25 stycznia, 2017

Akcje protestacyjne ZNP od 1998 do 2014 r.


Akcje protestacyjne ZNP


Kadencja 1998 - 2002
 • 15 grudnia 1998 r. Zarząd Główny ZNP wystąpił do parlamentu i rządu o zaniechanie wdrażania od 1 września 1999 r. reformy strukturalnej w oświacie, ze względu na brak odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, kadrowego i finansowego. Postanowiono podjąć działania protestacyjne.

 • 7 stycznia 1999 r. podczas debaty nad projektem ustawy – Przepisy wprowadzające nowy ustrój szkolny zorganizowano przed gmachem Sejmu pikietę (ok. 2500 uczestników z terenu całego kraju).
 • 5 - 11 marca 1999 r. - akcja protestacyjna grupy działaczy ZNP w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotycząca wynagrodzeń nauczycieli.

 • 30 marca 1999 r. ZG ZNP podjął uchwałę o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego.

 • 31 sierpnia 1999 r. ZNP wszedł w spór zbiorowy z rządem. Przedmiotem sporu było:
 • nieprzekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
 • brak pełnej realizacji porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty;
 • niewznowienie zerwanych przez MEN rozmów w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela.

 • 14 września 1999 r. zorganizowano pikiety przed urzędami wojewódzkim w sprawie natychmia stowego przekazania należnych kwot na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

 • 27 września -14 października 1999 r. przeprowadzono referendum wśród pracowników oświaty w sprawie gotowości środowiska do podjęcia strajku oraz jego formy.

 • 19 listopada 1999 r. odbył się ogólnopolski strajk pracowników oświaty (udział wzięło 56% uprawnionych szkół i placówek oświatowych).

 1. 24 września 1999 r. liczna grupa członków ZNP uczestniczyła w manifestacji OPZZ przeciwko polityce społeczno-gospodarczej rządu.

 • 24 sierpnia 2000 r. Prezydium ZG ZNP przekształciło się w Ogólnopolski Komitet Protestacyjny. Wystąpiono z żądaniem przekazania samorządom do 31 sierpnia 2000 r. pełnych środków na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

 • 1 września 2000 r. ZNP wszedł w spór zbiorowy z rządem w sprawie pełnej realizacji zobowiązań budżetu państwa w zakresie przekazania wystarczających środków finansowych na wdrożenie systemu płac nauczycieli określonego w znowelizowanej Karcie Nauczyciela.

 • 18 - 26 września 2000 r. - ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP.

 • 18 września Ogólnopolski Komitet Protestacyjny ZNP zorganizował pikietę przed Urzędem Rady Ministrów. Domagano się niezwłocznego zapewnienia pełnych środków finansowych na wypłaty nauczycielskich pensji wraz z należnymi wyrównaniami (1500 uczestników z całej Polski). Pikiety zorganizowano także w Łodzi (19 września 2000 r.) i Gliwicach (28 września).

 • 13 lutego 2002 r. - w dniu debaty nad budżetem na 2002 rok - odbyła się przed gmachem Sejmu manifestacja z udziałem ponad 3500 członków ZNP - pracowników oświaty i nauki z całej Polski.

Kadencja 2002 – 2006
 • 5 listopada 2003 r. ZNP zorganizował pikietę w dniu obrad Senatu przeciwko rządowej propozycji włączenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów do subwencji oświatowej.

 • W 2005 r. Związek prowadził akcję w obronie publicznej szkoły samorządowej; protestowano przeciwko niektórym zapisom dokumentu pn. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 dotyczącym pełnej autonomii samorządów w zakresie prowadzenia polityki oświatowej, przekazywania szkół i placówek innym niż JST podmiotom, likwidacji Karty Nauczyciela, powszechnej odpłatności za studia wyższe. Ogniwa ZNP w październiku i listopadzie zebrały ponad 600 tys. podpisów pod apelem w obronie oświaty publicznej.

 • 14 października 2005 r. ogłoszono „Dniem obrony oświaty publicznej” .

 • 9 czerwca 2006 r. ZNP zorganizował pikietę przed gmachem Sejmu; hasła: obrona polskiej edukacji, sprzeciw wobec działań podejmowanych przez ministra Romana Giertycha (2500 członków ZNP z całego kraju).

 • 17 października 2006 r. ZG postanowił podjąć działania zmierzające do odwołania Romana Giertycha ze stanowiska ministra edukacji oraz rozpocząć ogólnopolską akcję protestacyjną.


Kadencja 2006 – 2010
 • 8 – 15 lutego 2007 r. ogniwa terenowe ZNP przeprowadziły wśród pracowników oświaty referendum dotyczące gotowości przystąpienia do ogólnopolskiego strajku. W referendum wzięło udział 62,78% zatrudnionych pracowników oświaty, z czego prawie 81% opowiedziało się za strajkiem.

 • 28 lutego 2007 r. wobec braku reakcji ze strony rządu na zgłoszone wcześniej postulaty Związku dotyczące polityki edukacyjnej podjęto decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego.

 • 17 marca 2007 r. w Warszawie odbył się marsz pracowników oświaty, rodziców i związkowców będący wyrazem protestu przeciwko polityce edukacyjnej rządu, niskim płacom i zaniechaniom rządu w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli (ponad 12 tys. uczestników).

 • od 7 maja 2007 r. wprowadzone zostało pogotowie strajkowe.

 • 29 maja 2007 r. odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy.

 • 11 września 2007 r. w związku z kampanią wyborczą i wyborami do parlamentu ZG ZNP zawiesił trwające od 7 maja pogotowie strajkowe.

 • 8 października 2007 r. wznowiono akcję protestacyjną:

- od 12 października trwało pogotowie strajkowe ZNP w całym kraju,
- od 15 października oflagowane zostały placówki oświatowe,
- 25 października zorganizowano pikiety przed gmachami urzędów wojewódzkich.

 • 18 stycznia 2008 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska manifestacja (ponad 12 tys. uczestników); domagano się podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, utrzymania uprawnień emerytalnych, odstąpienia od planów decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli, upowszechnienia wychowania przedszkolnego wraz z przejęciem przez budżet państwa kosztów prowadzenia przedszkoli publicznych, rezygnacji z planów wprowadzenia tzw. bonu oświatowego, rezygnacji z likwidacji kuratoriów oświaty, powołania Krajowej Rady Edukacyjnej z udziałem partnerów społecznych.

 • 8 kwietnia 2008 r. ogłoszono pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach ZNP; zobowiązano oddziały ZNP do przeprowadzenia procedury sporu zbiorowego.

 • 9-16 maja 2008 r. w szkołach i placówkach oświatowych przeprowadzono referenda strajkowe.

 • 27 maja 2008 r. odbył się ogólnopolski strajk pracowników oświaty (udział wzięło ok. 70% placówek oświatowych na terenie kraju); dotychczas odmawiająca dialogu strona rządowa zmuszona została do podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi.

 • 1 września 2008 r. pikieta przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej jako wyraz protestu wobec prywatyzacji oświaty, likwidacji nauczycielskich uprawnień, niskich podwyżek płac.

 • 5 listopada 2008 r. działacze ZNP uczestniczyli w pikiecie przed gmachem Sejmu i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, zorganizowanej przez OPZZ przy wsparciu „Solidarności” i Forum Zw. Zaw. (postulaty: rozwiązania emerytalne, dialog społeczny).

 • 19 listopada 2008 r. pod Sejmem pikietowało ponad 2 tys. pracowników oświaty z ZNP oraz przedstawiciele WZZ ”Solidarność-Oświata” i oświatowej „S” (postulaty: wcześniejsze emerytury, wycofanie się przez rządzących z wdrożenia niekorzystnych zmian w systemie oświaty).

 • 14 czerwca 2010 r. demonstracja ZNP przed siedzibą Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, w której odbywała się konferencja MEN podsumowująca regionalne spotkania na temat proponowanych zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w kształceniu zawodowym (400 uczestników z całego kraju).

Kadencja 2010 - 2014

 • 18 listopada 2013 r. ruszyła Ogólnopolska Akcja Protestacyjna pod hasłem „Dość tego!”. Reakcja ZNP na projektowane przez rząd zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

 • 18-23 listopada 2013 r. – oflagowanie budynków szkół i placówek, prowadzenie akcji informacyjnej.

 • 23 listopada 2013 r. ogólnopolska manifestacja ZNP w Warszawie (ponad 20 tys. uczestników).

 • 28 kwietnia 2014 r. Ogólnopolska Akcja Protestacyjna pod hasłem „Dość tego!” została zakończona.


Warszawa, grudzień 2016 r.

Łączna liczba wyświetleń