18 listopada, 2013

Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od 2014 r.

Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od 2014 r.

Przeczytaj koniecznie!
 1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty
 1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów. Oznaczać to będzie:
 • stosowanie Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie (tj. nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne, wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze)
 • ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych
 • pozbawienie pracowników niepedagogicznych statusu pracownika samorządowego (stosunek pracy określi nowy pracodawca)
 1. Możliwość zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami
 2. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).
 
 1. Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela
 1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu
 2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców
 3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego
 4. Włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia
 5. Rejestrowanie czasu pracy według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to kilkadziesiąt tysięcy sposobów rejestrowania czasu pracy).
 6. Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia
 7. Nowy, niekorzystny sposób udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.
 
23 listopada br. wspólnie powiedzmy temu DOŚĆ TEGO!

źródło  http://www.znp.edu.pl/element/1830/Najistotniejsze_projektowane_zmiany_w_prawie_oswiatowym_ktore_maja_obowiazywac_od_2014_r

Łączna liczba wyświetleń