Uchwały 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego


Poniżej publikujemy wszystkie uchwały i stanowiska oraz apel przyjęte podczas 41 Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Są to podstawowe dokumenty określające drogę jaką będzie kroczyć Związek przez kolejne lata. Warto pamiętać, że wiele z nich ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszej organizacji (np. Statut ZNP), dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi dokumentami.

Tekst wymienionych dokumentów zaczerpnęliśmy ze strony Zarządu Głównego ZNP.

Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 7 Statutu ZNP Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:
§ 1
Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Do dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o nadaniu Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego nowego brzmienia stosuje się Statut w brzmieniu dotychczasowym.
§3
Do czynności związanych z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym do dokonania zmian redakcyjnych żądanych przez sąd rejestrowy, Zjazd upoważnia Prezesa ZNP działającego łącznie z jednym z członków Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.
Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP na następną kadencję
§ 1
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP postanawia przyjąć główne kierunki i wytyczne programu działania ZNP na następną kadencję, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Uchwała XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie obowiązywania Karty Nauczyciela w szkołach publicznych
Preambuła
XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, mając na uwadze zarówno wysoką społeczną rangę zawodu nauczyciela jak i konieczność zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej, domaga się wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających stosowanie w całości przepisów Karty Nauczyciela wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Na gruncie normatywnym status prawny, rola, cel i funkcja przedszkola, szkoły i placówki publicznej nie zostały zróżnicowane ze względu na organ prowadzący. Z przymiotu publicznego charakteru przedszkola, szkoły czy placówki wynika zapewnienie bezpłatnego nauczania, rekrutacji opartej o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnianie nauczycieli o określonych prawem kwalifikacjach oraz realizacja nauczania uwzględniająca podstawę programową.
Szkoła publiczna, także prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi narzędzie realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie dostępu obywateli do bezpłatnej edukacji.
Zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nie różnią się od zadań wykonywanych przez nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych podlegających obecnie ustawie Karta Nauczyciela. Ponadto nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek publicznych muszą posiadać takie same kwalifikacje.
System finansowania szkolnictwa publicznego gwarantuje, że publiczne przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego otrzymują na każdego ucznia (wychowanka) dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia (wychowanka) w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
Z powyższych względów istnieje konieczność zrównania statusu prawnego nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego ze statusem prawnym nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek samorządowych. Wynika to z konstytucyjnej zasady państwa prawa i wynikającej z niej zasady sprawiedliwości społecznej, a także zasady równości wobec prawa.
§ 1
W tym celu XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 Statutu ZNP*, podejmuje decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego  - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
§ 2
Do wykonania uchwały w postaci wniesienia wniosku, o którym mowa w § 1, a także reprezentowania ZNP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnia się Prezesa ZNP i Wiceprezesa ZG ZNP wybranych na XLI Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego - z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
§ 3
Wniosek, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie statusu prawnego zawodu nauczyciela
Od 1926 roku gwarantem stabilizacji statusu zawodowego nauczycieli w Polsce jest ustawowe uregulowanie pragmatyki zawodowej. Karta Nauczyciela, która obecnie określa prawa i obowiązki nauczycieli, jest kontynuatorką ustawy O stosunkach służbowych nauczycieli. Porządkuje ona i ujednolica na poziomie krajowym zasady nauczycielskiego stosunku pracy.
Ranga społeczna zawodu nauczyciela i wiążąca się z tym jakość kształcenia jest zbyt ważną sprawą, by podejmować kluczowe decyzje o zmianach pragmatyki nauczycielskiej głównie na podstawie rachunku ekonomicznego. Działania niektórych decydentów oświatowych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, wymierzone przeciwko nauczycielom prowadzą do pozbawienia ich niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie.
XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom likwidacji ustawy Karta Nauczyciela. Skutki każdej nieprzemyślanej zmiany statusu zawodowego nauczycieli  wpłyną negatywnie na jakość edukacji będącej dzisiaj powodem do satysfakcji zarówno dla rządzących jak i nauczycieli.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie finansowania zadań oświatowych
XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na oświatę i wychowanie, które są najlepszą inwestycją w rozwój cywilizacyjny Polski. Tym samym nieodzowne jest przeznaczenie większej niż dotychczas części PKB na naukę i oświatę.
Zwiększenie nakładów przeznaczonych w budżecie państwa musi zapewniać prawidłową realizację wszystkich zadań związanych z oświatą i wychowaniem, dlatego też polityka budżetowa państwa powinna uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji.
W związku z narastającymi problemami finansowymi jednostek samorządu terytorialnego XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego domaga się zmian w systemie finansowania zadań oświatowych państwa, a w szczególności:
 • finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa,
 • uwzględnienia finansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w części oświatowej subwencji ogólnej,
 • zmiany zasad wspierania finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli
XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, mając na uwadze rangę zawodu nauczyciela i wysoką jakość świadczonej pracy, domaga się wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zapewnią nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń.
Mimo spektakularnych sukcesów uczniów polskiej szkoły w międzynarodowych badaniach osiągnięć, wynagrodzenia naszych nauczycieli należą do najniższych w Europie – polscy nauczyciele są w pierwszej trójce najgorzej opłacanych pedagogów.
XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego oczekuje:
 • wprowadzenia zapisów ustawowych gwarantujących wzrost procentowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczycieli,
 • corocznego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także powrotudo zasady, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.
Ponadto, XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego oczekuje wprowadzenia zapisów ustawowych gwarantujących objęcie zakresem działania art. 30a Karty Nauczyciela również nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP uważa za niezbędne podjęcie działań zmierzających do:
 • wprowadzenia normatywnego mechanizmu corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczych, wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego minimum o jeden punkt procentowy,
 • wprowadzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zmian polegających na ustaleniu w jednej tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez podziału na części A i B,
 • wprowadzenia do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zapisu o dodatku za uciążliwe warunki pracy dla pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • wyłączenia dodatku za wysługę lat z minimalnego wynagrodzenia,
 • zintensyfikowania działań ogniw związkowych zmierzających do zawierania układów zbiorowych pracy pozwalających na zapewnienie systematycznej poprawy sytuacji materialnej pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Warszawa, 22 listopada 2014 roku

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej
XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP uważa za niezbędne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia normatywnego mechanizmu corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego minimum o jeden punkt procentowy.

Warszawa, 22 listopada 2014 roku

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie poprawy warunków bytowych, zdrowotnych i opiekuńczych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia kompensacyjne
XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża dezaprobatę w stosunku do rezultatów dotychczasowych działań rządu w zakresie polityki gospodarczej i społecznej, które powodują dalsze obniżanie poziomu życia, szczególnie emerytów i rencistów. Waloryzacje świadczeń na obecnym poziomie nie zapewniają rodzinom emeryckim pokrycia minimalnych kosztów utrzymania.
Stanowiska i opinie wielokrotnie kierowane do rządzących nie dały pozytywnych rezultatów. Regulacje prawne decydujące o przyszłości tej grupy społecznej były podejmowane wbrew sugestiom zainteresowanych.
Obecna polityka rządu nie rokuje szans na poprawę sytuacji, dlatego XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się:
 • waloryzacji, które zabezpieczą realną wartość świadczeń,
 • podniesienia kwoty minimum egzystencji, która dziś wynosi 427,86 zł i kwoty minimum socjalnego wynoszącej obecnie 1068,76 zł,
 • zwiększenia pomocy społecznej dla najuboższych, pozbawionych świadczeń z uwagi na niskie progi dochodowe,
 • zwolnienia osób pobierających świadczenia w wysokości nieprzekraczającej minimum socjalnego z podatku od osób fizycznych,
 • zmiany stosunku państwa do potrzeb ludzi starszych w obszarze ochrony zdrowia, sytuacji bytowej, gwarancji opieki, rozwoju usług opiekuńczych i szerszego dostępu do domów całkowitej opieki,
 • przeciwdziałania wykluczeniu seniorów z życia społecznego.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym
W organizacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w ostatnich latach zaszły istotne zmiany powodujące szereg groźnych następstw dla prawidłowego funkcjonowania tego najbardziej innowacyjnego sektora gospodarki. Stawiają one również pod znakiem zapytania jego długofalowy rozwój.
Szkolnictwo wyższe i nauka mają do odegrania główną rolę w społeczeństwach demokratycznych. Wnoszą zasadniczy wkład nie tylko w rozwój i szerzenie wiedzy dla pożytku całych społeczeństw, ale przyczyniają się do rozwiązywania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych problemów oraz dostarczają krytycznej analizy stanu tych społeczeństw.
Tymczasem w polityce państw europejskich wobec szkolnictwa wyższego i nauki, w tym także Polski, od dłuższego czasu obserwujemy narastanie tendencji bazujących na praktykach stosowanych w prywatnym biznesie, gdzie dominujący staje się zysk, a rywalizacja jest jedynym remedium na wszystkie problemy.
Rezultatem tej polityki jest pogorszenie warunków zatrudnienia zarówno w wymiarze prawnym jak i finansowym, gdzie normą staje się zatrudnienie na czas określony - często w wymiarze 9 miesięcy. Widoczne jest również zagrożenie dla autonomii uczelni i wolności uprawiania nauki, a także znaczący wzrost obciążeń biurokratycznych, spadek jakości nauki oraz nauczania.
Na te zjawiska nakłada się kryzys finansowy i dramatyczne zmniejszenie się liczby studentów. Mimo przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia w sektorze szkolnictwa wyższego nasila się presja na ograniczanie zatrudnienia i obniżanie płac. Bardzo często podwyżki w szkolnictwie wyższym wywalczone przez ZNP mają charakter okresowy i niezaliczane są do podstawy wynagrodzenia. Okazuje się, że zakładany przez rząd wzrost płac w latach 2013 - 2015 nie zostanie ostatecznie wykonany.
Wszystko to powoduje rosnącą frustrację i niezadowolenie wśród pracowników sektora szkolnictwa wyższego i nauki, wpływając na jakość badań oraz kształcenia, co prowadzi do poważnych zakłóceń w pracy wszystkich instytucji nauki polskiej.
XLI Zjazd ZNP stanowczo wypowiada się przeciwko wszystkim tym negatywnym procesom, wzywając do zaprzestania polityki destabilizacji szkolnictwa wyższego i nauki. Zjazd zobowiązuje władze Związku do podjęcia konkretnych działań przeciwstawiających się  opisanym tendencjom i zjawiskom, a także proponuje podjęcie kroków zmierzających do odzyskania przez nauczycieli akademickich należnego im statusu społecznego.


Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród pracowników pedagogicznych
Od kilku lat coraz większa liczba pracowników pedagogicznych posiadających wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe traci pracę. Dodatkowo potęgujące się zjawisko zmniejszania wymiaru czasu pracy, nawet do kilku godzin w tygodniu, wywołuje ukryte bezrobocie wśród nauczycieli.
Uznając, że edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów polityki społecznej,  w obliczu narastającego zjawiska bezrobocia wśród pracowników pedagogicznych, XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się od rządu podjęcia skutecznych działań na rzecz bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy nauczycieli.
Bez systemowych rozwiązań Polska zmarnuje potencjał tysięcy pracowników oświaty posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe i osłabi kapitał społeczny w środowisku lokalnym.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie skutecznego wspomagania szkół w realizacji zadań statutowych
XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego apeluje do władz odpowiedzialnych za polski system oświaty o natychmiastowe wdrożenie rozwiązań prawnych służących skutecznemu wspomaganiu szkół w realizacji ich ustawowych zadań.
W obecnym stanie prawnym brak jest rozwiązań służących pełnej realizacji określonych ustawowo celów oświatowych. Szkole nie zapewnia się odpowiednich narzędzi i warunków działania, jej pracy nie wspierają w sposób wystarczający wyspecjalizowane instytucje.
O jej działalności decyduje polityka organów prowadzących, nierzadko sprzeczna z założeniami polityki oświatowej państwa, a organy nadzoru pedagogicznego nie mają uprawnień do skutecznego jej korygowania.
Względy finansowe decydują o braku dostępu uczniów do opieki świetlicowej, zdrowotnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego czy też niezbędnej specjalistycznej terapii, warunkujących ich edukacyjny i wychowawczy sukces szkolny.
Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wdrożenia regulacji prawnych mających na celu:
 • zapewnienie warunków niezbędnych do rzeczywistej realizacji potrzeb dzieci i młodzieży,
 • odbudowanie efektywnego i skutecznego doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
Odpowiedzialność za realizację prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, ponoszą władze publiczne mające czuwać nad prawidłowym działaniem systemu.
Bez odpowiedniego wsparcia systemowego ani szkoła, ani poszczególni nauczyciele nie są w stanie wywiązać się ze swoich ustawowych powinności.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Stanowisko XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego
XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wzywa organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej do dokonania zmian w przepisach prawa oświatowego mających na celu zapewnienie kuratorom oświaty możliwości skutecznego sprawowania nadzoru pedagogicznego nad prawidłową realizacją polityki oświatowej państwa przez jednostki systemu oświaty.
Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podporządkowania kuratorów oświaty ministrowi edukacji oraz przywrócenia im uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących, w szczególności w zakresie kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń jednostek systemu oświaty, wyboru i oceny pracy dyrektora szkoły, kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Apel XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie
Delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLI Krajowym Zjeździe apelują do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych o włączenie się do debaty publicznej na rzecz jakości nadzoru prawnego w polskiej oświacie oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych zabezpieczających prawidłowe wykonywanie przez samorządy terytorialne ich ustawowych obowiązków.
Wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego, szczególnie dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom oraz bezprawnej ingerencji w organizację pracy szkoły organów jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne staje się podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zasad wykonywania skutecznego nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, a jednocześnie zwiększenia kontroli nad jakością merytoryczną i jednolitością orzecznictwa  organów sprawujących ten nadzór.
Apelujemy do wszystkich posłów i senatorów o wprowadzenie takich zmian ustawowych, które umożliwią określonym organom państwa właściwe wykonywanie nadzoru.

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

Łączna liczba wyświetleń