24 marca, 2015

Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zatrudniania nauczycieli kontraktowych na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony.


W związku z brakiem innych możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy wszyscy nauczyciele kontraktowi, pracujący w gminnych placówkach oświatowych, zatrudnieni są zgodnie z Art. 10 ust. 4  Karty Nauczyciela, zdecydowaliśmy się skierować do leszczyńskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy pismo o treści zamieszczonej poniżej.

 ---------------------------------------------------------------------------------
Wolsztyn; 24 marca 2015 r.Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat
w Poznaniu
Oddział
w Lesznie


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie zasadności zawierania umów o pracę na czas określony z nauczycielami kontraktowymi, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolsztyn.

UZASADNIENIE

W trakcie bieżącego roku szkolnego zgłosiło się do nas kilkoro nauczycieli zatrudnionych
w różnych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn. Nauczyciele ci skarżą się, że mimo posiadania stopnia awansu zawodowego „nauczyciel kontraktowy”, zatrudniani są przez dyrektorów szkół na podstawie umów o pracę na czas określony.
Sposób nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami kontraktowymi reguluje art. 10 ust. 4 Ustawy Karta Nauczyciela, jednoznacznie mówiąc, że stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Ust.7 tego artykułu wymienia dwa przypadki, w których możliwe jest zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Są to: potrzeby wynikające z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela.
Uważamy, że w przypadku wielu nauczycieli kontraktowych, ze strony dyrektorów placówek następuje nadinterpretowanie sformułowania użytego w ust. 7 dotyczącego potrzeb związanych
z organizacją nauczania. Często to określenie jest podawane zatrudnianym nauczycielom kontraktowym jako uzasadnienie dla umowy o pracę na czas określony. Przy czym, jest to uzasadnienie przedstawiane przez dyrektora ustnie i nie ma ono odzwierciedlenia w formie zapisu w umowie o pracę. Próby uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przyczyn zawierania umowy o pracę na czas określony, dyrektorzy zamykają stwierdzeniami, że nie mogą przewidzieć, czy w kolejnych latach szkolnych będzie wystarczająca ilość godzin, by zatrudnić nauczyciela w oparciu o umowę na czas nieokreślony.
Naszym zdaniem, takie przedstawianie powodów zawierania z nauczycielami kontraktowymi umów o pracę „na czas określony” zamiast „na czas nieokreślony”, nie ma nic wspólnego
z potrzebami wynikającymi z organizacji nauczania. Brak wiedzy dyrektora w sprawach przyszłości kierowanej przez niego placówki nie może być powodem asekurowania się przez zawieranie z roku na rok, z tymi samymi nauczycielami umów o pracę na czas określony. Stosowanie tej zasady powoduje powstanie dwóch grup nauczycieli kontraktowych: jednej – pewnej swej zawodowej przyszłości – zatrudnionych na umowach na czas nieokreślonych i drugiej – nie mającej pewności co do kontynuacji zatrudnienia – zatrudnionych na umowach na czas określony. Jakakolwiek zmiana polegająca na np. zmniejszeniu ilości oddziałów, cz też wymiaru godzin przewidzianych
na realizację poszczególnych przedmiotów czy zajęć, powoduje, że pracę straci ten nauczyciel kontraktowy, który jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony. Jest to dla dyrektorów szkół komfortowa sytuacja nie wymagająca podejmowania decyzji związanych z wręczaniem wypowiedzenia, któremuś z np. dwóch, zatrudnionych na równorzędnych umowach, nauczycieli kontraktowych oraz z brakiem konieczności wypłacania odpraw zwalnianym nauczycielom.
Z naszej wiedzy wynika, że aktualnie w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn, na podstawie umów zawartych na czas określony, zatrudnionych jest łącznie 20 nauczycieli. Dla 6 z nich powodem zastosowania umowy na czas określony jest zastępstwo, zaś dla 14 jako powód (przekazany nauczycielom ustnie) podaje się przyczyny związane z organizacją nauczania.
 
    Z góry dziękujemy za zainteresowanie się wyżej opisanym problemem.

Z poważaniem
Sławomir Wieczorek

Prezes Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Wolsztynie

Łączna liczba wyświetleń