24 marca, 2014

Niech NAUCZYCIEL UCZY! a asystent asystuje!

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące próby wprowadzenia swoistego "konia trojańskiego" w środowisko polskich nauczycieli. Szykuje się kolejny "bubel prawny", który ze względu na brak jednoznacznych zapisów może spowodować, że NAUCZYCIELE zostaną zastąpieni przez asystentów. Niestety, komisje sejmowe odrzuciły poprawki proponowane przez ZNP zmierzające do jednoznacznego określenia zadań NAUCZYCIELA i zadań asystenta.

19.03 sejmowe komisje odrzuciły wszystkie poprawki dotyczące
zatrudniania asystentów zgłoszone w trakcie drugiego czytania projektu
 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach
(druki nr 2132 i 2214). Głosowanie nad całością ustawy odbędzie się w piątek, 21 marca.
(stosunkiem głosów "za" - 230 (PO i PSL) do "nie" - 198 (opozycja) nowelizacja ustawy o systemie oświaty w tej sprawie została przyjęta przez Sejm)

W projektowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty:  asystent nauczyciela, zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy, posiadający wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz posiadający przygotowanie pedagogiczne, będzie mógł, wbrew temu, co projektodawcy sugerowali w uzasadnieniu do projektu ustawy, wykonywać wszelkie zadania powierzone mu przez nauczyciela prowadzącego zajęcia (i pod jego kierownictwem). Nie ma zatem przeszkód, by były to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze  lub inne wynikające z zadań statutowych szkoły.
 Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem takich rozwiązań, będących próbą tworzenia nowych stanowisk dla pracowników pedagogicznych nieobjętych Kartą Nauczyciela. Dlatego domagaliśmy się jasnego określenia statusu asystenta nauczyciela w taki sposób, by nie  było możliwe przejmowanie przez niego kompetencji i zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia, poprzez wskazanie w ustawie, że asystentowi nie powierza się zadań, o których mowa w art. 42 Karty Nauczyciela;

Zagrożenia wynikające z zapisu, że asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego:
 1. Ustawa nie definiuje pojęcia „nauczyciela prowadzącego”.
 2. Jeżeli „nauczycielem prowadzącym” będzie każdy nauczyciel w szkole, to będzie nim mógł być także dyrektor szkoły (dyrektor szkoły jest co do zasady nauczycielem).
3. Ustawa nie wskazuje relacji jeden nauczyciel nadzorujący – jeden asystent, zatem czynności kierownicze nad wieloma asystentami, będzie mógł wykonywać dyrektor szkoły.
 4. Brak jest regulacji wyłączającej możliwość wykonywania zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta, więc takie czynności będą mogły być wykonywane.
5. Stwarza to niebezpieczeństwo zastąpienia pracy nauczycieli pracą  asystentów.
 6. Zastąpienie zatrudnienia nauczycielskiego na podstawie KN zatrudnieniem kodeksowym jest obejściem normy art. 5b u.s.o.
 7. Asystenci nie będą podlegać ocenie pracy.
 8. W związku z brakiem możliwości dokonania oceny pracy, jakość pracy asystenta nie będzie podlegała wymogom formalnym określonym ustawą.
 9. Skutkiem tego brak jest podstawy do obligatoryjnego rozwiązania  stosunku pracy z powodu uzyskania negatywnej oceny pracy.
 10. Rozwiązanie stosunku pracy w ww. sytuacji będzie mogło nastąpić  jedynie z przyczyn dyscyplinarnych (rażące naruszenie obowiązków pracowniczych) – co jest uzależnione od oceny pracodawcy, jest więc fakultatywne.
11. Asystenci nie będą mogli podnosić swoich kwalifikacji w ramach awansu zawodowego);

Dotychczasowe wykorzystywanie przez samorządy terytorialne niejednoznacznych zapisów (np. godziny karciane), sprawia, że w przypadku asystentów będziemy mieli do czynienia z podobnym procesem. Samorządy będą zatrudniać tańszych „kodeksowych” pracowników.

ZNP podejmuje kolejne próby uregulowania roli asystenta nauczyciela podczas prac w Senacie, który będzie procedował nad projektem zapewne w czasie posiedzenia 9-10 kwietnia br. 2 kwietnia br. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP poświęcone tej sprawie..

 Prosimy również o przygotowanie ognisk do ewentualnego  wznowienia akcji protestacyjnej (np. oflagowania placówek od 3 kwietnia br.).

  Można także inicjować spotkania  z rodzicami i informować ich, że istnieje niebezpieczeństwo zastępowania nauczycieli – asystentami.

(Informacja opracowana na podstawie pisma Zarządu Głównego ZNP kierowanego do prezesów okręgów ZNP)

23 marca, 2014

19 marca 2014 r. komisje sejmowe odrzuciły poprawki dotyczącyce zatrudniania asystentów


Poniżej publikujemy pismo prezesa Wielkopolskiego Okręgu ZNP Kol. Joanny Wąsali kierowane do wiceprezesów i prezesów oddziałów oraz treść uchwały nr 1/2014 ZG ZNP
 
Poznań, 21 marca 2014 r.

Koleżanki/Koledzy
Wiceprezesi Zarządu Okręgu
Prezesi Oddziałów ZNP
w Wielkopolsce


W związku z odrzuceniem 19 marca 2014 r. przez komisje sejmowe wszystkich poprawek dotyczących zatrudniania asystentów (pismo Prezesa ZNP w załączeniu), uprzejmie proszę o podjęcie następujących działań we wszystkich strukturach naszego Związku:
  1. Poinformowanie środowiska pedagogicznego o planowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty i wynikających z tego zapisu zagrożeniach (p. III załączonego pisma ZG ZNP).
  2. Zapoznanie nauczycieli z dotychczasowymi działaniami ZNP w zakresie uregulowania roli asystenta nauczyciela podczas prac nad projektem.
  3. Rozpowszechnienie uchwały ZG ZNP z 18 marca 2014 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej „Dość tego” oraz plakatu i innych materiałów informacyjnych.
  4. Przygotowanie oddziałów i ognisk do ewentualnego wznowienia akcji protestacyjnej (np. oflagowania placówek, innych form protestu).
  5. Organizowanie spotkań z posłami/senatorami w celu poinformowania ich o zastrzeżeniach ZNP dotyczących proponowanych zapisów w ustawie o systemie oświaty.
  6. Informowanie rodziców o możliwości zastępowania nauczycieli asystentami i konsekwencjach takich działań.

25 marca w siedzibie Okręgu Wielkopolskiego odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostaną mediom przekazane informacje na temat działań i stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie proponowanych zmian w ustawie o systemie oświaty.

2 kwietnia 2014 r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP poświęcone tej sprawie. Prezydium podejmie decyzję w sprawie ewentualnego wznowienia akcji protestacyjnej ZNP oraz form protestu. W związku z tym uprzejmie proszę o odwrotne przesłanie do biur terenowych i biura Okręgu propozycji realizacji uchwały z 18 marca 2014 r., czyli sugerowanych form protestu.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Joanna Wąsala
prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP


Uchwała Nr 1/2014 ZG ZNP z dnia 18 marca 2014 r.w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP "Dość tego!"

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 41 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:
§ 1
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP "Dość tego!".
§ 2
Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podjęcia decyzji o formie i zakresie dalszych działań Związku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

13 marca, 2014

Wybory w Sekcji Emerytów i Rencistów

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza w ZNP. W wolsztyńskim oddziale Związku zebrania odbyły się już w części ognisk działających w placówkach oświatowych. Wczoraj w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego swoje wybory przeprowadzili emeryci i renciści ZNP. Spotkanie otworzyła przewodnicząca SEiR Kol. Jolanta Witkowska. Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek wraz z wiceprezesem Edwardem Laskowskim złożyli Koleżankom życzenia z okazji Dnia Kobiet przekazując na ręce Honorowej Przewodniczącej Sekcji Kol. prof. Anny Hajduk i Przewodniczącej Kol. Jolanty Witkowskiej bukiety kwiatów.
Obradom przewodniczył Honorowy Prezes Oddziału Kol. Edward Laskowski.
Wybrano: przewodniczącą sekcji, której nadal przewodniczyć będzie Kol. Jolanta Witkowska,
nowy zarząd, w skład którego weszli: Małgorzata Jobke, Edward Laskowski, Wacław Nadolny, Bronisława Poźniak i Stefania Zawieja
oraz delegatów na konferencję oddziałową i konferencję Okręgowej SEiR.

07 marca, 2014

8 marca 2014 r.


Wszystkim Drogim Paniom
w tym pięknym Dniu
wraz z kwiatami
ślemy najlepsze życzenia i zapewnienie
że dla nas to Wy
jesteście najpiękniejszymi 

Kwiatami Świata

Męska część
Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie
 

Łączna liczba wyświetleń