18 października, 2016

Ogólnopolska akcja protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego

Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.
Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:
- demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
- zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
- zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
- brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,
W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:
- pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;
- akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,
- nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.
Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.
Postulaty ZNP to:
- wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,
- zwiększenie nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:
§ 1
Z dniem 18 października 2016 roku rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”.
Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest:
 1. demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
 2. zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
 3. zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
 4. brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.
§ 2
W ramach akcji protestacyjnej, o której mowa w § 1, zorganizować:
 1. pikietę przed Sejmem RP w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 2. nadzwyczajne spotkanie prezesów 400 największych oddziałów ZNP;
 3. w dniu 19 listopada 2016 r. Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych;
 4. wzmożoną akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie.
§ 3
Upoważnić Prezydium Zarządu Głównego do sformułowania żądań w sporze zbiorowym w przypadku niespełnienia postulatów ZNP w zakresie:
 1. wycofania projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;
 2. zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.
§ 4
 1. Zobowiązać prezesów wszystkich ogniw związkowych do czynnego włączenia się w przeprowadzenie akcji informacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 4, wśród pracowników oświaty i rodziców.
 2. Zorganizować, w ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez ogniwa ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i samorządowcami.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

źródło: strona  ZG ZNP: http://www.znp.edu.pl/element/2852/Ogolnopolska_akcja_protestacyjna_ZNP

Łączna liczba wyświetleń