26 października, 2016

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty


Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty odbędzie się 19 listopada 2016 r. w godzinach 12.00-14.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Do udziału w manifestacji, oprócz członków ZNP, zapraszamy wszystkich, którzy zgadzają się z naszymi postulatami i popierają nasz protest, a więc pracowników szkół i placówek, dyrektorów, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, organizacje samorządów terytorialnych, organizacje społeczne i pozarządowe.

Do Kol. Kol. Prezesów ognisk ZNP z terenu Oddziału WOLSZTYN! 
Jesteśmy jeszcze w fazie organizacji wyjazdu na manifestację, jednak już dzisiaj podajemy ramowy plan wyjazdu. Jednocześnie zastrzegamy, że może on ulec pewnym zmianom:
- wyjeżdżamy 19 listopada 2016 r. ok. 04.00 z okolic dworca PKP w Wolsztynie;
- w godzinach 12.00 - 14.00 bierzemy udział w manifestacji na Placu Piłsudskiego w Warszawie; 
- po manifestacji mamy czas na zorganizowane zwiedzanie Warszawy;
- ok. 19.00 jedziemy na nocleg (najprawdopodobniej do Ożarowa Mazowieckiego - Hotel "Bida z Nędzą");
- po kolacji szkolenie związkowe (temat do ustalenia);
- (20.11.2016) po śniadaniu w hotelu jedziemy na zwiedzanie Warszawy;
- ok.16.00 wyruszamy w stronę Wolsztyna;
- ok. 23.00 - przyjazd do Wolsztyna.
Wszystkich Prezesów prosimy o sprawne przeprowadzenie naboru uczestników wyjazdu. Zgłoszenia uczestników wyjazdu prosimy kierować do Kol. Wiceprezes Zarządu Oddziału Anny Ciesielskiej (Biblioteka Pedagogiczna ul. Rzeczna 17/1) lub do Prezesa Oddziału Kol. Sławomira Wieczorka (Biuro Zarządu Oddziału, Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ul. 5 stycznia 5, pok.. 16), można też mailowo na adres znpwolsztyn@wp.pl). Konieczne dane: imię i nazwisko uczestnika, adres oraz nr PESEL - potrzebne do ubezpieczenia. Ogólnie mamy ok. 50 miejsc. Ostateczny termin zgłaszania uczestników wyjazdu ustalamy na dzień 10 listopada, jednak jeśli wcześniej "zapełnimy" cały autokar to nie będziemy mogli uwzględnić późniejszych zgłoszeń nawet jeśli nastąpią one przed 10 listopada.. Tak jak w informacji powyżej: do udziału w manifestacji, oprócz członków ZNP, zapraszamy wszystkich, którzy zgadzają się z naszymi postulatami i popierają nasz protest, a więc pracowników szkół i placówek, dyrektorów, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, organizacje samorządów terytorialnych, organizacje społeczne i pozarządowe.
Wszelkie zmiany oraz szczegóły związane z wyjazdem na manifestację postaramy się podawać na bieżąco - w możliwie najbliższym czasie.
W imieniu Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Prezes
Sławomir Wieczorek
  

21 października, 2016

Dzień Edukacji Narodowej

19 października b. w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego odbyło się uroczyste spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie uświetnił swoim występem zespół Miniforte z Wolsztyńskiego Domu Kultury, którego opiekunem jest Pan Leszek Tomiak.
Odznaki za 50 - letnią przynależność do Związku otrzymali Kol. Kol.: Danuta Kwiecińska  Nowak, Agnieszka Żok, Stanisław Warguła i Wacław Nadolny. Okolicznościowe listy gratulacyjne wręczono także osobom, które w bieżącym roku miały okrągłe jubileusze urodzin.

NIE dla chaosu w szkole!


18 października, 2016

Ogólnopolska akcja protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego

Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.
Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:
- demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
- zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
- zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
- brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,
W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:
- pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;
- akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,
- nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.
Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.
Postulaty ZNP to:
- wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,
- zwiększenie nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:
§ 1
Z dniem 18 października 2016 roku rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”.
Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest:
 1. demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
 2. zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
 3. zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
 4. brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.
§ 2
W ramach akcji protestacyjnej, o której mowa w § 1, zorganizować:
 1. pikietę przed Sejmem RP w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 2. nadzwyczajne spotkanie prezesów 400 największych oddziałów ZNP;
 3. w dniu 19 listopada 2016 r. Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych;
 4. wzmożoną akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie.
§ 3
Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego do sformułowania żądań w sporze zbiorowym w przypadku niespełnienia postulatów ZNP w zakresie:
 1. wycofania projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;
 2. zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.
§ 4
 1. Zobowiązać prezesów wszystkich ogniw związkowych do czynnego włączenia się w przeprowadzenie akcji informacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 4, wśród pracowników oświaty i rodziców.
 2. Zorganizować, w ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez ogniwa ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i samorządowcami.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

źródło: strona  ZG ZNP: http://www.znp.edu.pl/element/2852/Ogolnopolska_akcja_protestacyjna_ZNP

15 października, 2016

Nie wykluczamy nawet strajku

Poniżej publikujemy skan wywiadu prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Sławomira Wieczorka, zamieszczonego w tygodniku "Na Temat" w dniu 14 października b.r.

08 października, 2016

Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!
Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. Święto uśmiechniętych i szczególnie w tym dniu radosnych Nauczycieli i Pracowników administracji i obsługi. Dzień szczerych życzeń płynących od naszych Uczniów, ich Rodziców i wielu innych osób, dla których ważna jest jakość i sprawność polskiej oświaty.
Jednak przed nami nowa rzeczywistość. Niestety dzisiaj jeszcze spowita w mroku niedostatecznej informacji i braku rozsądnych decyzji. Rzeczywistość pełna obaw o stan polskiej edukacji w przyszłości, o koszty jakie trzeba będzie ponieść, w tym także obaw związanych z możliwością zachowania zatrudnienia.

Wszystkim Wam życzę, by obawy te okazały się płonne, by przyszłość przyniosła tylko zmiany na lepsze, by w decyzjach władz przeważył rozsądek i szczera troska o polską oświatę i jej Pracowników. Życzę Wam zdrowia, pogody ducha i, mimo wszystkich przeciwności, nieustannej satysfakcji z wykonywanej pracy.

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie
Prezes
Sławomir Wieczorek 

04 października, 2016

10 października wywieszamy flagi związkowe!

Wszystkich Prezesów ognisk ZNP proszę o wywieszenie flag związkowych na budynkach placówek oświatowych w dniu naszego protestu 10 października bieżącego roku.
Przypominam, że tego właśnie dnia przed wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w Polsce odbędą się pikiety protestacyjne organizowane przez nasz Związek w obronie polskiej oświaty.
W Poznaniu protestować będzie także delegacja wolsztyńskich nauczycieli. Pikieta rozpocznie się o godz. 14.30. Mogą w niej wziąć udział nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty oraz wszystkie osoby, którym zależy na jakości i sprawności systemu edukacji w Polsce.

PETYCJA

Poniżej publikujemy treść petycji przygotowanej na pikietę, która odbędzie się przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu 10 października bieżącego roku.

Łączna liczba wyświetleń