18 marca, 2018

Znów zaczynają się dyskusje dotyczące nieodpłatnej pracy nauczyciela

Niestety znów zaczynają się dyskusje dotyczące nieodpłatnej pracy nauczyciela. Poniżej zamieszczamy odpowiednie przepisy KN, które regulują to zagadnienie.

Art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.
Powyższy zapis mówi wyraźnie o tym, że każda przydzielona nauczycielowi godzina zajęć powyżej jego pensum, jest godziną ponadwymiarową. W praktyce jeśli jakieś zajęcia zostały przydzielone nauczycielowi np. w projekcie organizacyjnym szkoły, są to zajęcia płatne w ramach jego pensum tygodniowego lub jako godziny ponadwymiarowe.
Art. 42 Karty Nauczyciela
„1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać
40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Od 1 września 2017 r.  do art. 42 Karty Nauczyciela dodany został ust. 2d, zgodnie z którym w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z powyższego wynika, że zajęcia zaliczane do pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będą mogły być prowadzone w ramach czasu pracy nauczyciela. Znajdą się tutaj natomiast takie zajęcia (opiekuńcze i wychowawcze, nie - dydaktyczne), jak opieka na wycieczce czy dyskotece szkolnej.
Artykuł ten dostępny jest w formie ewydania Głosu Nauczycielskiego.

Łączna liczba wyświetleń