30 listopada, 2013

Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wydał niedawno broszurę „Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.” Każdy zainteresowany tą tematyką nauczyciel, znajdzie w niej szczegółowe informacje dotyczące wszystkich możliwych aktualnie dróg prawnych, prowadzących do emerytury. Z broszurą można zapoznać się w biurze Zarządu Oddziału.

Podstawy prawne uprawnień emerytalnych nauczycieli:
- Prawo do emerytury bez względu na wiek – art.1, 88, 91a, 91b ustawy Karta Nauczyciela . Nauczyciel, aby skorzystać z tej drogi do emerytury musi legitymować się, co najmniej 30 letnim okresem składkowym i nieskładkowym, w tym 20 letnim okresem wykonywania pracy pedagogicznej, zaś nauczyciel szkoły, placówki, zakładu specjalnego oraz zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, co najmniej 25 letnim okresem składkowym i nieskładkowym, w tym 20 letnim okresem wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Musi także rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. Ostatnią grupą nauczycieli, którzy mogą skorzystać z emerytury bez względu na wiek, są urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., którzy do 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki dotyczące ogólnego stażu pracy i stażu pracy pedagogicznej.
- Prawo do emerytury za pracę w szczególnym charakterze – art. 32 i 46 ustawy emerytalnej w związku z par. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nauczyciel urodzony po 31 grudnia 1948 r. a prze 1 stycznia 1969 r. może przejść na tę emeryturę, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008 r. łącznie spełnił następujące warunki: osiągnął wiek 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnił na dzień 31 grudnia 2008 r. okres składkowy i nieskładkowy – wynoszący, co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze (pracy pedagogicznej) wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Uprawnienia szczególne – art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dotyczy nauczycieli, urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Nauczyciele mogą skorzystać z tej podstawy, jeżeli: na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadali okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat, w tym, co najmniej 15 letni okres pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy; nie przystąpili do OFE albo złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE – za pośrednictwem ZUS – na dochody budżetu państwa.
- Prawo do emerytury pomostowej – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Dotyczy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno – wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Jednak najszersza grupa nauczycieli zainteresowana będzie zapewne możliwością skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego, które daje możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej i jako rozwiązanie ustawowe będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującym zapisami ustawy do 31 grudnia 2032 r.


- Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ta droga dotyczy m.in. nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w: publicznych i niepublicznych przedszkolach; szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
(Powyższe informacje dotyczące możliwości przejścia na emeryturę, prosimy traktować jedynie, jako wskazanie podstawy prawnej i zachętę do zapoznania się broszurą.)

Niestety bardzo często zdarza się, że nauczyciele nie znają swoich uprawnień emerytalnych i żyją w niesłusznym przekonaniu, że będą „musieli” pracować do 67 lat. Naprawdę znikoma jest w świecie nauczycielskim wiedza o możliwości skorzystania ze świadczeń kompensacyjnych, a także o wysokości tego świadczenia. Trudno dziś wskazać źródło plotki, że świadczenie to zawiera się w kwocie 600 – 700 zł miesięcznie. Szczęśliwie to tylko PLOTKA. W rzeczywistości średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego jest wyższa od średniej emerytury nauczycielskiej. Szczerze życzymy wszystkim nauczycielom jak najlepszego zdrowia i sił do pracy przez wiele, wiele lat. Jednak wiedza o możliwościach przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne na pewno nikomu nie zaszkodzi.

Łączna liczba wyświetleń