28 lutego, 2024

Wycieczka Saksonia Szwajcarska

 ZNP Oddział w Wolsztynie organizuje wycieczkę do Saksonii Szwajcarskiej w dniach 1-3 lipca 2024 r.

Osoby zainteresowane wycieczką prosimy o niezwłoczny kontakt tel.  691 451 038 lub e-mail znpwolsztyn@wp.pl

Szczegóły wyjazdu prześlemy e-mailem po zgłoszeniu zainteresowania.


27 lutego, 2024

Średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia pensja, ZG ZNP

 


Średnie wynagrodzenie nauczycieli to teoretyczna konstrukcja prawna składająca się z wielu elementów, których część nawet nie jest wynagrodzeniem, jak odprawy emerytalne i rentowe. Średnie wynagrodzenie jest przez to sztucznie zawyżone. Średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia, którą znamy z lekcji matematyki!

Kwot średniego wynagrodzenia nauczycieli w żaden sposób nie można utożsamiać z nauczycielską pensją.

Wynagrodzenie średnie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie są określone w Karcie Nauczyciela.

Indywidualna pensja nauczyciela, wypłacana co miesiąc, nigdy nie obejmie wszystkich składników wchodzących w skład tzw. średniego wynagrodzenia, ponieważ żaden nauczyciel nigdy nie otrzymuje jednocześnie wszystkich składników płacowych, określonych w pragmatyce nauczycielskiej.

W skład średniego wynagrodzenia wchodzi jednocześnie odprawa emerytalna dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Jest oczywistym, że ten sam nauczyciel nie może jednocześnie nabyć prawa do obu składników.

Znaczna część składników tzw. średniego wynagrodzenia w świetle przepisów prawa pracy w ogóle nie stanowi wynagrodzenia, ze względu na to, że na ich socjalny charakter.

Tego rodzaju świadczeniem jest np. odprawa emerytalna (rentowa) czy też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Są to składniki wypłacane okazjonalnie w związku z wystąpieniem określonej sytuacji faktycznej (rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę).

Tym samym składniki te nie mogą być utożsamiane z comiesięcznymi zarobkami (pensją) nauczyciela.

W skład tzw. średniego wynagrodzenia wlicza się również dodatki funkcyjne i motywacyjne należne nie nauczycielom, a kadrze kierowniczej – dyrektorom i wicedyrektorom szkół, za pracę nienauczycielską, oraz tylko tym nauczycielom, którzy pełnią np. funkcje wychowawcy czy mentora.

Tzw. średnie wynagrodzenie obejmuje ponadto świadczenia wypłacane nie co miesiąc, takie jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia wypłacane raz na 5 lat, jak nagroda jubileuszowa, czy też świadczenia wypłacane incydentalnie, jak nagrody za osiągnięcia w pracy.

Największy wpływ na sztuczne zawyżenie tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela ma wynagrodzenie za pracę powyżej pełnego etatu, a więc wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (zwiększony wymiar czasu pracy).

Zatem tzw. średnie wynagrodzenie jest skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, zdefiniowaną ustawowo, a nie realną pensją otrzymywaną co miesiąc przez nauczyciela.

Fundusz świadczeń socjalnych. Ważna zmiana dla nauczycieli i pracowników portalsamorządowy.pl, 26.02.2024.

 5 693 zł dla nauczyciela i 2 417 zł dla pracownika - tyle wynosi w tym roku podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, przypominając, że nastąpił powrót do obliczania go według ustawy z 1994 r.

Takie, a nie inne wartości to efekt odmrożenia kwot dzięki temu, że nastąpił powrót do naliczania odpisu na ZFŚS według mechanizmu przewidzianego w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Fundusz ten tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Do niedawna podstawą odpisu na fundusz było przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej zawarte w ustawie okołobudżetowej.   

Podstawą ustalania znów przeciętne wynagrodzenie w roku poprzednim lub II półroczu poprzedniego

„Od 2024 roku powracamy do obliczania odpisu na ZFŚS według ustawy z 1994 roku! Czyli podstawę ustalania kwotowych wskaźników odpisu na fundusz stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą” - zwraca uwagę ZNP.

A jak czytamy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16 lutego 2024 r., wspomniane przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6246,13 zł, w drugim półroczu 2023 r. natomiast 6445,71 zł.  

ZNP wyliczył, ale zatem w 2024 r. wynosi odpis na ZFŚS dla poszczególnych          grup nauczycieli i pracowników:

- dla pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach - 2 417,14 zł

- dla nauczyciela - 5 693,6 zł

- dla nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela                        pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 2 173,92 zł

- dla pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub pracę o                    szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych -                   3 222,86 zł

Świadczenie urlopowe z ZFŚS co roku do końca sierpnia

„Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym                        także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 402 ,85 zł”              - informuje ZNP. „Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela z odpisu na zakładowy                fundusz  świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia         każdego  roku  świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego -                            2 417,14 zł” - wskazuje. 

Przypomina też, że regulaminy i świadczenia z ZFŚS podlegają                                  uzgodnieniu z organizacją związkową. 

Piotr  WIEWIÓRA,  portalsamorządowy.pl, 26.02.2024.

Nauczyciele muszą jeszcze poczekać na wcześniejsze emerytury Portalsamorządowy.pl 23.02.2024.

 Bogdan Bugdalski  

Obecnie nie ma szans na poważną dyskusję o zmianach w zakresie wcześniejszych emerytur - resort oświaty nie powołał jeszcze grup roboczych. A nawet jeśli to zrobi, to ta sprawa nie będzie priorytetem.
 • Wciąż nie ma decyzji w sprawie terminu rozpoczęcia prac nad zmianami dotyczącymi wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.
 • MEN nie neguje konieczności tej zmiany, ale najpierw chce rozmawiać o wynagrodzeniach.
 • Przepisy o wcześniejszych emeryturach są mniej atrakcyjne niż świadczenie kompensacyjne, ale i to przestaje być alternatywą godną uwagi.  

- Na żadnym etapie nie jesteśmy. 15 lutego, a więc zgodnie z terminem wyznaczonym nam przez ministerstwo edukacji, złożyliśmy tematykę prac grup roboczych. I zaproponowaliśmy, żeby jedna z nich była poświęcona rozwiązaniom emerytalnym. Nie powołano jeszcze grup roboczych, a w związku z tym nic się nie dzieje - odpowiada Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, na pytanie, na jakim etapie znajdują się prace dotyczące uregulowania na nowo przepisów art. 88a Karty nauczyciela, a więc tych, które regulują możliwość przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. 

Przepisów, dodajmy, powszechnie krytykowanych przez środowisko, mimo że zostały uchwalone 28 lipca 2023 r. po długotrwałych dyskusjach.

O wcześniejszych emeryturach MEN chce rozmawiać później

Z wypowiedzi Urszuli Woźniak wynika, że nie ma większych szans, aby w najbliższych tygodniach problem wcześniejszych emerytur był potraktowany priorytetowo.

- Z tego, co nam wiadomo, jako pierwsza ma być powołana grupa robocza dotycząca wynagradzania nauczycieli i godzin ponadwymiarowych - mówi.  

Ważne jest to, że ministerstwo widzi ten problem i wie, że trzeba się nim zająć. Takie zapewnienie związkowcy z ZNP dostali jeszcze w trakcie pierwszego spotkania z kierownictwem MEN - 20 grudnia 2023 r.   

- I taką też odpowiedź ZNP dostało w piśmie resortu dotyczącego opinii związku do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycielskich oraz w protokole uzgodnieniowym - stwierdza Urszula Woźniak.

Nie zmienia to jednak faktu, że przepisy art. 88a trzeba zmienić. Tego chcą nie tylko ZNP i inne związki zawodowe - co znalazło wyraz w propozycjach tematów dla grup roboczych MEN ze związkowcami - ale i całe środowisko.

Nauczyciele generalnie chcą poprawienia warunków przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w taki sposób, by były one korzystniejsze niż świadczenia kompensacyjne, których warunki oraz wysokość świadczenia i tak pozostawiają wiele do życzenia. Żeby osobom, które z jakichś powodów nie mogą już pracować, dać jakąś alternatywę. Przypominają też, że wielu z nich miało to po prostu zagwarantowane w umowie o pracę.

Świadczenia kompensacyjne będą traciły na atrakcyjności

Problem w tym, że właśnie od tego roku przechodzenie na świadczenie kompensacyjne będzie się stawało coraz mniej atrakcyjne. I w każdym kolejnym roku będzie jeszcze gorzej.

- Możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne w ogóle kończy się w 2032 roku, ale począwszy od tego roku będzie ono traciło na atrakcyjności. Bo właśnie ten rok będzie ostatnim, w którym na świadczenie kompensacyjne mogą przechodzić kobiety w wieku 55 lat oraz mężczyźni w wieku 60 lat. W kolejnych latach będzie to dostępne dla osób starszych - co dwa lata starszych o rok. A więc w latach 2025/2026 będzie to 56 lat dla kobiet i 61 dla mężczyzn, w 2027 i 2028 - 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn, w latach 2029 i 2030 dla kobiet w wieku 58 lat i 63-letnich mężczyzn, aż do lat 2031 i 2032, kiedy to świadczenie będzie można pobierać tylko przez jeden rok.  

Zatem i to rozwiązanie dające możliwość wcześniejszego odejścia z pracy przestaje być warte uwagi. Z tego powodu nauczyciele chcą renegocjować wprowadzone ostatnio przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 września 2024 r.   

Zdaniem Urszuli Woźniak MEN musi coś zaproponować za to świadczenie.

- Rozwiązań jest sporo. Na przykład zmiana w ustawie o świadczeniach kompensacyjnych, można by też poszerzyć grupy osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury - bo od 1 września będą do niej uprawnieni nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - wskazuje wiceprezes ZNP.

Można też zmienić przepisy dotyczące warunków przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ale to, jak widać, jeszcze potrwa.

Nauczycielskie świadczenie urlopowe mocno w górę. Teraz to ponad 2417 zł PORTALSAMORZĄDOWY.PL 25.02.2024.

O ponad 600 zł rośnie świadczenie urlopowe dla nauczycieli, które jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale jest wypłacane wszystkim nauczycielom na podstawie ustawy. To efekt przywrócenia normalnych zasad naliczania odpisu na ZFŚS.

 • Wzrost kwoty bazowej o 30 proc. oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. wywindowały odpisy na ZFŚS dla nauczycieli.
 • Komisje socjalne szkół i placówek będą teraz dysponowały sporymi środkami na działalność socjalną w szkołach i placówkach.
 • Do kwoty 2017,14 wzrośnie też świadczenie urlopowe dla nauczycieli, które pojawi się na ich kontach do 31 sierpnia.

Skokowo wzrośnie w tym roku wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w przedsiębiorstwach. Szczególnie jednak, gdy chodzi o nauczycieli, ponieważ w ich przypadku te odpisy są znacznie wyższe od przeciętnej. 

- W ostatnich latach zarówno kwoty bazowe, jak i przeciętne wynagrodzenie, od którego się liczy odpis podstawowy dla pracownika, były zamrażane. Do 2022 r. odnośnikiem były dane z 2019 r., które w zeszłym roku zmieniono na 2021 r. Natomiast w tym roku niczego już nie zmieniano, czyli jest tak, jak zostało to zapisane w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w ustawie Karta nauczyciela. A więc mówimy o kwocie bazowej dla nauczycieli tegorocznej i o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym ogłaszanym przez GUS tegorocznym, a te mocno wzrosły - tłumaczy Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Rosną odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Według jej wyliczeń w 2024 roku odpis na ZFŚS wyniesie m.in.: 

 • na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach - 2417,14 zł (37,5 proc.  przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2023),
 • na nauczyciela - 5693,6 zł (110 proc. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia 2024 r. - 5176 zł),
 • na nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 2173,92 zł (42 proc. kwoty bazowej z 1 stycznia 2024 r. - 5176 zł).

Świadczenie urlopowe w tym roku przekroczy 2417 zł

Zmiana kwoty bazowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia wpłynie też na wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli, wypłacanego ze środków ZFŚS. W tym roku wyniesie ono 2417,14 zł, co oznacza, że nauczyciele dostaną świadczenie urlopowe o ok. 600 zł wyższe niż w roku ubiegłym. 

Oczywiście mówimy tu o kwocie brutto, podlegającej opodatkowaniu wg skali, ale bez składki ZUS, ponieważ w przypadku tego świadczenia nie jest ona pobierana. Co innego, gdy chodzi o świadczenia socjalne, z którymi może być różnie.

Świadczenie urlopowe, zgodnie z przepisami, musi być wypłacone do końca sierpnia, w kwocie proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

Świadczenie urlopowe nie dotyczy jednak pracowników niepedagogicznych

Co istotne, świadczenie urlopowe przysługuje wyłącznie nauczycielom. Nie przysługuje ono zatem pracownikom niepedagogicznym szkół i placówek. Ci mogą się ubiegać o dofinansowanie wypoczynku swojego lub dzieci z ZFŚS. A więc zgodnie z procedurą udzielania pomocy/świadczenia będą musieli wykazać, że wsparcie jest im potrzebne za względu na złą sytuację życiową, rodzinną czy materialną.

- Taki wniosek do administratora ZFŚS, czyli do dyrektora, mogą składać także nauczyciele, jeśli ich sytuacja życiowa, materialna tego wymaga. I to bez względu na to, że otrzymali świadczenie urlopowe. Wtedy jednak będą one rozpatrywane zgodnie z regulaminem udzielania świadczeń. Każda szkoła go opracowuje indywidualnie, ale ustawa wskazuje, jakie elementy muszą się w nim znaleźć - tłumaczy Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”. 

Co do zasady z puli środków wynikających z odpisów na ZFŚS, które w przypadku szkół i placówek są pomniejszone o świadczenie urlopowe dla nauczycieli, realizowana jest pełna działalność socjalna, polegająca m.in. na:

 • - udzielaniu bezzwrotnego wsparcia finansowego lub rzeczowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, albo w przypadku zdarzeń losowych, powodujących istotne obniżenie poziomu ich życia;
 • - dofinansowaniu organizowanych dla pracowników imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych lub rekreacyjnych, w tym spotkań integracyjnych;
 • - dofinansowaniu wczasów pracownika lub wypoczynku dzieci. 
 • Portalsamorzadowy. pl   Bogdan Bugdalski,  25.02.2024.

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań ZG ZNP

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto. Dlatego niektórzy nauczyciele otrzymują wyrównanie z tytułu niższego uposażenia niż przewidują przepisy prawa pracy. Są jednak samorządy, które sygnalizują chęć potrącania wypłaconych dodatków wyrównawczych w momencie wejścia w życie zapowiadanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował opinię prawną w tej sprawie. Zgodnie z nią, takie potrącenie z wynagrodzenia pracownika może nastąpić tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie! 

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań wypłaconych w związku z nieosiąganiem przez nauczycieli stawek minimalnego wynagrodzenia w kontekście następczej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

1.            Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (dalej – r.zm.r.płac.) zmieniającego tabelę w rozporządzeniu płacowym nauczycieli, określającej stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wejdzie w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2024 r.  W związku z tym zwiększone stawki wynagrodzenia zasadniczego będą wypłacane z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.

Jednocześnie należy zauważyć, że dotychczas obowiązująca tabela w rozporządzeniu określającym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w większości przypadków zawierała kwoty niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2024 r., określonego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 1893) – dalej r.w.m.w.p.

W związku z tym nauczycielom, których wynagrodzenie nie osiągnęło w danym miesiącu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w kwoty 4242 zł określonej w § 1 r.w.m.w.p., wypłacany był dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) – dalej u.m.w.p.

2.            Zgodnie z treścią art. 7 u.m.w.p. jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania (dodatek wyrównawczy).

Obecnie pojawiają się informacje, że dodatek wyrównawczy wypłacony na podstawie art. 7 u.m.w.p. będzie potrącany po wypłaceniu zaktualizowanych stawek wynagrodzenia zasadniczego na podstawie rozporządzenia płacowego – z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

3.            Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego potrącenie wypłaconego dodatku wyrównawczego jest nieprawidłowe z tego względu, że dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 7 u.m.w.p., ustalany jest w określonym miesiącu, w odniesieniu do wynagrodzenia osiągniętego w tymże miesiącu, a także w związku z nieosiągnięciem w tym miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli nauczyciel nie osiągał wysokości wynagrodzenia minimalnego (4242 zł) w styczniu czy lutym, wypłacenie wyrównania na podstawie § 1 r.zm.r.płac., nie zmienia zasadności wypłacenia dodatku wyrównawczego na podstawie art. 7 u.m.w.p. w miesiącu styczniu czy lutym, niezależnie od wyrównania wypłaconego później na podstawie rozporządzenia płacowego nauczycieli.

W treści art. 6 i 7 u.m.w.p. nie została bowiem przewidziana formuła uśredniania wynagrodzenia np. z okresu kwartału i dopiero przy ustaleniu, że średnie wynagrodzenie z ww. okresu nie osiąga wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatek wyrównawczy jest wypłacany.

W treści art. 6 i 7 u.m.w.p. przewidziano natomiast zasadę, że jeżeli w danym miesiącu nie jest osiągane wynagrodzenie minimalne, wypłacany jest dodatek wyrównawczy.

Z tego względu zdaniem ZNP określanie wypłaconego dodatku wyrównawczego na podstawie art. 7 u.m.w.p. jako świadczenia nienależnego należy traktować jako czyn, o którym mowa w art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) – dalej k.p.

Zgodnie z treścią art. 282 § 1 pkt 1 k.p. kto wbrew obowiązkowi wysokość wynagrodzenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

4.            Przepisy prawa pracy ze względu na realizację naczelnej zasady ochrony wynagrodzenia za pracę, umożliwiają potrącenie wynagrodzenia tylko w przypadkach wyraźnie określonych w treści ustawy Kodeks pracy.

Dyspozycja art. 87 k.p. nie obejmuje jednak sytuacji wskazanej w omawianej sprawie, więc pracodawca nie może potrącić wypłaconego dodatku wyrównawczego w kolejnym terminie płatności bez zgody pracownika.

Stąd ewentualne zastosowanie może mieć jedynie art. 91 § 1 k.p., zgodnie z którym należności inne niż wymienione w art. 87 k.p., mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Z przepisu wynika więc norma, że brak zgody pracownika na potrącenie „innych należności” powoduje wystąpienie skutecznie prawnej przeszkody dokonania przez pracodawcę takiego potrącenia. 

W takiej sytuacji pracodawca może dochodzić swego żądania tylko przed sądem, który dokona oceny czy w sprawie występuje podstawa do uznania wypłaty dodatku wyrównawczego jako świadczenia nienależnego.

Sporządził Krzysztof Lisowski

W styczniu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Minister Pracy z wnioskiem o znowelizowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

Obecnie nauczyciele wykonujący dodatkową pracę w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, mają zdecydowanie gorszą sytuację prawną w zakresie prawa do wyrównania w porównaniu do tej samej grupy nauczycieli, którzy nie realizują zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw.

15 lutego, 2024

 

W dniach od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. biuro Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego będzie nieczynne.

13 lutego, 2024

Jest wskaźnik waloryzacji. 12,12 proc. – o tyle wzrosną od 1 marca emerytury, renty i kompensówki 9 LUTEGO 2024, GŁOS NAUCZYCIELSKI

Ważne informacje dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne! Główny Urząd Statystyczny ogłosił w piątek 9 lutego br. informację dotyczącą realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. Mamy już komplet danych, na podstawie których obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W 2024 r. wskaźnik ten wyniesie 112,12 proc. – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym” – wyjaśnia MRPiPS.  

W styczniu GUS opublikował dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. (inflacja) wyniosły odpowiednio: 111,4 (wzrost cen o 11,4 proc.) i 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.).

Natomiast 9 lutego GUS ogłosił wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (wyniósł on 1,1 proc.).

Na podstawie tych danych obliczono wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca br. Waloryzacji podlegają m.in. emerytury, renty, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i inne.

Jak informuje resort rodziny i pracy, waloryzacja sprawi, że od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł. 

 Natomiast dla świadczeń na poziomie np. 2300 – będzie to 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, dla 3000 zł – 363,60 zł.

Według MRPiPS Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń
z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 43 mld zł.

Według danych ZUS w październiku 2023 r. z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego korzystało 12,5 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wyniosła 3917,60 zł.

W piątek 9 lutego GUS podał także wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. – wyniosło ono 7155,48 zł. Natomiast w IV kwartale 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7540,36 zł.

(DK, GN)

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024 ZG ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br. Dlatego z uwagi na kalendarz prac legislacyjnych Związek zakończył dziś etap uzgodnień projektu rozporządzenia płacowego MEN, aby nauczyciele mogli już w marcu otrzymać obiecane podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia.

Podczas dzisiejszych rozmów przedstawiciele ZNP zaproponowali:

– przesunięcia w ramach budżetu przeznaczonego na podwyżki dla nauczycieli, aby zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mianowanych (poprzez zwiększenie udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli mianowanych do 70 proc.). Wg ZNP jest to konieczne, ponieważ propozycja płacowa MEN oznacza, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wyniesie tylko 149 zł;

– wznowienie rozmów przed 1 września br. o wzroście wynagrodzeń nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli mianowanych jeszcze w tym roku budżetowym;

– wyłączenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z konstrukcji średniego wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ jest to dodatkowa praca (godziny te zawyżają konstrukcję średniego wynagrodzenia);

– zmianę systemu wynagrodzeń nauczycieli poprzez likwidację kwoty bazowej na rzecz powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (obywatelska inicjatywa ZNP „Godne płace i wysoki prestiż”).

Ministerstwo edukacji w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

 •       nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4 908 zł
 •       nauczyciel mianowany – 5 057 zł
 •       nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł.

Przedstawiciele ZNP doceniają skalę wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ takich podwyżek nie było w ostatnich latach! Jednak propozycja płacowa MEN pokazuje, jak niewielkie są obecnie zarobki nauczycieli, skoro nawet 33-procentowy i 30-procentowy wzrost płac nie zapewnia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1500 zł.

Podwyżka nie zapobiegła także dalszemu spłaszczeniu wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Dlatego podczas negocjacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował

•         wzrost wynagrodzenia zasadniczego

•         zmniejszenie spłaszczenia wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poprzez:

– zwiększenie udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli szczególnie w kontekście nauczycieli początkujących i mianowanych,

– zmianę systemu wynagrodzeń przez likwidację kwoty bazowej na rzecz powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (wg. GUS),

– wznowienie rozmów o wzroście wynagrodzeń nauczycieli jeszcze w tym roku budżetowym;

– wyłączenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z konstrukcji średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Na wniosek ZNP zostaną powołane przez MEN cztery grupy robocze

 •          ds. godzin ponadwymiarowych,
 •          kształcenia nauczycieli,
 •         emerytur,
 •          awansu zawodowego i oceny pracy,

które jak najszybciej rozpoczną prace nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych.

Łączna liczba wyświetleń