30 kwietnia, 2015

Prezydium Zarządu Oddziału spotkało się z Panem Ryszardem Kurpem


30 kwietnia 2015 r. prezydium Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie spotkało się z niedawno odwołanym ze stanowiska Wicestarosty Wolsztyńskiego, byłym Starostą Wolsztyńskim, Panem Ryszardem Kurpem.
Spotkanie było okazją do przekazania Panu Ryszardowi słów podziękowania za wieloletnią dobrą, zgodną, pełną wzajemnej życzliwości i owocną współpracę z wolsztyńskim Oddziałem ZNP.27 kwietnia, 2015

Kontynuacja protestu ZNP

Koleżanki i Koledzy Prezesi!
Zgodnie z uchwałą ZG ZNP, od 18 marca 2015 r. poszczególne ogniwa ZNP przystępowały do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP, m.in. wywieszając w tym czasie na budynkach oświatowych flagi związkowe i plakaty.
Przypominamy, że ogólnopolska manifestacja nauczycieli, która miała miejsce 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie, choć była najważniejszym elementem nie zakończyła akcji protestacyjnej, dlatego flagi związkowe i plakaty nadal powinny wisieć na budynkach oświatowych.
Jednocześnie prosimy, by mimo trwającej akcji protestacyjnej, flagi związkowe zostały zdjęte na czas trwania świąt państwowych (1, 2 i 3 maja) oraz wyborów Prezydenta RP (10 maja – I tura i 24 maja – II tura).
 Z poważaniem
Grzegorz Gruchlik
wiceprezes ZG ZNP

26 kwietnia, 2015

Szkolenie związkowe

18 kwietnia w Ożarowie Mazowieckim Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz członkowie naszej organizacji uczestniczący w wyjeździe na manifestację do Warszawy, odbyli szkolenie, którego tematem były "Zasady działania społecznej inspekcji pracy. Szkolenie profesjonalnie przygotował i prowadził Kol. Henryk Gubernat - członek Zarządu Oddziału, jednocześnie koordynator społecznej inspekcji pracy z ramienia ZO ZNP w Wolsztynie.

Warszawa 18 - 19 kwietnia 2015 r.

Prócz udziału w marszu protestacyjnym, który odbył się w Warszawie 18 kwietnia, wolsztyńscy związkowcy postanowili także trochę zwiedzić naszą stolicę. Czas jaki mogliśmy przeznaczyć na zwiedzanie był niestety dość ograniczony. Mimo to udało nam się odwiedzić Łazienki Królewskie, Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście, centrum Warszawy z Pałacem Kultury i Złotymi Tarasami oraz cmentarz na Powązkach.

Kol. Tadeusz Firlej przeszedł na emeryturę

24 kwietnia w wolsztyńskim Zespole Szkół Zawodowych odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły średniej tegorocznym absolwentom.
Podczas tej uroczystości uczniowie ZSZ oraz Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie, podziękowali za wieloletnią pracę na stanowisku nauczyciela i zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, przechodzącemu na emeryturę Koledze Tadeuszowi Firlejowi.
Kolega Tadeusz od wielu lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły oraz przewodniczącego komisji socjalnej w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Podczas swej wieloletniej drogi zawodowej uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Zyskał niezwykłe uznanie uczniów jako wspaniały organizator niezapomnianych wycieczek i imprez kulturalnych, wzorowy wychowawca i dydaktyk. W Zespole Szkół Zawodowych rozpoczął pracę w roku 1973 na stanowisku nauczyciela zawodu na warsztatach szkolnych, a od 1979 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 1995 roku był kierownikiem szkolenia praktycznego. Stanowisko wicedyrektora do spraw przedmiotów zawodowych wolsztyńskiego ZSZ objął w roku 1997. Jednym z ważnych jego dzieł było współtworzenie "Przedsiębiorstwa Symulacyjnego" dla uczniów klas technikum w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec. Zawsze z korzyścią dla swoich uczniów współpracował z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym i przedsiębiorstwami. Jego uczniowie zdobywali wiele czołowych miejsc w "Konkursie o najlepszego ucznia w zawodzie" na szczeblu wojewódzkim. Był wielokrotnie nagradzany Nagrodą Dyrektora Szkoły a także Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu, Nagrodą MEN, wyróżniony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Odznaką "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego", Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Drogi Kolego Tadeuszu!
Życzymy Ci, by na zasłużonej emeryturze znalazł się czas na pełną realizację tych zamierzeń i planów, na które brakowało Ci czasu dotychczas. Życzymy, by Twoja aktywność, którą wykazywałeś w pracy zawodowej, teraz zaprocentowała w bardziej osobistym wymiarze. Wierzymy także, że, tak jak dotychczas - w szeregach czynnych nauczycieli, tak i szeregach naszej oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów będziesz dalej aktywnym członkiem ZNP.
W imieniu
Zarządu Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Prezes
Sławomir Wieczorek

20 kwietnia, 2015

Podziękowanie dla uczestników manifestacji 18 kwietnia


Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=k0UNOGeBVdA

Protestowaliśmy w Warszawie

W sobotę 18 kwietnia 50 osobowa grupa wolsztyńskich nauczycieli uczestniczyła w ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty zorganizowanej w Warszawie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ogółem manifestacja zgromadziła ponad 22 tys.
pracowników oświaty z całej Polski.
Autokar z protestującymi przedstawicielami pracowników wolsztyńskiej oświaty wyruszył w drogę do Warszawy już o 04.00 rano. Kilka minut po 10.00 byliśmy na warszawskim Torwarze i ok. 11.00 ruszyliśmy wraz z całym Wielkopolskim Okręgiem ZNP na trasę marszu. Pogoda nie była najlepsza. Krótkie chwile słoneczne przedzielane były dłuższymi - chłodu, wiatru i opadów. Choćby z tych powodów należą się wielkie słowa uznania wszystkim uczestnikom protestu.
Trasa marszu wiodła ulicami: Łazienkowską, Myśliwiecką, Górnośląską, Piękną, Alejami Ujazdowskimi, Aleją Szucha dalej ulicą Bagatela i ponownie Alejami Ujazdowskimi.
Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiciele naszego Związku wręczyli minister Kluzik
- Rostkowskiej petycję (treść petycji zamieszczamy w osobnym wpisie). Adresowane do premier Ewy Kopacz, petycje wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ (w tym ZNP), przedstawiciele organizacji związkowych wręczyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ministrowi pracy.
    

Petycja Związku Nauczycielstwa Polskiego

Petycja ZNP

Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
Pani
Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

P e t y c j a
 
Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach dotyczących:
 • zwiększenia nakładów na edukację,
 • poszanowania zawodu nauczyciela,
 • podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
 • zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych,
 • zaprzestania łamania prawa przez samorządy,
 • wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

U z a s a d n i e n i e
Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wyrażają dezaprobatę wobec rezultatów dotychczasowych działań Ministra Edukacji Narodowej w zakresie kreowania strategii polityki oświatowej państwa.  Szczególną rolą Ministra Edukacji Narodowej jako swoistego strażnika Konstytucji RP w obszarze edukacji jest tworzenie rozwiązań systemowych służących realizacji praw obywateli do publicznej edukacji na najwyższym poziomie. Natomiast z dużym niepokojem obserwujemy narastający chaos w zakresie polityki oświatowej państwa. Podejmowane przez resort działania mają charakter reaktywny i doraźny, daleki od długofalowej metody kształtowania tej najważniejszej dziedziny życia społecznego. Przykład tego rodzaju działań stanowi między innymi sposób wdrażania:
 • obniżenia wieku obowiązku szkolnego,
 • kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych,  
 • bezpłatnego podręcznika dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Jednocześnie poważne obawy budzi:
 • brak koncepcji kształcenia kandydatów do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • brak skutecznego hamulca wobec narastającego procesu prywatyzacji szkół,
 • chaos legislacyjny skutkujący postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego.
Od kilku lat maleją nakłady na edukację! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku! Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania.
Wobec narastających problemów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, domagamy się zmian w systemie finansowania zadań oświatowych państwa. Oczekujemy finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa, uwzględnienia finansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego  w części oświatowej subwencji ogólnej, zmiany zasad wspierania finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych.   Ranga społeczna zawodu nauczyciela i wiążąca się z tym jakość kształcenia jest zbyt ważną sprawą, by podejmować kluczowe decyzje o zmianach pragmatyki nauczycielskiej głównie na podstawie rachunku ekonomicznego.
Działania niektórych decydentów oświatowych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, wymierzone przeciwko nauczycielom prowadzą do pozbawienia ich niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie.
Za krzywdzące uważamy rozpowszechnianie informacji dotyczących Karty Nauczyciela, która jak twierdzi Pani Minister „jest grzybem na ścianie”. Oczekujemy od Ministra Edukacji Narodowej posługiwania się faktami dotyczącymi zapisów zawartych w Karcie Nauczyciela. Pragmatyka tego zawodu ma 89 lat. Dzisiejsze prawa i obowiązki określone w Karcie Nauczyciela to rodzaj układu zbiorowego, który obowiązuje w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy na terenie całego kraju.
W związku z tym, z coraz większym niepokojem przyjmujemy szkalujące, nieprawdziwe wypowiedzi w sprawie zawodu nauczyciela formułowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Rozpowszechnianie fałszywych informacji o czasie pracy nauczycieli, rzekomych przywilejach określonych w Karcie Nauczyciela, a także wysokości osiąganych przez nauczycieli wynagrodzeń przekraczających 5.000 zł., to dowód na konfrontowanie środowiska nauczycielskiego z opinią publiczną oraz dyskredytowanie pracy i dorobku nauczycieli.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się każdej nieprzemyślanej zmianie statusu zawodowego nauczycieli. Domagamy się poszanowania naszych praw i naszego dorobku zawodowego!
Oczekujemy od Ministra Edukacji Narodowej przedstawienia opinii publicznej prawdziwych danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, a także ich czasu pracy. Za niedopuszczalne uznajemy rozpowszechnianie informacji odbiegających od rzeczywistości. Czas pracy nauczyciela jest ściśle określony w Karcie Nauczyciela. Tymczasem jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych przekracza określony ustawą wymiar, tj. 40 godzin.
Kwestia wynagrodzeń to również temat wymagający od Ministra Edukacji Narodowej posługiwania się prawdą. Obowiązujący system wynagrodzeń opracowany przez ministra Mirosława Handkego wymaga zmiany, bowiem w tzw. średniej wynagrodzeń uwzględnia się aż 16 dodatków, z czego tylko dwa elementy są gwarantowane, tj. płaca zasadnicza i dodatek stażowy od czwartego roku pracy.
Stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga a średnią krajową. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat!
Żądamy podjęcia procedur uzgodnieniowych projektu rozporządzenia płacowego, ze szczególnym uwzględnieniem postulatu podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r. Oczekujemy zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu oraz przyjęcia zasady, że minimalny wzrost udziału zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65%, corocznego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także powrotu do zasady, że podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli następuje nie później niż  w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.
Domagamy się finansowego uznania pracy nauczycieli i 10-procentowych podwyżek od stycznia 2016 roku!
Niezrozumiałym  jest fakt wspierania przez Ministra Edukacji Narodowej procesu przekazywania szkół  i  placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd podmiotom. Minister edukacji powinien stać na straży spójności systemu, dbać o rozwój oświaty publicznej, a nie wpisywać się do grona jej likwidatorów. Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, często przy biernej postawie resortu edukacji, a nawet przy wsparciu Ministra edukacji.
Część samorządów wszystkie prowadzone przez siebie placówki oświatowe przekazało do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczeniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych. Nie jesteśmy przeciwnikami szkół prywatnych, natomiast nie możemy pogodzić się z faktem, że oświata niepubliczna zaczyna zastępować oświatę publiczną, a przy braku określonych zapisów ustawowych staje się intratnym źródłem dochodów.  Żądamy zahamowania procesu likwidowania i przekazywania szkół i placówek prowadzonych przez samorządy.
Domagamy się takich mechanizmów prawnych, które uniemożliwią demontaż publicznej oświaty i powstrzymają zatrudnianie pracowników oświaty na gorszych warunkach!
Wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom oraz bezprawnej ingerencji w organizację pracy szkoły organów jednostek samorządu terytorialnego, domagamy się podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zasad wykonywania skutecznego nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, a jednocześnie zwiększenia kontroli nad jakością merytoryczną i jednolitością orzecznictwa organów sprawujących ten nadzór.
Wzywamy Ministra edukacji do zainicjowania zmian w przepisach prawa oświatowego mających na celu zapewnienie kuratorom oświaty możliwości skutecznego sprawowania nadzoru pedagogicznego nad prawidłową realizacją polityki oświatowej państwa przez jednostki systemu oświaty.
Domagamy się przywrócenia kuratorom oświaty uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących, w szczególności w zakresie kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń jednostek systemu oświaty, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół.
Rozwiązanie wymienionych wyżej kwestii wymaga woli podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej  dialogu z partnerem społecznym jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.  Od dłuższego czasu na te rozmowy czekamy. Niestety, bez rezultatu. Dlatego przyszliśmy dziś pod gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Liczymy, że ta forma wyrażenia niezadowolenia przez protestujących pracowników oświaty wywoła u Pani Minister refleksję  i doprowadzi do dialogu. Domagamy się rzeczywistego dialogu!
Za  UCZESTNIKÓW  OGÓLNOPOLSKIEJ MANIFESTACJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Prezes ZNP
Sławomir Broniarz
Warszawa, 18 kwietnia 2015 r.

Źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/2335/Petycja_ZNP

14 kwietnia, 2015

Informacja dla uczestników wyjazdu do Warszawy.Informacja dla uczestników wyjazdu do Warszawy 18 kwietnia 2015 r.:


- wyjazd z Wolsztyna – 18 kwietnia 2015 r. godz. 04.00 sprzed dworca kolejowego; zbiórka uczestników godz. 3.50;
 

- przyjazd do Warszawy na parking przy Torwarze ok. godz. 10.00;

- rozpoczęcie manifestacji o godz. 11.00 z ronda im. Stanisława Sedlaczka (zbieg ulic: Rozbrat, Łazienkowska, Myśliwiecka),

- godz. 11.00 – 14.00 przemarsz uczestników manifestacji trasą: Łazienkowska, Myśliwiecka, Górnośląska, Wiejska, Matejki, Al. Ujazdowskie, Szucha, Bagatela, Al. Ujazdowskie – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pracownicy oświaty będą pikietować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów spotkają się na wspólnej manifestacji z innymi branżami.

- po manifestacji przewidujemy przejazd do centrum Warszawy, w okolice Pałacu Kultury lub Złotych Tarasów. Mniej więcej do godz. 17.00 – 18.00 zwiedzanie centrum Warszawy.

- ok. godz. 17.00 – 18.00 przejazd do hotelu w Ożarowie Mazowieckim;
- ok. godz. 19.00 - posiłek;
- 19.00 - 21.00 - szkolenie związkowe;

- na miejscu noclegu uzgodnimy trasę na niedzielę. Chcielibyśmy zobaczyć Łazienki, cmentarz na Powązkach, może Wilanów, lotnisko na Okęciu, Stadion Narodowy ewentualnie inne atrakcyjne miejsca w Warszawie, być może przejażdżka metrem. O tym co i w jakiej kolejności będziemy zwiedzać zadecydują głównie nasze możliwości czasowe i ograniczenia związane z czasem pracy kierowcy.

- w niedzielę 19 kwietnia ok. 9.00 – 10.00 wyjazd z Ożarowa do Warszawy i zwiedzanie Warszawy;

- ok. 17.00 wyjedziemy z Warszawy do Ożarowa Mazowieckiego na posiłek;

- po posiłku ruszymy w drogę do Wolsztyna;

- przyjazd do Wolsztyna planujemy ok. 23.00Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie jako organizator wyjazdu zapewnia:

- ubezpieczenie uczestników, podróż autokarem, nocleg w hotelu „Bida z Nędzą” w Ożarowie Mazowieckim, jeden posiłek w sobotę 18 kwietnia i dwa posiłki w niedzielę 19 kwietnia 2015 r. Pozostałe posiłki uczestnicy wyjazdu organizują sobie we własnym zakresie (można zabrać kanapki i inny prowiant, podczas podróży będą przystanki na parkingach, gdzie będzie można się posilić, podobnie w Warszawie – będą możliwości skorzystania z barów i restauracji).

Obowiązki uczestników:

udział w manifestacji, przestrzeganie ustaleń dotyczących reżimów czasowych, zachowanie rozsądnej dyscypliny podczas całego wyjazdu.

Warto zabrać z sobą:

- gwizdki, trąbki lub inne hałaśliwe urządzenia, plan Warszawy, odstraszające deszcz parasole
i odpowiednie - na niedającą się przewidzieć pogodę - ubranie, koniecznie telefon komórkowy.

Źródło fotografii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawska_Syrenka

Łączna liczba wyświetleń