15 października, 2019

Ankieta Głosu Nauczycielskiego

W ankiecie Głosu Nauczycielskiego ponad 60 proc. głosujących nauczycieli zadeklarowało udział w proteście włoskim.

 Nauczycielu, czy weźmiesz udział w proteście włoskim w oświacie, rozpoczynającym się 15 października br.?

Głos w anonimowej ankiecie można oddać na stronie internetowej Głosu Nauczycielskiego. Poniżej podajemy link - wystarczy kliknąć

Protest włoski nauczycieli. 15 października br. rusza kampania informacyjna

Ruszyła akcja informacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca tzw. protestu włoskiego w szkołach i placówkach. Akcja skierowana jest do rodziców uczniów i nauczycieli. Związek przedstawia powody organizacji protestu. “Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze” – wyjaśnia ZNP.


W ramach akcji nauczyciele nie odejdą od tablicy, lecz powstrzymają się od wykonywania dodatkowych zadań i obowiązków, które nie wynikają z przepisów prawa oświatowego i nie są dodatkowo wynagradzane. Udział w proteście jest indywidualną decyzją każdego nauczyciela.
– Nie będziemy realizować zadań, które były przez nas wykonywane, a za które nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy. Nie wyrażamy zgody na ponoszenie kosztów przygotowania materiałów, potrzebnych do prowadzenia zajęć – zapowiadał niedawno prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Taką formę protestu wybrali nauczyciele głosujący w ankiecie przeprowadzonej przez Związek. ZNP zapytał w ankiecie o to w jaki sposób – po kwietniowym strajku –  nauczyciele chcą walczyć o podniesienie nakładów na oświatę i o podwyżki wynagrodzeń. W głosowaniu wzięło udział ponad 220 tys. pracowników oświaty i 55,3 proc. z nich opowiedziało się „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. Za wznowieniem strajku ogólnopolskiego było natomiast 18,6 proc. respondentów.
Związek już teraz prowadzi akcję informacyjną, w której przedstawia powody protestu. Szczególnie ważne jest, aby o sytuacji nauczycieli dowiedzieli się rodzice uczniów. Dlatego ZNP informuje rodziców, że dotychczas nauczyciele wykonywali w ramach swojej pracy wiele dodatkowych czynności, choć nie należą one do ich obowiązków. Wiele pomocy naukowych finansowali z własnych pieniędzy. Tymczasem nauczycielskie zarobki pozostają na niskim poziomie: w styczniu 2020 r. pensja minimalna nauczyciela (2 450 zł brutto) będzie niższa od płacy minimalnej (2 600 zł). Dlatego nauczyciele – rezygnując w ramach protestu z wykonywania dodatkowych zadań – chcą pokazać, jak wiele robią za niewielkie pieniądze.
“Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą” – informuje Związek.
Więcej na ten temat – TUTAJ.
22 października br. zbiera się Zarząd Główny ZNP, który podejmie formalną decyzję w sprawie udziału Związku w proteście włoskim. Uchwała ta jest ważna, ponieważ stanowi formalną podstawę, umożliwiającą nauczycielom przyłączenie się do protestu.
– Praktycznie jednak w wielu szkołach ten protest się rozpocznie już we wtorek, bo są do tego gotowe. Tu czas nie odgrywa specjalnej roli, ponieważ ten protest nie ma charakteru zamkniętego. Jest ciągły, nieprzerwany. Chcielibyśmy, żeby trwał przez wiele miesięcy, po to, żeby uzmysłowić władzom, samorządom, rodzicom, że czasy wolontariatu się skończyły – powiedział Sławomir Broniarz.

źródło: strona internetowa Głosu Nauczycielskiego https://glos.pl/protest-wloski-nauczycieli-15-pazdziernika-br-rusza-kampania-informacyjna

14 października, 2019

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji naszego Święta życzę wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty, aby Wasza praca cieszyła się jak najwyższym społecznym uznaniem. To ważne, bo w końcu bez nauczycieli i bez szkoły świat nie stanie się lepszy. Życzę także uznania w wymiarze finansowym, jest to konieczne, by prestiż naszego zawodu wzrastał, a praca w szkole mogła nam przynosić satysfakcję.


 Znalezione obrazy dla zapytania bukiet kwiatów\

07 października, 2019

Protest włoski - wysokie wymagania, niskie płace. Co dalej?


 
PROTEST WŁOSKI!
Dlaczego? Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze.
Płaca minimalna nauczyciela: 2450 zł brutto
Pensja minimalna w 2020 r.: 2600zł
Chcemy pracować i godnie zarabiać. Zależy nam na dobrej edukacji!

Za tzw. protestem włoskim opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli i pracowników oświaty z ponad 220 tys., którzy wypełnili ankietę ZNP dotyczącą dalszych form protestu.
- Od 15 października br. rozpoczynamy akcję protestacyjną polegającą na wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz 2 października. – Decyzja o udziale w strajku będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela – podkreślił.

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE (dla nauczycieli)
Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in. (jest to katalog otwarty):
·         bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań
·         sobotni wyjazd na konkurs z uczniami
·         sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
·         dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły
·         pisanie i koordynowanie „projektów unijnych”
·         sporządzanie inwentaryzacyjnego spisu z natury
Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają  rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

ZADANIA OBOWIĄZKOWE
Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela określa art. 6 oraz 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a także art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Jest to katalog zamknięty.
Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
7) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w tzw. pensum;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Łączna liczba wyświetleń