Sprawozdanie prezesa

Sprawozdanie prezesa Oddziału ZNP w Wolsztynie
Kadencja 2014 - 2019 

Dzisiaj kończy się kolejna kadencja władz wolsztyńskiego oddziału ZNP.
Za nami pięć pełnych wytężonej pracy lat. Pięć lat trudnych zarówno dla całego Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak i dla naszego Oddziału oraz dla całej polskiej oświaty.
Kampania sprawozdawczo – wyborcza w oddziale i skupionych w nim ogniskach zawsze jest momentem oceny skuteczności i efektywności tej pracy, a także przyczynkiem do refleksji i przemyśleń.
Kiedy w 1905 r. kiedy w Pilaszkowie powołano do życia Związek Nauczycieli Ludowych – polscy nauczyciele w zaborach wiedzieli, że w grupie jest dużo łatwiej i efektywniej walczyć o swoje prawa. Ta prawda kolejny raz znalazła potwierdzenie w realnej rzeczywistości, a szczególnie wyraźnie zaistniała w świadomości pracowników oświaty w ostatnich miesiącach. W mijającej kadencji władz ZNP kilka razy nauczyciele i pracownicy szkół szczególnie, i jak nigdy dotąd, mogli się przekonać co znaczy silny związek zawodowy i co o sile tego związku stanowi.
Prawdziwa demokracja rozwija się w Polsce już od ok. 30 lat. Można wybaczać jej wiele błędów i niedopatrzeń, które brały się z braku doświadczenia, ale którym zawsze przyświecała dobra wola władz rządowych i samorządowych. I te błędy wybaczamy.
Nie możemy jednak wybaczyć i pewnie nigdy nie wybaczymy, złych decyzji władz centralnych, wypływających z przekonania, że nauczyciele to nieroby (kto w Polsce ma tak dobrze, że pracuje tylko 18 godzin), że mają pół roku wolnego (popatrzmy tu na naszych parlamentarzystów), że ich praca jest po prostu niepotrzebna.

Początek XXI wieku w Polsce nie jest niestety najlepszym czasem dla pracowników i ich związków zawodowych.
Coraz częściej okazuje się, że tworzone w Sejmie czy w ministerstwie akty prawne nie tylko nie porządkują oświatowego podwórka, ale wręcz przeciwnie, powodują chaos, bałagan, są źródłem zawiści, niepewności zawodowej i obaw co do przyszłości. Mnożące się czarne scenariusze dla Karty Nauczyciela i pracowników szkół sprawiają, że czasami już nie wiadomo jakie prawo obowiązuje, a jakie jest tylko czyimś pomysłem czy propozycją.

To wszystko składa się na potrzebę istnienia silnej związkowej reprezentacji wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół.

Wolsztyński oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego swoim zasięgiem obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jet Gmina Wolsztyn oraz Powiat Wolsztyński.

Oddział tworzy 16 ognisk w tym dwa ogniska międzyplacówkowe oraz Sekcja Emerytów i Rencistów. W swoich szeregach skupiamy 214 czynnych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji oraz 56 emerytów i rencistów. Łącznie 270 osób.

W minionej kadencji z naszych szeregów odeszli na zawsze:
Kol. Teresa Bogielczyk
Kol. Teresa Lisiewicz
Kol. Weronika Joksch
Kol. Zdzisław Łukowiak
Kol. Urszula Przybyła
Kol. Maria Pempera
Kol. Ludwik Szczepaniak
Kol. Klara Rybarczyk – ur. styczeń 1917 – zm. maj 2017
Kol. Kazimierz Wawrzynowicz
Kol. Kazimiera Warguła
Kol. Kazimierz Nowak
Kol. Anna Hajduk
Pożegnaliśmy także Kol. Janusza Zająca wieloletniego prezes oddziału ZNP w grodzisku Wlk
Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych koleżanek i kolegów.

23 osobowy zarząd składał się z wszystkich prezesów ognisk oraz przewodniczącej SEiR, skarbnika, sekretarza, wiceprezesa i prezesa. We wszystkich posiedzeniach Zarządu brali także udział członkowie oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Zebrania zarządu odbywały się regularnie raz na kwartał. Z zebrań sporządzane były protokóły. Stałym miejscem spotkań zarządu była Biblioteka Pedagogiczna, której szefową jest nasza koleżanka – wiceprezes Zarządu Oddziału – Ania Ciesielska. Jedno z zebrań odbyło się w szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie.

Podczas zebrań występowały elementy szkoleniowe i informacyjne, a także zajmowaliśmy się istotnymi sprawami bieżącymi.

W trakcie kadencji zarząd odbył trzy szkolenia wyjazdowe: pierwsze z nich w Ożarowie Mazowiecki w roku 2015, przy czym dodać należy, że dla celów szkoleniowych wykorzystaliśmy wyjazd na protest nauczycieli do Warszawy, to szkolenie prowadził Kol. Henryk Gubernat, kolejne – w Żaganiu w kwietniu 2017 r. prowadzone przez prezes Okręgu Wlkp. kol. Joanna Wąsalę i wiceprezes Kol. Małgorzatę Kowzan.
Ostatnie ze szkoleń odbyło się w Gdyni w marcu 2019 r., Wyjazd ten stanowił także formę podziękowania dla prezesów ognisk, członków Zarządu i działaczy naszego związku za pracę w mijającej kadencji.
Systematycznie, Zarząd Oddziału wraz z członkami Sekcji Emerytów i Rencistów odbywa uroczyste posiedzenie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przedstawiciele Zarządu Oddziału uczestniczyli w posiedzeniach wielu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i w wielu komisjach związanych z awansami nauczycieli na kolejne stopnie.
Przedstawiciele ZNP uczestniczą we wszystkich ważnych uroczystościach gminnych i powiatowych oraz w szkołach i placówkach takich jak nadanie imienia czy obchody rocznicowe.

Regularnie co roku organizujemy cieszące się dużym powodzeniem wycieczki oraz wyjazdy do teatrów. W ostatnich pięciu latach podczas wyjazdów organizowanych przez zarząd oddziału i SEiR odwiedziliśmy m.in. Góry Świętokrzyskie, Kopalnię Soli w Kłodawie, Kraków i Słowację, Toruń i Trójmiasto, Budapeszt, Zakopane, Bielsko-Białą i Żywiec, Kaszuby.
Swoje wycieczki i imprezy organizują także ogniska działające w placówkach oświatowych. Byliśmy na spektaklach w teatrach poznańskich i w Gdyni.

Delegacje Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczą we wszystkich uroczystościach odbywających się z okazji świąt narodowych i ważnych rocznic.

Członkowie zarządu naszego oddziału uczestniczą we wszystkich proponowanych przez Zarząd Okręgu szkoleniach odbywających się w siedzibie Okręgu, a także w szkoleniach wyjazdowych.

Warto kilka słów poświęcić naszemu związkowemu blogowi znpwolsztyn.blogspot.com, który jako oficjalna strona oddziału ruszył we wrześniu 2011 roku. Od tego czasu odwiedziło go już ponad 160 tys. gości, w tym ok. 130 tys. w obecnej kadencji.
Zdecydowana większość odwiedzających to mieszkańcy Polski. Trafiają na tę stronę także osoby mieszkające w tak egzotycznych krajach jak np. Kostaryka czy Wybrzeże Kości Słoniowej. Ilość odwiedzin związana jest z tematyką jaką poruszamy w poszczególnych wpisach. Jest ona związana głównie z bieżącymi sprawami oddziału, ale nie tylko. Wiele jest przecież spraw, mających ogólnopolskie znaczenie, istotnych także dla każdego wolsztyńskiego nauczyciela.

Wiele było w tej kadencji spraw i działań przyjemnych i najlepiej byłoby na tym zakończyć sprawozdanie. Jednak to wszystko o czym mówiłem dotychczas, choć ważne i czasami bardzo ważne, to tylko jedna strona medalu. Druga strona to działania jakie podejmowaliśmy dla obrony praw pracowników na płaszczyźnie lokalnej i ogólnopolskiej.

Cieszę się, że zdecydowana większość rozmów jakie prowadziliśmy w tym zakresie z władzami powiatu i gminy kończyła się porozumieniem, a kompromisowe rozwiązania najczęściej zadowalały zarówno nas, zainteresowanych nauczycieli i pracowników szkół jak i władze. Wiele z tych spraw dotyczyło pojedynczych osób, ale angażowaliśmy się także w sprawy dotyczące wielu nauczycieli i pracowników szkół.

Regularnie upominamy się o godne wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. Niestety, mimo corocznych podwyżek pensji zasadniczych, najniżej zarabiające osoby ciągle otrzymują wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenie minimalnego.

Zdecydowanie najwięcej wysiłku włożyliśmy w batalię o prawidłowe naliczanie wynagrodzeń nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Problem rozpoczął się na początku roku szkolnego 2016/17. Już w październiku o istnieniu problemu powiadomiliśmy ówczesnego wicestarostę, który z ramienia władz powiatu wolsztyńskiego odpowiadał m.in. za oświatę. Niestety, mimo deklarowanego zrozumienia dla sprawy oraz obietnicy pomocy, wicestarosta nie tylko nie podjął żadnych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu, ale wręcz podejmował próby uniemożliwienia przedstawienia sprawy Komisji Edukacji i staroście. W efekcie powiadomiliśmy o wszystkim Państwową Inspekcję Pracy. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PIP nauczyciele odzyskali utracone wynagrodzenia. Stało się to jednak dopiero półtora roku po podjęciu pierwszych działań.

W ostatnim okresie zainicjowaliśmy proces zwiększenia dodatków za pełnienie funkcji wychowawcy klas i opiekuna stażu. Zarówno w placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina jak i w placówkach powiatowych dodatki te są na skandalicznie niskim poziomie. W tym zakresie odbyły się pierwsze rozmowy z Panem Burmistrzem i Panem Starostą. W obu przypadkach podpisane zostały porozumienia zawierające stwierdzenia, że strony widzą konieczność podniesienia tych dodatków, jednak kolejne rozmowy przesuwamy na spokojniejszy – postrajkowy okres.

Nie udało nam się doprowadzić, ze względu na sprawy ważniejsze, do rozwiązania niby drobnej, a jednak ważnej sprawy dofinansowania do zakupu okularów dla nauczycieli korzystających z komputerów. W tym zakresie przeprowadziliśmy ankietę, która wykazała, że praktycznie wszyscy nauczyciele, do swojej normalnej pracy wykorzystują komputer i korzystają z niego w wymiarze ponad pół etatu.
Dlatego nie możemy przyjąć do akceptacji decyzji podjętej na jednym ze spotkań dyrektorów szkól, która stwierdza, że dofinansowania te przysługują tylko dyrektorom i sekretarkom szkolnym. Tę sprawę reguluje Kodeks Pracy.

We wszystkich indywidualnych i zbiorowych problemach, trochę „zdalnie” ale za to niezwykle intensywnie pomagają nam nasze „szefowe” - prezes okręgu Wielkopolskiego Joanna Wąsala i wiceprezes Małgorzata Kowzan. Za tę życzliwość, zrozumienie i ciągłą gotowość do pomocy bardzo gorąco im dziękuję.


W różnych formach uczestniczyliśmy (i uczestniczymy aktualnie) we wszystkich akcjach protestacyjnych i strajkach organizowanych przez ZG ZNP, z których najważniejszymi były:
  • 18 kwietnia 2015 r. ogólnopolska manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty;
  • pikieta przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu
  • akcja protestacyjna i strajk w obronie gimnazjów 31 marca 2017 r.;
  • aktualnie trwający protest i strajk o godny byt polskiego nauczyciela i pracownika oświaty.


Temu ostatniemu wydarzeniu chciałbym poświęcić nie tylko wzmiankę, ale także kilka słów od siebie. Na terenie działalności wolsztyńskiego oddziału ZNP istnieje 20 placówek oświatowych. W 19 z nich wszczęliśmy procedury związane ze sporem zbiorowym. W 18 placówkach pracownicy w wyniku referendum zdecydowali się podjąć bezterminowy strajk. Do tego desperackiego kroku przywiodło ich przeświadczenie o słuszności walki o lepsze wynagrodzenia i wiara w to, że władze ministerialne i rządowe wykażą szacunek dla pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz chęć do dialogu z ZNP. Niestety, protestujący nauczyciele i pracownicy oświaty na swojej drodze napotkali ścianę, o którą trudno bić głową, by sobie samemu nie wyrządzić krzywdy.

Panie Burmistrzu! Panie Starosto!
Wierzę, że zauważacie fakt, iż ta walka nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, to nie tylko walka o podwyżki wynagrodzeń. To także walka o to, by samorządy lokalne były mniej obciążane finansowaniem oświaty. Z tej mojej wiary wynika przeświadczenie o tym, że nie pozwolicie skrzywdzić tych strajkujących osób, które w wyniku strajku utraciły znaczącą część swojego wynagrodzenia.

Tak się złożyło, że moja druga kadencja, na stanowisku prezes oddziału ZNP Wolsztyn, będzie mi się zawsze łączyła z kłopotami zdrowotnymi. Już w 2014 r. dotknął mnie udar mózgu. Szczęśliwie jego skutki są prawie niezauważalne dla osób postronnych, ja je jednak zauważam i muszę w pewnym sensie na co dzień akceptować siebie takiego jakim jestem po tym incydencie zdrowotnym. W kolejnym 2015 roku przeszedłem operację udrożnienia tętnicy szyjnej. W zasadzie już wówczas, i to nie jest przesada, modliłem się o to, by dokończyć tę kadencję i już więcej nie aspirować do ponownego wyboru na stanowisko prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP. W takim stanie zdrowia dotrwałem do jesieni 2017 r., kiedy to zacząłem odczuwać bóle serca. Skończyło się to wszystko operacją związaną z wszczepieniem bajpasów w 2018 r. Po tej operacji moja decyzja o zakończeniu pracy na stanowisku prezesa oddziału była już w zasadzie gotowa.
Od tego momentu moje myśli dotyczyły już tylko tego, by dotrwać do końca kadencji w spokoju. Niestety, piętrzyć się zaczęły sprawy bieżące w oddziale, do tego doszedł protest zbiorowy i w konsekwencji przeciągający się strajk.
Są to główne powody tego, że nie będę już kandydował na stanowisko prezesa wolsztyńskiego Oddziału ZNP.
Nie jest jednak moim zamiarem całkowite oderwanie się od pracy związkowej. Dlatego deklaruję chęć czynnej współpracy z nowym prezesem i nowymi władzami wolsztyńskiego oddziału ZNP.


Na koniec chciałbym jeszcze podziękować wszystkim moim współpracownikom z Zarządu Oddziału, prezesom ognisk, oddziałowej komisji rewizyjnej, którzy z zapałem wykonują swoją pracę związkową w przedszkolach szkołach i placówkach oświatowych. Bardzo Wam dziękuję za te pięć lat naszej współpracy w zarządzie oddziału i waszej, czasami bardzo trudnej, pracy w ogniskach.
Dziękuję członkom Zarządu:
Koleżankom: Annie Ciesielskiej; Agnieszce Wolnik; Stefanii Zawiei; Jolancie Witkowskiej; Elżbiecie Baron; Wiesławie Sobisiak – Zając; Halinie Nowickiej; Genowefie Kaźmierczak; Iwonie Walotce; Iwonie Joksch; Małgorzacie Horowskiej; Mirosławie Nowak; Annie Orzechowskiej; Marii Stodółce; Julii Przybyle; Marioli Kurpisz; Oldze Hubert; Renacie Brychcy; Katarzynie Pietrusińskiej; Elżbiecie Puzickiej; Małgorzacie Wita; Hannie Stęsik oraz Kolegom: Edwardowi Laskowskiemu; Robertowi Tomysowi;. Henrykowi Gubernatowi; Mirce Filipowiak, Mai Sander; Ani Ciesielskiej;

Dziękuję członkom oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która w minionej kadencji pracowała w składzie: Urszula Stroisz Ciorga; Krystyna Firlej; Przemysław Wieczorek.

Bardzo dziękuję także szefom Komitetów Strajkowych Patrykowi Cepie z DWD Wroniawy, Kamili Smerdce z Przedszkola nr 5, Magdzie Kasperskiej z ZSZ. Agnieszce Rządkowskiej z Przedszkola nr 1, Ani Ukraińskiej z Przedszkola nr 3

Dziękuję także wszystkim nauczycielkom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, którzy wierząc w poprawę naszego losu, wzięli udział w strajku.
Pamiętajcie – sprawa nie jest zakończona

Dziękuję także Panu Staroście i Panu Burmistrzowi oraz władzom obu naszych samorządów, za życzliwość i troskę o stan wolsztyńskiej oświaty.

Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek

Łączna liczba wyświetleń