30 września, 2015

Wolsztyński Dom Kultury - Teatr FOKUS zaprasza na komedię "Zakciało sie wom KalwaryJi"

Wolsztyński Dom Kultury zaprasza nauczycieli oraz pracowników oświaty na nowy spektakl 
Teatru Fokus:

 Zakciało sie wom Kalwaryji


Premiera tego spektaklu odbyła się w kwietniu 2015 r. Jest to kontynuacja – niejako druga część komedii „Tato, tato, sprawa się rypła” .
Akcja toczy się w domu chłopa Placka około 1990 roku, już po przemianach ustrojowych, które dokonały się w Polsce. Sztuka jest komediowym ujęciem typowych polskich wad, które jeszcze wyraziściej ujawniają się w zderzeniu z nową ekonomiczną i polityczną sytuacją kraju. Zaskakuje aktualność krytyki i trafność diagnozy przyczyn dzisiejszych postaw ludzi. Podobnie jak pierwsza część - komedia napisana jest soczystą, jędrną gwarą z okolic Wadowic.
Reżyseria - Adam Żuczkowski
Obsada:
Placek - Janusz Mrozkowiak
Matka - Ewa Malińska
Józek - Marcin Chałupka
Helka - Cecylia Longier
Babka - Agnieszka Maruszewska
Urzędniczka - Ewa Korzańska
Adela Kadela - Daria Klimek
Kowal - Jerzy Luftmann
Ignac - Maciej Borowski

28 września, 2015

Zapraszamy na zebranie Zarządu Oddziału ZNP

Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz członków oddziałowej Komisji Rewizyjnej  zapraszam na zebranie, które odbędzie się 08 października 2015 r. jak zwykle w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie (ul. Rzeczna).
Ze względu na wagę przewidzianych do omówienia spraw, proszę o niezawodne przybycie. Jeśli ktoś z Państwa Prezesów ognisk, z ważnych przyczyn, nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wcześniejsze powiadomienie oraz o wydelegowanie zastępców.

Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek

Jedziemy na musical EVITA


Uczestników wyjazdu na musical EVITA do Teatru Muzycznego w Poznaniu informujemy, że wyjazd nastąpi 17 października 2015 r. o godz. 16.00 sprzed Dworca Kolejowego w Wolsztynie. Zbiórka uczestników wyjazdu godz. 15.50. Spektakl rozpoczyna się o godz. 19.00. Emerytów prosimy o zabranie swoich legitymacji.

24 września, 2015

Liczyliśmy na więcej

Dzisiaj odbyły się decydujące rozmowy przedstawicieli ZNP z władzami Gminy Wolsztyn dotyczące przewidywanych na 2016 rok podwyżek dla pracowników obsługi i administracji. Rozmowy te były kolejnym elementem rozpoczętego w ubiegłym roku procesu wzrostu wynagrodzeń tej grupy pracowników oświaty. 
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele władz gminy: Pan Wojciech Lis - Burmistrz Wolsztyna, Pani Izabela Barska - Dyrektor GZOEiAO, Pan Michał Nowak - Skarbnik Gminy, ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego: Sławomir Wieczorek - Prezes Oddziału ZNP Wolsztyn, Pan Konrad Duszyński - przewodniczący Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, Pani Ewa Milczyńska i Pani Katarzyna Olszewska - członkinie Zarządu SEiR, dyrektorów placówek reprezentowali Pani  Wiesława Kruk - SP nr 1, Pani Ewa Ratajczak - Przedszkole nr 1, Pan Janusz Mrozkowiak - SP nr 3 oraz Pan Marcin Tajchert - SP Stary Widzim.
W trakcie rozmów Pan Burmistrz przedstawił wyliczenia skutków podwyżek dla różnych wartości procentowych. Ostatecznie, mimo zabiegów przedstawicieli ZNP, ustalone zostało 6% zwiększenie budżetu jaki przeznaczony zostanie na płace pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w placówkach podległych gminie. Zdaniem przedstawicieli władz, jest to najwyższa, możliwa do realizacji podwyżka wynagrodzeń.  O ostatecznym kształcie podwyżek decydować będą dyrektorzy placówek. Oznacza to, że w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić nawet bardzo znaczące różnice wzrostu wynagrodzeń. 
Uważamy, że przewidywane podwyżki to krok w dobrym kierunku, choć trzeba przyznać, że 6% nas nie zadowala. O akceptacji (lub jej braku) powyższych ustaleń oraz ewentualnych dalszych działaniach Związku w tej sprawie zadecyduje Zarząd Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. 
Podczas dzisiejszego spotkania uzgodniono także, że kolejne rozmowy w sprawie podwyżek odbędą się na początku kwietnia przyszłego roku. Być może daje to szansę na kolejny wzrost wynagrodzeń już w trakcie przyszłego roku.

22 września, 2015

14 października 2015 r. NAUCZYCIELSKI DZIEŃ PROTESTU

Nauczycielski Dzień Protestu

14 października manifestacja w Warszawie
- ZNP zaostrza akcję protestacyjną w ramach sporu z rządem – mówił dziś (21 września 2015 r.) prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie. Dzisiaj na ten temat rozmawiają w Warszawie członkowie Prezydium ZG ZNP.
- 14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbędzie się w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty – poinformował prezes ZNP. - Związek zaprasza inne organizacje związkowe do udziału w manifestacji, w tym oświatową „Solidarność”. Związek ogłasza 14 października Nauczycielskim Dniem Protestu. Ten dzień, popularnie zwany świętem nauczycieli, będzie w tym roku Nauczycielskim Dniem Protestu.
Szef ZNP przypomniał postulaty i żądania Związku kierowane do rządu. Są to m.in.:
Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.
Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.
Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.
Zahamowanie procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.
Obrona praw związkowych w świetle zapowiedzi premier Ewy Kopacz, która przedstawiając program wyborczy PO, zapowiedziała koniec obowiązku finansowania przez pracodawców etatów związkowych.
- Dzisiaj także ogłaszamy List otwarty Związku Nauczycielstwa Polskiego do Premier Rządu RP ws. przygotowania szkół na przyjęcie dzieci uchodźców. List ten podpisała już Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej. Zapraszamy także inne organizacje – powiedział prezes Sławomir Broniarz.
W wyniku konfliktu w Syrii miejsca pracy opuściło 52 000 nauczycieli a  2,4 miliona dzieci nie ma dostępu do szkół. 
„W obliczu konfliktów zbrojnych edukacja uchodźców traktowana jest często jako luksus. A przecież prawo do edukacji jest jednym z podstawowych praw człowieka! (…) Jako nowoczesny związek, nie możemy ze spokojem przyglądać się, jak politycy usilnie starają się odsunąć od siebie moment, w którym trzeba będzie podjąć konkretne działania” – czytamy w liście.
- Nie możemy także zgodzić się z minister Joanną Kluzik-Rostkowską, która powiedziała, że szkoły przygotowane są na przyjęcie dzieci uchodźców. Przygotowanie szkół nie polega  na zapewnieniu miejsca w klasach, papieru i ołówków – mówił szef ZNP.
Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką edukacji, kierowanej do imigrantów i uchodźców. - Jeśli dzieci uchodźców mają poczuć się w polskich szkołach dobrze, a ich rodzice mają mieć poczucie, że są one w naszych placówkach bezpieczne i szczęśliwe należy już dziś przystąpić do stworzenia koncepcji kształcenia dzieci uchodźców i współpracy z ich rodzicami, należy także przygotować szkolenia dla nauczycieli z placówek, do których dzieci te zostaną skierowane oraz zaprojektować działania adresowane do społeczności lokalnych, w których znajdują się te placówki.  Wspólnie z organizacjami deklarujemy, że w krótkim czasie możemy zorganizować konferencje, seminaria i zespoły robocze w celu wypracowania modelu kształcenia dzieci uchodźców w Polsce oraz że jesteśmy gotowi we współpracy z uczelniami wyższymi oraz placówkami doskonalącymi podjąć się przygotowania nauczycieli – czytamy w liście.

16 września, 2015

Pierwsze rozmowy w sprawie podwyżek dla pracowników obsługi i administracji

W dniu dzisiejszym miała miejsce pierwsza tura rozmów dotyczących podwyżek dla pracowników obsługi i administracji. W skład delegacji ZNP weszli: Sławomir Wieczorek - prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie; Konrad Duszyński – przewodniczący SPAiO; Ewa Milczyńska i Katarzyna Olszewska – członkinie Zarządu SPAiO. Naszą delegację wspierali: Janusz Mrozkowiak – dyrektor SP nr 3 i Marcin Tajchert – dyrektor SP w Starym Widzimiu. Ze strony władz Gminy Wolsztyn w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis; Skarbnik Gminy Michał Nowak oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty Izabela Barska.
Podczas rozmów przedstawiciele ZNP przedstawili sytuację materialną pracowników administracji i obsługi oraz przekazali swoje oczekiwania związane ze wzrostem poziomu wynagrodzeń dla tej grupy pracowników oświaty. Oczekiwania te zgodne są zawartymi w piśmie skierowanym do Burmistrza Wolsztyna z dnia 6 lipca 2015 (link). Nasze argumenty spotkały się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem ze strony Pana Burmistrza. Kolejna tura rozmów odbędzie się 24 września b.r. Do tego czasu dokonane zostaną konkretne wyliczenia jakie skutki finansowe poniesie za sobą podwyżka wynagrodzeń i jakie w tym zakresie są możliwości gminy. Wierzymy, że tego dnia podjęte zostaną konkretne decyzje w tej sprawie.

15 września, 2015

Spotkania z włodarzami Gminy Wolsztyn i Powiatu Wolsztyńskiego

 W poniedziałek 7 września b.r. prezes oddziału ZNP w Wolsztynie Sławomir Wieczorek spotkał się ze Starostą Wolsztyńskim Panem Januszem Frąckowiakiem, Wicestarostą Panem Piotrem Krajewskim oraz Burmistrzem Wolsztyna Panem Wojciechem Lisem. Podczas spotkań prezes przekazał pisma dotyczące akcji protestacyjnej prowadzonej przez nasz Związek oraz treść postulatów wnoszonych przez ZNP do rządu. Treść pisma publikujemy poniżej.Wolsztyn; 07 września 2015 r.


Sz. Pan
Janusz Frąckowiak
Starosta Wolsztyński

Sz. Pan
Wojciech Lis
Burmistrz Wolsztyna


Już 17 marca bieżącego roku Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. Podstawową formą tej akcji było oflagowanie budynków placówek oświatowych flagami związkowymi, jednak najistotniejszym elementem tej fazy protestu była manifestacja, która odbyła się w Warszawie 18 kwietnia b.r. W manifestacji uczestniczyła także pięćdziesięcioosobowa reprezentacja wolsztyńskich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół.
Na czas wakacji akcję protestacyjną, decyzją władz ZNP, zawieszono. Protest został wznowiony wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Głównym powodem akcji protestacyjnej jest brak możliwości podjęcia rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na tematy dotyczące postulatów wnoszonych przez ZNP. Podejmowane przez Związek, od stycznia, próby rozmów, jak dotychczas były skutecznie torpedowane przez aktualną minister edukacji narodowej Joannę Kluzik – Rostkowską.
W związku z powyższym istnieje realna możliwość zaostrzenia form protestu.
W tej sprawie wiążące decyzje zostaną podjęte przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego po 21 września b.r.
Charakter naszych postulatów jest jednoznaczny i jedynym ich adresatem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiłości prawne powodują jednak, że ani rząd, ani ministerstwo, nie będąc pracodawcami, nie mogą być stroną sporu zbiorowego. Aktualnie obowiązujące prawo zmusza nas do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami czyli konkretnymi placówkami i reprezentującymi te placówki dyrektorami. Absurdem jest, że ZNP musi swoje postulaty kierować do dyrektorów szkół, przedszkoli, wójtów, burmistrzów czy starostów, którzy nie mają żadnych możliwości podejmowania decyzji o znaczeniu ogólnopolskim. Niestety, aby móc skutecznie prowadzić akcję protestacyjną zmuszeni jesteśmy podejmować kolejne działania zgodnie z niedostosowaną do rzeczywistości Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wierzymy, że jeśli dojdzie do zaostrzenia form protestu, okaże Pan zrozumienie dla podejmowanych przez ZNP działań, których celem jest dobro oświaty i zatrudnionych osób.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

03 września, 2015

Pismo do Dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.

Poniżej publikujemy treść listu, który dzisiaj przekazaliśmy Dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żłobka, dotyczącego działań ZNP w sprawie podwyżek dla pracowników obsługi i administracji. Uzupełnieniem tego listu są pisma, jakie wcześniej skierowaliśmy do Pana Wojciecha Lisa - Burmistrza Wolsztyna oraz odpowiedź Burmistrza. Z tymi pismami można zapoznać się w poście: Pisma dotyczące podwyżek dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn
Wolsztyn; 02 września 2015 r.
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów
oraz Gminnego Żłobka w Gminie Wolsztyn!


         Podobnie jak w ubiegłym roku wolsztyński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w kierowanych przez Państwa placówkach. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Burmistrza Wolsztyna – Pana Wojciecha Lisa (kopia pisma oraz odpowiedź w załączeniu), w którym przedstawiamy aktualną sytuację pracowników oraz ich oczekiwania dotyczące wysokości i formy wzrostu wynagrodzeń.
         Nasze działania z roku ubiegłego i lat wcześniejszych przyniosły pewne efekty. Mimo wszystko zarobki tej grupy osób kształtują się na bardzo niskim poziomie. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, aby pensja zasadnicza najniżej uposażonych pracowników obsługi była co najmniej równa lub wyższa od płacy minimalnej, dzięki czemu dodatek za staż pracy powodowałby zróżnicowanie zarobków. Chcielibyśmy także, by proporcjonalnie wzrosły wynagrodzenia pracowników administracyjnych, od których dzisiaj wymagane są kwalifikacje na poziomie wyższego wykształcenia, którzy często wykonują wiele obarczonych dużą dozą odpowiedzialności obowiązków administracyjnych, księgowych, kadrowych i innych, o których znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania placówek Państwo wiedzą najlepiej.
         W najbliższym czasie dojdzie w tej sprawie do rozmów przedstawicieli ZNP reprezentujących pracowników administracji i obsługi z władzami Gminy Wolsztyn.
 Wzorem lat ubiegłych gorąco prosimy Państwa o wspieranie naszych działań.

Z poważaniem
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
 

02 września, 2015

Razem dla edukacji - kampania ZNP

Szanowni Rodzice!
Cieszą nas sukcesy polskich uczniów i osiągnięcia polskiej szkoły. Boleśnie jednak odczuwamy to, że autorzy dotychczasowych reform edukacji, skupiając się na rankingach, stracili z pola widzenia dobro uczennice i uczniów. Zapomnieli, że każde dziecko powinno czuć się w szkole bezpiecznie i szczęśliwie.

Publiczna edukacja jest wspólnym dobrem.
Jako nauczyciele i pracownicy oświaty, zrzeszeni w liczącym 110 lat  Związku Nauczycielstwa Polskiego, jesteśmy przekonani, że wysoki poziom nauczania to nie wszystko, czego rodzice oczekują od szkoły. Ważne jest wsparcie i opieka, rozwijanie krytycznego i twórczego myślenia, kształtowanie społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności.

Dla spełnienia tych oczekiwań proponujemy:
I. Bezpłatną edukację, czyli publiczne szkoły i przedszkola prowadzone przez samorządy.
II. Szkołę równych szans, wolną od przemocy, stereotypów i uprzedzeń.
III. Mniej liczne klasy i zindywidualizowane podejście do ucznia.
IV. Świetlicę i bibliotekę w każdej szkole.
V. Zatrudnienie w szkole psychologa, pedagoga i logopedy.
VI. Zorganizowanie w szkołach opieki dentystycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej.
VII. Zdrowe posiłki przygotowywane przez pracowników szkolnych lub przedszkolnych stołówek.
VIII. Przekształcanie małych szkół (zamiast likwidacji) w samorządowe centra edukacji i kultury, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności.
IX. Stabilne warunki zatrudnienia kadry nauczycielskiej, gwarantujące ten sam poziom pracy szkoły, niezależny od typu placówki i zamożności samorządu.
X. Zmianę sposobu kształcenia i wyboru dyrektorów szkół oraz obowiązkowe doskonalenie dyrektorów i nauczycieli także z etyki zawodowej.

Szanowni Rodzice,
jeśli chcecie, by Wasze dzieci miały dostęp do takiej edukacji, wesprzyjcie nas w staraniach o dobrą, publiczną i samorządową szkołę!
Kampania ZNP „Razem dla edukacji!”


Łączna liczba wyświetleń