęciu powyżej, wraz z Edwardem Laskowskim Honorowym Prezesem Oddziału, Anną Ciesielską wiceprezes Zarządu Oddziału i Jolantą Witkowską przewodniczącą SEiR).
Kol. prezes przekazał także gratulacje i życzenia Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym roku obchodzą swoje życiowe jubileusze. Wśród nich byli: Joanna i Tadeusz Adamczakowie, Stanisław Warguła, Czesława Horowska, Dobrochna Nadolna, Stanisława Brodalka, Bronisława Poźniak oraz Cecylia Grzyl. Prezes Wieczorek i przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowska przekazali serdeczne podziękowania Koleżankom: Małgorzacie Jobke i Bronisławie Poźniak, które szczególnie aktywnie organizują pracę Sekcji.
Serdeczne podziękowania i gratulacje za pracę dydaktyczną i wychowawczą odebrały przechodzące na emeryturę Koleżanki Halina Nowicka (dotychczasowa prezes Ogniska ZNP przy LO w Wolsztynie i członek Zarządu Oddziału) oraz Małgorzata Sierszuła, które zostały także gorąco powitane w Sekcji Emerytów i Rencistów.
Prezes Wieczorek przedstawił aktualną sytuację w wolsztyńskiej oświacie i w Oddziale Związku oraz omówił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd Główny ZNP w związku z wprowadzaną w życie reformą oraz projektowanymi zmianami w Karcie Nauczyciela.
Spotkanie uświetnił wspaniały koncert nastrojowych piosenek w wykonaniu utalentowanych uczennic wolsztyńskiego Liceum Patrycji Krawczyk i Martyny Lulkiewicz. 


17 października, 2017

Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG ZNP 16 października 2017 r.

Prezydium ZG ZNP

Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG ZNP 16 października 2017 r.
Tematem Prezydium ZG ZNP była - przyjęta przez połączone sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - nowelizacja Karty Nauczyciela.
Członkowie Prezydium ZG ZNP uznali, że rozwiązania dotyczące nowej formuły oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, trybu przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia, a także likwidacja niektórych dodatków socjalnych, są niekorzystne dla nauczycieli i niosą poważne zagrożenia dla autonomii zawodu nauczyciela.
Biorąc to pod uwagę, Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu wśród pracowników oświaty akcji zbierania podpisów przeciwko tym rozwiązaniom.
Ponadto Prezydium ZG ZNP krytycznie odniosło się do proponowanego przez rząd wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15% rozłożonego na lata 2018 -2020.
Prezydium ZG ZNP ponownie zaapelowało do rządu o wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w pełnej wysokości od 1 stycznia 2018 r., a także o zabezpieczenie w budżecie państwa środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek niesubwencjonowanych, w tym dla nauczycieli przedszkoli.
Prezydium ZG ZNP krytycznie odniosło się do zapisu ustawy – Karta Nauczyciela, który dotyczy wprowadzenia w pełnej wysokości od 1 września 2022 r. dodatku za wyróżniającą pracę wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych. Zgodnie z postulatem zgłoszonym podczas prac w Sejmie, Prezydium ZG ZNP domaga się wprowadzenia tego dodatku dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 2018 r.

13 października, 2017

Minister kłamie. Nie po raz pierwszy zresztą

Minister kłamie. Nie po raz pierwszy zresztą

Pani minister, kłamstwo może pomaga politykom w karierze, ale dobrej edukacji nie zbuduje się na manipulacji!
Mister edukacji Anna Zalewska, uciekając od odpowiedzi na niewygodne dla niej pytanie o podwyżki dla nauczycieli, powiedziała dziś w RMF FM, że prezes ZNP zarabia ok. 18 tys. zł.
Posłużyła się kłamstwem, by odwrócić uwagę od ważnego problemu zarobków polskich nauczycieli. Nie po raz pierwszy zresztą. Twierdzi przecież, że reforma edukacji przebiega bez problemów, zwolnień nie ma, podręczniki są, a chaos wywołują nieprzychylni samorządowcy.
Żądamy od minister edukacji sprostowania nieprawdziwej informacji. Prezes ZNP nie zarabia 18 tys. zł! Wynagrodzenie prezesa związku pokrywane jest - nie z budżetu państwa, jak wynagrodzenie minister edukacji - tylko ze składek członkowskich i ustalane przez ciała statutowe związku.

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, ale tym roku będzie to inne święto niż dotychczas: mniej radosne z powodu negatywnych konsekwencji reformy edukacji. Zwłaszcza dla tych, którzy utracili pracę; dla pracujących w niepełnym wymiarze; dla tych, którzy muszą uczyć w kilku szkołach. Pamiętajmy o problemach wywołanych nieprzemyślaną reformą tym bardziej, że to dopiero początek zmian.
14 października życzę wszystkim Kolegom i Koleżankom przede wszystkim wytrwałości, niezależności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela oraz pozbawienia nauczycieli autonomii i poczucia bezpieczeństwa w naszym zawodzie.
Dziękuję wszystkim Nauczycielkom i Nauczycielom za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, które najczęściej jest czymś więcej niż pracą – jest życiową pasją i powołaniem.
Dziękuję Pracownikom Szkolnej Administracji i Obsługi za pracę na rzecz młodych ludzi i całej szkolnej społeczności.
Dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji, współpracujących ze szkołami i przedszkolami za kształtowanie postaw obywatelskich i wpajanie młodym ludziom ponadczasowych wartości.
Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej!
Z poważaniem,
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


04 października, 2017

Nowelizacja Karty Nauczyciela

Nowelizacja Karty Nauczyciela w sejmowej podkomisji


3 października sejmowa Podkomisja nadzwyczajna przyjęła nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizację Karty Nauczyciela w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak szybkie tempo procedowania oznacza, że ustawa zostanie przyjęta przed 14 października br.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie prac Podkomisji zgłaszał liczne poprawki. Najdalej idącym był wniosek o wyłączeniu z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mimo krytycznych uwag Rządowego Centrum Legislacji, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Biura Analiz Sejmowych, a także argumentów stawianych przez przedstawicieli ZNP dotyczących braku związku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresem nowelizacji Karty Nauczyciela, zagłosowali za zmianami w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Dotyczą one przede wszystkim nowej formuły awansu zawodowego, powiązanej z permanentną oceną pracy nauczyciela, likwidacji niektórych dodatków, zmiany zasad wypłacania wynagrodzenia, nowych zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia.
Jedyną zmianą, którą wprowadzono do nowelizacji Karty Nauczyciela jest zmiana dotycząca wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się ustalenia pensum nauczycieli specjalistów w wymiarze 20 godzin, a tzw. nauczycieli wspomagających w wymiarze 18 godzin. Posłowie przyjęli, że pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ma wynosić do 22 godzin, a nie jak proponowano w projekcie ustawy - 22 godziny. Natomiast w przypadku tzw. nauczycieli wspomagających – do 20 godzin, a nie jak proponowano - 20 godzin.
Wkrótce Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi propozycje kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczących systemu wynagradzania i dodatków.
Transmisja z obrad Podkomisji - link

źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/3171/Nowelizacja_Karty_Nauczyciela_w_sejmowej_podkomisji

Łączna liczba wyświetleń