27 stycznia, 2017

Negocjacje z placówkami oświatowymi.

25 stycznia w Urzędzie Miejskim  i 1 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyły się etapy negocjacji w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez wolsztyński Oddział ZNP z poszczególnymi placówkami oświatowymi.
W spotkaniu w Urzędzie Gminy uczestniczyli: Pan Wojciech Lis - Burmistrz Wolsztyna, Pani Monika Bober - Dyrektor GZOEiAO w Wolsztynie, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z gminy Wolsztyn. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował prezes Oddziału Sławomir Wieczorek. W obradach w Starostwie Powiatowym wzięli udział: Wicestarosta Wolsztyński, reprezentant Wydziału  Oświaty Starostwa, Dyrektorzy placówek oświatowych, prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP. W obu przypadkach obowiązki negocjatora pełnił Pan Piotr Krajewski - Wicestarosta Wolsztyński.
        Po krótkich negocjacjach zainteresowane strony podpisały protokoły rozbieżności, otwierające drogę do etapu wewnątrzszkolnych referendów strajkowych, które zadecydują o podjęciu (lub nie!) strajku szkolnego

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie dziękuję Panu Burmistrzowi Wojciechowi Lisowi, Panu Januszowi Frąckowiakowi oraz Przedstawicielom wydziałów oświaty  za stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia tego etapu sporu zbiorowego. Gorąco dziękuję również Panu Piotrowi Krajewskiemu Wicestaroście Wolsztyńskiemu za podjęcie się roli negocjatora i sprawne przeprowadzenie negocjacji.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Odeszli


25 stycznia, 2017

Akcje protestacyjne ZNP od 1998 do 2014 r.


Akcje protestacyjne ZNP


Kadencja 1998 - 2002
 • 15 grudnia 1998 r. Zarząd Główny ZNP wystąpił do parlamentu i rządu o zaniechanie wdrażania od 1 września 1999 r. reformy strukturalnej w oświacie, ze względu na brak odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, kadrowego i finansowego. Postanowiono podjąć działania protestacyjne.

 • 7 stycznia 1999 r. podczas debaty nad projektem ustawy – Przepisy wprowadzające nowy ustrój szkolny zorganizowano przed gmachem Sejmu pikietę (ok. 2500 uczestników z terenu całego kraju).
 • 5 - 11 marca 1999 r. - akcja protestacyjna grupy działaczy ZNP w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotycząca wynagrodzeń nauczycieli.

 • 30 marca 1999 r. ZG ZNP podjął uchwałę o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego.

 • 31 sierpnia 1999 r. ZNP wszedł w spór zbiorowy z rządem. Przedmiotem sporu było:
 • nieprzekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 • brak pełnej realizacji porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty;
 • niewznowienie zerwanych przez MEN rozmów w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela.

 • 14 września 1999 r. zorganizowano pikiety przed urzędami wojewódzkim w sprawie natychmia stowego przekazania należnych kwot na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

 • 27 września -14 października 1999 r. przeprowadzono referendum wśród pracowników oświaty w sprawie gotowości środowiska do podjęcia strajku oraz jego formy.

 • 19 listopada 1999 r. odbył się ogólnopolski strajk pracowników oświaty (udział wzięło 56% uprawnionych szkół i placówek oświatowych).

 1. 24 września 1999 r. liczna grupa członków ZNP uczestniczyła w manifestacji OPZZ przeciwko polityce społeczno-gospodarczej rządu.

 • 24 sierpnia 2000 r. Prezydium ZG ZNP przekształciło się w Ogólnopolski Komitet Protestacyjny. Wystąpiono z żądaniem przekazania samorządom do 31 sierpnia 2000 r. pełnych środków na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

 • 1 września 2000 r. ZNP wszedł w spór zbiorowy z rządem w sprawie pełnej realizacji zobowiązań budżetu państwa w zakresie przekazania wystarczających środków finansowych na wdrożenie systemu płac nauczycieli określonego w znowelizowanej Karcie Nauczyciela.

 • 18 - 26 września 2000 r. - ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP.

 • 18 września Ogólnopolski Komitet Protestacyjny ZNP zorganizował pikietę przed Urzędem Rady Ministrów. Domagano się niezwłocznego zapewnienia pełnych środków finansowych na wypłaty nauczycielskich pensji wraz z należnymi wyrównaniami (1500 uczestników z całej Polski). Pikiety zorganizowano także w Łodzi (19 września 2000 r.) i Gliwicach (28 września).

 • 13 lutego 2002 r. - w dniu debaty nad budżetem na 2002 rok - odbyła się przed gmachem Sejmu manifestacja z udziałem ponad 3500 członków ZNP - pracowników oświaty i nauki z całej Polski.

Kadencja 2002 – 2006
 • 5 listopada 2003 r. ZNP zorganizował pikietę w dniu obrad Senatu przeciwko rządowej propozycji włączenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów do subwencji oświatowej.

 • W 2005 r. Związek prowadził akcję w obronie publicznej szkoły samorządowej; protestowano przeciwko niektórym zapisom dokumentu pn. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 dotyczącym pełnej autonomii samorządów w zakresie prowadzenia polityki oświatowej, przekazywania szkół i placówek innym niż JST podmiotom, likwidacji Karty Nauczyciela, powszechnej odpłatności za studia wyższe. Ogniwa ZNP w październiku i listopadzie zebrały ponad 600 tys. podpisów pod apelem w obronie oświaty publicznej.

 • 14 października 2005 r. ogłoszono „Dniem obrony oświaty publicznej” .

 • 9 czerwca 2006 r. ZNP zorganizował pikietę przed gmachem Sejmu; hasła: obrona polskiej edukacji, sprzeciw wobec działań podejmowanych przez ministra Romana Giertycha (2500 członków ZNP z całego kraju).

 • 17 października 2006 r. ZG postanowił podjąć działania zmierzające do odwołania Romana Giertycha ze stanowiska ministra edukacji oraz rozpocząć ogólnopolską akcję protestacyjną.


Kadencja 2006 – 2010
 • 8 – 15 lutego 2007 r. ogniwa terenowe ZNP przeprowadziły wśród pracowników oświaty referendum dotyczące gotowości przystąpienia do ogólnopolskiego strajku. W referendum wzięło udział 62,78% zatrudnionych pracowników oświaty, z czego prawie 81% opowiedziało się za strajkiem.

 • 28 lutego 2007 r. wobec braku reakcji ze strony rządu na zgłoszone wcześniej postulaty Związku dotyczące polityki edukacyjnej podjęto decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego.

 • 17 marca 2007 r. w Warszawie odbył się marsz pracowników oświaty, rodziców i związkowców będący wyrazem protestu przeciwko polityce edukacyjnej rządu, niskim płacom i zaniechaniom rządu w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli (ponad 12 tys. uczestników).

 • od 7 maja 2007 r. wprowadzone zostało pogotowie strajkowe.

 • 29 maja 2007 r. odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy.

 • 11 września 2007 r. w związku z kampanią wyborczą i wyborami do parlamentu ZG ZNP zawiesił trwające od 7 maja pogotowie strajkowe.

 • 8 października 2007 r. wznowiono akcję protestacyjną:

- od 12 października trwało pogotowie strajkowe ZNP w całym kraju,
- od 15 października oflagowane zostały placówki oświatowe,
- 25 października zorganizowano pikiety przed gmachami urzędów wojewódzkich.

 • 18 stycznia 2008 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska manifestacja (ponad 12 tys. uczestników); domagano się podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, utrzymania uprawnień emerytalnych, odstąpienia od planów decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli, upowszechnienia wychowania przedszkolnego wraz z przejęciem przez budżet państwa kosztów prowadzenia przedszkoli publicznych, rezygnacji z planów wprowadzenia tzw. bonu oświatowego, rezygnacji z likwidacji kuratoriów oświaty, powołania Krajowej Rady Edukacyjnej z udziałem partnerów społecznych.

 • 8 kwietnia 2008 r. ogłoszono pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach ZNP; zobowiązano oddziały ZNP do przeprowadzenia procedury sporu zbiorowego.

 • 9-16 maja 2008 r. w szkołach i placówkach oświatowych przeprowadzono referenda strajkowe.

 • 27 maja 2008 r. odbył się ogólnopolski strajk pracowników oświaty (udział wzięło ok. 70% placówek oświatowych na terenie kraju); dotychczas odmawiająca dialogu strona rządowa zmuszona została do podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi.

 • 1 września 2008 r. pikieta przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej jako wyraz protestu wobec prywatyzacji oświaty, likwidacji nauczycielskich uprawnień, niskich podwyżek płac.

 • 5 listopada 2008 r. działacze ZNP uczestniczyli w pikiecie przed gmachem Sejmu i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, zorganizowanej przez OPZZ przy wsparciu „Solidarności” i Forum Zw. Zaw. (postulaty: rozwiązania emerytalne, dialog społeczny).

 • 19 listopada 2008 r. pod Sejmem pikietowało ponad 2 tys. pracowników oświaty z ZNP oraz przedstawiciele WZZ ”Solidarność-Oświata” i oświatowej „S” (postulaty: wcześniejsze emerytury, wycofanie się przez rządzących z wdrożenia niekorzystnych zmian w systemie oświaty).

 • 14 czerwca 2010 r. demonstracja ZNP przed siedzibą Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, w której odbywała się konferencja MEN podsumowująca regionalne spotkania na temat proponowanych zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w kształceniu zawodowym (400 uczestników z całego kraju).

Kadencja 2010 - 2014

 • 18 listopada 2013 r. ruszyła Ogólnopolska Akcja Protestacyjna pod hasłem „Dość tego!”. Reakcja ZNP na projektowane przez rząd zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

 • 18-23 listopada 2013 r. – oflagowanie budynków szkół i placówek, prowadzenie akcji informacyjnej.

 • 23 listopada 2013 r. ogólnopolska manifestacja ZNP w Warszawie (ponad 20 tys. uczestników).

 • 28 kwietnia 2014 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna pod hasłem „Dość tego!” została zakończona.


Warszawa, grudzień 2016 r.

24 stycznia, 2017

Odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie

Dzisiaj w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie.
Głównym tematem zebrania były kolejne działania Związku wynikające z trwającego sporu zbiorowego. M.in. podjęto uchwałę o podtrzymaniu żądań, jakie przekazaliśmy dyrektorom wolsztyńskich placówek oświatowych w dniu 16 stycznia b.r. Podtrzymanie tych żądań łączy się z przejściem do etapu negocjacji. Z naszej strony na negocjatora zaproponujemy Pana Piotra Krajewskiego - wicestarostę wolsztyńskiego, wierząc, że nasza propozycja zostanie zaaprobowana przez wszystkich pracodawców. Zgodnie z planem negocjacje odbędą się w terminach: 27 stycznia - placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn i 01 lutego - placówki, dla których organem prowadzący jest Powiat Wolsztyński.
Omówiono także przewidywane kolejne decyzje i działania Zarządu Oddziału w sprawie sporu zbiorowego.
Podczas zebrania podjęliśmy także uchwały dotyczące przyjęcia rozliczenia finansowego za rok 2016 i preliminarza finansowego na rok 2017

19 stycznia, 2017

List do członków i członkiń ZNP

List do członków i członkiń ZNP

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Nauczycielki, nauczyciele, pracownice i pracownicy oświaty, członkinie i członkowie ZNP,
informuję, że w ślad za uchwałą Zarządu Głównego ZNP wszystkie oddziały Związku do 16 stycznia br. były zobowiązane do rozpoczęcia procedur sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem ZNP. Struktury związkowe w ramach tych procedur zwróciły się do szkół i placówek z następującymi żądaniami:
1)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
2)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
3)      podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
4)      wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.
Pragnę Was zapewnić, że wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wszystkie działania Związku zostały przemyślane, a podjęte w ramach sporu zbiorowego czynności są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Z całą mocą stwierdzam, że żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.
Uzasadnienie
1.
Dopuszczalne jest żądanie w sporze zbiorowym niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. Na takim stanowisku stanął J. Żołyński stwierdzając, że „przedmiotem sporu zbiorowego mogą być warunki pracy, a za warunki pracy należy uznać także ochronę miejsc pracy.” (J. Żołyński, Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy. Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism, Warszawa 2011, s. 33-34, 83-84).
Spór zbiorowy w obronie miejsc pracy jest również dopuszczalny w stosunku do osób, do których nie stosuje się procedury zwolnień grupowych (por. art. 11 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).
2.
Oddziały ZNP domagają się również niedokonywania przez pracodawców w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywania zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że „sens sporów zbiorowych wyraża się w zgłaszaniu przez pracowników żądań, które zmierzają do zaspokojenia ich interesów, polegających na korzystniejszym ukształtowaniu ich uprawnień bez ryzyka rozwiązania indywidualnych stosunków pracy. […]Pojęcie "warunki pracy" wymienione w art. 1 komentowanej ustawy (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – przyp. ZNP), które mogą stanowić przyczyny wystąpienia przez pracowników na drogę sporu zbiorowego, powinno być rozumiane jako wszelkie okoliczności, które mają wpływ na kształtowanie sytuacji prawnej pracownika ” (por. J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa 2009).
Niewątpliwie korzystnym byłoby dla pracowników wymienionych w żądaniach Związku ustalenie, że we wskazanym okresie ich warunki pracy pozostałyby niepogorszone.
3.
Trzecie żądanie struktur związkowych odnosi się do podwyższenia wynagrodzeń pracowników. „Z żądaniami podwyżek płacowych występują w Polsce przede wszystkim pracownicy sfery budżetowej. Żądania adresują wobec pracodawców bezpośrednich (jednostek budżetowych) oraz centralnych organów administracji rządowej, dysponujących środkami finansowymi, z których pokrywane są wynagrodzenia za pracę. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zawiera żadnych unormowań, które mogłyby stanowić podstawę do uzależnienia wytaczania sporów zbiorowych przez pracowników od metod finansowania płac oraz od technik podejmowania decyzji w sprawach odnoszących się do uwzględnienia żądań pracowników zaangażowanych w spór zbiorowy. Z prawnego punktu widzenia nie do przyjęcia są najczęściej praktykowane sposoby obrony reprezentantów bezpośrednich pracodawców przed żądaniami podwyżek wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych w zakładach pracy zaliczanych do strefy budżetowej. Brak uprawnień dyrektorów zakładów pracy finansowanych z budżetu do podejmowania decyzji w sprawie dysponowania dodatkowymi środkami finansowymi, które powinny być przeznaczone na zaspokojenie żądań dotyczących podwyżek płacowych pracownikom strefy budżetowej, nie może być traktowany jako argument merytoryczny, którym mogą posługiwać się prawnicy zajmujący się zbiorowym prawem pracy. Spory zbiorowe i podejmowane w trakcie tych sporów akcje protestacyjne skierowane przeciwko pracodawcom oraz centralnym dysponentom centralnych funduszy państwowych mają ułatwić pracodawcy zaangażowanemu w spór zbiorowy zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zwiększonych świadczeń płacowych, jakich domagają się protestujący pracownicy” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.) op. cit.)
4.
Kolejne żądanie Związku dotyczące wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami również mieści się w zakresie sporu zbiorowego. Zdaniem J. Żołyńskiego „warunki płacy również nie zostały zdefiniowane w ustawie o sporach zbiorowych. Nie budzi jednak wątpliwości, że do tej kategorii należy zaliczyć:
-        tworzenie i podział środków przeznaczonych na fundusz płac,
-        tworzenie regulaminów płacowych (regulaminu wynagrodzeń, premiowania, nagród),
-        ustalanie struktur wynagrodzeń,
-        tworzenie układów zbiorowych pracy,
-        dokonywanie podwyżek płac,
-        zasady wartościowania pracy.”
(J. Żołyński, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, WKP 2012).
5.
Żądania oddziałów ZNP kierowane są do pracodawców, ponieważ zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych spór zbiorowy jest prowadzony z pracodawcą lub pracodawcami. „W rozumieniu art. 3 KP pracodawcą jest podmiot – jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników (bliżej zob. A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, op. cit., s. 11–12). Podmioty zewnętrzne wobec pracodawcy (np. organy prowadzące szkoły, czy Minister Edukacji Narodowej – przyp. ZNP)nie mogą być więc formalnie stronami sporów zbiorowych, nawet jeżeli są – ze względu na finansowanie pracodawców – bezpośrednio zainteresowane sprawami, które stanowią przedmiot tych sporów. [...] W świetle obowiązujących przepisów zbiorowego prawa pracy adresatami sporów zbiorowych nie mogą być formalnie jednostki organizacyjne władzy lub administracji państwowej niewystępujące w roli pracodawców” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.), op. cit.).
Mając powyższe na uwadze informuję, że pracodawca (szkoła, placówka oświatowa oraz ich zespoły, reprezentowana przez dyrektora) ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do rokowań, ponieważ zgłoszenie sporu zbiorowego spełnia wymagania wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - swoim zakresem obejmuje sprawy określone w art. 1 tej ustawy.
6.
Podkreślam, że ZNP nie prowadzi sporu zbiorowego z rządem. Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem części ekspertów zbiorowego prawa pracy i taki spór byłby legalny. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z 24 lutego 1997 r., sygn. K 19/96 „możliwe jest też wykorzystanie strajku, który - choć formalnie skierowany przeciwko "bezpośrednim pracodawcom" - nie będzie bez wpływu na rokowania związków zawodowych z ministrem prowadzone w trybie kodeksu pracy. Tego typu sytuacje nie są obce praktyce życia społecznego.Natomiast dr M. Kurzynoga wskazuje, że „pomimo iż prawo polskie wyklucza jednostki samorządu terytorialnego oraz państwo jako adresatów żądań strajkowych, taka akcja strajkowa w świetle unormowań międzynarodowych jest legalna. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w pewnych sytuacjach domaganie się spełnienia postulatów od władzy publicznej jest jedyną skuteczną metodą osiągnięcia żądań.” (por. M. Kurzynoga, Warunki legalności strajku, Warszawa 2011, s. 126 i nast.).
7.
Przypominam, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych każdy, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, lub nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. „Komentowany przepis art. 26 ust. 1 pkt 1 SpZbU (ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – przyp. ZNP)penalizuje wszystkie przypadki utrudniania lub uniemożliwiania wszczęcia lub prowadzenia rokowań, mediacji, ewentualnie arbitrażu i strajku [...] przez każdą osobę, która z racji oficjalnie wykonywanych obowiązków ma możliwość wywierania wpływu na uregulowane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych metody rozstrzygania, zarówno w drodze pokojowej, jak i poprzez stosowanie presji na pracodawcę, sporu zbiorowego. [...] Dokonując systematycznego przeglądu przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, można stwierdzić, iż o naruszeniu powyższego obowiązku można pisać w razie: [...] niepodjęcia przez pracodawcę niezwłocznie rokowań w celu rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia i/lub niepowiadomienia o sporze zbiorowym właściwego okręgowego inspektora pracy (art. 8); odmowie podpisania przez pracodawcę protokołu rozbieżności po zakończeniu rokowań (art. 9).” (J. Wratny (red.), K. Walczak (red.) op. cit.).
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, z całą mocą stwierdzam, że spór zbiorowy jest prowadzony przez oddziały ZNP zgodnie z przepisami prawa.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

13 stycznia, 2017

Program wycieczki do Budapesztu

Koleżanki i Koledzy
Prezesi Ognisk ZNP
Oddziału ZNP 
w Wolsztynie

Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie organizuje w dniach od 03 lipca do 07 lipca 2017 roku (poniedziałek – piątek) wycieczkę na trasie Wolsztyn – Żywiec – Budapeszt – Zakopane – Wolsztyn dla członków ZNP w Wolsztynie Oddziału Wolsztyn i niezrzeszonych pracowników oświaty naszej gminy.

Ramowy program wycieczki przedstawia się następująco:
Uwaga! Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organizatora, program i kolejność zwiedzania mogą ulec zmianie.

Dzień 1:
 • 4.00 – 5.00 – wyjazd z Wolsztyna;
 • ok. 13.00 – Bielsko Biała / Zamek Książąt Sułkowskich / Rynek – Mały Wiedeń lub Zwiedzanie Żywca / zamek, pałac Habsburgów, Park w stylu angielskim, Nowy Rynek /
 • zwiedzane Browaru w Żywcu z degustacją piwa
 • ok. 19.00 – obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2:
 • 5,30 – śniadanie;
 • 7.00 – wyjazd do Budapesztu;
 • ok. 14.00 – przyjazd do Budapesztu;
 • Zwiedzanie części Pesztu;
 • zakwaterowanie w hotelu, przebranie się w stroje kąpielowe, wyjazd na termy;
 • ok. 22.00 – kolacja w hotelu;

Dzień 3:
 • 8.00 – 9.00 – śniadanie;
 • ok. 9.00 – 9.30 – spotkanie z przewodnikiem, 4 5 godzin zwiedzanie Budy (wzgórze zamkowe, Góra Gellerta, Wyspa Małgorzaty – tu przejazd kolejką panoramiczną przez 30 minut (1200 Ft/osoba lub 4 EUR/osoba);
 • rejs statkiem po Dunaju, czas wolny na ulicy Vaci i hala targowa;
 • powrót do hotelu na przebranie się;
 • od godz. ok. 20.30 do 23.30 – wieczór węgierski w czardzie: muzyka cygańska na żywo przez cały czas, jedzenie typu szwedzki stół (bardzo dobry gatunek jedzenia + na bieżąco kucharze grillują różne mięsa)
 • open bar: piwo, wino białe i czerwone, szampan, soki, napoje gazowane, wody mineralne, kawa, herbata itp.

Dzień 4:
 • 08.00 – śniadanie;
 • 09.00 – spotkanie w hotelu z przewodnikiem, wyjazd z hotelu;
 • zwiedzanie – zakole Dunaju;
 • zwiedzanie – Szentendre – Visehrad – Esztergom – ok. 6 godzin;
 • po zwiedzaniu obiad w Visehradzie;
 • po obiedzie ruszamy w drogę powrotną do kraju;
 • ok. 22.00 – przyjazd do Białego Dunajca lub Zakopanego, obiadokolacja;

Dzień 5:
 • 9.00 – 10.00 – śniadanie
 • Zwiedzanie Białego Dunajca lub Zakopanego;
 • ok. 14.00 – 15.00 – wyjazd i powrót do domu.

Koszt wycieczki – 1000 zł. + 45 euro (na wstępy, w tym 13 euro termy). Koszt obejmuje:
 1. Wstęp do Kościoła św. Marcina na wzgórzu zamkowym, Bazylika św. Stefana;
 2. kolejka panoramiczna na wyspie Małgorzaty, muzeum Marcepana w Szentendre, rejs statkiem;
 3. Transport, parkingi, ubezpieczenie;
 4. Opieka pilota, przewodnik;
 5. cztery noclegi, jeden w Żywcu, dwa w Budapeszcie (hotel Canada), jeden w Zakopanem lub Białym Dunajcu), wyżywienie (cztery śniadania, trzy obiadokolacje, dwa dodatkowe obiady, wieczór węgierski w czardzie).

Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie dofinansuje koszty transportu uczestnikom, członkom ZNP, (opłacającym regularnie składki członkowskie) kwotą 150,00 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału ZNP z dnia 10 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym odpłatność za wycieczkę wynosi odpowiednio:
 • dla członka ZNP oddziału Wolsztyn – 850,00 zł + 45 EUR;
 • dla pozostałych osób – 1000,00 zł + 45 EUR.

Imienne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. u Kol. Anny Ciesielskiej( Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie, ul Rzeczna 17/1), która jest odpowiedzialna z a logistykę wycieczki.

Zapisy uczestników przyjmujemy w kolejności zgłoszeń (jednak w pierwszej kolejności członkowie ZNP, w miarę wolnych miejsc pozostałe osoby).

Należność należy wpłacać w 3 ratach:
 • Pierwsza wpłata – 300,00 zł – razem ze zgłoszeniem – do 31 stycznia 2017 r.|;
 • Druga – do 31 marca 2017 r. - 300,00 zł (członkowie ZNP) i 350,00 zł (pozostałe osoby);
 • Trzecia do 15 czerwca 2017 r. - 250,00 zł (członkowie ZNP) i 350,00 (pozostałe osoby)

ZAPRASZAMY

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Wiceprezes
Anna Ciesielska

10 stycznia, 2017

100 000 odwiedzin na naszej stronie internetowej

We wrześniu 2011 roku ruszyła nasza strona internetowa http://znpwolsztyn.blogspot.com/. Od tego momentu minęło już ponad pięć lat. Wierzymy, że strona ta dobrze służy nie tylko wolsztyńskim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale także wielu osobom z całej Polski. Być może jest ona także jednym z elementów łączności z Polską dla naszych rodaków mieszkających za granicą oraz źródłem wiedzy o Polsce, Wolsztynie i problemach polskich nauczycieli dla wielu osób z całego świata. Świadczyć o tym mogą statystyki. Nie wiemy czy jest jeszcze na świecie jakiś kraj, w którym nasza strona nie byłaby otwierana choćby raz tylko.
Staramy się, by wiadomości zamieszczone na stronie były jak najbardziej aktualne i dotyczyły ważnych wydarzeń zarówno w wolsztyńskim Oddziale ZNP jak i ZNP w Polsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za wirtualne odwiedziny w naszym Oddziale. Obiecujemy, że w dalszym ciągu będziemy dokładać starań, by nasza strona była ciekawa i aktualna. Dlatego zachęcamy wszystkich do systematycznego zaglądania 
na stronę:

 http://znpwolsztyn.blogspot.com/Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie


10 stycznia 2017 r - zebranie Zarządu Oddziału ZNP

Dzisiaj w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu wolsztyńskiego Oddziału ZNP. Głównym tematem było przystąpienie naszego oddziału do sporu zbiorowego z pracodawcami.

Podjęto m.in. następujące uchwały:
- nr 1/2017 - w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi;
- nr 2/2017 - w sprawie przekazania kompetencji prezesom ognisk do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami.
Zaakceptowano treść pism zawierających nasze żądania. Pisma te zostaną przekazane dyrektorom placówek do dnia 16 stycznia b.r.
Przeanalizowano treść proponowanych porozumień oraz protokołów rozbieżności.
Omówiono ewentualne dalsze działania Związku w ramach sporu zbiorowego w przypadku jeśli nie zostaną zawarte porozumienia.

Prócz spraw związanych z różnymi formami protestu omawiano także:
- planowaną na lipiec 2017 roku wycieczkę do Budapesztu;
- prezes S. Wieczorek zrelacjonował przebieg uroczystości  z okazji setnej rocznicy urodzin Pani Klary Rybarczyk

Druki związane ze sporem zbiorowym ZNP

Drodzy prezesi Ognisk ZNP z terenu Wolsztyna!

Zgodnie z ustaleniami z dzisiejszego zebrania Zarządu Oddziału podaję linki do najważniejszych druków związanych z pierwszym etapem sporu zbiorowego

Pismo z żądaniami:
http://www.filedropper.com/za2-pismozdaniami

Porozumienie
http://www.filedropper.com/za3-porozumienie

Protokół rozbieżności
http://www.filedropper.com/za4-protokrozbienoci

Aby pobrać druk należy przy pomocy podanego linku wejść na stronę FILE DROPPER, następnie kliknąć na szary guzik DOWNLOAD THIS FILE, następnie w biały prostokąt wpisać sekwencję znaków (dowód że "nie jestem robotem"), po czym kliknąć na szary prostokąt z napisem DOWNLOAD NOW, wówczas otworzy się żądany druk.
Pozdrawiam
Sławomir Wieczorek
Prezes |Oddziału

09 stycznia, 2017

Setne urodziny Pani Klary Rybarczyk

Dzisiaj swoje setne urodziny obchodziła najstarsza członkini naszej oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów 

Pani Klara Rybarczyk. 

Z okazji tak pięknego jubileuszu życzenia Pani Klarze złożyli między innymi: Pan Janusz Frąckowiak Starosta Wolsztyński, Pan Wojciech Lis Burmistrz Wolsztyna oraz w imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie prezes Sławomir Wieczorek.


Prezydent podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

Prezydent podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

Nie takiej zmiany potrzebuje polska szkoła!
Dzisiaj, 9 stycznia 2017 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające prawo oświatowe - wbrew krytycznym głosom płynącym pod adresem reformy edukacji ze strony nauczycieli, rodziców, uczniów, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich, samorządowców...

Całość artykułu dostępna TUTAJ

03 stycznia, 2017

Referendum w sprawie reformy edukacji

Referendum w sprawie reformy edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego poprosił w grudniu 2016 r. prezydenta Andrzeja Dudę o zawetowanie ustaw wprowadzających reformę edukacji lub o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie reformy systemu edukacji...

Całość artykułu dostępna TUTAJ

źródło strona ZG ZNP

02 stycznia, 2017

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Oddziału ZNP

We wtorek 10 stycznia 2017 r. o godzinie 15.15, w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Rzecznej, odbędzie się nadzwyczajne zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie i oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Głównym tematem zebrania będzie kontynuacja protestu w tym wejście w spór zbiorowy z pracodawcami jako rozpoczęcie drogi do strajku.
Ze względu na wagę spraw, wszystkich członków Zarządu i KR proszę o niezawodne przybycie. W wypadku ważnych spraw uniemożliwiających uczestnictwo w zebraniu proszę Prezesów ognisk o wydelegowanie zastępcy.

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Łączna liczba wyświetleń