20 grudnia, 2012

Życzenia świąteczne - BOŻE NARODZENIE 2012


Za kilka dni 
Święta Bożego Narodzenia
- czas, na który wszyscy czekamy z radością i nadzieją,
- czas składania i przyjmowania życzeń najwspanialszych, bo łączących się
z przyjściem na świat Boga - Człowieka
- czas radości ale także wzruszeń i zadumy
Niech te świąteczne dni, dla nas wszystkich
- Związkowców i Niezwiązkowców, Nauczycieli, Pracowników obsługi i administracji, Dyrektorów, a także dla wszystkich Drogich Czytelników niezwiązanych z oświatą -
będą złożone z najpiękniejszych chwil mijającego już roku 2012
Niech będzie to czas uśmiechu, rodzinnego ciepła i miłości, dobrych myśli kierowanych w stronę innych ludzi. 
Niech będzie to czas pojednania, zrozumienia 
i zauważenia 
Człowieka 
tam gdzie widać tylko stanowiska 
 W imieniu Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie
Prezes
Sławomir Wieczorek

Nauczyciele: co myślą o nich Polacy?

Nauczyciele to oddani pracy idealiści z powołaniem czy lenie z dwumiesięcznymi wakacjami? Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS pokazuje, co tak naprawdę Polacy myślą o osobach wykonujących ten zawód.

W kwestionariuszu badania zamieszczono 10 stwierdzeń związanych z cechami pracy nauczyciela, warunkami zatrudnienia nauczycieli oraz społecznym odbiorem tego zawodu; pytano badanych, czy się z nimi zgadzają, czy też nie.


Sondaż pokazał, że zdecydowana większość badanych postrzega pracę nauczyciela jako stresującą (86 proc.), bardzo odpowiedzialną (83 proc.) i trudną (74 proc.).

Dwie trzecie badanych (68 proc.) uważa, że nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i chętnie je podnoszą, a ponad połowa (55 proc.), że wykonują pracę, która daje im dużo satysfakcji. Ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) jest zdania, że nauczyciele mają poczucie misji, natomiast dwukrotnie mniejsza grupa (21 proc.) nie zgadza się z tą opinią.

Mocno podzielone są opinie co do tego, czy zawód nauczyciela cieszy się dużym szacunkiem: ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) twierdzi, że tak i tyle samo (36 proc.) - że nie. Podobnie jest z opiniami o zarobkach nauczycieli - tylko nieznacznie przeważa przekonanie, że nie są one za niskie (34 proc. wobec 30 proc.).

Zróżnicowane są też oceny warunków zatrudnienia nauczycieli. Połowa badanych (49 proc.) uważa, że nauczyciele w Polsce mają za długie urlopy, tyle samo (49 proc.) twierdzi, że przepracowują zbyt mało godzin tygodniowo, natomiast przeciwnego zdania jest odpowiednio 31 proc. i 24 proc. ankietowanych.

Badani pytani byli także o to, czy chcieliby, żeby któreś z ich dzieci pracowało w przyszłości jako nauczyciel w szkole (respondenci mieli odpowiedzieć na to pytanie niezależnie od tego, czy mają dzieci, czy też nie). 54 proc. odpowiedziało, że nie chcieliby. 34 proc. ankietowanych odniosło się do tego pomysłu z aprobatą.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-17 listopada 2012 r. na 952-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


Źródło:
http://szkola.wp.pl/kat,131914,title,Nauczyciele-co-mysla-o-nich-Polacy,wid,15195878,wiadomosc.html?ticaid=1fbd0

19 grudnia, 2012

Informacja emerytalna
Zarząd Główny ZNP informuje ,że osoby pobierające emeryturę nauczycielską  z art. 88 ustawy Karta Nauczyciela , które osiągnęły wiek 55 lub 60 lat (kobiety), 60 lub 65 lat (mężczyźni)  i chciałyby  w związku  z tym dokonać przeliczenia emerytury, powinny dokonać tego najpóźniej do końca grudnia 2012r.
Od 1  stycznia 2013 r. wchodzi bowiem  w życie zapis art. 25 ust.1b ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2012 r.,poz.637) mówiący o tym ,że  podstawę obliczenia emerytury będzie pomniejszało się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. To może powodować ,że przeliczenie dokonane w 2013r. będzie mniej korzystne.
Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli w wyniku  ponownego ustalenia, emerytura będzie niższa ,ZUS będzie wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości.

Opracowała: Jolanta Gałczyńska

16 grudnia, 2012

Pani Anna Hajduk Honorową Przewodniczącą SEiR -Mikołajkowe spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów12 grudnia w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z tradycją, spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów naszego Oddziału ZNP... 

W przeszłości, przez wiele lat, główną organizatorką tych świątecznych, a także wielu innych: spotkań, wycieczek, pikników oraz całokształtu życia wolsztyńskiej SEiR była jej przewodnicząca
Pani prof. Anna Hajduk
. Od 2010 r. Pani profesor, czynnie uczestniczy w życiu sekcji już jako jej członek, zaś na stanowisku przewodniczącej zastąpiła Ją Kol. Jolanta Witkowska. W uznaniu wielu zasług dla ZNP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w wolsztyńskiej SEiR, zarząd Sekcji w lutym b.r. podjął uchwałę o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego o nadanie tytułu Honorowej Przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów w Wolsztynie Pani Annie Hajduk. 
Niezwykle miło nam jest poinformować, że wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i podczas tegorocznego - świątecznego spotkania - akt nadania tytułu
HONOROWEJ PRZEWODNICZĄCEJ SEKCJI EMERYTÓW
I RENCISTÓW W WOLSZTYNIE
PANI PROF. ANNIE HAJDUK
 wręczył Honorowy Prezes Wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Kol. Edward Laskowski
Uczestnicy spotkania odśpiewali swojej honorowej "szefowej" gromkie "Sto lat", zaś prezes oddziału Sławomir Wieczorek oraz aktualna przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Jolanta Witkowska wręczyli kwiaty.
Wzruszona Pani prof. opowiedziała o tym jak praca związkowa wyglądała przed laty, w czasach kiedy nikt nie słyszał o takich wynalazkach jak internet, telefony komórkowe (nawet sieć telefonów stacjonarnych była bardzo skromna) i kilkadziesiąt pism trzeba było dostarczyć członkom sekcji osobiście.

Jeszcze raz, w imieniu wszystkich członków wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, serdecznie gratulujemy Pani prof. Annie Hajduk tego wyróżnienia.

Honorowy Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie Kol. Edward Laskowski
i Honorowa Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Anna Hajduk


...Gościem tegorocznego spotkania była Pani Katarzyna Lulkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie. Czas spotkania miło upłynął przy bożonarodzeniowych piosenkach i kolędach śpiewanych przez uczennice Liceum: Darię Kliks oraz Aleksandrę Andrzejak, a także wykonywanych przez samych uczestników spotkania przy akordeonowym akompaniamencie Kol. Małgorzaty Jobke.
Odbyło się zebranie Zarządu Oddziału

We wtorek 11 grudnia b.r. w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się zebranie Zarządu Oddziału ZNP. Podczas zebrania omówiono działania podejmowane przez Zarząd w ostatnim czasie, w tym m.in. efekty rozmów dotyczących wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, udział zespołu ZNP Wolsztyn w turnieju kręglarskim we Wronkach, wyniki ankiet dotyczących pracy świetlic szkolnych. Chwilą ciszy uczestnicy zebrania uczcili pamięć niedawno zmarłej Kol. Wandy Sołtysiak - przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów Okręgu Wielkopolskiego. Omawiano także stan przygotowań do wyjazdu na spektakl "Romeo i Julia" oraz perspektywy dotyczące letniej wycieczki.
Ważnym punktem zebrania była dyskusja dotycząca przyszłości Karty Nauczyciela i efektów toczących się rozmów na linii: nauczycielskie związki zawodowe - organizacje samorządowe - MEN, w których aktywnie uczestniczy Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP Kol. Joanna Wąsala.
Rozmawiano także na temat niektórych elementów przyszłorocznego planu pracy Oddziału.
Miłą niespodziankę sprawił Pan Starosta Ryszard Kurp, który odwiedził nas podczas zebrania. Pan Starosta złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz przekazał Oddziałowi świąteczny upominek.

04 grudnia, 2012

Będzie regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi        
        W poniedziałek 3 grudnia b.r. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli dyrektorów: szkół podstawowych, gimnazjów,  przedszkoli  oraz przedstawiciela  Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP reprezentował prezes kol. Sławomir Wieczorek) z Burmistrzem Wolsztyna Panem Andrzejem Rogozinskim, Zastępcą Burmistrza Panią Justyną Mikołajewską oraz Sekretarzem Gminy Panią Hanną Sitkowską. Głównym tematem rozmowy była sprawa podwyżek dla pracowników obsługi i administracji.
        Przypomnę, że  potrzebę podwyżek, a także finansowego uznania dla tych pracowników, których praca łączy się z koniecznością posiadania wysokich kwalifikacji oraz ze szczególną odpowiedzialnością zawodową, zarówno prezes Oddziału ZNP jak i dyrektorzy szkół, sygnalizowali władzom gminy już wcześniej. Warto również wspomnieć, że w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy nie zaplanowano jakichkolwiek podwyżek dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Urzędzie Miasta, czy też pośrednio – w jednostkach organizacyjnych podległych Gminie.
        W tym kontekście można stwierdzić, że poniedziałkowe rozmowy zakończyły się sukcesem. Uznano bowiem, że istnieje konieczność regulacji wynagrodzeń w tej grupie pracowników. Regulacja będzie procesem rozłożonym na kilka lat, jednak już od stycznia przyszłego roku, najmniej zarabiający pracownicy administracji i obsługi mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń. Jednym z celów regulacji jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na porównywalnych stanowiskach, przy czym wyrównywanie różnic odbywać się będzie „w górę”, oznacza to, że wzrost wynagrodzeń nie obejmie wszystkich pracowników, a  dotyczyć będzie głównie tych, których wynagrodzenia są najniższe.
        Kontynuacja procesu regulacji wynagrodzeń w kolejnych latach spowoduje, że głównym czynnikiem różnicującym płace na porównywalnych stanowiskach, będzie dodatek za staż pracy, zaś płaca zasadnicza będzie zbliżona.

01 grudnia, 2012

WRONKI 2012 - kręgle to nie taka prosta sprawa


Dzisiaj we Wronkach odbył się V Okręgowy Turniej Kręglarski Nauczycieli i Przyjaciół ZNP (o turnieju informowaliśmy w poście z 7 listopada b.r.). Po raz pierwszy w turnieju wziął udział zespół z naszego Oddziału. W skład zespołu ZNP Wolsztyn weszli: Jolanta Witkowska, Agnieszka Wolnik, Anna Wieczorek oraz Sławomir Wieczorek. Trzeba przyznać, że KRĘGLE TO NIE TAKA PROSTA SPRAWA jakby mogło się wydawać komuś, kto nigdy z tym sportem nie miał do czynienia. Zasady gry są dość łatwe: bierze się do ręki kulę, następnie z kulą w ręce trzeba się rozpędzić po specjalnej bieżni, w odpowiednim momencie kulę należy wypuścić swobodnie, tak by już sama pędziła po torze w stronę dużych pionków (zwanych kręglami) ustawionych na końcu. Najlepiej jest gdy kula swoim nieziemskim impetem przewróci wszystkie pionki (9 sztuk!) a najweselej - gdy kula nie przewróci żadnego z nich. Z ogromną satysfakcją donoszę, że dość często udawało nam się trafiać w cel i wielokrotnie!, z olbrzymim łoskotem!!, kręgle - za naszą przyczyną - padały  na tor!!!, zwiększając nasz dorobek punktowy. Jednak przecież nie chodziło o wyniki sportowe. 
To były niezwykle wesołe zawody.

Gorąco dziękujemy organizatorom turnieju - Oddziałowi ZNP we Wronkach i Prezesowi - Kazi Nowak za wspaniałą atmosferę, bezstresową zabawę i wyśmienite jedzonko. Obiecujemy, że w kolejnym turnieju także nie zabraknie "kręglarzy" z Wolsztyna.                                                                                                                  Sławomir Wieczorek                                                                                                                                 Prezes Oddziału ZNPWolsztyn    

Łączna liczba wyświetleń